Skip to content

Kategória 1-12.00 Učebné materiály a zdroje a materiálno-technické vybavenie Všetky podnety

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- poskytovať z Ministerstva finančné prostriedky školám na postupné dobudovanie štandardu materiálno-technického vybavenia v školách (pracovné zošity, digitálna technika a učebné materiály) aj pre materské školy v originálnych kompetenciách.
- pri zmenách v oblasti vzdelávania prostredníctvom pilotného a experimentálneho overovania dbať na to, aby po vyhodnotení a schválení projektov experimentálneho overovania boli k nim včas vydané potrebné metodiky, prípadne metodické usmernenia. Nie je prípustné, že po spustení zmien tieto metodiky chýbajú alebo sa stále aktualizujú.

Apr 06

Karolína

 • 06. 04. 2017
 • Karolína

Navrhujem, aby Ministerstvo školstva schvaľovalo učebnice a pracovné zošity, no výber a nákup bude v kompetencii riaditeľov škôl. Takto bude väčšia konkurencia a kvalitnejšie učebné materiály. Každý učebný materiál by mal byť aj v elektronickej podobe spolu s objednávkou tlačenej verzie.

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Ponechať možnosť výberu vhodných učebníc na učiteľa. V rôznych učebniciach zachovať postupnosť tematických celkov, aby žiak pri prechode na inú školu nepreberal niektorý tematický celok dvakrát a iný vôbec. Všetky učebnice i pracovné zošity by mali byť hradené štátom.
Učebnice i pracovné zošity je potrebné zjednodušiť, malo by byť jasné, čo je základné a čo je rozširujúce učivo. Je nutné zachovať osvedčený pedagogický princíp od jednoduchého k zložitému, od konkrétneho k abstraktnému.

Z doterajšej praxe nám vyplynulo, že predmet hudobná výchova je spracovaná pre základné školy nevhodne. Na 1. stupni by sa mala zamerať na spev jednoduchých, ľahko zapamätateľných a ľudových piesní.

Apr 02

Ľuboš

 • 02. 04. 2017
 • Ľuboš

1.12-00
Ak schváli ministerstvo školstva nejakú učebnicu - napr. z informatiky pre ZŠ a nezakúpi k nej softvér o ktorom je tam všetko popísané tak takú učebnicu žiadna škola bez daného softvéru nevyužije a je jej takáto učebnica k ničomu aj napriek tomu že je obsahovo v poriadku.
Aj z učebníc matematiky ZŠ sa len ťažko dá vyučovať a jednotlivé tematické celky nenasledujú v nej za sebou ale skáču v rámci toho istého tematického celku z jednej učebnice do druhej - to aby si žiak nosil namiesto jednej hneď všetky 2 či 3 jej časti naraz do školy??? Chýbajú zbierky riešených úloh z matematiky pre základnú školu aby si žiak mohol aj samoštúdiom vyriešiť viacero typov úloh a skontrolovať sa, ako aj učiteľ by nemusel vymýšľať neustále nové príklady.
Kedysi sme mali kvalitné učebnice ako aj zbierky úloh a žiak ak bol chorý dlhšiu dobu stačilo mu odkázať čo sa v škole preberá a mohol sa sám zorientovať. Dnes čo si nenapíše nemá.
Materiálno-technické vybavenie je veľmi dôležité, ak ho škola má na úrovni odľahčí sa učiteľovi a žiak má bonus, že sa môže z danej učebnice aj doma niečomu priučiť.
Tvrdiť že veď učiteľ si pomôže je scestné, to ako keď poviete robotníkom nech postavia cestu ale materiál a nástroje im neposkytnete(takto bola "realizovaná" posledná Mikolajova reforma a takto si aj dnes veľmi často pripadá dnešný učiteľ vo svojej každodennej praxi).
Treba ale aj personálne zabezpečenie - i asistentov učiteľa nakoľko doplácajú na to nielen integrovaní žiaci ale aj tí zdraví, lebo ak má učiteľ v triede viacero žiakov s rozličnými diagnózami nedá sa bez asistenta realizovať vyučovací proces tak ako by mal byť a doplácajú na to všetci - učiteľ svojimi nervami a všetci žiaci že nedostanú od učiteľa to čo by mali, napriek tomu že sa on ide na hodine od roboty pretrhnúť.
Treba viacej peňazí do školstva tak na materiálno-technické zabezpečenie ako aj platy všetkých zamestnancov v školstve a doplniť personálne zabezpečenie aspoň o asistentov k integrovaným žiakom alebo vrátiť sa k pôvodnému modelu a dať takýchto žiakov do špeciálnych škôl, nakoľko ministerstvo školstva prideľuje takýchto žiakov do škôl ale financie škole nedá na asistenta!!!???.
Samozrejme treba aj sledovať ako sa ekonomicky využijú tieto financie aby sa nenakupovali napr. učebné pomôcky za totálne predražené ceny - napr. učebná pomôcka sifón za stovky eur. Ale to už má sledovať nie učiteľ ale ministerstvo či iné kompetentné orgány.
Samotné školy mali mať väčšiu možnosť pri výbere učebníc nakoľko podľa môjho názoru ministerstvo vo výbere pridelených kvalitných učebníc zlyháva a z mnohých sa nedá vôbec učiť a učitelia potom musia diktovať žiakom poznámky alebo prefocovať zo svojich vlastných zakúpených učebníc z ktorých sa potom žiaci učia - a mám informácie že takto to je nielen na základných ale aj stredných školách a tak žiaci si ani nemajú ako precvičovať doma učivo aj keby chceli nakoľko takúto učebnicu nemajú a z tej "štátnej" sa ani neučia.

