Skip to content

Kategória 1-10.16 Zlepšiť výsledky v oblasti rozvíjania matematickej gramotnosti skvalitnením vyučovania matematiky v základných a stredných školách a zvýšenou podporou mimoškolských aktivít zameraných na matematiku Všetky podnety

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Reforma vzdelávania matematiky je nevyhnutná, ale súčasne musí SR aj definovať štandardy na získanie všeobecných znalostí z matematiky, aby dokázala napĺňať ciele stanovené v RIS3.

Matematika nie je predpokladom iba pre STEM vzdelávanie, ale pre celkový rozvoj tvorivosti, a preto v súlade s trendmi v okolitých krajinách je potrebné zaviesť opätovne maturitu z matematiky a vytvoriť pre to realistický harmonogram.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Posilniť základné matematické zručnosti u žiakov ZŠ (malá násobilka, práca s kružidlom, pravítkom, kalkulačkou). Posilniť činnosti, ktoré budú viesť k analytickému mysleniu a overeným postupom. Vrátiť sa k medzipredmetovým vzťahom (s fyzikou, chémiou, informatikou), aby mali žiaci možnosť overiť si, že vedia poznatky z matematiky využiť v konkrétnych situáciách.

Apr 24

priska

 • 24. 04. 2017
 • priska

1. Citujem pripomienku iného čitateľa, ktorá je alarmujúca „ Znalosti matematiky absolventov stredných škôl, ktorí prichádzajú na technické univerzity sú výrazne nedostatočné. Uvedené deficity nie je možné eliminovať ani počas celého štúdia na VŠ. Naviac tento trend sa neustále zhoršuje a spôsobuje pokles úrovne až úpadok technického školstva“. Pýtam sa Čo sme s tou našou úspešnou matematikou za posledných 10-15 rokov urobili? Niečo sme veľmi pokazili. . Je to tragédia!!!
2. Urýchlene prehodnotiť učebné osnovy a spôsob vyučovania matematiky na ZŠ. Znova zaradiť do učiva ZŠ tematické celky, ktoré sa preberali na ZŠ pred zavedením Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED) - počítanie so zlomkami, základné vzorce, úprava výrazov, sústava lineárnych rovníc.... Žiaci prichádzajú do gymnázia stále horšími základmi!!!, bez čoho sa budovať matematiku nedá. Pri riešení stredoškolských úloh žiaci stroskotajú na úpravách, ktoré si mali dávno osvojiť na ZŠ.
3. Aj do gymnaziálneho učiva zaradiť tematické celky ktoré sa preberali na gymnáziách pred zavedením ISCED (diferenciálny a integrálny počet, ...) Úlohou gymnázií je príprava žiakov na VŠ, pri súčasných osnovách matematiky žiaci nedostanú potrebný základ k zvládnutiu štúdia na VŠ technického zamerania, učebné osnovy gymnázia nie sú v súlade s požiadavkami na prijímacie skúšky z matematiky na VŠ. Odhodlaní žiaci musia zaplatiť nemálo peňazí aby získali chýbajúce vedomosti.
4. Nespoliehať sa na rôzne krúžky a mimoškolské aktivity k vylepšeniu úrovne matematiky ale zabezpečiť (umožniť) to priamo na povinných hodinách matematiky. Samozrejme vyžaduje to dostatočný počet hodín, vhodne zvolený obsah do jednotlivých ročníkov, neučiť zbytočnosti ale podstatu a hlavne nevymýšľať neefektívne spôsoby vyučovania.
5. Zaviesť na stredných školách povinnú maturitu z matematiky s možnosťou výberu úrovne.
6. Navrhujem zaradiť na stredné školy v jednom ročníku ( treťom) predmet finančná gramotnosť, určiť presne náplň tohto predmetu, vydať k tomu potrebnú literatúru a príslušnú zbierku úloh.

