Skip to content

Kategória 1-12.01 Uvoľniť trh s učebnicami a ponechať výber učebníc, učebných materiálov a učebných pomôcok na školy Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Opatrenie je potrebné stanoviť ako "investičnú prioritu" a riešiť v akčnom pláne na roky 2018/19, nepodmieňovať ho množstvom "disponibilných finančných prostriedkov". Učebnica je základná učebná pomôcka.
1. V materských školách zabezpečiť rozmanité žánre detskej literatúry, veľkoformátové knihy s textami písanými veľkou tlačenou abecedou, prediktabilné knihy, encyklopédie na vyhľadávanie informácií v dostatočných počtoch. Zabezpečiť didaktické pomôcky potrebné pre realizáciu obsahu ŠVP.
2. Akútne vytvoriť učebnice pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré sú zastaralé a ani len názov predmetu v ŠVP nesúhlasí s názvom učebnice (príklad biológia - učebnica sa stále volá prírodopis a podobne. Učebnice nie len že sú zastarané ale sú absolútne nevyhovujúce! Týcha sa to učebníc na VŠETKY predmety. Práve tieto deti potrebujú zrakový a sluchový vnem. Názvy sú mätúce a učivo v nich je neadekvátne.

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Myšlienka je to dobrá. Naráža však na jeden zásadný problém. Aby si školy mohli vyberať z pestrej palety učebníc, musí najskôr táto pestrá paleta učebníc existovať. Dnes sa školy sťažujú, že sú im centrálne dodávané učebnice, ktoré nevyhovujú kvalitou ich potrebám a radšej by dostávali peniaze a kúpili by si učebnice, ktoré im budú vyhovovať viac. Problém však je, že alternatívne učebnice existujú iba pri minime predmetov. Skrátka učebnice dnes nemá kto písať - povedzme si na rovinu, aj dnes, hoci reforma začala v roku 2008 nie sú ešte na trhu učebnice pre niektoré predmety a niektoré ročníky. Nenašiel sa totiž nik, kto by ich napísal.
Za závažnejší problém, ktorý by bolo potrebné riešiť prednostne, považujem teda nájsť mechanizmus, ako motivovať autorov k napísaniu kvalitných učebníc. Ich spôsob distribúcie školám (priamo alebo cez finančnú dotáciu a školy si samé kúpia) je až druhoradý. Problém spočíva vo viacerých oblastiach. Šibeničný termín pre autora po víťazstve v konkurze, problém s tým, že sa neposudzuje dielo ako také, ale posudzuje sa ponuka vydavateľstva (vrátane ceny)...
Bolo by potrebné zmeniť pravidlá nasledovne:
1) Vyhlásiť konkurz na učebnicu - zapojili by sa autori - nie vydavateľstvá
2) Autori, ktorí by predložili dobrú koncepciu (nie celú učebnicu ale len jej ukážku - nikto nebude písať celú učebnicu, keď nevie, či uspeje a bude vydaná) by dostali čas na napísanie prvopisu, a dostali by zaň fixný honorár (teda nie od počtu vydaných a predaných kusov) - bolo by im zaplatené za "robotu".
3) Autorské práva by získal štát a ten by učebnicu zverejnil v elektronickej podobe a v prípade dostatočného záujmu škôl by hľadal vydavateľstvo, ktoré by učebnicu vydalo.
4) ŠPÚ alebo iná inštitúcia by priamo zamestnala ľudí na písanie učebníc a učebných textov. Bežní učitelia nemajú čas popri svojej práci písať učebnice a nikto iný toho asi nebude schopný.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Zastávame názor, že učebnice, ktoré sa vydávajú a sú financovaného zo štátneho rozpočtu, by mali byť zverejnené v elektronickej verzii aj na webovom sídle MŠVVaŠ SR.

Mar 16

Miroslav

 • 16. 03. 2017
 • Miroslav

Doterajší systém centrálneho objednávania a dodávania (či nedodávania) učebníc na školu, ktorý je neefektívny, nepružný a je s ním množstvo problémov, ktoré sú všeobecne známe, navrhujem zrušiť tento systém a nahradiť ho účelovo viazanými prostriedkami vrámci rozpočtu pre školu (na nákup učebníc a digitálneho vzdelávacieho materiálu) s tým, že škola bude mať možnosť sama rozhodnúť aké učebnice (zo zoznamu schválených učebníc) z tohto účelovo viazaného finančného balíka zabezpečí.