Apr 24

Priska

 • 24. 04. 2017
 • Priska

Vydať seriózne učebnice matematiky ( pre gymnáziá), ktoré sa dajú aj používať a slušnú zbierku úloh z čoho učiteľ aj žiaci si môžu čerpať úlohy. Je hanba, a poburujúce, že od zavedenia reformy 2008 pokiaľ viem, sme dostali na školu jedinú zbierku úloh, ktorá obsahuje 24!!! úloh pre 4 ročníky gymnázia. ( nehovorím o prípadnej existencii zbierky, ktorú si učiteľ môže kúpiť za vlastné). Úlohou učiteľa by nemalo byť loviť na internete príklady, nehovoriac o tom že správnosť výsledkov úloh nie je overená. Ani náklady školy (žiakov) na rozmnožovanie materiálu nie sú zanedbateľné.
Dlhodobo chýbajú aj aktuálne učebnice informatiky. Vzhľadom na rýchly vývoj v oblasti informatiky prípadne by mohli byť učebnice aj v digitálnej forme.

Poskytnúť finančné prostriedky na nákup moderných učebných pomôcok k vyučovaniu fyziky. Na gymnáziách zvýšiť základný počet hodín fyziky!!!!

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Na SPS máme z Elektro najnovsie ucebnice z roku 1988. Za vytvárané pracovné listy nedostávame ani osobné ohodnotenie nie to ešte kredity a odmeny, je nutné to zmeniť ináč to velmi negatívne ovplyvní kvalitu vzdelávania.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Poskytovať z Ministerstva finančné prostriedky školám na postupné dobudovanie štandardu materiálno-technického vybavenia v školách (pracovné zošity, digitálna technika a učebné materiály) aj pre materské školy v originálnych kompetenciách.
Pri zmenách v oblasti vzdelávania prostredníctvom pilotného a experimentálneho overovania dbať na to, aby po vyhodnotení a schválení projektov experimentálneho overovania boli k nim včas vydané potrebné metodiky, prípadne metodické usmernenia. Nie je prípustné, že po spustení zmien tieto metodiky chýbajú alebo sa stále aktualizujú.

Apr 30

Miriam

 • 30. 04. 2017
 • Miriam

• ŠPÚ alebo MPC vypracuje vzorové ŠkVP programy pre odporúčaný rámcový učebný plán, ktoré budú môcť školy priamo prevziať a nebudú tak zaťažené tvorbou nových ŠkVP.

• V našich podmienkach si takmer všetky metodické materiály musí slovenský učiteľ vyrábať sám, čo je veľmi časovo náročné a takmer nemožné pripraviť si kvalitný metodický materiál na každú vyučovaciu hodinu.
.
• Zatiaľ nedostatočné množstvo dostupných (bezplatných) učebných materiálov a učebných zdrojov s praktickými edukačnými aktivitami.

