Skip to content

Kategória 1-11.00 Formy, metódy a organizácia vyučovania Všetky podnety

Mar 17

Andrea

 • 17. 03. 2017
 • Andrea

Prvým predpokladom, aby bolo možné zavádzať aktivizujúce metódy, konštruktivizmus, skupinové vyučovanie a podobné alternatívne formy a metódy vyučovania, ktoré sú určite efektívnejšie, čo sa týka hĺbky poznatkov, je MENŠÍ POČET ŽIAKOV V TRIEDACH.
Nie je v učiteľových možnostiach a schopnostiach venovať svoju pozornosť plus mínus 30 žiakom a každému bežať pomôcť a prispôsobovať mu tempo a pod. Triedy by mali mať tak do 20 žiakov, aj to je v prípade niektorých predmetov veľa. S tým súvisí zvýšenie počtu učiteľov na školách, kde každý má menej žiakov a tým pádom každému vie venovať viac svojho času.

Apr 27

Blanka

 • 27. 04. 2017
 • Blanka

1-11.01 - áno, využíva sa už teraz, náročnejšie na prípravu (opäť narazíme na chýbajúce definovanie súladu medzi obsahom, cieľmi, prípravou... jednotlivých predmetov a unifikovanými hodinovými úväzkami učiteľov)
1-11.02 - sympatické, nastaviť dobre podmienky
1-11.03 - áno, popísala som aj v inom podnete, áno napr. aj s novými integrovanými predmetmi (prírodovedné, umelecké či praktické), ale finančné zabezpečenie, problém úväzkov - koeficientov normatívov
1-11.04 áno, využívame už teraz ako popoludňajšie študovne, ale postavené len na entuziazme učiteľov, čo je dlhodobo nemožné, zabezpečiť finančne, zároveň vytvoriť podmienky na realizáciu konzultácií ako súčasť dopoludňajšieho vyučovania, vyučovacej hodiny, zodpovedať tomu musí časová dotácia predmetu
1-11.04, 06... áno, jeden z najťažších, ale nevyhnutných, prístupov vzhľadom na prípravu, analýzu hodiny, teda časovú náročnosť, čo súvisí opäť s definovaním pracovných náplní, ktoré sú dnes vágne, všeobecné, nekonkrétne, nezohľadňujú obsahy, ciele a podmienky rôznych predmetov, súvisiacich činností...sa
1-11.12 - áno, poskytovať školám účelovo viazané finančné zdroje na tieto účely, navrhujem aj návrat k poskytovaniu základných pomôcok pre žiakov ZŠ, VO z úrovne štátu prinesie aj finančnú úsporu pre rodičov, vyrieši problém s faktom, že žiaci nemajú základné pomôcky (finančné problémy rodín), školám a úradom práce i zriaďovateľom (osobitný príjemca) odbúra nesystémovú a neplatenú prácu so zabezpečovaním osobitných dotácií na pomôcky

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Systémové využívanie tímového vyučovania, skupinovej práce, individuálnych konzultácií a pod. je v súčasných podmienkach počtu žiakov v triedach a stovkách žiakov na učiteľa nereálne.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Systémové využívanie tímového vyučovania, skupinovej práce, individuálnych konzultácií a pod. je v súčasných podmienkach počtu žiakov v triedach a stovkách žiakov na učiteľa nereálne.

Mar 27

Jakub

 • 27. 03. 2017
 • Jakub

Dobrý deň prajem,

z výpovedí viacerých rodičov sa mi zdá, že v posledných rokoch pribúdajú deťom (hlavne v prípade ZŠ) domáce úlohy. Povinnosti súvisiace s vyučovaním ukrajujú čoraz viac z voľného času detí, ktorý by mali tráviť s rodinou, respektíve inými mimoškolskými aktivitami.

