Skip to content

Kategória 1-01.02 Vytvoriť komplexné predpoklady podpory učiteľov a odborných pracovníkov pre individualizáciu a vytvoriť implementačný plán tejto podpory. Všetky podnety

Apr 19

Dana

 • 19. 04. 2017
 • Dana

Podpora učiteľov a odborných pracovníkov už existuje vo forme CPPPaP a CŠPP o čom svedčia čísla zo štatistického spracovania uverejneného na stránke MŠ SR. Napríklad v roku 2015/16 bolo integrovaných 37 259 žiakov v MŠ, ZŠ a SŠ. U všetkých týchto žiakov bola vykonaná podpora smerom k rodine a ku škole o čom svedčia čísla z výkazu o zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V danom roku poskytli 155 400 diagnostík, 271 243 výkonov poradenstva, 86 769 terapií a 188 829 rehabilitácií. Ak je množstvo podpory nedostatočné, treba hľadať dôvody prečo to tak je a odstraňovať príčiny. Systém je vypracovaný a legislatívne zabezpečený dobre, obsahuje všetko, čo navrhuje Učiace sa Slovensko. Ak nefunguje dostatočne je potrebné urobiť SWOT analýzu a systém vylepšiť, nie meniť od základu. Základná zmena nesie v sebe riziko rozpadu už dobre fungujúcich štruktúr o ktoré je možné sa opierať. Navrhujeme: Systém nemeniť ale urobiť SWOT analýzu a zdokonaliť.

Apr 27

Katarína

 • 27. 04. 2017
 • Katarína

Zaraďovanie žiakov s MP do bežných ZŠ znižuje vedomostnú úroveň bežnej populácie a zároveň deti s MP majú neprimerané psychické zaťaženie voči svojím schopnostiam . Žiaci s MP majú nárok na upravené redukované učebné osnovy, ktoré nekorešpondujú s osnovami bežnej populácie vo všetkých predmetoch a majú nárok na špeciálnych pedagógov vo všetkých predmetoch tak, ako žiaci v pásme normy majú nárok na učiteľa príslušného zamerania. To znamená, že počas jednej vyučovacej hodiny by mali súbežne vysvetľovať 2 rôzne učiva dvaja pedagógovia. to znamená, že by sa navzájom brzdili.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Poradenské centrum pre individualizáciu pod VUDPaP je zbytočné. Za zmysluplnejšie považujeme túto kompetenciu preniesť na existujúce CPaPP a personálne ich posilniť. Metodické materiály sú vytvorené (napr. projekt PRINED), len sa nevyužívajú. Je treba vytvoriť mechanizmus na ich využívanie. Metodiky je potrebné vnášať do praxe prostredníctvom účinnej supervízie, na základe príkladov dobrej praxe.

Apr 27

Blanka

 • 27. 04. 2017
 • Blanka

Škola "za pomoci vhodných nástrojov identifikuje individuálne dispozície a potreby". Individualizovať v potrebách žiaka, v prístupe k nemu a následnom nastavení výučby sú ciele, s ktorými sa stotožňujem. Avšak silná, takmer výlučná individualizácia, ako sa mi to javí v materiáli, je nebezpečná napr. z dôvodov:
dieťa akceptuje výlučne svoje potreby a záujmy, silná individualizácia spoločnosti už teraz;
dieťa očakáva, že je samozrejmé uspokojovať výlučne jeho potreby a záujmy;
v reálnom živote je potrebné spolupracovať, dbať na potreby druhých, prispôsobiť sa, zdolávať prekážky, vyrovnávať sa s chybami, neúspechom, my akoby sme deti chceli učiť, že všetko a všetci sa musia prispôsobiť mne, že len tak rozvinieme jeho potenciál, že len tak bude jednotlivec úspešný, že úspech je všetko, že každý môže všetko zvládnuť na rovnakej úrovni, že za neúspech nenesiem zodpovednosť, deti už dnes majú problém vyrovnať sa s "prehrou", uznáva sa len "výhra", prijať kritické hodnotenie svojho konania či nekonania, "prehra" akoby neexistovala, kritika musí byť pozitívna;

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Dať učiteľom možnosť základnej informácie v rámci potrieb dieťaťa a spôsoby ich používania na základe praxe.