• Učebnice buď chýbajú, alebo sú neefektívne, malo využiteľné a veľmi ťažké pre žiakov

Apr 29

Ján

 • 29. 04. 2017
 • Ján

Absolútne uvoľniť trh s učebnicami. Nie je nutné, aby štát dával doložku. Učitelia si vedia sami podľa ŠVP vybrať vhodnú učebnicu. Robiť na každý predmet jednu učebnicu je neefektívne. Veľká časť učebníc je nepoužiteľná, každá škola si chce spraviť vlastný obsah vyučovania, vychádzajúci zo ŠVP. Treba odmeňovať alebo dotovat učiteľov, ktorí si vytvárajú vlastné pomôcky.

Mar 24

Elena

 • 24. 03. 2017
 • Elena

Pracujem v školstve 32 rokov. Navrhujem znížiť celkový počet vyučovacích hodín v ročníkoch ( napr. náboženská výchova nech sa vyučuje v popoludňajších hodinách, na VYV stačí 1 hodina, prváci a druháci na 5. vyučovacej hodine už nevládzu pracovať). Je potrebné prehodnotiť učivo v každom ročníku 1. stupňa, nemáme čas na precvičovanie a upevňovanie gramatiky, pravopisu. Čas na vlastnú tvorivosť a tvorivosť žiakov si musíme "ukradnúť". Potom nám chýba zase pri inom učive. Nemáme čas venovať sa otázkam žiakov na hodine, len všetko rýchlo, rýchlo, lebo nestíhame. V 2. ročníku je pre deti ťažké písať listy, adresu, v čítanke sú neprimerane dlhé texty na čítanie. V 3. ročníku vynechať učivo o slovných druhoch, ponechať len vlastné podstatné mená. Treba upevniť písanie i,í a y,ý, po mäkkých a tvrdých spoluhláskach a písanie vybraných slov. Vo 4. ročníku upevňovať pravopis ako v 3. ročníku a zamerať sa na tvorenie viet a slohovej výchovy. Učivo o slovných druhoch nech sa presunie do 5. ročníka. Aký význam má ponechanie skloňovania, keď sa nevyučujú vzory? Prvý stupeň nech sa venuje zvládnutiu pravopisu, čítaniu s porozumením, kritickému mysleniu, tvorivosti. Súčasné knihy sú zbytočným učivom preplnené. Bude vôbec niekedy učenie hrou?

Apr 23

Lucia

 • 23. 04. 2017
 • Lucia

Pri riešení materiálno-technického vybavenia v školách nie je možné zabúdať aj na školské zariadenia – konkrétne školské kluby detí. Nie len školy, ale aj školské zariadenia potrebujú odstrániť neprimarané rozdiely v materiálno-technickom zabezpečení. Je potrebné vyrovnať rozdiely vo vybavenosti škoských zariadení modernou technológiou a pomôckami vzniknutý nerovnakým prístupom k čerpaniu štrukturálnej pomoci z EÚ fondov.

Apr 20

Edita

 • 20. 04. 2017
 • Edita

poskytnúť dostatok financií na IKT sieť (aby každá trieda mala interaktívnu tabuľu a učiteľ mohol využívať digitálne učebnice a materiály, ktoré sú k dispozícii na stránke www. zborovna.sk)

May 16

Martin

 • 16. 05. 2017
 • Martin

Keďže je problém s dodávaním tlačených učebníc, mohlo by byť budúcnosťou zavádzanie e-čítačiek a e-kníh. Nekazia oči (ako tablety) a navyše sú skladné, deti by nemuseli nosiť plné aktovky, mali by všetko po ruke.

Apr 26

Branislav

 • 26. 04. 2017
 • Branislav

Do časti „Súčasný stav a jeho problémy“ žiadame doplniť:

Trvalým neriešeným problémom je nedostatok učebníc a učebných textov v prístupných formátoch (Braillovo písmo, zväčšené písmo, prístupný elektronický formát) pre žiakov a študentov so zrakovým postihnutím, najmä tých, ktorí sú integrovaní v bežných školách. Integrovane či inkluzívne vzdelávaný žiak so zrakovým postihnutím nemá k dispozícii rovnaké učebnice, ktoré používa jeho spolužiak bez zrakového postihnutia. Škola nemá možnosť pre svojho žiaka učebnice v prístupných formátoch objednať. Môže mu zabezpečiť len učebnice používané v špeciálnych školách, ktoré ale nie sú prepisom učebníc, ktoré škola vo vyučovaní používa.

