Skip to content

Kategória 1-11.09 Viac využívať tzv. blokové vyučovanie Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Akceptujeme blokové vyučovanie ako jednu z možností ako organizácie vyučovania.
Blokové vyučovanie už bolo experimentálne overované a prináša aj nevýhody. Napr. pri absencii - žiak chýba jeden týždeň a vymešká celoročné učivo, resp. absencia učiteľa môže spôsobiť vážne organizačné problémy. V niektorých predmetoch potrebujú žiaci dlhší čas (nielen vyučovacie hodiny), aby učivo dostatočne "strávili".

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Súhlasíme s navrhovaným opatrením s podmienkou, že blokové vyučovanie bude predovšetkým realizované na stredných školách.

Apr 13

Mariana

 • 13. 04. 2017
 • Mariana

Blokové vyučovanie v rozsahu 90 minút sa vhodne uplatňuje na konzervatóriách pri vyučovaní dejín hudby, kde je potrebné nielen zvládnuť objem informácií o štýlovom období alebo skladateľovi, ale aj počúvať hudobné diela, diskutovať o nich, vytvárať si vlastné názory. Nazdávam sa, že dlhšie dvoj- alebo trojdňové bloky nie sú vhodné, pretože by žiaka zaťažili veľkým objemom informácií, vnemov a podnetov. Žiak 1.-3.stupňa potrebuje medzi hodinami čas na naučenie sa, utvrdenie i zopakovanie učiva. V opačnom prípade si nevytvorí dobrý systém učenia sa, ani základ pre prijímanie ďalších nových poznatkov.

Apr 17

Adriana

 • 17. 04. 2017
 • Adriana

Nazdávam sa však, že toto môže viesť k tzv. kontajnerovým vedomostiam, kedy si žiak v krátkej dobe osvojí isté vedomosti (ako keď sa vysokoškolák učí na skúšku), uzavretím bloku ich akoby „vysype z kontajnera“, kam ukladá ďalšie a tak je trvácnosť vedomostí i kompetencíí otázna – žiak by mal byť v kontakte s predmetom dlhšiu dobu, podobne, ako keď nestačí absolvovať autoškolu, potom dlhú dobu nešoférovať – nemožno očakávať, že bez pravidelného a istým spôsobom dlhodobejšieho kontaktu s predmetom budú vedomosti či kompetencie trvácne.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Súhlasíme s navrhovaným opatrením s podmienkou, že blokové vyučovanie bude predovšetkým realizované na stredných školách.

Apr 20

Leóna

 • 20. 04. 2017
 • Leóna

Blokové vyučovanie - na jednej strane je že hodina ma byť kratšia ako 45 min lebo žiaci sa nevedia sústrediťa hned vedla navrhujú blokové vyučovanie ktoré ma 90 min
Aj som proti návrhu aby žiaci neprepadávali......

Apr 20

Adriana

 • 20. 04. 2017
 • Adriana

Súhlasím
Ja ako učiteľka CJ by som si vedela predstaviť vyučovanie blokovo. Samozrejme, že by bolo ideálne vyučovať CJ 3 – 4 VH týždenne a to napr. 90 minút, aby som si mohla učivo riadne prebrať alebo utvrdiť poprípade spojiť s diskusiou, hrami, konverzáciou, ...

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem.

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: vyučovanie vyučovacích predmetov v bloku
Odôvodnenie: náročnosť zostavenia rozvrhu hodín, zodpovednosť za žiaka pri ukončení bloku vyuč. hodín a zabezpečenie pedagogického dozoru,

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

Blokové vyučovanie – učiteľ vypadne z dôvodu choroby a veľa hodín je neodborne odučených

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- ako sa blokové vyučovanie premietne v rozvrhu a v úväzkoch?
- ako to bude s dozormi nad žiakmi?

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Žiaci na základných školách musia striedať činnosti – vyplýva to z ich veku – primeranosti, pozornosti a pod.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Neodporúčame kratšie vyučovacie hodiny pre vyučovanie cudzieho jazyka na SOŠ. Naopak viac sa osvedčilo v praxi vyučovanie blokové.