Rád by som Vás preto poprosil, aby Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania v čo možno najväčšej miere rešpektoval fakt, že deti v škole trávia veľkú časť života a čas mimo školy by mal byť venovaný iným aktivitám a nie niekoľkohodinovým prípravám na ďalší školský deň. Nezaťažujme prosím zbytočne deti a ich rodiny školskými aktivitami v mimoškolskom čase. Radšej sa snažme, aby dlhé hodiny v školských laviciach boli využité čo najefektívnejšie a aby deti nemuseli byť mysľou v škole celý deň.

Ďakujem za porozumenie
Jakub Mendel

Mar 19

Denisa

 • 19. 03. 2017
 • Denisa

Jednou z foriem vzdelávania v bežnej praxi sú aj výchovné koncerty.

Nepáči sa mi systém kultúrnych poukazov. Prečo sa míňajú finančné prostriedky na tlač kultúrnych poukazov? Tento rok je príkladom toho, že ešte stále nemáme kultúrne poukazy, vraj budú v máji. Ich platnosť končí v polovici novembra. Z tohto obdobia od mája do polovice novembra sú 2 mesiace, kedy nie sú žiaci v škole. Výsledok je, že ich reálne dokážeme využiť zhruba 3 mesiace, ak odrátam koncoročný a septembrový zhon.

Organizáciám nezostáva nič iné, len dávať koncerty "na sekeru".

Tieto problémy by odpadli, keby škola dostala financie na výchovné koncerty. Myslím, že nie je problém vykázať faktúrami, že škola peniaze použila na správnu vec.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Nesúhlasíme s menením dĺžky vyučovacích hodín. Kratšie hodiny – a to aj v prípade jazykov – sú krajne neefektívne, sotva sa začne učiť, hodina končí. Dané povedie jednoznačne k nesústredenosti žiakov a vnáša do organizácie chaos a nestabilitu, preto to považujeme za kontraproduktívne. Porovnávať piataka a maturanta je – podľa nášho názoru nevhodné – každý má predsa inú náplň hodiny, iné činnosti a celkovo hodinu inak organizovanú. To si, samozrejme, vyžaduje dobrého učiteľa, je potrebné pritiahnuť do školstva tých najlepších, podobne ako vo Fínsku, kde je učiteľské prostredie prestížou a vyberajú tých najlepších. Samozrejme, vyplýva to aj z istej platovej motivácie.

May 11

Peter

 • 11. 05. 2017
 • Peter

Zámer:
Vytvorenie a využívanie inovatívnych foriem výučby na všetkých stupňoch štúdia s cieľom zahrnúť osvojovanie si mäkkých zručností v procese učenia.

Navrhovaná formulácia:
Vytvoriť vo vzdelávacích programoch a počas vyučovania priestor na podporu iniciatívy a aktívneho prístupu a nasadenia žiakov.
Počas vyučovania je potrebné vytvoriť atmosféru, ktorá by podnecovala žiakov k aktívnemu prístupu prijímať nové vedomosti a informácie. Učiteľ by mal byť schopný žiakov počas vyučovania zapájať používaním rôznych foriem a metód. Podporila by sa tým ich schopnosť zamýšľať sa nad problémom skôr, než získajú relevantné akademické vedomosti a informácie od učiteľa. V nižších ročníkoch je motivujúce zaradiť prípravu určitého celku učiva napr. vo forme prezentácie projektov. To by viedlo k samostatnej príprave a získavaniu informácií rôznymi spôsobmi a následne k tomu, aby žiak bol schopný projekt prezentovať pred triedou. Týmto by boli podporené prezentačné zručnosti a nadobúdanie sebavedomia pred publikum. Spätná väzba by mala byť súčasťou prezentácie a tu je opäť priestor pre učiteľa vhodne viesť žiakov k pochvale aj sebareflexii. Vo vyšších ročníkoch by mohli byť motivujúce napr. prípadové štúdie, ktoré by žiaci spracovali samostatne alebo v tíme, čím by sa podporila ich schopnosť pracovať v skupine a niesť zodpovednosť za seba aj tím. Súčasťou prípadovej štúdie by mohla byť jej prezentácia pred publikom a následná diskusia v tíme. Podstatou je, aby sa vhodné formy výučby využívali s cieľom zahrnúť osvojovanie si mäkkých zručností v rámci výuky. Takto sa dajú aplikovať rôzne formy a metódy pri osvojení si väčšiny kľúčových mäkkých zručností, ktoré mladý človek do života potrebuje.