Apr 25

Karin

 • 25. 04. 2017
 • Karin

16 zvýšiť povinnú dotáciu hodín matematiky, zadefinovať maximálny počet žiakov na hodine informatiky – nestačí, že každý žiak má svoj počítač – skúste učiť 20 žiakov programovanie! V starej smernici bol počet žiakov od 5 – do 12 aj na voliteľných predmetov. Dnes školy „z úsporných dôvodov“ natlačia do učebne toľko žiakov, koľko sa tam zmestí počítačov a nerešpektujú sa už ani hygienické normy o počte m2 podlahovej plochy a m3 vzduchu.
Podobne je to na konverzáciách z cudzích jazykov, kde učitelia učia naraz aj 30 žiakov. Koľko konverzácie sa ujde každému žiakovi za 45 minút?

Apr 23

Ľudmila

 • 23. 04. 2017
 • Ľudmila

Som učiteľka matematiky. Učila som na ZŠ, momentálne učím na SŠ. Môžem pozorovať, aké škody v oblasti matematiky a prírodných vied spôsobila posledná reforma školstva.
Som za posilnenie základných matematických zručností ( malá násobilka, práca s geometrickými pomôckami, kalkulačka stačí v deviatom ročníku). Som za návrat k medzipredmetovým vzťahom v prírodovedných predmetoch (boli krehké, ale úplne super oproti tomu ako je to teraz), za návrat k 2 hodinovej týždennej dotácii v predmetoch chémia, fyzika, biológia na ZŠ. Využívaním matematického aparátu na týchto predmetoch sa spätne obohatí aj matematika.
Som za povinnú maturitu z matematiky na gymnáziách.
Matematické súťaže pre žiakov by mali byť bezplatné, lebo mi je trápne oslovovať žiakov, aby sa zapojili do súťaže a ešte si to aj zaplatili. Žiaci chcú súťažiť, ale často o ich zapojenosti rozhoduje finančná otázka.

Apr 27

Darina

 • 27. 04. 2017
 • Darina

Podporujeme stanovisko ARŠG, ktorí podotýkajú, že je potrebné rozvíjať aj nižšie poznávacie funkcie, zautomatizovať rutinné činnosti pre zlepšenie náročnejších myšlienkových pochodov. Veríme, že aj toto je cesta k zlepšieniu výsledkov matematickej gramotnosti.
za GVPT

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 oceňuje a plne podporuje opatrenie 1.10.16 - Zlepšiť výsledky v oblasti rozvíjania matematickej gramotnosti skvalitnením vyučovania matematiky v základných a stredných školách a zvýšenou podporou mimoškolských aktivít zameraných na matematiku. Klub 500 navrhuje, aby tomuto opatreniu bola v materiáli venovaná osobitná pozornosť, nakoľko z pohľadu priemyslu je práve táto oblasť významne ovplyvňuje úroveň budúcej pracovnej sily. Jednou z významných podpôr zlepšenia výsledkov v oblasti rozvíjania matematickej gramotnosti a súčasne aj zvýšenia počtu študentov technických vied na VŠ predstavuje zavedenie povinnej maturity z matematiky na SŠ.

Apr 10

Ľubomíra

 • 10. 04. 2017
 • Ľubomíra

Matematická a prírodovedná gramotnosť- dlhodobo neuspokojivé výsledky: V matematika sa na ZŠ odbúrali základné zručnosti-malá násobilka, práca s kružidlom, pravítkom, kalkulačkou. Preferuje sa hravá forma, žiakom podsúvame pracovné listy s riešením úloh, ktoré sú mnohokrát typu spoj tento bod s týmto a podobne. Matematika nás má naučiť analyticky myslieť, dodržiavať určité overené postupy. Keď zvládne žiak tieto základy, môže potom použiť strategické a kritické myslenie, dedukciu aj v iných odboroch. Odbúrali sa medzipredmetové vzťahy. Poznatky z matematiky, ktoré potrebuje vo fyzike, chémii, informatike, musia vyučujúci týchto predmetov vysvetľovať a zastupovať učiteľa matematiky. Žiaci takto strácajú možnosť overiť si, či vedia použiť poznatky z matematiky v konkrétnych situáciách v oblasti prírodovedných premetov.