Vytvoriť štandardy podpory inklúzie dieťaťa so ZZ do bežných škôl od prípravnej fázy, stretnutia so sociálnym prostredím školy až po jeho riadne zaradenie. Podpora by sa mala týkať aj záťaží, ktoré vznikajú pri prechode z rodinného prostredia do škôlky, školy, prispôsobenia sa vzdelávania a podobne (Rakúsko to označuje ako Tranzícia). Na základe vytvorených štandardov nadstaviť riadne financovanie tejto služby.

Vzdelávanie učiteľov vychádza z poznania reálnych potrieb učiteľov, podľa reálnych potrieb žiakov v nadväznosti na predchádzajúce vzdelávanie dieťaťa a má byť realizované odborníkmi z praxe.

Žiadame výrazne limitovať možnosti priamo riadených organizácií k vzdelávaniu učiteľov a dať priestor profesionálom, odborníkom z praxe (financovanie MPC na 50 % je veľa, aktuálny stav personálneho zabezpečenia, ako aj ponuka nereflektuje reálne potreby, ŠPU nevykonáva relevantné činnosti a pre prax je málo užitočný, budúcemu VUDPaP nadstaviť limity).
Zvážiť vytvorenie jednej komplexnej inštitúcie spojením troch organizácií, lebo sa zbytočne prekrývajú.

Podpora učiteľov a odborných pracovníkov existuje vo forme CPPPaP a CŠPP o čom svedčia čísla zo štatistického spracovania uverejneného na stránke MŠ SR.

Napríklad v roku 2015/16 bolo integrovaných 37 259 žiakov v MŠ, ZŠ a SŠ.

U týchto žiakov bola vykonaná podpora smerom k rodine a ku škole, v rámci možností a kapacít poradenských centier. Kvalita a intenzita tejto podpory môže byť predmetom odbornej diskusie čo do jej neustáleho zlepšovania a stanovovania KPI (key performance factors), vrátane udržateľného financovania.

V danom roku poskytli 155 400 diagnostík, 271 243 výkonov poradenstva, 86 769 terapií a 188 829 rehabilitácií.

Systém je potrebné vylepšiť, kontinuálne zlepšovať a nie meniť od základu.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Dať učiteľom možnosť základnej informácie v rámci potrieb dieťaťa a spôsoby ich používania na základe praxe.

Vytvoriť štandardy podpory inklúzie dieťaťa so ZZ do bežných škôl od prípravnej fázy, stretnutia so sociálnym prostredím školy až po jeho riadne zaradenie. Podpora by sa mala týkať aj záťaží, ktoré vznikajú pri prechode z rodinného prostredia do škôlky, školy, prispôsobenia sa vzdelávania a podobne (Rakúsko to označuje ako Tranzícia). Na základe vytvorených štandardov nadstaviť riadne financovanie tejto služby.

Vzdelávanie učiteľov vychádza z poznania reálnych potrieb učiteľov, podľa reálnych potrieb žiakov v nadväznosti na predchádzajúce vzdelávanie dieťaťa a má byť realizované odborníkmi z praxe.

Žiadame výrazne limitovať možnosti priamo riadených organizácií k vzdelávaniu učiteľov a dať priestor profesionálom, odborníkom z praxe (financovanie MPC na 50 % je veľa, aktuálny stav personálneho zabezpečenia, ako aj ponuka nereflektuje reálne potreby, ŠPU nevykonáva relevantné činnosti a pre prax je málo užitočný, budúcemu VUDPaP nadstaviť limity).
Zvážiť vytvorenie jednej komplexnej inštitúcie spojením troch organizácií, lebo sa zbytočne prekrývajú.