Apr 18

Zuzana

 • 18. 04. 2017
 • Zuzana

Uvoľniť trh s učebnicami, aby učitelia (školy) mali možnosť voľného výberu učebníc pri svojej práci a neboli nútení objednávať len učebnice, ktoré sú v ponuke edičného portálu a sú plne hradené štátom. Každá učebnica, ktorá má oporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR, by mala mať aj schvaľovaciu doložku MŠVVaŠ SR.

Apr 02

Dušan

 • 02. 04. 2017
 • Dušan

Navrhujeme oddeliť odbornú a komerčnú časť tvorby a tlače učebníc, ku každej učebnici vydávať metodickú príručku, pre SŠ vydávať učebnice matematiky podľa tematických celkov. Do úvahy prichádza možnosť riešiť tvorbu učebníc cez grantovú schému (napr. KEGA). Postup by mohol byt nasledovný:
a. MŠVVaŠ "vypíše" témy - Tvorba učebníc pre predmet (y)...
b. Tímy autorov podajú projekt - návrh učebníc (v princípe podľa terajšieho modelu) aj s rozpočtom, v ktorom okrem autorskej práce budú zahrnuté náklady na redakčnú a grafickú prácu.
c. Odborný tím (odborný garant, členovia predmetovej komisie, ...) posúdi jednotlivé projekty a navrhne financovať tvorbu jednej alebo dvoch (v odôvodnených prípadoch troch) alternatívnych učebníc pre daný predmet a stupeň. Teda, ak navrhované projekty - učebnice budú koncepčné a metodicky rovnaké, tak odborný tím vyberie jeden projekt, ak budú rôzne, tak vyberie najlepšie dva alternatívne projekty.
d. Výstupom realizovaných projektov (po 1-3 rokoch) budú v podstate učebnice v elektronickej forme. V rámci hodnotenia projektu budú recenzované a upravené.
e. Tlač vytvorených učebníc sa bude realizovať cez VO. Ak budeme mať pre niektoré predmety alternatívne učebnice v elektronickej forme, tak sa najprv urobí relevantný prieskum na školách o záujme jednotlivých učiteľov (škôl) o tieto učebnice. Tento záujem bude východiskom pre VO na tlač požadovaného počtu učebníc. Ak o niektoré učebnice bude záujem menší, ako stanovená hranica (napr. 5 %), tak tieto učebnice sa nebudú tlačiť a budú prístupne len v elektronickej forme. Tým sa teda otvára priestor pre alternatívne učebnice v predmetoch, v ktorých je to potrebné a máme na to potenciál.

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

Učebnice – ak nebudú rovnaké ako sa budú vyberať úlohy na Monitor, Maturity, inšpekčné testy ...

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Zabezpečiť centrálne vybavenie škôl učebnicami a učebnými materiálmi na základe obsahu vzdelávania stanoveného v kurikulárnych dokumentoch, nielen tie, ktoré sú pre trh neatraktívne. Zároveň ponechať na učiteľovi, ktoré iné učebné materiály ešte využije vo výchovno-vzdelávacom procese.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Ak si školy majú kupovať učebnice samé, tak je potrebné urobiť výnimku pri verejnom obstarávaní. Zo skúsenosti vieme, že pri elektronickom trhovisku vznikajú rôzne problémy, proces je zdĺhavý a ceny sa upravujú po centoch.

Apr 27

Andrea

 • 27. 04. 2017
 • Andrea

- V materských školách síce nie sú učebnice, avšak pre kvalitné rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti sú potrebné kvalitne vybavené knižnice v triedach s rozmanitými žánrami detskej literatúry, vrátane encyklopédií v dostatočných počtoch pre umožnenie práce viacerých detí súčasne v rámci menšej skupinky. Tieto knižnice sú dnes pomerne chudobné.
- Potrebné je zabezpečiť aj didaktické pomôcky potrebné pre realizáciu obsahu ŠVP
- V oboch prípadoch by bolo najlepšie poskytnúť na uvedené financie materským školám, aby si spomenuté zabezpečili podľa potreby (čo a koľko im chýba)

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Zastávame názor, že učebnice, ktoré sa vydávajú a sú financovaného zo štátneho rozpočtu, by mali byť zverejnené v elektronickej verzii aj na webovom sídle MŠVVaŠ SR.

