Skip to content

Kategória 1-10.15 Poskytovať učiteľom intenzívnejšiu a kvalitnejšiu odbornú a metodickú podporu pri problematike výberu a prispôsobovania učiva a tvorby školských vzdelávacích programov Všetky podnety

Apr 18

Daniel

  • 18. 04. 2017
  • Daniel

Reforma bola zavedená v roku 2008, neskôr inovovaná. A teraz ideme plánovať, že učiteľom poskytneme konečne metodickú podporu pre tvorbu ŠkVP? Zavčasu. Oceňujem autorov, že sa to odvážili nahlas povedať. Práve preto je výsledok reformy taký aký je (vrátane škôl a učiteľov, ktorí ju odignorovali a učia si naďalej po starom, napriek novým ŠVP, lebo na nové ich nik nepripravil - potom však chcú pri zníženej časovej dotácii prebrať učivo, ktoré preberali po starom a deti sa z toho idú zblázniť). Má však dnes kto túto metodickú podporu poskytovať? Niekedy mám pocit, že ani na ŠPÚ nevedia, ako sa majú ŠkVP robiť, asi preto dodnes žiadny modelový vzorový ŠkVP nevydali.

Apr 23

Lucia

  • 23. 04. 2017
  • Lucia

Odbornú metodickú pomoc je potrebné poskytnúť nielen učiteľom, ale aj vychovávateľom.

May 15

Anna

  • 15. 05. 2017
  • Anna

Prehodnotiť obsahovú náplň učebných osnov a umožniť elektronicky zdieľané využívanie štátneho vzdelávacieho programu. Vytvorenie jedného praktického elektronického dokumentu, bez nutnosti tlače kvôli archivácii: Učebné osnovy od štátu - učebné osnovy školy - triedna kniha.

Apr 10

Viera

  • 10. 04. 2017
  • Viera

Vytvoriť reálnu viacúrovňovú hlavne metodickú pomoc pre učiteľa pri modifikovaní učiva.

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

doplniť slovo sa: „Bude sa to diať aj v rámci nového systému kontinuálneho vzdelávania učiteľov (pozri cieľ 2-06).“