Skip to content

Kategória 1-01.03 Vytvoriť personálne, materiálne a finančné podmienky pre možnosť implementácie individualizácie vzdelávania Všetky podnety

Apr 24

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 24. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

Chýbajúce výskumy a štúdie, zaoberajúce sa komplexne problematikou rómskeho etnika, a na základe výsledkov chýbajúce cielené opatrenia nemôžu suplovať školy a školský vzdelávací systém.
Je to otázka, vyžadujúca multirezortnú spoluprácu; napr. otázka maloletých matiek a ich zlyhávajúca kompetencia vychovávať svoje deti ( rezort práce , zdravotníctva, vnútra )
Až súčasný trend inkluzívneho vzdelávania v SR žiada od škôl pro-inkluzívnu víziu.
Máme veľa škôl, kde tento inkluzívny model v praxi realizujú bez oficialít.
Opäť upozorňujeme na nevhodné zovšeobecňujúce vyjadrenia a formulácie, ktoré stavajú veľkú časť pedagogických a odborných zamestnancov do negatívneho svetla, ako by sa v tejto oblasti nič- ale nič nerobilo !
Navrhované opatrenia bez dôsledných analýz a výskumných zistení budú menej účinné. Existujú rozdielne informácie a štatistiky o počtoch rómskej národnostnej menšiny, máme migrujúce celé rodiny, deti, ktoré chodia/nechodia do škôlky, školy, ; čo sťažuje implementáciu opatrení do praxe ( napr. ot. ne/uvedenie rómskej národnosti u občanov Rómov) .

Návrh: Doplniť o nové opatrenia : REALIZOVAŤ (VUDPaP , VŠ, UPSVaR ) celonárodný longitudinálny VÝSKUM k analýze súčasného stavu rómskeho dieťaťa/ žiaka- hodnotová orientácia,motivácia, kognitívna úroveň a analýza schopností atď.; chýbajú nám relevantné údaje, z ktorých by sa dalo vychádzať pri stanovovaní a dosahovaní cieľov.

Apr 17

Lucia

 • 17. 04. 2017
 • Lucia

V súvislosti s inkluzívnym vzdelávaním a posilňovaním pozícií školských špeciálnych pedagógov na školách sa prikláňam k tomu, aby boli zaradení medzi pedagogických zamestnancov ( vstupujú do edukačného procesu, na čo sú v rámci štúdia na VŠ pripravovaní) a školy na nich dostávali navýšený rozpočet. Pozícia školského špeciálneho pedagóga ako odborného zamestnanca na škole je bohužiaľ v dnešnom školstve zvyčajne nevďačná. Väčšinou robí „dievča pre všetko“ , jeho komunikácia s pedagogickým zborom v otázkach prístupu k žiakom so ŠVVP je častokrát problematická a pedagógmi je vnímaný ako niekto, kto im odoberá financie, keďže jeho financovanie je riešené napr. aj znížením nenárokovateľných zložiek platu ostatným pedagógom školy.

Mar 20

Peter

 • 20. 03. 2017
 • Peter

Tragickým omylom slovenského školstva bolo zavedenie normatívneho financovania na žiaka. Školy vsádzajú na kvantitu ,kvalita ide bokom. Školy s menším počtom žiakov pri tomto systéme financovania nemajú možnosť odmeniť dobrých učiteľov. Na stredné školy sa prijíma každý, kto má ruky a nohy. Nie sú motivovaní ani žiaci , ani učitelia. Riešením by bolo zmeniť spôsob financovania na model, ktorý tu bol počas ministrovania p. Ftáčnika. Zohľadňovať počet tried nie žiakov, zabezpečiť odmeňovanie učiteľov na daný počet tried a každej škole,, bez rozdielu počtu žiakov , pridať na pohyblivé zložky platu pre učiteľov. Pri normatívnom financovaní škôl na žiaka nepomôžu nijaké reformné kroky.

Mar 28

Monika

 • 28. 03. 2017
 • Monika

Privítali by sme zavedenie tzv. zásluhového dôchodku ako u policajtov a vojakov, po 30 rokov na katedre. Pedagóg sa potom rozhodne podľa finančných, psychohygienických a ost. parametrov, či chce učiť ďalej, možno na skrátený pracovný čas, alebo si oddychuje a vráti sa na katedru neskôr. Max. do 65 rokov.
Privítali by sme zrušenie jubilejného, pedagóg má 50 rokov, dostane jubilejné v hodnote jednej výplaty, pričom možno učí len 3 roky. Zaviedli by sme jubilejné podľa stráveného času na katedre. Po 5 rokov v hodnote 1 výplaty, po 10 r. v hodnote 2 výplat, atď.

