Skip to content

Kategória 1-11.06 Vniesť do vyučovacích hodín viac kladenia otázok, diskusií, prezentácie vlastných názorov a argumentácie Všetky podnety

Apr 21

Adriana

  • 21. 04. 2017
  • Adriana

Učím 20 rokov a 20 rokov to praktizujem presne takto. Je to však nesmierne náročné vzhľadom na celkovú situáciu - vo veľkej triede je to prakticky nereálne, zvlášť, ak chceme zapojiť čo najviac žiakov. S tým jednoznačne súvisí požiadavka zmenšiť triedy na max 18 - 20 žiakov.
Osobne sa stretávam - pri učení dejepisu na strednej škole - s požiadavkami rodičov žiakov, aby som skúšala, resp. hodnotila predsa vedomosti o tom, čo kto urobil, čo sa kedy stalo...osobne skôr preferujem hľadanie súvislostí, zdôvodňovanie prečo sa to a to stalo, analýzy príčiny a následku, porovnávanie, formulovanie vlastného názoru a jeho vyargumentovanie - tu však narážam na nepochopenie rodičov žiakov, ktorí očakávajú, že nadiktujem poznámky a ohodnotím memorovanie a reprodukciu...

Mar 20

Jana

  • 20. 03. 2017
  • Jana

1-11.06 - Aby bolo možné u žiakov rozvíjať schopnosť klásť otázky, komunikovať, diskutovať , je potrebné znížiť počet žiakov v triede na max. 20. Ďalej je potrebné vytvoriť na takýto typ učenia časovú dotáciu, pretože pri súčasnom osnovaní učiva a časovej dotácii to nie je reálne možné. Učiteľ stíha akurát ako - tak prebrať predpísané učivo, nieto diskutovať k danej téme. To isté platí, ak chceme preferovať moderné formy vyučovania. Tie vyžadujú oveľa viac času ako klasické formy vyučovania, ak má dostať priestor na hodine každý žiak a nielen tí najlepší. Z týchto dôvodov navrhujem napríklad v predmete Etická výchova znížiť počet žiakov max na 15 - vtedy sa ešte dá uplatniť skupinová dynamika, dá sa využiť zážitkové vyučovavnie, didaktická hra, diskusia. Pri väčšom počte žiakov už je takéto vyučovanie veľmi náročné a neplní svoj cieľ.

Apr 23

Juraj

  • 23. 04. 2017
  • Juraj

Ano, podporujem.