Skip to content

Kategória 1-11.05 Obmedziť používanie transmisívneho modelu vzdelávania a nahradiť ho progresívnejšími a efektívnejšími modelmi, napríklad konštruktivistickým prístupom Všetky podnety

Apr 13

Mariana

  • 13. 04. 2017
  • Mariana

Podporujem obmedzenie transmisívneho modelu vzdelávania a zintenzívnenie komunikácie so žiakmi na báze formovania ich poznatkov prostredníctvom pozorovania, pozerania, v prípade hudby počúvania, formulovania vlastných názorov a spoločného korektného korigovania omylov. Nevyhnutným predpokladom takej to formy vyučovania je však dostatok učebníc a kreatívnych i kreovateľných učebných materiálov a pomôcok vrátane elektronických. K tomu je nevyhnutné aj skvalitniť vybavenie škôl výpočtovou technikou. Jedna keramická tabuľa a jedna interaktívna tabuľa bez kvalitného notebooku, rýchleho internetu a prípadne bez tabletu pre každého žiaka pre jednu školu nie je dostatočným vybavením.

Apr 17

Adriana

  • 17. 04. 2017
  • Adriana

Ad.: Transmisívny model vzdelávania, v ktorom učiteľ „zjavuje“ žiakom fakty a žiaci ich pasívne „berú na vedomie“, je dnes už prekonaný, a to najmä pre jeho malú účinnosť. Výskumy ukazujú, že efektívne učenie neprebieha tam, kde učiteľ stojí pred tabuľou a niečo vysvetľuje žiakom, ktorí si to zapisujú, ale tam, kde sú žiaci sami aktívni, kde pozorujú, kladú si otázky, formulujú hypotézy, experimentujú, mýlia sa, opravujú svoje chyby a snažia sa sami dopracovať k novým poznatkom.

S týmto sa dá iba súhlasiť, efektívna implementácia tohto zámeru však nevyhnutne predpokladá širšie opatrenia, bez ktorých - nazdávam sa - je to nemožné:

Znížiť počet žiakov v triedach na cca 18-20.
Znížiť základný úväzok učiteľa (pri nezmenenom plate) na cca 18 hodín týždenne, čo mu umožní nielen lepšie sa pripraviť na hodinu, ale aj lepšie danú hodinu viesť.
Prípadne časť úväzku vyčleniť na individuálne konzultácie a doučovania.

Apr 23

Juraj

  • 23. 04. 2017
  • Juraj

Ano, podporujem.

May 11

Pavel

  • 11. 05. 2017
  • Pavel

Myšlienka je správna, ale pri súčasnom MTZ škôl nerealizovateľná.