Skip to content

Kategória 1-11.02 V rámci individualizácie vzdelávania využívať aj samoštúdium žiakov (počas pobytu v škole) ako špecifickú formu učenia sa Všetky podnety

Apr 07

Martin

 • 07. 04. 2017
 • Martin

Na samoštúdium nie sú v školách vhodné podmienky, je potrebné zaistiť bezpečnosť žiakov.

Apr 10

Viera

 • 10. 04. 2017
 • Viera

Samoštúdium žiakov počas pobytu v škole nevyužívať na SŠ ako bežnú formu učenia sa. Skôr výnimočne, ale to môžeme použiť aj teraz - pri niektorých žiakoch. To už zaváňa VŠ. Žiaci majú v súčasnosti problém urobiť si domácu úlohu samostatne.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) V navrhovanom opatrení chýbajú konkrétne podmienky samoštúdia (aký bude rozsah, obsah učiva a kontrola efektívnosti samoštúdia).

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: samoštúdium žiakov (počas pobytu v škole) ako špecifickú formu učenia sa.
Odôvodnenie: zo strany žiakov nie je záujem o dosahovanie vynikajúcich študijných výsledkov – žiak základnej školy vie, že ponuka strených škôl je väčšia ako je počet absolventov základných škôl, žiak strednej školy vie, že je zdrojom príjmu pre strednú školu, nakoľko sa žiak stal tovarom, o ktorý strené školy bojujú

Apr 25

 • 25. 04. 2017

Ako sa bude zabezpečovať dozor nad takýmito žiakmi, ktorí by sa nachádzali mimo triedy v iných priestoroch?

Apr 25

Karin

 • 25. 04. 2017
 • Karin

samoštúdium sme skúšali 6 týždňov pred maturitami si žiaci volili svoj rozvrh – iba predmety, z ktorých idú maturovať, príp. samoštúdium – neosvedčilo sa, robili sme to niekoľko rokov

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) V navrhovanom opatrení chýbajú konkrétne podmienky samoštúdia (aký bude rozsah, obsah učiva a kontrola efektívnosti samoštúdia).

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- pre akú vekovú skupinu je to myslené – pre žiakov ZŠ alebo strednej školy?
- kto bude robiť dozor nad týmito žiakmi? Budú sa učiteľovi rátať hodiny, ktoré strávi dozorom nad žiakmi, do úväzku?
- akému počtu žiakov bude umožnené samoštúdium?
- v akom čase má byť realizované samoštúdium – počas vyučovania alebo po vyučovaní?

Apr 30

Paulína

 • 30. 04. 2017
 • Paulína

K návyku samoštúdia treba viesť deti od 1. stupňa ZŠ (ideálne od predškolskej triedy v MŠ). Ako vieme, pedagógovia medzi sebou stále nedostatočne spolupracujú (1. a 2. stupeň ZŠ skôr funguje oddelene). Majú autori konkrétnu predstavu či lepšie stratégiu, ako docielia samoštúdium u žiakov a študentov v školách? Čo bude k tomu potrebné? Aká je cesta? Vedia, ktoré školy na Slovensku dosahujú v tejto oblasti úspechy? Ukazuje sa, že áno. Vedia autori, o aký metodický prístup teda ide? Vedia si predstaviť, ako implementovať fungujúci postup do ostatných škôl, v ktorých model samoštúdia vôbec nefunguje? Uvažovali autori nad nejakou platformou, v ktorej by si vzájomne odovzdávali pedagógovia svoje skúsenosti (napr. v oblasti samoštúdia študentov a vedenia školských klubov ap.)?
Stav knižníc a interiérové zariadenie v školách sú zastarané. Autori konštatujú: „dôležité je, aby školy boli na to zariadené a mali k dispozícii priestory, kde by si takíto žiaci mohli sadnúť a študovať“ (knižnica, školský bufet, sedacie vaky ap.)
Súhlasím, je to nesmierne dôležité, ale je Ministerstvo SR skutočne schopné zabezpečiť moderné estetické priestory, a to celoplošne?

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Na to sú potrebné nielen priestory, ale aj dozor. Samoštúdium si vyžaduje veľkú mieru zanietenosti zo strany žiakov. Samoštúdium často nerobia ani vysokoškoláci, u ktorých by mal byť zodpovedný prístup k štúdiu oveľa vyšší ako u žiakov na druhom stupni ZŠ.