Skip to content

Kategória 1-11.12 Zvýšiť podiel vyučovania, ktoré prebieha mimo budovy školy Všetky podnety

Apr 21

Danica

 • 21. 04. 2017
 • Danica

Súhlasím - učíme pre život. Treba však vytvoriť podmienky, aby sa to dalo realizovať.

Uvítala by som možnosť pozorovania rastlín a živočíchov priamo v prírodnom prostredí v kontakte s inými druhmi, návštevy prírodovedných múzeí, jaskýň...

Bolo by však potrebné delenie žiakov do skupín - pri počte max 29 (a medzi nimi i začlenení žiaci) to možné nie je. Treba na túto činnosť vytvoriť časový priestor v rámci ŠVP ( pri jednej hodine týždenne učiteľ nestihne prebrať učivo) a zabezpečiť financovanie - čo so žiakmi, ktorých rodičia na takéto aktivity peniaze nemajú?

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Ako bude finančne zabezpečené, ak budú chcieť žiaci vidieckych škôl navštíviť v rámci vyučovania múzeá, galérie, hrady? Bude to v rámci prideľovania financií zohľadnené a škola dostane na realizáciu tohto cieľa viac financií? V súčasnosti je to možné zrealizovať len z financií rodičov v rámci školských výletov.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Je to výborný nápad, ale potrebuje finančné krytie. Bez konkrétnych čísel a termínov ostane tento nápad len prázdnym sľubom.

Apr 05

Viera

 • 05. 04. 2017
 • Viera

Zvýšenie podielu vyučovania mimo školy často naráža na finančné a technické problémy

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- ako sa zabezpečia podmienky pre školy na realizáciu tohto bodu?

May 14

Mária

 • 14. 05. 2017
 • Mária

Do textu v tejto časti odporúčame doplniť... v chránených územiach alebo náučných chodníkoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti školy.

K tomuto bodu chceme tiež poznamenať, že v súčasnosti máme na Slovensku stovky škôl a príkladov dobrej praxe, kde prebieha výučba mimo školy.
Stále je však na nevyhovujúcej úrovni spolupráca medzi environmentálnymi organizáciami a inštitúciami – na úrovni medzirezortnej a medzisektorovej, ale aj na úrovniach vo vnútri jednotlivých rezortov či vo vnútri sektorov. Nie je dostatočne využívaný potenciál zdieľania námetov, nápadov, overených projektov, programov, inšpirácií, príkladov dobrej praxe... Napr. pôda odborných environmentálnych organizácií (či už štátnych alebo neštátnych) je úrodná na ekopedagogické inovácie a je preto potrebné tento potenciál v čo najväčšej miere využívať.
Pre zlepšenie aktuálnej situácie by bolo potrebné:
a. Zabezpečiť motivačné podmienky na vzájomnú medzisektorovú spoluprácu a využitie potenciálu environmentálnych organizácií a inštitúcií.
b. Vytvoriť a uviesť do praxe chýbajúci systém štátnej podpory a dobudovať poddimenzovanú infraštruktúru environmentálne výchovy, vzdelávania a osvety.