Skip to content

Kategória 1-10.13 Vytvoriť vo vzdelávacích programoch časový priestor na prierezové témy Všetky podnety

Apr 23

Jana

 • 23. 04. 2017
 • Jana

Rozdelenie skolskeho roka na semestre na strednych skolach je vyborny napad, najma ak sa ziakom umozni vacsia sloboda vo volbe povinne volitelnych a nepovinnych premetov.

Apr 07

Martin

 • 07. 04. 2017
 • Martin

Prierezové témy majú byť integrálnou súčasťou vzdelávacích oblastí predmetov!

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Autori veľmi správne uvádzajú, že realizácia prierezových tém prebieha iba na papieri. Popri uvedených návrhoch (semestrálne predmety) je riešením aj zakomponovanie tém (dnes označených ako prierezové témy) priamo do obsahu existujúcich predmetov. Dnes totiž sa prierezové témy nerealizujú aj preto, že nepatria konkrétnemu predmetu, konkrétnemu učiteľovi, ktorí by bol za ne zodpovedný. Prečo by sa nemohli tieto témy stať integrálnou súčasťou existujúcich vyučovacích predmetov a ich obsahových a výkonových štandardov? Prečo by museli byť oddelené (mať vlastný názov)? Nech sa témy environmentálnej výchovy zaradia priamo do obsahu biológie a geografie, nech sa témy mediálnej výchovy zaradia priamo do slovenského jazyka a informatiky.... Takto každá téma bude mať svojho pána, pedagóga, ktorý bude za ich prebratie zodpovedný na konkrétnom vyučovacom predmete. Tým by mohol pojem "prierezové témy" z ŠVP vypadnúť, školám by odpadla povinnosť ich byrokraticky a pracne zakomponovávať do svojich ŠkVP (pričom toto zakomponovávanie je aj tak v konečnom dôsledku len formálne) a žiakom by sa potrebné vedomosti dostali.

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: časový priestor na prierezové témy
Odôvodnenie: veľké množstvo prierezových tém, ktoré odporúčame viazať ku konkrétnym vyučovacím predmetom

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Navrhujeme nahradiť:
1-10.13 Vytvoriť vo vzdelávacích programoch časový priestor na prirodzenú implementáciu prierezových tém a aktuálnych spoločenských tém. Prierezové témy sú výsostnou záležitosťou ŠkVP

nesúhlasíme s: V budúcnosti sa musí nájsť spôsob, ako reálne dostať prierezové témy do vzdelávania s patričnou váhou a časovým priestorom. Jednou z možností je vypustenie niektorých tradičných predmetov, resp. ich presunutie medzi voliteľné či nepovinné predmety.

Prierezové témy sú preto prierezové, že sú implementovateľné takmer všade. Je tu veľká výzva ako reagovať na túto naddisciplinárnu problematiku, ale aj na aktuálne spoločenské otázky a problémy ktoré sa nevedia dostať do cyklu inovácií ŠVP. Je zrejmé, že ak sa im začneme venovať osobitne tak sa stanú „vyučovacím predmetom“. Takýto extenzívny prístup ku vzdelávacím výzvam je zlý, lebo naráža na časové limity vzdelávacích programov aj kompetenčné limity učiteľov.

Zo strany štátu odporúčame odbornú, materiálnu a metodickú podporu implementácie prierezových/aktuálnych spoločenských tém do ŠkVP. Silnejšia intervencia narazí na možnosti a podmienky škôl a hrozí formalizmom.

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

Odporúčame vyučovanie integrovaných predmetov a prierezových tém najskôr overiť v pilotnom projekte a následne vypracovať vhodnú metodiku a učebnice pre tento spôsob výučby.

Apr 27

Andrea

 • 27. 04. 2017
 • Andrea

V materských školách sú prierezové témy už minulosťou. Prelíname jednotlivé vzdelávacie oblasti, tie zahŕňajú aj bývalý obsah prierezových tém. Bola to teda zbytočná kategória, o ktorú už nemáme záujem.

