Skip to content

Kategória 1-11.07 Viac zapájať žiakov do dlhodobých projektov Všetky podnety

Apr 13

Mariana

  • 13. 04. 2017
  • Mariana

V nedávnej minulosti sa vyučovanie v školách 1. – 3. stupňa dopĺňalo krúžkovou činnosťou, za ktorú učitelia dostávali príplatky. Učitelia spolupracovali s odborníkmi v danej oblasti, žiaci mali možnosť stretávať sa s nimi a spoznávať ich prácu a získavať aktuálne informácie. Získavali nové skúsenosti a poznatky a ocenenia ich súborov alebo výsledkov práce ich motivovali k hlbšiemu poznaniu a štúdiu. Obnovenie takejto činnosti vo väčšom a podporovanom rozsahu by prispelo k možnosti zapájania žiakov do dlhodobých projektov a súčasne by bolo prínosom pre učiteľom – možnosť užitočne využiť stanovený pracovný čas a získať vyššie finančné (aj morálne) ohodnotenie.

Apr 26

Zuzana

  • 26. 04. 2017
  • Zuzana

- ako sa realizácia projektov premietne do štátneho vzdelávacieho programu?
- vzhľadom k súčasnej rozsiahlej realizácii projektov na školách je tento bod bezpredmetný
- ak sa má posilniť kompetencia žiakov prezentovať projekty, je žiaduce, aby sa prezentácia stala povinnou súčasťou každého maturitného predmetu (ako teraz napr. v biológii)

May 14

Mária

  • 14. 05. 2017
  • Mária

Do textu v tomto bode odporúčame doplniť:
Jedným z príkladov veľmi úspešných dlhodobých programov je aj Zelená škola, ktorý existuje na Slovensku už od roku 2004. Treba vysoko pozitívne hodnotiť zapájanie základných a stredných škôl do tohto programu. Zo skúsenosti už niekoľkých stoviek škôl zapojených do programu Zelená škola sa potvrdilo zlepšenie participatívneho prostredia v škole, zvýšenie zodpovedného pro-environmentálneho správania, ako aj informovanosti a dôvery. V Zelených školách sa cítia byť žiaci a študenti subjektívne viac informovaní o problémoch životného prostredia, vnímajú školu ako významný zdroj informácií v tejto oblasti a zároveň označujú osobu učiteľa za dôveryhodný zdroj informácií.
Rovnako úspešný a inšpiratívny je aj sesterský program Zelenej školy pod názvom Mladí reportéri pre životné prostredie. Ide o vzdelávací certifikačný program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie, ktorý je určený študentom stredných škôl. Podobne ako program Zelená škola aj tento program podporuje participatívne prostredie v škole, rozvíja rovesnícke vzdelávanie a najmä výrazne akcentuje výchovu k zodpovednosti, rozvíja kritické myslenie a obhajobu vlastného názoru. Slovensko je zatiaľ jediná krajina strednej Európy, ktorá sa do programu zapojila.
Takéto prístupy, ktoré ponúkajú vyššie uvedené osvedčené environmentálne zamerané programy, by bolo potrebné postupne aplikovať postupne na všetkých školách (viac uvádzame aj v bode 1-16.00).