Apr 23

Lucia

 • 23. 04. 2017
 • Lucia

Nadpis tejto kapitoly by sa mal volať „Formy, metódy a organizácia výchovy a vyučovania“. V školských kluboch detí sa často používajú metódy a formy spomínané v tejto kapitole aj napriek tomu, že nie sú vytvorené adekvátne materiálne a priestorové podmienky. Nezabúdať, že na základných školách sa odohráva aj výchova v školských kluboch detí, ktoré potrebujú podporu zo strany ministerstva školstva.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Celú časť napojiť na kontinuálne vzdelávanie. Inovácie v oblasti organizácie edukačného procesu by mali tvoriť bázu ďalšieho vzdelávania manažérov školských zariadení.

Mar 29

Carmen

 • 29. 03. 2017
 • Carmen

Základné školy nemusia triednickú hodinu uvádzať v rozvrhu. Nemôže daná legislatíva platiť aj pre stredné školy?

Apr 03

alica

 • 03. 04. 2017
 • alica

Moja dcéra nemala na základnej škole triednickú hodinu. Prečo ju musí absolvovať teraz na Strednej zdravotníckej škole? Zbytočná hodina naviac - zaťažovanie detí.
Ďakujem

Apr 30

Paulína

 • 30. 04. 2017
 • Paulína

Autori navrhujú opatrenia, ktoré sú však skôr odporúčaním „takto by to malo byť“. Chýbajú tam konkrétne návrhy, ako tento stav možno docieliť. Autori navrhujú zmenu v metodike (metódy, ktoré podporujú samostatné a kritické myslenie atď.), navrhujú organizačné premeny (dlhodobé projekty, tematické vyučovanie presahujúce 45-minutovú vyučovaciu hodinu ap.) – o týchto riešeniach predsa vieme. Otázkou je, ako sa to docieli? Ako sa organizačne zabezpečí napr. spomínané tímové vyučovanie dvoch učiteľov (1-11.03)? Ako sa tieto zmeny odrazia v pracovnom čase a náplni učiteľov, akými školeniami pedagógovia prejdú? Kto zabezpečí tieto školenia? Ako sa skontroluje, či sa skutočne tieto zmeny v praxi realizujú? Aké konkrétne sú teda opatrenia, aby sa onen efekt docielil celoplošne?
Budú potrebné špeciálne školenia na niekoľkých úrovniach: pre riaditeľov škôl, pre pedagógov, ktorí sú aktuálne v praxi, ako aj pre budúcich pedagógov, t. j. študentov na vysokých školách. Kedy budú tieto školenia pedagógovia absolvovať? Pricestujú lektori za pedagógmi alebo vycestujú pedagógovia? Preplatí im cestu vysielajúca organizácia, tzn. škola, ktorá aktuálne posiela svojich pedagógov vzdelávať sa na vlastné náklady?
Budú k špeciálnym školeniam vypracované aj kvalitné metodické materiály pre pedagógov? Budú tieto metodické materiály celoplošne dostupné?
Vynára sa nesmierne veľa otázok, ktoré zostávajú otvorené. Opatrenia nie sú uveriteľné. Odkrýva sa za tým predstava autorov, ale rozhodne nie stratégia, ako to zabezpečiť. Problémy súčasného školstva sú natoľko komplikované, že návrh na každú zmenu si vyžaduje dôsledný prieskum, prípravu a navrhnutie konkrétnych opatrení.