Apr 28

Mária

 • 28. 04. 2017
 • Mária

1 – 10.13
Podporila by som nápad plánovať školský rok na semestre. Tiež som presvedčená, že by sa semestrálne mohli zaraďovať hlavne predmety, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje špecifikácia štúdia, resp. jeho špecifické zameranie. Preto navrhujem poslednú vetu tohto cieľa doplniť o: semestrálne by sa mohli zaraďovať hlavne predmety, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje špecifikácia štúdia, resp. jeho špecifické zameranie. Následne sa potom aj rozvrh hodín bude aktuálne meniť pri prechode do ďalšieho semestra. Takto sa teda cyklicky v pravidelných vopred známych intervaloch bude meniť aj rozvrh hodín. Táto predvídaná pravidelnosť rozvrhu je nevyhnutná hlavne v prípade organizovania výuky niektorých predmetov v skupinách žiakov z rôznych tried prípadne z rôznych ročníkov.
Navrhujem zmeniť, alebo aj úplne vypustiť, pojem „ prierezová téma“, nakoľko, ako to konštatuje aj predkladaný materiál, jej implementácia sa dlhodobo skĺzava k formálnosti, a hoci učitelia vykazujú jej splnenie, v skutočnosti nemá na žiakov potrebný vzdelávací ani formatívny dopad. Ja by som sa plne spoľahla na „pedagogické majstrovstvo“ učiteľov pri spôsobe a miere aplikácie prelínania obsahov vzdelávania jednotlivých predmetov. Nakoniec, keď si uvedomíme, prierezové témy vlastne nie sú jednoznačne zadefinované, a ich tematika a obsah sa kreatívne a aktuálne prispôsobujú aktuálnym udalostiam, praxi a pod.
Navrhujem zavrhnúť nápad : „vypustiť niektoré tradičné predmety“ aby sa získal časový priestor na prierezové témy. Navrhujem skôr nechať na kreativitu škôl, aby v rámci svojich ŠkVP, napr. využitím disponibilných hodín, zaviedli do výuky predmety, ktoré integrujú poznatky z rôznych oblastí a vedných odborov, a zároveň môžu posilňovať aj špecifikáciu štúdia.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Vyučovať na ZŠ formou semestrov je nerealizovateľné. Skúsme si to predstaviť na konkrétnom príklade. Ak by chémiu mali žiaci 2 hodiny týždenne napr. v zimnom semestri v 8. ročníku a v letnom semestri by ju nemali a opäť by mali 2 hodiny chémie v zimnom semestri v 9. ročníku a v letnom semestri by ju nemali, tak by vedomosti žiakov na začiatku zimného semestra v 9. ročníku z predmetu chémia boli takmer nulové a museli by začínať v podstate od začiatku. Je to viac ako pravdepodobné, nakoľko dnes po dvoch mesiacoch letných prázdnin prichádzajú žiaci do školy s tým, že obrovské množstvo učiva za 2 mesiace zabudnú. Ak chceme vyriešiť problém s jednohodinovými dotáciami, musíme zmeniť rámcový učebný plán tak, aby jednohodinových predmetov bolo čo najmenej. Neučiť napr. jednu hodinu z daného predmetu v dvoch rôznych ročníkoch, ale učiť dvojhodinovku v jednom ročníku.