Apr 29

Miroslav

 • 29. 04. 2017
 • Miroslav

V rámci finančného normatívu školy vytvoriť dostatočnú osobitnú podpoložku na financovanie učebníc, elektronických materiálov a učebných pomôcok tak, aby objem bol dostatočný na nákup v súlade s predpísaným obsahom vyučovania (napr. pomôcky a prístroje na fyziku na triedu 17 súprav na optiku,...).

Apr 23

Zuzana

 • 23. 04. 2017
 • Zuzana

Už teraz je chaos v učebniciach. Ako rodič pripájam vlastnú skúsenosť.Medzi deťmi sú 3 roky rozdiel a každý používa iné učebnice.Pre nás ako rodičov to bol chaos a nevedeli sme poradiť deťom a ani medzi sebou si nevedeli pomôcť keďže každý sa učili iným spôsobom každý z iných učebníc.
Druhá vec, deti nosia na jeden predmet viaceré učebnice, lebo v každej je dané učivo vysvetlené inak.
Ešte väčšia voľnosť by mohla priniesť ešte väčší chaos pre rodičov aj pre deti.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Nesúhlasíme s navrhovaným opatrením, aby sa uvoľnil trh s učebnicami a ponechal výber učebníc, učebných materiálov a učebných pomôcok na školy. Garantom by malo byť aj naďalej MŠVVaŠ SR.
Odôvodnenie: navrhované opatrenie, je v rozpore s opatrením 4-02.13, v ktorom sa navrhuje, aby riaditeľ školy a jeho zástupca/zástupkyňa neboli zaradení ako učitelia s príplatkom, ale boli na samostatnej manažérskej pozícii, vrátane funkčného platu. Uvedené opatrenie predstavuje zároveň riziko v prípade prestupu žiakov na inú školu.

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

Neodporúčame uvoľniť trh s učebnicami v základných a stredných školách a ponechať výber učebníc na školy; naopak stanoviť štátnym vzdelávacím programom minimum povinných učebníc schválených ministerstvom (resp. Štátnym pedagogickým ústavom). Prax ukazuje, že dnes sa už aj v materských školách používajú kontradiktórne učebné pomôcky neprimerané veku dieťaťa.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Z hľadiska výučby cudzích jazykov, je chybou, že žiaci sa učia každý rok a na každej škole z inej učebnice. Pretože v každej učebnici je iná slovná zásoba i gramatika, ktorú si majú žiaci osvojiť. Maturitné testy tak často nekorešpondujú so slovnou zásobou a gramatikou, ktorú žiaci počas svojho štúdia mali možnosť nadobudnúť z dostupných učebníc. Žiadúce by skôr bolo zjednotiť výber učebníc a zosúladiť ho s požiadavkami na maturitnú skúšku.

Apr 25

 • 25. 04. 2017

Tu vidíme najväčší problém pri migrácii žiakov!

Apr 24

Miroslav

 • 24. 04. 2017
 • Miroslav

Vnesie to do vzdelávania ešte väčší „demokratický chaos“, ako je to v súčasnosti s učebnicami jazykov na stredných školách.

Apr 13

Mariana

 • 13. 04. 2017
 • Mariana

Situáciu s učebnicami, učebným materiálom a pomôckami je nevyhnutné systémovo vyriešiť tak, aby boli k dispozícii učebnice pre jednotlivé predmety v súlade s učebnými osnovami. V súčasnosti konzervatóriá nemajú k dispozícii žiadne učebnice pre hudobno-teoretické predmety, ktoré by boli pomôckou predovšetkým pre žiakov. Učiteľ má možnosť získať potrebné a správne informácie aj iných zdrojov, žiak však potrebuje základný objem informácií. Súhlasím s myšlienkou uvoľniť trh s učebnicami, avšak v rámci premysleného a kontrolovaného systému.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Nesúhlasíme s navrhovaným opatrením, aby sa uvoľnil trh s učebnicami a ponechal výber učebníc, učebných materiálov a učebných pomôcok na školy. Garantom by malo byť aj naďalej MŠVVaŠ SR.