Apr 28

Peter

 • 28. 04. 2017
 • Peter

Táto pripomienka smeruje všeobecne k bodom 1-11.01 – 1-11.07

Všetky tieto návrhy sú vecami, ktoré niektorí učitelia vytvárajú a robia INTUITÍVNE, bez toho, aby im to kázal nejaký dokument.
Problém je skôr v tom, kto títo učitelia sú. Časť pedagógov na Slovensku sú vyhoretí, bezútešní jedinci, ktorí učiť ani nechcú, nevedia, alebo ich to omrzelo (ospravedlňujem sa za úprimnosť).
Riešenie: ak by bolo učiteľské povolanie ATRAKTÍVNE: a základná vec, ktorá tomu chýba je urobiť z tohto vysoko-dôležitého povolania FINANČNE atraktívne povolanie: zrazu by do školstva chcelo ísť viac ľudí – a najmä kvalitných ľudí – lebo už by nemuseli myslieť na to, že ich toto povolanie neuživí – mohlo by prísť k selekcii učiteľov – vybrať len tých najlepších – vyberať už na prijímačkách, pri talentových pohovoroch (lebo učiteľom sa aj tak nedá naučiť, jedine narodiť). Vyberať kvalitu pri pracovných pohovoroch. Selekciou kvalitných učiteľov sa všetky tieto inovácie zavedú do praxe samé! Finančná atraktívnosť začína na 1500€.

Mar 17

roman

 • 17. 03. 2017
 • roman

Len jedna učebnica na každý predmet v štáte (kvalitne spracovaná). Učebnice sú koncipované – najprv otázky – deti nútia hľadať odpovede (internet, literatúra, pokusy, prax...).
nie ako teraz, že v jednom kraji máme rôzne učebnice z toho istého predmetu. ( zrušiť tento biznis)

Apr 28

Miro

 • 28. 04. 2017
 • Miro

1-11 až 1-13

Pri novom type hodnotenia musia učitelia dostať primeranú podporu. To sa obzvlášť týka formy slovného hodnotenia s možnosťami primeranej diverzifikácie a využívania skúseností takéhoto hodnotenia so školami či pedagógmi, ktorí tento typ hodnotenia uplatňujú už dlhšie obdobie a majú s ním skúsenosti.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Myslíme, že práve formy a metódy práce je oblasť, kde sa má prejaviť kreativita učiteľa. Teda túto oblasť nie je potrebné určovať, ale nechať slobodu učiteľom a školám. Organizácia vyučovania musí byť jasná. V základnej škole nemôže panovať chaos. Je veľa detí, ktoré potrebujú presné určenie pravidiel a organizáciu, aby sa cítili bezpečne.
Na základných školách pre žiakov do 12 veku je potrebné kombinovať spôsoby, formy, metódy a organizáciu. Do 12 roku dieťa najviac nasáva a cvičí si pamäť a pozornosť. Ak to nezíska dovtedy, má potom problémy!

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Pôvodný text: ormy, metódy a organizácia vyučovania Školy uplatňujú široké spektrum foriem a metód umožňujúcich individualizovať vzdelávanie
podľa možností jednotlivých žiakov. Popri frontálnom vyučovaní sa uplatňuje tímové vyučovanie, skupinová práca, individuálne konzultácie, samoštúdium či vzdelávanie vo vekovo nehomogénnych skupinách.

Navrhovaný text: Formy a metódy umôžňujúce individualizovať
vzdelávanie žiakov v heterogénnych skupinách, ako je skupinové vyučovanie, rovesnícke učenie, kooperatívne učenie sú všeobecne bázou diferencovaného vyučovania (term. techn.).