Apr 10

Viera

 • 10. 04. 2017
 • Viera

Venovať zvýšenú pozornosť definovaniu cieľov vyučovania matematiky na všetkých stupňoch škôl. S tým súvisí samozrejme aj obsah učiva. Úplne absentuje nadväznosť učiva z matematiky medzi ZŠ a SŠ, medzi SŠ a VŠ. Na stredných školách učíme učivo, ktoré sa zo ZŠ vypustilo a zároveň máme splniť požiadavky VŠ. Aj pri zvýšenej hodinovej dotácii to nieje možné. To čo bolo dobré sme pokazili. Na ZŠ navrhujem ponechať pôvodný obsah matematiky. Žiaci to pekne zvládali a mohli sme ich ďalej pripraviť na VŠ.

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

Tento bod znie veľmi pekne, ale len prax ukáže, či ďalšia generácia bude vôbec vedieť matematiku. Je to jeden z kľúčových problémov predchádzajúcich zmien v školstve. Treba mu venovať mimoriadnu pozornosť. Ako učiteľ matematiky nevidím iné východisko, ako začať od prvého ročníka ZŠ a postupne sa snažiť opraviť to, čo sa pokazilo. Uceleným systémom budovania vedomostí a zručností. Môžeme tomu hovoriť aj kľúčové kompetencie. To je len hra so slovíčkami, hlavne, aby vedel každý žiak minimum učiva na postup do vyššieho ročníka. Problém, že to teraz nefunguje nie je možno v tom, že sa nevedia naučiť, ale v tom, že sa nenaučia, lebo vedia, že to netreba na postup vyššie, na postup do inej školy, atď. Testovanie je pekná vec, ale pravda je trochu iná. Máme čoraz viac žiakov, ktorí na druhom stupni nevedia násobilku. Na strednú školu prichádzajú žiaci, ktorým nič nehovoria rovnice, lomené výrazy, vzorce, nebodaj funkcie. Ako je možné, že niekedy sa to žiaci vedeli naučiť a teraz nie? Priniesla to demokracia. Motivácia je fantastická vec, ale ako motivovať deti z problémových rodín, ktoré trávia hodiny na internete (samozrejme hrami) a nemajú ani predstavu, čo by chceli v živote dokázať. Bohužiaľ musí existovať hranica, ktorú žiak musí splniť, aby postúpil do vyššieho ročníka. Konkrétne zmeny vo vyučovaní matematiky by mali byť najskôr oznámené dostatočne dopredu učiteľom matematiky a až potom uskutočnené. Nemusí to byť rozsiahly materiál. Stačí názov tém, ale ich rozloženie v rámci ZŠ, Gymnázia aj SOŠ komplexne.
Učiteľka matematiky

Apr 03

e

 • 03. 04. 2017
 • e

Naučiť na I. stupni ZŠ násobilku - ako kedysi. Mám skúsenosť, že deti, ktoré to dobiehajú na II. st. majú z matematiky stále strach, počítajú pomaly, s chybami a to ich odrádza. Kedysi prichádzali do 5.roč. žiaci a MAT bola ich najobľúbenejší predmet, dnes je to skôr naopak.

Mar 23

Ivan

 • 23. 03. 2017
 • Ivan

Znalosti matematiky absolventov stredných škôl, ktorí prichádzajú na technické univerzity sú výrazne nedostatočné. Uvedené deficity nie je možné eliminovať ani počas celého štúdia na VŠ. Naviac tento trend sa neustále zhoršuje a spôsobuje pokles úrovne až úpadok technického školstva. Rozsah a kvalita výučby matematiky na ZŠ a SŠ sa musí zvýšiť. Nie je vhodné tento faktor podceňovať. Naviac je potrebné znova zaviesť povinnú maturitu z Matematiky na všetkých školách, ktoré pripravujú absolventov na VŠ.