Odôvodnenie: navrhované opatrenie, je v rozpore s opatrením 4-02.13, v ktorom sa navrhuje, aby riaditeľ školy a jeho zástupca/zástupkyňa neboli zaradení ako učitelia s príplatkom, ale boli na samostatnej manažérskej pozícii, vrátane funkčného platu. Uvedené opatrenie predstavuje zároveň riziko v prípade prestupu žiakov na inú školu.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Nie je prijateľné, aby si každá škola mohla zabezpečovať samostatne učebnice (opatrenie 1-12.01) a štát mal zabezpečovať učebnice, ktoré vychádzajú v menšinových nákladoch, alebo nie sú pre trh atraktívne! Uvedené opatrenie ide proti filozofii štátu zabezpečovať centrálne obstarávania v rámci rôznych rezortov (napr. zdravotníctvo). Dôsledkom opatrenia budú rôzne knihy na rôznych školách a pritom ešte drahé. Klub 500 sa pýta, akým spôsobom chcú autori zabezpečiť odstránenie neefektivity, alebo možných pochybení pri verejnom obstarávaní pri stovkách riaditeľov škôl?! Aký bude dopad na požadovaný počet pracovníkov v školstve?

Apr 22

Mariana

 • 22. 04. 2017
 • Mariana

Nie je celkom pravda, že učebnice nemá kto písať (Daniel). Na výzvu ministerstva školstva by sa aj teraz iste prihlásilo viacero záujemcov. Pred pár rokmi (ministrom bol p. Mikolaj) som bola v komisii MŠ, ktorá posudzovala učebnicu pre dejiny hudby pre konzervatóriá. Učebnicu dejín slovenskej hudby sme schválili, neskôr som sa dozvedela, že autorka podpísala zmluvu s p.ministrom na vydanie a učebnica dodnes nevyšla. Navrhujem zlepšiť koordináciu MŠ so ŠIOV, ktorý v spolupráci s autormi pripravuje učebnice a učebné pomôcky, tak, aby výsledok bol zaručený a viditeľný.

Apr 21

Skarlet

 • 21. 04. 2017
 • Skarlet

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti podporuje uvoľnenie trhu s učebnicami. Máme za to, že tento krok vyvolá tlak na kvalitu, cenu a včasné dodávanie učebníc, učebných materiálov a učebných pomôcok na školy.
Upozorňujeme na fakt, že ponechanie výberu učebníc na školy ešte nemusí automaticky znamenať zvýšenie ich kvality – keď si škola bude môcť vybrať z 2 – 3 nekvalitných učebníc, bude mať síce možnosť vlastnej voľby, ale kvalitu to automaticky nezvýši.
Vychádzajúc z aktuálneho prieskumu, podľa ktorého je viac ako ¾ učiteľov nespokojných s kvalitou učebníc, navrhujeme, aby sa zaviedol kontrolný transparentný mechanizmus - zverejňovanie výstupov schvaľovacieho procesu vzdelávacích zdrojov (v súlade s úlohou č. 34 akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019 (uznesenie vlády SR č. 104/2017). Predpokladáme, že takýto verejný tlak povedie k tvorbe kvalitnejších učebníc.

Apr 20

Edita

 • 20. 04. 2017
 • Edita

zabezpečiť finančné prostriedky na slobodný výber učebníc, o ktoré má škola záujem z ponuky rôznych vydavateľstiev (aby najlepšie vyhovovali potrebám žiakov aj učiteľov)

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

- školy si slobodne vyberajú tie, ktoré dokážu najlepšie zohľadniť potreby detí, žiakov a učiteľov
- budú ich nakupovať v rámci rozpočtu finančných prostriedkov školy, ktoré bude poskytovať štát

Apr 18

Adriana

 • 18. 04. 2017
 • Adriana

Toto ako učiteľka plne podporujem!

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Návrh môže vniesť do vzdelávanie ešte väčší "demokratický chaos".

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

(budú ich nakupovať v rámci rozpočtu finančných prostriedkov školy, ktoré bude poskytovať štát testy):

text v zátvorke nedáva zmysel

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Podporujeme.

Mar 20

Martin

 • 20. 03. 2017
 • Martin

Slovo "testy" v zátvorke nedáva zmysel.