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

Ako zástupcovi zriaďovateľov je nám ťažké objektívne zhodnotiť kapitoly 1-11.,12. a 13., Na základe doterajších skúseností sme skôr skeptickí a vyslovujeme obavy, že tento „experiment“ bude zneužitý a výsledky v realite budú úplne opačné ako plánované ciele. Doterajšie pokusy o „liberalizáciu“ procesov boli to skôr zneužité ako využité a skôr zlyhali ako pomohli. Veľká časť pedagogickej verejnosti širokú liberalizáciu odmietla a žiadala do určitej miery návrat k centralizácii.
Čo sa týka hodnotenia žiakov, súčasná legislatíva ponúka širokú škálu, vrátane slovného hodnotenia. Spôsob navrhujeme ponechať na výbere školy. Aj hodnotenie považujeme za prípravu na život. Naše deti by mali byť pripravené, že celý nasledujúci život ich bude niekto hodnotiť a to viac menej kriticky.
Taktiež nemôžeme súhlasiť s návrhom až príliš veľkého počtu rôznych pracovných skupín, ktoré majú niečo riešiť. 11 učiteľských fakúlt, sieť rezortných pracovísk je dostatočná na to, aby sa zmeny v systéme vzdelávania mohli robiť na základe seriózneho vedeckého výskumu a overovania jeho výsledkov.
Je možné súhlasiť so zvýšením financií na správcov IKT, BOZP, revíznych technikov, asistentov podľa počtu detí a tried.

May 09

Dušan

 • 09. 05. 2017
 • Dušan

Navrhujem ostať pri osvedčenej časovej jednotke školský rok.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Dovolíme si zareagovať na túto konkrétnu vetu: „Aj vďaka pretrvávaniu transmisívneho modelu vyučovania v našich triedach často absentuje kladenie otázok, diskusie, prezentovanie vlastných názorov a argumentácia.“ Sme presvedčení, že to nezodpovedá pravde, veta nie je podložná žiadnou štúdiou, či správou, v ktorej by sa písalo, že učitelia 45 min. rozprávajú a žiaci sa na nich 45 min. pozerajú bez toho, aby čokoľvek povedali.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Strana 50 opatrenia cieľa 1-11 Formy, metódy a organizácia vyučovania. Školy uplatňujú široké spektrum foriem a metód umožňujúcich individualizovať vzdelávanie podľa možností jednotlivých žiakov. Popri frontálnom vyučovaní sa uplatňuje tímové vyučovanie, skupinová práca, individuálne konzultácie, samoštúdium či vzdelávanie vo vekovo nehomogénnych skupinách. Transmisívny model vzdelávania ustúpil do úzadia, na hodinách sa viac diskutuje. Žiaci pracujú na dlhodobých projektoch, viaceré aktivity sa odohrávajú mimo budovy školy. Školy majú možnosť flexibilne prispôsobovať organizáciu vyučovanie svojim podmienkam tak, aby maximalizovali účinnosť svojho výchovno-vzdelávacieho pôsobenia

Tímové vyučovanie by malo význam, pokiaľ by sa skupine žiakov venovali 2-3 učitelia rôznych odborov, ktorí by však vysvetľovali jednotné učivo, samozrejme z rôznych pohľadov. Ak by to však boli traja učitelia toho istého predmetu, mohlo by to vyvolať zbytočný stres žiakov z ešte väčšej kontroly a súčasne tlak na memorovanie prílišných detailov, keďže učitelia by sa vlastne dopĺňali o detaily, ktoré by už mohli byť príliš náročné, alebo nepodstatné.

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Systémové využívanie tímového vyučovania, skupinovej práce, individuálnych konzultácií a pod. je v súčasných podmienkach počtu žiakov v triedach a stovkách žiakov na učiteľa nereálne.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Navrhované opatrenia v podkapitole nezohľadňujú vek žiakov a zároveň konkrétny rozpis finančných prostriedkov;
b) Navrhujeme, aby navrhované opatrenia boli v kompetencii riaditeľa školy.

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

1 – 11
Systémové využívanie tímového vyučovania, skupinovej práce, individuálnych konzultácií a pod. je v súčasných podmienkach počtu žiakov v triedach a stovkách žiakov na učiteľa nereálne.