Do navrhovaných opatrení žiadame doplniť nasledovné:

1-12.XY Zriadiť inštitúciu zabezpečujúcu prepis učebníc a učebných materiálov do prístupných formátov (Braillovo písmo, zväčšené písmo, prístupný elektronický formát) pre žiakov so zrakovým postihnutím na základe požiadaviek škôl.

Ministerstvo školstva zriadi inštitúciu, ktorá na základe objednávok škôl, v ktorých sa integrovane vzdelávajú žiaci so zrakovým postihnutím, zabezpečí a na začiatku školského roku školám dodá prepis učebníc a učebných textov v prístupných formátoch.

Mar 28

Jana

 • 28. 03. 2017
 • Jana

Ak sa na verejnej prezentácii pomôcok (napr. na konferencii, seminári) skupina učiteľov daného predmetu zhodne, že táto pomôcka je veľmi vyhovujúca, štát by mal zabezpečiť túto pomôcku do všetkých škôl, pre ktoré je určená v optimálnom množstve.
V súčasnosti totižto veľa škôl pracuje už s pomôckami, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a na ponúkané pomôcky nemá škola dostatočné zdroje.

Apr 26

Branislav

 • 26. 04. 2017
 • Branislav

Trvalým neriešeným problémom je nedostatok učebníc a učebných textov v prístupných formátoch (Braillovo písmo, zväčšené písmo, prístupný elektronický formát) pre žiakov a študentov so zrakovým postihnutím, najmä tých, ktorí sú integrovaní v bežných školách. Integrovane či inkluzívne vzdelávaný žiak so zrakovým postihnutím nemá k dispozícii rovnaké učebnice, aké používa jeho spolužiak bez zrakového postihnutia. Škola nemá možnosť pre svojho žiaka učebnice v prístupných formátoch objednať. Môže mu zabezpečiť len učebnice používané v špeciálnych školách, ktoré však nie sú prepisom učebníc, ktoré škola vo vyučovaní používa.

Do navrhovaných opatrení žiadame doplniť nasledovné:

1-12.XY Zriadiť inštitúciu zabezpečujúcu prepis učebníc a učebných materiálov do prístupných formátov (Braillovo písmo, zväčšené písmo, prístupný elektronický formát) pre žiakov so zrakovým postihnutím na základe požiadaviek škôl.

Ministerstvo školstva zriadi inštitúciu, ktorá na základe objednávok škôl, v ktorých sa integrovane vzdelávajú žiaci so zrakovým postihnutím, zabezpečí a na začiatku školského roku školám dodá prepis učebníc a učebných textov v prístupných formátoch.

Apr 28

Eva

 • 28. 04. 2017
 • Eva

Zo zdravotného hľadiska by bolo potrebné naučiť žiakov strdných škôl včetne gymnázií písať na klávesnici počítača destiatimi prstami bez kontroly zraku, so správnym držaním chrbáta. Prípadne by o takomto nácviku rozhodol riaditeľ školy podľa miestnych podmienok i u iných žiakov.