Mar 21

Annamária

 • 21. 03. 2017
 • Annamária

Nerozumiem prečo sa na gymnáziách nezavedie povinná maturitná skúška z matematiky (nižšia a vyššia úroveň). Som presvedčená, že by sa na gymnáziá hlásili len žiaci, ktorí tam naozaj patria. Je pre mňa nepredstaviteľné, aby absolvent gymnázia neovládal základy stredoškolskej matematiky (tvorili by obsah nižšieho stupňa maturitnej skúšky). Pravidelne sa mi stáva, že chodia ku mne na doučovanie študenti univerzít (technické, prírodovedné aj ekonomické odbory) a majú problémy so zlomkami alebo znamienkami.
Ďalej by bolo potrebné pripraviť cvičebnice pre žiakov so slovnými úlohami z praxe. Mnohí žiaci nerozumejú zadaniu, nevedia, čo majú počítať a ani interpretovať výsledky úloh. Určite si treba zobrať za vzor úlohy z PISA testu. Tie rozvíjajú logické a tvorivé myslenie žiakov a sú aj dôkazom toho, aká je matematika pre nás potrebná a že sa dá využiť v každej oblasti nášho každodenného života. (pre tých, ktorí by si ich chceli pozrieť: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012-2006-rel-items-maths-ENG.pdf)

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

Z matematiky pre gymnáziá by stačilo preložiť české učebnice – ponúkali nám ich v roku 1990 zadarmo, pretože vychádzajú zo starých učebníc a spoluautori boli aj slovenskí odborníci – veď učivo matematiky predsa nepodlieha politike... Učebnice sú moderné, rozdelené na jednotlivé oblasti napr. Funkcie, Rovnice, ... sú preto variabilné aj keď sa učivo presunie do iných ročníkov, sú lacné, malé, sú k nim tenké zbierky, ...

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Navrhujeme pridať podcieľ:
1-10.17 Venovať pri vzdelávaní dostatočnú pozornosť potrebným rutinným činnostiam a pamäti.

V ostatnom čase sa výrazne prejavuje neschopnosť žiakov vykonávať rutinné činnosti, alebo neschopnosť zapamätať si elementárne informácie. Táto neschopnosť bráni žiakom venovať pozornosť náročnejším myšlienkovým pochodom. Výrazne sa to prejavuje hlavne v matematike, no nielen v matematike. Potvrdzuje sa, že pokiaľ nerozvíjame primerane nižšie poznávacie funkcie, nemôžme rozvíjať vyššie.
Ostatné desaťročia sa niesli v duchu boja proti encyklopedizmu, memorovaniu, …. Podcenili sme však fakt, že pokiaľ nie sú rozvinuté nižšie poznávacie funkcie, nemôžu sa rozvíjať vyššie. Pokiaľ nie sú zautomatizované rutinné činnosti, zaberajú toľko intelektovej pozornosti žiaka, že nie je schopný venovať pozornosť náročnejším myšlienkovým pochodom.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Posilniť základné matematické zručnosti u žiakov ZŠ (malá násobilka, práca s kružidlom, pravítkom, kalkulačkou). Posilniť činnosti, ktoré budú viesť k analytickému mysleniu a overeným postupom. Vrátiť sa k medzipredmetovým vzťahom (s fyzikou, chémiou, informatikou), aby mali žiaci možnosť overiť si, že vedia poznatky z matematiky využiť v konkrétnych situáciách.