Mar 17

roman

 • 17. 03. 2017
 • roman

Množstvo nezvládnuteľného učiva a musí sa ísť podľa osnov!!! Choré.
Materiál na vyučovanie – predstavivosť , hmatateľné veci, napríklad kocka, kváder...
Na základnej škole, druhý stupeň, učíme deti históriu Ameriky, geografiu Afriky, Ázie.., a pritom naše slovenské deti nevedia pomaly nič o Slovensku. Toto je to národné?
Deti sú informáciami preťažované, bezúčelne, bez efektu , len aby sa išlo podľa osnov a aby sme mali začo deti známkovať. celé zle. Učme ich o Slovensku, veci, ktoré využijú v každodennej praxi. vráťme sa k jednoduchosti. načo sebe aj deťom komplikujeme život.

jeden názor detí zo základnej školy: " učia nás aj starí a hnusní učitelia, chcú nás len nachytať na zlé známky. Mladší učitelia vyučujú hravou formou. Starší nechcú ani nechať opraviť si známku odpoveďou - bohužiaľ smutná realita.

Apr 19

Marcel

 • 19. 04. 2017
 • Marcel

Stále hovoríme o programovom, projektovom a iných typoch moderných koncepcií vyučovania. Áno rozvíja to osobnosť žiakov, ale uvedomme si, že väčšina žiakov je slabo motivovaná na takého vyučovacie metódy a chýbajú im základné všeobecné vedomosti a na toto sa zamerajme. Neverili by ste koľko stredoškolákov ale aj vysokoškolákov nevie premieňať jednotky.
Skrátenie vyučovacej hodiny na 25 minút považujem za úplný nezmysel. To žiaci budú mať 10 či 12 hodín denne? To sa budú iba presúvať z učebne do učebne a pri odborných predmetoch a odbornej praxi je to nemysliteľné. Tu treba ponechať vyučovací poldeň alebo deň.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Navrhované opatrenia v podkapitole nezohľadňujú vek žiakov a zároveň konkrétny rozpis finančných prostriedkov;
b) Navrhujeme, aby navrhované opatrenia boli v kompetencii riaditeľa školy.

Apr 18

Michaela

 • 18. 04. 2017
 • Michaela

Mrzí nás, že autori vôbec nespomenuli súčasný stav predprimárneho vzdelávania v oblasti foriem, metód a organizácie vyučovania. V materských školách sa už dávno podarilo zvrátiť minulý trend realizovať učenie prostredníctvom úzko predmetovo definovaných tzv. „zamestnaní“. Vzdelávacie aktivity sa uskutočňujú prostredníctvom tematických projektov, ktoré umožňujú zmysluplné učenie sa a učenie detí. Zrejme už v máloktorej materskej škole nájdete výlučne transmisívny spôsob vyučovania, deti sa bežne učia horu, objavovaním, pozitívnym zážitkom postaveným na vlastnej skúsenosti, pričom čas a priestor učenia sa je veľmi variabilný, i keď by mohol byť samozrejme ešte variabilnejší ak by boli na to vytvorené podmienky – pozri ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016) aj jeho predchodcu ŠVP ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008), kde je už takéto flexibilné vymedzenie edukačných/vzdelávacích aktivít jasne definované.

Apr 13

Erika Hoppanová

 • 13. 04. 2017
 • Erika Hoppanová

Systémové využívanie tímového vyučovania, skupinovej práce, individuálnych konzultácií a pod. je v súčasných podmienkach počtu žiakov v triedach a stovkách žiakov na učiteľa nereálne.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Systémové využívanie tímového vyučovania, skupinovej práce, individuálnych konzultácií a pod. je v súčasných podmienkach počtu žiakov v triedach a stovkách žiakov na učiteľa nereálne.

Apr 11

Ingrid

 • 11. 04. 2017
 • Ingrid

Predpokladom na to, aby sa napr. tímové vyučovanie a skupinová práca mohli systémovo využívať, je zníženie počtu žiakov v triedach. V opačnom prípade je to nereálne.