May 14

Mária

 • 14. 05. 2017
 • Mária

Do textu v tejto časti odporúčame doplniť:
Medzi významné prierezové témy patrí aj environmentálna výchova a vzdelávanie, ktorej výučba dosahuje už na viacerých školách veľmi dobré výsledky. Je však potrebné prekonať jej pretrvávajúce obmedzené chápanie na školách všetkých stupňov; ešte stále sa hlavný dôraz kladie na predmety prírodovedné (prírodoveda, vlastiveda, prírodopis, zemepis, chémia, fyzika). Podľa stanovených cieľov a obsahu sa má ale environmentálna výchova s rovnakým dôrazom uplatňovať aj v predmetoch prvouka, občianska výchova a etická výchova a ďalších predmetov, vrátane prierezových tém.
V súčasnosti tiež na viacerých školách absentujú viaceré dôležité prierezové témy podporujúce správne hodnotové orientácie: napr. témy adaptácia na riziká dôsledkov zmeny klímy, výchova k sebestačnosti, zručnosť kritického myslenia, zručnosť myslenia v súvislostiach, výchova k občianskemu povedomiu (aktivizmu), zručnosť obhajoby vlastného názoru, výchova k tolerancii a úcte k názorom druhým a pod. Tieto témy bude potrebné zakomponovať aj do aktualizovaného obsahu environmentálnej výchovy a ďalších prierezových tém.
Ďalej odporúčame:
a. otvoriť diskusiu o cieľoch environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, a jej nových výzvach, obsahu, hodnotách a spoločenských potrebách a nástrojoch na ich naplnenie. Pre aktuálny nevyhovujúci stav je dôležitá diskusia o účinnosti používaných nástrojov, foriem, metód a o dostatočnosti infraštruktúry environmentálnej výchovy a vzdelávania.
b. prepojiť environmentálnu výchovy a vzdelávanie aj na výchovu a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju, ktorá sa považuje za jednu z významných výziev pre našu spoločnosť na prahu 21. storočia. Jej dôležitosť potvrdila aj OSN, ktorá vyhlásila roky 2005-2014 za „Desaťročie vzdelávania k udržateľnému rozvoju“. Pripomíname, že aj implementácia aktuálnej Agendy 2030 (prijatá v roku 2015) v čiastkovom cieli 4.7 ukladá jednotlivým krajinám „do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky vzdelávajúce sa osoby získali vedomosti a zručnosti potrebné pre presadzovanie udržateľného rozvoja, a to aj, okrem iného, prostredníctvom vzdelávania pre udržateľný rozvoj, a udržateľný životný štýl, ľudské práva, rodovú rovnosť, presadzovanie kultúry mieru a nenásilia, globálneho občianstva a ocenenia kultúrnej rôznorodosti a prispievania kultúry k udržateľnému rozvoju“.
Výchova a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju ponúka inovatívne metódy, ako pochopiť súvislosti pri riešení reálnych problémov (od globálnych až po lokálne) vo vzájomnom prepojení environmentálneho, sociálneho, kultúrneho ekonomického a inštitucionálneho piliera. Učí žiakov a študentov k zodpovednému správaniu, a predvídaniu následkov svojho správania. Výchova k udržateľnému rozvoju je založená na hodnotách, ako je spravodlivosť, rovnosť, tolerancia, sebestačnosť a zodpovednosť, propaguje rovnosť pohlaví, sociálnu súdržnosť a zníženie chudoby. Zdôrazňuje súvislosti medzi životným prostredím, hospodárstvom, sociálnymi otázkami a kultúrnou rozmanitosťou. Berie do úvahy všetky úrovne: od lokálnej po globálnu a zohľadňuje minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Práve preto sa považuje za kľúčový nástroj riešenia problémov súvisiacich s globálnou finančnou a ekonomickou krízou, ktorej príčinou je predovšetkým dlhodobo pretrvávajúca kríza hodnôt. V súčasnosti často aj vysokokvalifikovaným odborníkom a riadiacim pracovníkov (vrátane učiteľov) chýbajú tvorivé a kritické prístupy pri hľadaní alternatívnych environmentálne priaznivých riešení, myslenie s dôrazom na dlhodobé ciele a inovácie a na riešenie zložitých problémov.

May 15

Pavol

 • 15. 05. 2017
 • Pavol

Zaviesť vyučovanie prvá pomoc - záchrana ľudského života ako prierezový predmet a sústavne ho vyučovať nezúžovať túto dôležitu tématiku len na brannú výchovu. Hodnota ľudského života ma najvyššiu hodnotu.
Navrhujem dve riešenia výučby tejto prierezovej tématiky: Začleniť predmet: Prvá pomoc
1 . do voliteľných predmetov.
Prečo dnes existujú len dva predmety náboženstvo a etika ? Prvá pomoc a záahrana ľudského života je spoločenský dôležitejšia.
2. do povinných prierezový predmetov.