Skip to content

Kategória 1-11.13 Vytvoriť školám legislatívne a iné potrebné podmienky na to, aby mohli využívať všetky uvedené formy a metódy vzdelávania a aby mohli flexibilne prispôsobovať organizáciu vyučovania svojim podmienkam tak, aby maximalizovali účinnosť svojho výchovn Všetky podnety

Apr 25

Jozef

  • 25. 04. 2017
  • Jozef

Nutnou podmienkou je zásadná zmena pracovného práva pre pedagogických a odborných zamestnancov vychádzajúca na jednej strane z charakteru práce a zásad psychohygieny, no druhej strane zabezpečujúca spravodlivosť a efektivitu práce.

Dnešný charakter pracovného práva prináša množstvo anomálií.
Učiteľ, ktorý pracuje v komisii predmetovej olympiády si musí zobrať u zamestnávateľa dovolenku a dostane dohodu o vykonaní práce ktorá je často menej ako jeho mzda. Potom mu chýba dovolenka v čase keď iní učitelia dovolenku čerpajú.
Vedúci metodického združenia ak si vôbec nájde čas na hospitácie u kolegov, vykonáva hospitácie v normálnom pracovnom čase, teda robí viac ako ostatní.
Kariérový poradca nemá vôbec žiaden čas v rámci pracovnej doby na výkon kariérového poradenstva
A pod.

Apr 28

Ema

  • 28. 04. 2017
  • Ema

Pri reforme školstva by sme mali vychádzať z nasledovného: Škola má vychovávať/vzdelávať dieťa pre šťastný a naplnený život, k úcte a láske k prírode a ostatným ľuďom. Celkove v škole i spoločnosti je potrebné preferovať princíp morálneho vzoru a pozitívneho príkladu. Myslím, že bez dôsledného a jasného zamerania sa na tieto ciele sa s akoukoľvek reformou nepohneme.
Zmena je potrebná ale netreba, aby všetko bolo nadiktované. Veď učitelia majú na vzdelávanie vysokoškolské vzdelanie, kde okrem samotnej aprobácie, študovali aj psychológiu, pedagogiku, metodiku, atď Rozhodne treba stavať na skúsenostiach starších a nezatracovať ich len preto, že boli tlačení do súčasného spôsobu výučby.
Pre riadenie školstva k napĺňaniu stanovovaných šľachetných cieľov je potrebné vytvoriť podmienky a nastaviť procesy. Preto, ak sa máme niekedy dopracovať k lepším výsledkom, je potrebné v súčasnosti urobiť nasledovné:
• znížiť počty žiakov v triedach
• adekvátne ohodnotiť a ohodnocovať učiteľov a ďalších zamestnancov školy
• znížiť týždenný úväzok učiteľa (ale nie plat), aby sa mohol venovať ďalším potrebným činnostiam súvisiacim s výchovno-vzdelávacím procesom
• zrušiť kreditný systém a iné nariadené vzdelávania ako podmienku či nárok zvýšenia platu a
motivačné finančné ohodnotenie učiteľov zveriť do právomoci vedenia škôl
• zrušiť sústavné všetkých stresujúce testovanie žiakov (aspoň dočasne)
• znížiť preregulovanosť školstva
• vytvoriť konzistentný právny rámec
• definovať nový pohľad na obsah vzdelávania
• umožniť vedeniu školy vytvoriť (a ohodnotiť) podporný tím pre realizáciu rozvoja a potrieb školy podľa vlastného uváženia (ekonóm-manažér, informatik, psychológ, špeciálny pedagóg, výchovný poradca,...)
• štátne vysvedčenia vydávať len pri ukončení primárneho a sekundárneho vzdelávania
• vypracovať a rozvíjať efektívne nástroje diskusie a komunikácie MŠ s učiteľmi v jednotlivých oblastiach a témach
• rozbehnúť vzdelávanie učiteľov v používaní menej tradičných metód výučby

Tento rámec (alebo podobný) potom umožní smerovanie k naplneniu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, vrátane individualizácie vzdelávania či rozvíjania tvorivosti, spolupráce, empatie, pomoci ako i zvýšenia vzdelanostnej úrovne žiakov.

Apr 30

Paulína

  • 30. 04. 2017
  • Paulína

Konštatovanie je všeobecné, žiada sa konkretizovať, o aké konkrétne opatrenia pôjde. Označenie „legislatívne a iné podmienky“ je opäť bez výpovednej hodnoty. Vieme, že predstavovaný model efektívnej výučby je žiaduci, želaný, ale stále nie je zrejmé, ako bude vyzerať tento model v praxi? Aká bude stratégia Ministerstva SR, aby skutočne zrealizovala aktuálny ustrnutý model a docielila také zásadné premeny?

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

V nadväznosti na navrhované vypustenie opatrení 1-18.08 a 1-11.10, Klub 500 nepovažuje za vhodné zásadným spôsobom ponechať rozhodovanie o obsahu učiva, systéme výuky a ďalších otázok až na úroveň jednotlivých škôl.