Mar 17

Milan

 • 17. 03. 2017
 • Milan

V oblasti matematickej gramotnosti je treba jasne stanoviť minimálne ciele pre každý stupeň štúdia. Vo vzdelávaní učiteľov rozdeliť vzdelávanie pre jednotlivé stupne škôl. Tvorbu literatúry zjednotiť, pretože je lepšie jedna kvalitná učebnica, ako viac, ktoré sú písané "rýchlym perom" (lebo končí projekt). Do tvorby učebníc zahrnúť väčšie kolektívy autorov pod vedením skutočných odborníkov z radu vysokoškolských a aj skúsených učiteľov nižších stupňov (termíny na napísanie nesmú byť šibeničné). Je nemysliteľné, aby učebnice boli dokonca s chybami, ktoré sa rôznymi spôsobmi nakoniec obhajujú. Odmeňovať (materiálne a aj iným spôsobom ) učiteľov, ktorých študenti dosahujú nadpriemerné výsledky. Obsah matematiky na rôznych typoch škôl by sa mal líšiť, ale základ by ostal nutný. Zaoberať sa problémom používania výpočtovej techniky (PC, kalkulačky), ktoré by mali rozvíjať vedomosti a nie nahradzovať činnosti, ktoré by mal študent rutinne ovládať.

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

Posilniť základné matematické zručnosti u žiakov ZŠ (malá násobilka, práca s kružidlom, pravítkom, kalkulačkou). Posilniť činnosti, ktoré budú viesť k analytickému mysleniu a overeným postupom. Vrátiť sa k medzipredmetovým vzťahom (s fyzikou, chémiou, informatikou), aby mali žiaci možnosť overiť si, že vedia poznatky z matematiky využiť v konkrétnych situáciách.

Apr 23

Jana

 • 23. 04. 2017
 • Jana

Rovnaku pozornost ako matematike je potrebne venovat problemom s citatelskou gramotnostou. Aj tu medzinarodne testovania a kazdodenna prax poukazuju na vazne nedostatky. Navrhujeme vypracovat programy pre rozvoj gramotnosti na vsetkych urovniach vzdelavania – od programov na zlepsenie zrucnosti citania s porozumenim na ZS az po programy venujuce sa posudzovaniu vierohodnosti informacii a praci s informacnymi zdrojmi na SS. Tieto zrucnosti navrhujeme rozvijat na hodinach slovenskeho jazyka namiesto niektoreho prilis akademicky zameraneho uciva (napr. ucenie sa o morfemach v gramatike, casomiere v poezii, a pod.)

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Posilniť základné matematické zručnosti u žiakov ZŠ (malá násobilka, práca s kružidlom, pravítkom, kalkulačkou). Posilniť činnosti, ktoré budú viesť k analytickému mysleniu a overeným postupom. Vrátiť sa k medzipredmetovým vzťahom (s fyzikou, chémiou, informatikou), aby mali žiaci možnosť overiť si, že vedia poznatky z matematiky využiť v konkrétnych situáciách.

Mar 21

Annamária

 • 21. 03. 2017
 • Annamária

Nerozumiem, prečo sa nezavedie povinná maturitná skúška z matematiky aspoň na gymnáziách s možnosťou výberu nižšieho a vyššieho stupňa maturitnej skúšky? Som presvedčená, že by sa zvýšila úroveň gymnázií. Žiaci, ktorým matematika robí problémy, by sa už radšej ani neprihlásili. Podľa môjho názoru každý absolvent gymnázia musí ovládať základy matematiky (tvoril by obsah nižšieho stupňa maturity). Pravidelne sa mi stáva, že ku mňa chodia na doučovanie študenti technických univerzít a prírodovedných predmetov, ktorí majú problémy so zlomkami a niektorí aj so znamienkami.
Určite by bolo potrebné skvalitniť učebnice, pracovné zošity, pričom by sa malo zamerať na slovné úlohy spojené s praxou a úlohy, podobné ako napr.v PISA testoch. Práve takéto úlohy dokážu rozvíjať logiku a tvorivé myslenie žiakov, a ďalej ukážu ozajstnú potrebu matematiky v každodennom živote. (http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012-2006-rel-items-maths-ENG.pdf).

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Posilniť základné matematické zručnosti u žiakov ZŠ (malá násobilka, práca s kružidlom, pravítkom, kalkulačkou). Posilniť činnosti, ktoré budú viesť k analytickému mysleniu a overeným postupom. Vrátiť sa k medzipredmetovým vzťahom (s fyzikou, chémiou, informatikou), aby mali žiaci možnosť overiť si, že vedia poznatky z matematiky využiť v konkrétnych situáciách.