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

- zabezpečenie všetkých tried modernými technológiami

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 zásadne nesúhlasí s de facto navrhovanou decentralizáciou právomocí a kompetencií v rámci cieľa na úroveň jednotlivých škôl. Dôsledkom uvedeného kroku bude NEEFEKTIVITA vo vynakladaní verejných zdrojov, ale aj nárokov na pracovnú silu v školstve. Z pohľadu Klubu 500 nie je akceptovateľným argumentom, ak v minulosti nebol štát schopný zabezpečiť napríklad dostatok učebníc, nakoľko to bolo spôsobené v konečnom dôsledku zlyhaním konkrétnych jednotlivcov a nastavenia systému. Je preto potrebné analyzovať konkrétne pochybenia a nastaviť opatrenia na ich eliminovanie.
Klub 500 navrhuje zlúčenie súvisiacich opatrení cieľa.
Na druhej strane je v súčasnosti je na všetkých úrovniach preferovaná papierová verzia učebníc a cvičebníc, a to aj napriek tomu, že ich distribúcia je problematická, náklady na výrobu relatívne vysoké, váha neprimeraná, takže ohrozuje zdravý vývin chrbtice a prekračuje odporúčané hmotnosti, ktoré by žiaci na chrbte mali nosiť.
Pritom v súčasnosti už mnoho žiakov vlastní tablet alebo notebook, a tiež viaceré školy nakúpili alebo dostali tablety, ktorých využitie je ďaleko širšie, ako len sledovanie chemických a fyzikálnych pokusov na obrazovke. Do budúcna je potrebné uvažovať o digitalizácii aj učebníc s možnosťou využitia aj cvičebníc v tabletoch alebo notebookoch bežne na jednotlivých predmetoch (nielen v rozsahu zoskenovaných kníh).
Je potrebné odstrániť rozdiely vo financovaní projektov zameraných na rozvoj škôl. Vyčleňovanie škôl bratislavského kraja nie je o rovnosti príležitostí, ale vo veľkej miere znamená výrazné materiálne, technické a iné zaostávanie bratislavských škôl v porovnaní s mimobratislavskými školami.

Apr 09

Roman

 • 09. 04. 2017
 • Roman

Je potrebné dbať, aby tieto učebné materiály a zdroje boli zaopatrené titulkami pre deti, žiakov a študentov so sluchovým postihnutím. Podľa právnych predpisov umožniť im prístup k informácii. Zabezpečené titulky by boli vhodné aj pre utečencov a prisťahovalcov, ktorí si môžu osvojiť náš hovorený jazyk.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

informačných a komunikačných technológií:

digitálnych technológií

May 13

Jitka

 • 13. 05. 2017
 • Jitka

Bohatosť ponuky rôznorodých učebných materiálov chápem v smere horizontálnom (pokryť rôzne predmety, na každý predmet existujú minimálne dve ponuky) aj vertikálnom (súčasťou ponuky je nielen učebnica, ale aj ďalšie materiály). Celá ponuka je voľne prístupná na prehľadne usporiadanom centrálnom úložisku. Zverejnenie digitálnej podoby umožňuje učiteľom vyberať si a vytvárať učebné materiály podľa svojich potrieb. Tvorba centrálneho úložiska by sa mohla financovať zo štrukturálnych fondov EÚ. Voľná prístupnosť pre všetkých žiakov, študentov a učiteľov znamená vysokú efektívnosť vynaložených zdrojov.
Predstava učebných materiálov na konkrétny predmet
1. Učebnica v tlačenej aj digitálnej podobe súčasne – obsahuje taký výkladový text, aby sa žiak mohol pripravovať aj samostatne (napr. v prípade choroby aj doma, šikovnejší žiaci priamo na hodine). Ak sa rovnaký predmet vyučuje podobne na viacerých typoch škôl, pripraviť učebnicu s vyznačením základného, rozširujúceho aj doplňujúceho učiva. Jedna učebnica je využiteľná pre viaceré školy. Tým sa zabezpečí efektívnosť ponuky a sa vytvorí predpoklad na súlad medzi časovou dotáciou na danej škole a množstvom preberaného učiva.
2. Pracovný zošit v tlačenej aj digitálnej podobe – obsahuje rôzne typy úloh s odstupňovanou náročnosťou podľa Bloomovej taxonómie, pričom náročnosť by bola vyznačená priamo pri zadaní úlohy. Takéto označenie úloh umožňuje učiteľovi zadávať rôzne typy úloh pre jednotlivých žiakov. Tematická zbierka úloh by sa využívala na viacerých typoch škôl, pričom učitelia by vyberali pre žiakov úlohy v závislosti od časovej dotácie daného predmetu na danej škole. Podstatnú časť pracovného zošita by tvorili aplikačné úlohy z reálneho života.
3. Metodická príručka pre učiteľov – nadväzuje na výkladový text, obsahuje návody, motivačné úlohy a riešenie všetkých úloh z pracovného zošita (pokiaľ ich neobsahuje priamo pracovný zošit).
4. Prezentácie k výkladovému textu v učebnici, ktoré sú k dispozícii aj žiakom.
5. interaktívne cvičenia (viazané na vybavenie učební potrebnou technikou) môžu byť vhodným nástrojom pri využívaní moderných technológií.
V predmetoch, obsah ktorých podlieha častým legislatívnym alebo technologickým zmenám, by mohli byť učebnice pre učiteľov v podobe väzby karisbloku. Táto väzba umožňuje učiteľom založiť si (vymeniť) strany, ktorých sa príslušné zmeny dotýkajú (samozrejme za predpokladu, že autor priebežne aktualizuje elektronickú verziu učebnice). Oznam o zmenách by sa uverejňoval na stránke centrálneho úložiska, prípadne by ho učitelia po zaregistrovaní dostávali priamo ako mailovú správu.
Súčasťou autorského tímu by mali byť okrem autora, príp. autorov aj odborník z danej oblasti, metodik, ktorí by aktívne ovplyvňovali už samotný proces tvorby učebných materiálov (nielen jeho hodnotenie).
Minimálne učebnica pre učiteľa a pracovné zošity pre žiakov by mohli byť aj v tlačenej podobe, pretože náklady na rozmnožovanie určite prevýšia náklady na hromadnú tlač (s vyšším počtom tlačených kusov klesá jednotková cena, čo neplatí pri klasickom kopírovaní v škole). Tlač sa realizuje na základe objednávok v dostatočnom časovom predstihu. Ak by objem objednávok na tlačenú verziu nedosiahol minimálnu požadovanú úroveň, ostala by k dispozícii iba elektronická verzia.
Vysokej váhe učebníc by sa dalo predísť napr. tlačou jednotlivých tematických celkov a nie celej učebnice pre daný ročník. Pracovné zošity môžu existovať na hárkoch papiera a žiaci si potrebný celok vložia do zakladača, teda do školy nosia len niekoľko potrebných strán.