Podpora učiteľov a odborných pracovníkov existuje vo forme CPPPaP a CŠPP o čom svedčia čísla zo štatistického spracovania uverejneného na stránke MŠ SR.

Napríklad v roku 2015/16 bolo integrovaných 37 259 žiakov v MŠ, ZŠ a SŠ.

U týchto žiakov bola vykonaná podpora smerom k rodine a ku škole, v rámci možností a kapacít poradenských centier. Kvalita a intenzita tejto podpory môže byť predmetom odbornej diskusie čo do jej neustáleho zlepšovania a stanovovania KPI (key performance factors), vrátane udržateľného financovania.

V danom roku poskytli 155 400 diagnostík, 271 243 výkonov poradenstva, 86 769 terapií a 188 829 rehabilitácií.

Systém je potrebné vylepšiť, kontinuálne zlepšovať a nie meniť od základu.

Mar 25

Katarína

 • 25. 03. 2017
 • Katarína

Podľa môjho názoru je nevyhnutné zmeniť zákonník práce, kde sú učitelia všeobecných a odborných predmetov "v jednom vreci". V praxi to znamená, že ak mám čo i len jednu nadcasovu hodinu,ktorou je napr. nemecký jazyk, musím túto hodinu ponúknuť učiteľovi odborných predmetov, ktoremu zakladny uvazok nevysiel a ktorý neovláda tento jazyk.Prepusteny z nadbytočnosti nemôže byť. Zároveň nemôžeme prepustiť pracujúceho dôchodcu, pretože dôchodkový vek nie je dôvod na rozviazanie pracovného pomeru a tým nie je možné prijať do zamestnania absolventa,ktorý o prácu v školstve zaujem ma. ????????
Ospravedlňujem sa za smajlikov,nejdú mi zmazať.

Apr 01

Mariana

 • 01. 04. 2017
 • Mariana

V tejto a v ďalších častiach sa používa termín „zamýšľaná“. Je to gramaticky nesprávny termín, navrhujem ho nahradiť slovom „plánovaná“ alebo vhodne preštylizovať vetu.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Individualizácia nemôže byť postavená na tom, že jeden učiteľ sa bude venovať veľkému a rôznorodému množstvu detí a vďaka školeniam sa to naučí. Individualizácia vychádza z predpokladu, že sa individuálne venujem konkrétnemu žiakovi alebo malému počtu žiakov. Nemôžete vyškoliť učiteľa, ako sa má individuálne venovať žiakom v triede, kde ich je 25. Musíte tú skupinu rozdeliť a dať tam ďalších učiteľov. To by však prinieslo ďalšie nároky na kapacitu školy a počet učiteľov.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