Mar 29

Mária

 • 29. 03. 2017
 • Mária

Základné školy majú v legislatíve zakotvené - triednickú hodinu neuvádzať v rozvrhu! Prečo podobná legislatíva neplatí aj pre stredné školy?? Väčšinou pri vydávaní usmernení a metodických pokynov pre základné školy sa zabúda na vyšší stupeň. Nemám ju v úväzku, ale kedže beriem príplatok za triednictvo musím ju odučiť !!! Alebo je triednická práca len o tom?

Mar 20

Martin

 • 20. 03. 2017
 • Martin

Podobne ako v časti 1-10, aj v tejto časti nie je jednoznačné smerovanie k personalizácii (individualizácii) vzdelávania a je možný dokonca výklad, ktorý znamená regres od súčasného stavu. Napríklad v bode 1-11.08 sa spomínajú "jednohodinové" predmety. Taký predmet však dnes nejestvuje. Aspoň nie v zmysle zákona, ktorý jasne hovorí, že Rámcový učebný plán v ŠVP definuje hodinové dotácie pre stupeň vzdelávania (= celý vzdelávací program) a definovanie hodinovej dotácie na ročníky v súčasných iŠVP je nezákonné. Autori dokumentu však akoby tento nezákonný stav akceptovali a navrhovali nejaké "kompenzačné mechanizmy". Opäť by som navrhoval body 1-11.08 až 1-11.13 spojiť do jedného, približne v znení súčasného bodu 1-11.13 a body 1-11.08 až 1-11.12 uviesť ako to, čo by určite malo byť možné (príklady).

Mar 19

Juraj B.

 • 19. 03. 2017
 • Juraj B.

v predloženom materiáli je opomenutá veľmi významná časť našej spoločnosti, a to duchovenstvo, a samozrejme tým aj význam duchovenstva vo výchovno-vzdelávacej činnosti

Mar 19

Ivan

 • 19. 03. 2017
 • Ivan

Návrh: presadiť do vzdelávacieho programu tri hodiny povinnej TSV týždenne na všetkých typoch stredných škôl.

Európska únia odporúča tri hodiny TSV.
Kým iné krajiny hodiny telesnej a športovej výchovy zvyšujú, u nás sme vykročili opačným smerom a ubrali sme z nich.

Doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., prezident Medzinárodnej federácie telesnej výchovy v Európe:
„Už v roku 2007 Výbor pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu navrhol upraviť počet hodín povinnej TSV v krajinách Európskej únie na tri hodiny týždenne.“
V odporučení sa hovorilo, aby školy hľadali ďalšie možnosti, ako tento počet ešte zvýšiť na štyri aj päť. Túto požiadavku začali mnohé krajiny postupne napĺňať. Napr. Slovinsko zvýšilo týždenný počet hodín z 2 na 3, Poľsko na 4.

„My sme v tomto smere, urobili v roku 2008 krok opačným smerom.“
V rámci reformy vzdelávania sa počet hodín telesnej a športovej výchovy okresal v štátnom vzdelávacom programe na 2 hodiny týždenne.

„Naša súčasná snaha o 3 hodiny povinnej TSV týždenne má teda oporu aj v legislatíve únie.“

ZDROJ: INTERNET

May 15

Anna

 • 15. 05. 2017
 • Anna

školské knižnice

razantne budovať systém školských knižníc ako moderného informačného, študijného, multimediálneho, komunikačného a kultúrneho centra školy.
- významne posilniť metodickú podporu budovania knižníc ako funkčných nástrojov budovania čitateľskej gramotnosti
výrazne potlačiť administratívnu a štatistickú stránku šk. knižníc, a naopak, aby do popredia vystúpila rozvojová stránka činnosti SPgK ako metodického orgánu vo vzťahu ku školským knižniciam
vyriešiť financovanie školských knižníc - nákup knižného fondu, materiálneho zabezpečenia a mzdových prostriedkov na školských knihovníkov účelovo viazanými finančnými prostriedkami.
- vyriešiť postavenie školského knihovníka v kariérnom systéme pedagogických pracovníkov.