Cieľ RŠ-4-3: Sieť škôl umožňuje kvalitné, efektívne a dostupné vzdelávanie.
Určiť efektivitu malej školy ako aj megaškoly, a to podľa regiónov! Na hustejších miestach s dobrou infraštruktúrou má efektívnenie opodstatnenie, inde možno nie. Nepodporovať megaškoly s obrovským množstvom žiakov –nad 800. Dať možnosť školám v každom regióne na dohodovacie konanie s SAD ohľadom zefektívnenia aut.spojov, alebo priamo vypracovať namiesto dopravného príspevku regionálne linky školských autobusov. Namiesto vyplácania dopr. príspevkov zadarmo žiacky cestovný preukaz do 17 rokov.

Ďalšie pripomienky:
-zmena termínov školských prázdnin /napr. namiesto 30.10. radšej 2.11., napr radšej týždeň pred Vianocami ako po, zbytočné „jarné“ prázdniny koncom februára, namiesto predlžiť veľkonočné/ podľa uskutočnenia povinného dotazníka pre všetky školy
- predmet náboženská výchova nepovinne, ale len voliteľne
- žiadne financovanie, dofinancovanie, vyúčtovanie učebníc prvouky a anglického jazyka, ale zaradiť ich do zoznamu učebníc objednateľných cez Edičný portál
- všetky materiály, učebnice, pracovné zošity by mali byť k dispozícii cez Edičný portál, zefektívniť E. portál a rôznofarebnosť, pestrosť, možnosti ponuky
- pokračovať v debyrokratizácii , prejsť na elektronizáciu agendy v každej škole

Zaviedli by sme dvojité riadenie školy: riaditeľ manager na finančnú problematiku a na vytvorenie materiálno-technického zabezpečenia škôl, a riaditeľa pedagogického na rozvíjanie ped. a odbornej stránky školy.

Apr 18

Viera

 • 18. 04. 2017
 • Viera

Vytvoriť personálne podmienky - znamená zvýšiť počet asistentov. Odkiaľ ich vezmete? Chcete nás učiteľov Špeciálnych základných škôl, ktorým zoberiete žiakov do Základnej školy urobiť asistentov, ktorých tak potrebujete pre individualizáciu vzdelávania? Preto sme študovali špeciálnu pedagogiku a dopĺňali si vzdelávanie rôznymi vzdelávaniami, aby z nás nakoniec boli len asistenti?

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

Navrhujem konkrétne podmienky:
- zníženie počtu žiakov v triede hlavne na primárnom stupni základného vzdelania,
- možnosť flexibilného pridelenia asistenta učiteľa/žiaka, počas školského roka, aj na kratší čas ako je školský rok,
- vybavenie triedy flexibilným nábytkom, pomôckami, počítačovou a inou technikou.

May 03

Vladimír

 • 03. 05. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Individualizácia, ako je predstavená v dokumente, bude vyžadovať znížený pracovný úväzok pedagogických zamestnancov.

Apr 19

Ľubica

 • 19. 04. 2017
 • Ľubica

Je potrebné, priam nevyhnutné presne zadefinovať z akých zdrojov a v akom časovom horizonte získajú školy potrebné finančné prostriedky na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý bude možné na vysokej úrovni zabezpečiť len s náležitým materiálnym vybavením školy - ako sú interaktívne tabule vo všetkých triedach, výučbové programy, kompenzačné pomôcky, vybavenie telocviční pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či mentálnym postihnutím ak majú mať možnosť vzdelávať sa v rámci inklúzie v bežných triedach základných škôl, keďže kolektív v triedach už nebude homogénny, ale heterogénny.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Bez konkrétneho vyčíslenia nákladov a garancie ich krytia nemajú tieto opatrenia žiadny zmysel. Preto je potrebné podložiť tieto opatrenia konkrétnymi číslami, ktoré budú odzrkadľovať náklady na ich realizáciu s konkrétnymi termínmi, kedy majú byť najneskôr realizované.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Je nutné zadefinovať, ako by boli zosúladené pri integrácii štátne vzdelávanie programy intaktných a postihnutých žiakov. Pre komplexnosť riešenia problému je bezpodmienečne žiaduce zvážiť nezanedbateľný vplyv sociálneho a rodinného prostredia na vývin dieťaťa. Úlohou školy nie je suplovať nedostatočnú a defektnú výchovnú zložku rodiny! Je potrebné zadefinovať pojmy sociálne znevýhodnené a sociálne vylúčené dieťa. Pri uvažovanej integrácii je nutné zvážiť, či sú vytvorené všetky podmienky potrebné pre úspešnú integráciu dieťaťa, rehabilitačnú starostlivosť i osobnostný rozvoj. V prípade, že by škola tieto podmienky vytvorené nemala, konalo by sa proti právam dieťaťa a v konečnom dôsledku to môže priniesť neúspech integrácie žiaka a negatívne následky pre ďalší život dieťaťa. Socializáciu je možné realizovať aj formou rôznych projektov v spolupráci so základnými školami.

May 13

Danka

 • 13. 05. 2017
 • Danka

Podpora žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia by mala pokračovať aj na SOŠ, kde títo žiaci študujú

May 15

Filip

 • 15. 05. 2017
 • Filip

Žiadosť od triedneho učiteľa

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

Vypustiť, je riešené inde.