Skip to content

Kategória 1-11.08 Zvýšiť flexibilitu organizácie vyučovania tým, že podobne ako na vysokých školách aj na základných a stredných školách bude základnou časovou jednotkou plánovania polrok (semester) namiesto súčasného školského roka Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Opatrenie nie je dostatočne vysvetlené, nie je jasné, či ide o dvojhodinovky pre celú triedu v období polroka/semestra, alebo sa bude trieda deliť na skupiny, ktoré sa po polroku/semestri prestriedajú (takto si vysvetľujeme poslednú vetu opatrenia).

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

Odporúčame namiesto zavedenia základnej časovej jednotky plánovania na polrok zaoberať sa dostatkom a kvalitou učebníc.

Apr 23

Jana

 • 23. 04. 2017
 • Jana

Rozdelenie skolskeho roka na semestre na strednych skolach je vyborny napad, najma ak sa ziakom umozni vacsia sloboda vo volbe povinne volitelnych a nepovinnych premetov.

Mar 24

Laura

 • 24. 03. 2017
 • Laura

Navrhovala by som možné zmeny v rozložení času hodín vyučovania.

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Veľmi dobrý nápad. V zahraničí sa žiaci často v rámci polroka učia iba 5-6 predmetov, teda s každým predmetom sa stretávajú denne. Je to dobré pre nich (systematickosť) aj pre učiteľa (má lepšie možnosť žiakov spoznať, vtedy by ich mohol aj slovne hodnotiť - nie ak učiteľ týždenne učí 200 žiakov i viac). Jednohodinové dotácie predmetov by nemali mať v ŠkVP miesto - to by sa malo okamžite zakázať.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Nesúhlasíme s navrhovaným opatrením.

Odôvodnenie:
V navrhovanom opatrení nie je definované ako sa bude postupovať v špecifických prípadoch (napr. v prípade prestupu na inú školu; aká bude časová dotácia predmetu alebo čo v prípade, že dieťa bude dlhodobo choré?)

Apr 20

Anna

 • 20. 04. 2017
 • Anna

Čo bude robiť učiteľ, ktorý učí takéto „ jednohodinové predmety“ v semestri (polroku), keď nebude vyučovať svoj predmet z dvojaprobácie, alebo bude vyyučovať málo hodín z daného predmetu ? Stane sa na polrok (semester) nekvalifikovaným učiteľom ?

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: Ak by sa rozvrh robil iba na polroky, súčasné „jednohodinové“ predmety by sa nasadzovali iba na polrok, avšak s časovou dotáciou dve hodiny.
Odôvodnenie: polroky na vysokých školách a stredných školách nemožno porovnávať, je tu úplne iný systém vyučovania. Polroky na strednej škole nie sú vyvážené, nakoľko v druhom polroku prebiehajú prijímacie skúšky, maturitné, záverečné a absolventské skúšky, ktoré narúšajú plynulý chod vyučovania. Ďalší dôvod je meniace sa úväzky učiteľov v jednotlivých polrokoch.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

K tomu je ale potrebné zásadne zmeniť celý systém hodnotenia, klasifikácie a pravdepodobne aj ukončovania štúdia.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Nesúhlasíme s navrhovaným opatrením.

Odôvodnenie:
V navrhovanom opatrení nie je definované ako sa bude postupovať v špecifických prípadoch (napr. v prípade prestupu na inú školu; aká bude časová dotácia predmetu alebo čo v prípade, že dieťa bude dlhodobo choré?)

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- takéto vyučovanie je neefektívne vzhľadom ku kontinuite vzdelávania (príklad: v 1.polroku budú mať žiaci fyziku 2 hodiny týždenne, v druhom polroku fyziku nebudú mať a v ďalšom školskom roku budú mať opäť fyziku – stratí sa nadväznosť vo vyučovaní)
- ako sa bude riešiť problém s rozvrhom a úväzkami?
- žiaci mávajú svoje poobedňajšie aktivity zadelené na celý školský rok (tréningy, ZUŠ, krúžky, kurzy...) – v prípade zmeny rozvrhu v druhom polroku budú mať žiaci problém...
- aké vysvedčenie bude závažné napr. pri vyplňovaní prihlášok na stredné a vysoké školy? (môže nastať situácia, že konkrétny predmet sa bude učiť vždy len v prvom polroku a tým sa na koncoročnom vysvedčení a zároveň na prihláškach na strednú alebo vysokú školu tento predmet vôbec neobjaví )
- nemôže sa začiatok školského roka presunúť na 1.8.? (zmena klimatických podmienok, lepšia organizácia polrokov, dlhé vianočné prázdniny, po ktorých v súčasnosti hneď končí polrok – strata vedomostí...)

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje vypustenie uvedeného opatrenia. Z pohľadu Klubu 500 je uvedené opatrenie snahou o riešenie kváziproblémov školstva, ktoré však z pohľadu Klubu 500 vznikli len neschopnosťou organizácie práce škôl a jednotlivých pedagogických pracovníkov.

May 13

Jitka

 • 13. 05. 2017
 • Jitka

Je lepšie vyučovať predmet 2 hodiny týždenne pol roka ako 1 hodinu počas celého roka. Žiaci sú hodnotení za každý polrok samostatne. Veľkú výhodu to môže priniesť pri voľbe voliteľných predmetov. Problémom môže byť skutočnosť, že v druhom polroku (najmä v máji) sú prijímacie a maturitné skúšky (praktické aj ústne), čo narúša kontinuitu vyučovania. Tento návrh si vyžaduje predbežnú analýzu dopadu.