Skip to content

Kategória 1-11.01 Vytvárať v rámci vyučovaní situácie, v ktorých sa žiaci učia jeden od druhého Všetky podnety

Mar 20

Zuzana

  • 20. 03. 2017
  • Zuzana

Dobrý deň. Veľmi ma zaujala táto kategória. Typickým príkladom takéhoto vyučovania, v ktorom sa žiaci učia jeden od druhého je organizácia vyučovania v neplnoorganizovanej základnej škole. V takýchto školách, aj keď sú dnes zatracované je takáto vyučovacia situácia prirodzená a fungovala vždy od ich vzniku.Aké školy predchádzali veľkým školám?Neboli to málotriedne školy?Učím na neplnoorganizovanej základnej škole už 24 rokov a vyučovacie situácie, v ktorých sa žiaci učia jeden od druhého sú prirodzenou súčasťou všetkých vyučovacích hodín.To, že sa žiaci učia jeden od druhého je pre nich prirodzené a nevnímajú to ako násilnú formu.V tomto školskom roku učím žiakov 1. a 2. ročníka. Tu veľmi zreteľne vidím ako sa žiaci 1. ročníka učia od žiakov 2. ročníka. Napr. keď sme sa učili v 2. ročníku mäkké slabiky de, te, ne, le, žiaci 1. ročníka prirodzene využívali vedomosti druhákov , keď preberali takúto tému.Mohla by som uviesť tisíce príkladov. To sa netýka len vyučovania, ale aj pri prípravách rôznych školských akcií, exkurzií, výletov, škôl v prírode,cez prestávku, v záujmovej činnosti.Tak ako to bolo kedysi v našich rodinách, že starší súrodenci sa starali o mladších a predávali im svoje zážitky a vedomosti tak je to aj na neplnoorganizovaných základných školách. Tu sa prirodzenou formou učia jeden od druhého. Na neplnoorganizovaných základných školách sú žiaci a učitela ako jedna veľká rodina. Je na veľkú škodu detí, že si to dnešní rodičia neuvedomujú a stále čoraz viac dávajú už malé deti na veľké školy, kde je všetko neosobné a nikto sa o nikoho nestará. Ako sa môžu potom učiť jeden od druhého. Veď z málotriednych škôl, ako sa predtým nazývali vzišlo veľa silných a významných osobností. Je na vás kompetentných zachovať a možno aj nanovo budovať pre dobro detí, rodičov a spoločnosti neplnoorganizované základné školy, ktoré boli od pradávna súčasťou školského systému a niekedy v dedinách jediným zdrojom kultúry a vzdelania.

Apr 17

Adriana

  • 17. 04. 2017
  • Adriana

Ad.: Jednou z možností, ako vytvoriť priestor pre rovesnícke učenie je skupinová práca, prípadne meno-vanie „tútorov“ spomedzi spolužiakov.

S daným je možné absolútne súhlasiť, avšak iba za predpokladu, že skupiny alebo triedy žiakov budú toto umožňovať – znova sa vraciam k predch. pripomienke zmenšenia tried na cca 18-20 žiakov. Teda radšej viac menších než pár veľkých.
Iste to prinesie nároky na počet učiteľov, ale jednak – ak sa bavíme o komplexnej reforme -, s tým treba počítať, (tam by zrejme reforma mala začať), druhák si to nevyhnutne vyžaduje istú racionalizáciu siete škôl.
Zároveň vyvstáva otázka, ako - pri vekovo nerovnakých skupinách - dodržať jednu zo základných pedagogických zásad, a to zásadu veku primeranosti.

Apr 23

Juraj

  • 23. 04. 2017
  • Juraj

Ano, podporujem.

May 11

Pavel

  • 11. 05. 2017
  • Pavel

Skupinová práca sa v školách bežne využíva.