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Posilniť základné matematické zručnosti u žiakov ZŠ (malá násobilka, práca s kružidlom, pravítkom, kalkulačkou). Posilniť činnosti, ktoré budú viesť k analytickému mysleniu a overeným postupom. Vrátiť sa k medzipredmetovým vzťahom (s fyzikou, chémiou, informatikou), aby mali žiaci možnosť overiť si, že vedia poznatky z matematiky využiť v konkrétnych situáciách.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

Navrhujeme zaviesť povinnú maturitu z matematiky pri zohľadnení dvoch stupňov/úrovní náročnosti, jedna úroveň pre gymnázia a jedna úroveň pre SOŠ.

Apr 15

Karolína

 • 15. 04. 2017
 • Karolína

Je dôležité používať dobre spracované materiály, ale...
Netreba však zabudnúť na počet hodín matematiky a prírodovedných predmetov.
Skúste si dotáciou 0.5 hodiny fyziky týždenne zavádzať užitočné experimenty, z ktorých majú žiaci možnosť samostatne získať nové poznatky a zučnosti.
Áno, sú to náročné predmety, na ktorých sa má rozvíjať abstraktné myslenie a zložitejšie myšlienkové operácie, ale všetky tieto veci si práve vyžadujú dostatok času.
Tiež by som odporúčala delenie žiakov do menších skupín, pretože tieto predmety si vyžadujú mnoho individuálneho prístupu, ak je v triede 30 žiakov, tak učiteľ má na jedného žiaka za jednu vyučovaciu hodinu asi minútu.
Pozormosť by sa mala smerovať hlavne na samotných učiteľov týchto predmetov, oni totiž potrebujú vedieť premýšľať, nie len ďalej tlačiť do žiakov postupy, ktorým ani oni nerozumejú ako fungujú.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Navrhujeme zaviesť povinnú maturitu z matematiky pri zohľadnení dvoch stupňov/úrovní náročnosti, jedna úroveň pre gymnázia a jedna úroveň pre SOŠ.

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Posilniť základné matematické zručnosti u žiakov ZŠ (malá násobilka, práca s kružidlom, pravítkom,

kalkulačkou). Posilniť činnosti, ktoré budú viesť k analytickému mysleniu a overeným postupom.

Vrátiť sa k medzipredmetovým vzťahom (s fyzikou, chémiou, informatikou), aby mali žiaci možnosť

overiť si, že vedia poznatky z matematiky využiť v konkrétnych situáciách.

Apr 13

Roman

 • 13. 04. 2017
 • Roman

Posilniť základné matematické zručnosti u žiakov ZŠ (malá násobilka, práca s kružidlom, pravítkom, kalkulačkou). Posilniť činnosti, ktoré budú viesť k analytickému mysleniu a overeným postupom. Vrátiť sa k medzipredmetovým vzťahom (s fyzikou, chémiou, informatikou), aby mali žiaci možnosť overiť si, že vedia poznatky z matematiky využiť v konkrétnych situáciách.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Posilniť základné matematické zručnosti u žiakov ZŠ (malá násobilka, práca s kružidlom, pravítkom, kalkulačkou). Posilniť činnosti, ktoré budú viesť k analytickému mysleniu a overeným postupom. Vrátiť sa k medzipredmetovým vzťahom (s fyzikou, chémiou, informatikou), aby mali žiaci možnosť overiť si, že vedia poznatky z matematiky využiť v konkrétnych situáciách.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

Zlepšiť výsledky v oblasti rozvíjania matematickej gramotnosti skvalitnením vyučovania matematiky v základných a stredných školách a zvýšenou podporou mimoškolských aktivít zame-raných na matematiku. – vágna formulácia. Výhodnejšia a výstižnejšia by bola esencia druhého odseku textu tohto bodu.