- Komplexným predpokladom podpory učiteľov a odborných pracovníkov pre individualizáciu by mal byť aj portál s úložiskom konkrétnych materiálov. V uvedenom opatrení sa uvažuje s jeho vytvorením, pričom už dnes existuje niekoľko portálov, ktoré by mohli perspektívne predstavovať úložisko materiálov pre učiteľov (napr. www.eaktovka.sk; www.cvti.sk; www.statpedu.sk; www.schooleducationgateway.eu; a pod.). Týmto spôsobom by sa predišlo vytváraniu viacerých portálov v rámci NP (viď. 1-13.02; 1-18.02; 2-04.03; 2-06.08), a teda plytvaniu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
- Mechanizmus výmeny skúseností a konkrétnych príkladov dobrej praxe si bude vyžadovať pravidelnú aktualizáciu a sprístupnenie nových poznatkov učiteľom, ktorí už absolvujú uvedené vzdelávacie programy. V tomto kontexte bude zásadné nielen zabezpečenie vzdelávacích programov pre všetkých učiteľov (mechanizmus v opísanej všeobecnej povahe nešpecifikuje potrebu hodnotenia, na akej úrovni majú učitelia skúsenosti a oboznámenie s dobrou praxou), ale aj pravidelné dovzdelávanie všetkých učiteľov, čo vedie k možnej neudržateľnosti mechanizmu z finančného hľadiska.
Klub 500 zároveň odporúča doplniť cieľ zjednotenia učiteľov v spôsobe hodnotenia a posudzovania žiakov tak, aby svojim hodnotením podporovali žiakov aktívne sa zapájať do procesu vzdelávania a neboli demotivačným faktorom žiakov a rodičov a to aj na nižších stupňoch školstva.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Dať učiteľom možnosť základnej informácie v rámci potrieb dieťaťa
a spôsoby ich používania na základe praxe.
Vytvoriť štandardy podpory inklúzie dieťaťa so ZZ do bežných škôl od
prípravnej fázy, stretnutia so sociálnym prostredím školy až po jeho riadne
zaradenie. Podpora by sa mala týkať aj záťaží, ktoré vznikajú pri prechode
z rodinného prostredia do škôlky, školy, prispôsobenia sa vzdelávania
a podobne (Rakúsko to označuje ako Tranzícia).
Vzdelávanie učiteľov vychádza z poznania reálnych potrieb učiteľov,
podľa reálnych potrieb žiakov v nadväznosti na predchádzajúce
vzdelávanie dieťaťa a má byť realizované odborníkmi z praxe.
Žiadame výrazne limitovať možnosti priamo riadených organizácií
k vzdelávaniu učiteľov a dať priestor profesionálom, odborníkom z praxe
(financovanie MPC na 50 % je veľa, aktuálny stav personálneho
zabezpečenia, ako aj ponuka nereflektuje reálne potreby, ŠPU nevykonáva
relevantné činnosti a pre prax je málo užitočný, budúcemu VUDPaP
nadstaviť limity).
Zvážiť vytvorenie jednej komplexnej inštitúcie spojením troch organizácií,
lebo sa zbytočne prekrývajú.
Podpora učiteľov a odborných pracovníkov existuje vo forme CPPPaP
a CŠPP o čom svedčia čísla zo štatistického spracovania uverejneného na
stránke MŠ SR.
Napríklad v roku 2015/16 bolo integrovaných 37 259 žiakov v MŠ, ZŠ
a SŠ.
U týchto žiakov bola vykonaná podpora smerom k rodine a ku škole,
v rámci možností a kapacít poradenských centier. Kvalita a intenzita tejto
podpory môže byť predmetom odbornej diskusie čo do jej neustáleho
zlepšovania a stanovovania KPI (key performance factors), vrátane
udržateľného financovania.
V danom roku poskytli 155 400 diagnostík, 271 243 výkonov poradenstva,
86 769 terapií a 188 829 rehabilitácií.
Systém je potrebné vylepšiť, kontinuálne zlepšovať a nie meniť od
základu

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Niektorí rodičia a žiaci odmietajú integráciu žiakov so špecifickými VV-potrebami do bežných tried, lebo podľa ich vyjadrení „brzdia“ ostatných žiakov a zaťažujú učiteľov, ktorí by sa mohli viac venovať bežným žiakom

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Má sa vytvoriť nový portál s úložiskom materiálov? Chýbajú podrobnosti. Navrhujem, aby sa využil centrálny repozitár ministerstva pre vzdelávacie zdroje (podľa Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019, úlohy 25, 26, http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/akcne_plany/2017_2019/OGP_AP_2017-2019_final.pdf).

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Dať učiteľom možnosť základnej informácie v rámci potrieb dieťaťa a spôsoby ich používania na základe praxe.

Vytvoriť štandardy podpory inklúzie dieťaťa so ZZ do bežných škôl od prípravnej fázy, stretnutia so sociálnym prostredím školy až po jeho riadne zaradenie. Podpora by sa mala týkať aj záťaží, ktoré vznikajú pri prechode z rodinného prostredia do škôlky, školy, prispôsobenia sa vzdelávania a podobne (Rakúsko to označuje ako Tranzícia). Na základe vytvorených štandardov nadstaviť riadne financovanie tejto služby.