May 14

Darina

 • 14. 05. 2017
 • Darina

V odbornom školstve sú dva hlavné problémy, ktoré sa neriešia:
1. Pre odborné predmety neexistujú už celé desaťročia kvalitné a hlavne aktuálne učebnice. Konkrétne stavebné priemyslovky nemajú k dispozícii žiadne učebnice. Pred dvoma rokmi síce pod záštitou školstva vytvorila súkromná firma z finančných prostriedkov z Eurofondov databázu lekcií pre odborné školy, doteraz však nie je táto databáza prístupná pre učiteľov odborných predmetov. Niektoré z lekcií sú už vďaka časovému odstupu neaktuálne - konkrétne lekcie Autocadu, pretože už sa používajú nové softvérové verzie tohto programu.
2. Materiálovo technické vybavenie odborných škôl je na takej úrovni, že keby školy nedotovali rodičia, vychádzajúci absolventi by neboli pripravení pre prax. Uvediem zas príklad zo stavebnej priemyslovky. Bez financií od rodičov by študenti kreslili výkresy ručne a nie v počítačových grafických programoch. Rodičia sa každoročne skladajú na počítače, dataprojektory, plotre, papier, náplne do plotrov. Zdôrazňujem, ide hlavne o školy, ktoré nesmú čerpať z Eurofondov, pretože sú v Bratislavskom kraji. Ministerstvo školstva by malo myslieť na dorovnanie úrovne vybavenia škôl, aby bolo možné zabezpečiť rovnakú kvalitu vyučovania vo všetkých školách.

May 14

Ludmila

 • 14. 05. 2017
 • Ludmila

dobry den,
rada by som poukazala na to, ze ucebnice v tlacenej forme musia deti brat do skoly a zo skoly kazdy den. Rano berie dcera - piatacka, ktora ma 138 cm, na chrbat tasku o vahe 7 kg !! S postupom digitalizacie doby by sme s manzelom ako rodicia uvitali, aby boli ucebnice v elektronickej podobe a takto by ich dostali na zaciatku skolskeho roka. S takouto ucebnicou sa da pracovat aj doma a aj v skole na tablete / notebooku. Elektronicke medium by v pripade nemoznosti zakupenia rodicom mohla skola ziakovi zapozicat. Alternativa k tomu by mohla zostat taka, ze papierova ucebnica by bola na pracu v skole a elektronicka by sluzila na pripravu a domace ulohy na doma.
dakujem za precitanie. pazderovci

Apr 07

Martin

 • 07. 04. 2017
 • Martin

Súhlas, ak budú dodané financie...