Skip to content

Kategória 1-10.14 Zakomponovať do vzdelávacích programov aj rozvíjanie mäkkých zručnosti Všetky podnety

Apr 23

Lucia

 • 23. 04. 2017
 • Lucia

Výchovné programy v školských kluboch detí sa zaoberajú rozvíjaniu mäkkých zručností a tým, na čo počas vyučovania nie je dostatok času. Preto by bolo dobré, lepšie podporovať činnosti školských klubov detí.

Apr 15

Ema

 • 15. 04. 2017
 • Ema

Dobrý deň,

vrele prijímam ideu zakomponovania rozvoja mäkkých zručností do vyučovania.Sama vidím ako študenti nedokážu vyjadrovať svoj názor,aké ťažkosti majú s vlastnou
prezentáciou pred "publikom".Často sa snažím o diskusiu na určitú tému,ale ich reakcie sú niekedy v zmysle dajte nám pokoj chceme len to povinné a čo najskôr odísť zo školy. Schopnosť formulovať myšlienky by malo byť jedným z prvoradých cieľov školy.Samozrejme,že názor študentov tínedžerov,ktorých učím bude jednostranný a možno radikálny,ale aspoň sa vyjadria. Najhorší je nezáujem.Možno aj učitelia by mali prejsť istým tréningom ,podobným aký majú herci v divadle.Veď aj my učitelia sa denne staviame pred publikum,ktoré nás príjme alebo nie.Nemám rada ak študenti pasívne sedia a prijímajú podnety,ktoré im niekto nadiktuje, ale to chce pravidelne zahŕňať prezentačné techniky do vyučovania ,aby sa stali rovnako dôležitou súčasťou hodiny ako čokoľvek iné.

Apr 18

Zuzana

 • 18. 04. 2017
 • Zuzana

rozvíjanie zručností uvedených v tomto bode je predsa úlohou ETICKEJ VÝCHOVY (rovnako sa zaoberá aj problematikou sexuálnej výchovy, mnohými prvkami finančnej gramotnosti,otázkami národného povedomia, tolerancie multikulturalizmu, ,...), preto by bolo efektívne zaradiť ju ako povinný predmet (ako je to v niektorých rozvinutých európskych krajinách okolo nás), nie ako alternatívu k Náboženskej výchove. Zároveň by bolo potrebné využiť na jej výučbu učiteľov s adekvátnym vzdelaním a vytvoriť kvalitné učebné materiály,aby boli tieto hodiny efektívne.

Apr 26

Matej

 • 26. 04. 2017
 • Matej

Navrhujeme za cieľ 1-10.14 zaradiť nový cieľ, ktorý sa bude venovať občianskemu vzdelávaniu. Stav občianskeho vzdelávania na Slovensku je totiž alarmujúci, čo sa prejavuje v politickej pasivite mladých ľudí, ktorá sa pojí s tendenciou akceptovať zjednodušujúce, radikálne videnie sveta. Keďže zmeniť túto situáciu je možno najväčšia výzva slovenského školstva, je absolútne nutné ju spomenúť explicitne.

Náš návrh:


I. Nový cieľ (navrhujeme zaradiť za cieľ 1-10.14): Reformovať na školách výuku k hodnotám

Občianska výchova a náuka o spoločnosti sa vo vzdelávacom systéme posunie od pasívneho prijímania informácií k aktívnej výchove k participácii. Cieľom je podporenie účasti žiakov a študentov na politickom živote spoločnosti a formovanie systému hodnôt a postojov, ktoré vychádzajú z princípov demokratického spoločenského poriadku, tolerancie a rešpektu k základným právam a slobodám.

Výchova k občianstvu vo vzdelávacom systéme bude poskytovať viac než len samotnú teóriu. Poskytne mladým ľuďom také zručnosti a schopnosti, aby sa mohli stať sebavedomými účastníkmi demokratických procesov v spoločnosti. To znamená tréning politických zručností, využitie rôznorodých foriem politického aktivizmu, a tiež dôraz na finančnú, mediálnu a online gramotnosť.

Ďalšou dôležitou súčasťou výchovy k občianstvu bude umožnenie študentom zúčastniť sa rozhodovacích procesov vo svojich vlastných školách. Študenti by mali byť partnermi vedenia školy s reálnou možnosťou ovplyvniť jej smerovanie. Tým sa nielen podporí tlak na zvýšenie kvality škôl, ale zároveň to pomôže vytvoriť participačné návyky, ktoré pretrvajú aj do neskoršieho veku. Školy preto budú systematicky sledovať názory svojich študentov a pomôžu im vyjadrovať ich.

Mar 23

Ivan

 • 23. 03. 2017
 • Ivan

Základné školy a gymnáziá kladú zvýšený dôraz na získavanie teoretických (encyklopedických) znalostí získaných často iba formou "memorovania" z oblastí ako história, prírodoveda, geografia atď. Je potrebné, aj na ich úkor, sa viac zamerať na získanie pre život užitočných zručností z oblastí elementárnej finančnej gramotnosti, z oblasti psychológie, medziľudských vzťahov, vzťahov v rodine, v partnerstve, komunikácie s úradmi a podobne.

Apr 23

Jana

 • 23. 04. 2017
 • Jana

Rozvoj makkych interpersonalnych zrucnosti naraza na kulturny problem, kedze riadenie v skolstve je silne hierarchicke s autoritarskymi charakteristikami a velmi sa lisi od sucasnych sposobov riadenia na pracovnom trhu. Bez zmeny kultury vo vztahu vedenie skoky - ucitelsky zbor bude velmi tazke uplatnovat tieto nove metody na urovni ucitel – ziak, ako aj v samotnom obsahu vzdelavania.
Preto navrhujeme, ze trening makkych zrucnosti bude zahrnat aj vedenie skoly, aby nedochadzalo k tomu, ze ucime ziakov principom, zatial co vo svojej kazdodennej praxi skola tieto principy popiera.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Významné zmeny vo svete práce:

Bohužiaľ tieto zmeny bežní učitelia nereflektujú, keďže svoju prácu nemenili od nástupu na svoje miesto, prechádzali zo ZŠ na SŠ a potom po ukončení VŠ štúdia sú opäť v škole. Nikdy takéto zručnosti nepotrebovali. Je otázne, či by táto skutočnosť nemala byť reflektovaná v príprave budúcich učiteľov, a teda, že by mali aj iné pracovné návyky ako iba tie, ktoré sa používajú v škole (napr. povinná prax mimo školský rezort (v Belgicku to tak majú))

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

Ak sa bude rešpektovať návrh 1-10.02 – Premietnuť deklarované kognitívne, afektívne a psychomotorické učebné ciele do obsahu, používaných foriem a metód ako aj organizácie vyučovania, potom bod 1-10.14 vypustiť