Vzdelávanie učiteľov vychádza z poznania reálnych potrieb učiteľov, podľa reálnych potrieb žiakov v nadväznosti na predchádzajúce vzdelávanie dieťaťa a má byť realizované odborníkmi z praxe.

Žiadame výrazne limitovať možnosti priamo riadených organizácií k vzdelávaniu učiteľov a dať priestor profesionálom, odborníkom z praxe (financovanie MPC na 50 % je veľa, aktuálny stav personálneho zabezpečenia, ako aj ponuka nereflektuje reálne potreby, ŠPU nevykonáva relevantné činnosti a pre prax je málo užitočný, budúcemu VUDPaP nadstaviť limity).
Zvážiť vytvorenie jednej komplexnej inštitúcie spojením troch organizácií, lebo sa zbytočne prekrývajú.

Podpora učiteľov a odborných pracovníkov existuje vo forme CPPPaP a CŠPP o čom svedčia čísla zo štatistického spracovania uverejneného na stránke MŠ SR.

Napríklad v roku 2015/16 bolo integrovaných 37 259 žiakov v MŠ, ZŠ a SŠ.

U týchto žiakov bola vykonaná podpora smerom k rodine a ku škole, v rámci možností a kapacít poradenských centier. Kvalita a intenzita tejto podpory môže byť predmetom odbornej diskusie čo do jej neustáleho zlepšovania a stanovovania KPI (key performance factors), vrátane udržateľného financovania.

V danom roku poskytli 155 400 diagnostík, 271 243 výkonov poradenstva, 86 769 terapií a 188 829 rehabilitácií.

Systém je potrebné vylepšiť, kontinuálne zlepšovať a nie meniť od základu.

Apr 11

Dušana

 • 11. 04. 2017
 • Dušana

Spomínané metodické materiály majú skutočne zabezpečiť podporu učiteľov pri individualizácii vzdelávania? Na podporu učiteľov v tejto oblasti treba oveľa viac - nastavenie celej spoločnosti. Bude to zase len ďalší teoretický manuál, ktorý nebudú mnohí učitelia schopní uplatňovať v praxi.

Apr 10

Ján

 • 10. 04. 2017
 • Ján

pokračovanie podnetu: Navrhujem, aby sa v jednotlivých krajoch metodické centrá vrátili k svojmu pôvodnému poslaniu - cez ne môže každý učiteľ prejsť vzdelávacími programami.

Apr 10

Ján

 • 10. 04. 2017
 • Ján

Reforma školstva /ministra Mikolaja/ začala v r.2008 a dodnes nemáme napr. z OBN 4.roč. pre gymnázia učebnicu, metodické príručky, vzdelávacie programy a metodické pomôcky - používať české materiály je veľmi prácne, nie vždy kompatibilné s našimi učebnými osnovami, nehovoriac o jazykovej bariére medzi našimi žiakmi - filmy sú v češtine /napr. film Studená vojna/.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Je nutné zadefinovať, ako by boli zosúladené pri integrácii štátne vzdelávanie programy intaktných a postihnutých žiakov. Pre komplexnosť riešenia problému je bezpodmienečne žiaduce zvážiť nezanedbateľný vplyv sociálneho a rodinného prostredia na vývin dieťaťa. Úlohou školy nie je suplovať nedostatočnú a defektnú výchovnú zložku rodiny! Je potrebné zadefinovať pojmy sociálne znevýhodnené a sociálne vylúčené dieťa. Pri uvažovanej integrácii je nutné zvážiť, či sú vytvorené všetky podmienky potrebné pre úspešnú integráciu dieťaťa, rehabilitačnú starostlivosť i osobnostný rozvoj. V prípade, že by škola tieto podmienky vytvorené nemala, konalo by sa proti právam dieťaťa a v konečnom dôsledku to môže priniesť neúspech integrácie žiaka a negatívne následky pre ďalší život dieťaťa. Socializáciu je možné realizovať aj formou rôznych projektov v spolupráci so základnými školami.