Skip to content

Kategória 1-10.12 Koncipovať štátne vzdelávacie programy tak, aby školy mohli vyučovať integrované predmety Všetky podnety

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem. A navrhujem integrovat nielen prírodovedné predmety ale aj spoločenskovedné - napr. dejepis, občianska náuka a politická geografia.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Vo vzdelávacom programe pre materské školy prierezové témy vypadli, boli zbytočnou umelo vytvorenou kategóriou, ich obsah bol začlenený do jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré vzájomne, podľa potreby, integrujeme. Nemáme záujem o opätovné zavedenie tejto kategórie do ŠVP pre MŠ. Rovnaký postup navrhujeme aplikovať aj v prípade vyšších vzdelávacích stupňov. Tiež vypustenie niektorých tradičných predmetov, resp. ich presunutie medzi voliteľné či nepovinné, nepovažujeme za prospešný návrh.

Apr 02

Ružena

 • 02. 04. 2017
 • Ružena

Je to fakt, pretože, ak si pozriete vysvedčenia dieťaťa, tak zistíte, že bol klasifikovaný za školský rok z 10 až 18 predmetov. Žiak je preťažený a vedomosti pri jednohodinovej dotácii na predmet sú obyčajne primerané jej časovej dotácií.

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: je to možné uplatňovať len na 1. stupni základných škôl,
Odôvodnenie: aby sme dokázali v čo najväčšej miere uplatňovať inovatívne metódy, kde hlavným aktérom vyučovacej hodiny je žiak, je nevyhnutne potrebné, aby učiteľ bol predovšetkým odborníkom v danej oblasti, aby svoje aktivity zameral pri príprave na vyučovaciu hodinu hlavne na metódy a formy vyučovania. Odporúčame dôkladne uplatňovať medzipredmetové vzťahy.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- súčasný model vzdelávania absolventov pedagogického štúdia nepripravuje svojich absolventov na takúto formu štúdia
- súčasné obsadenie pedagogických zamestnancov na školách s rôznymi aprobáciami neumožňuje odbornosť vyučovania takýchto predmetov
- ako to bude pri prestupe žiakov z jednej školy do druhej toho istého typu, ak sa v jednej škole bude vyučovať "klasicky" a v inej integrované predmety?

Apr 26

Ivana

 • 26. 04. 2017
 • Ivana

Výborná myšlienka, treba však začať už pri príprave učiteľov a zmeniť systém vyučovania aprobačných predmetov na vysokých školách. Najväčšou prekážkou v integrovaní predmetov alebo minimálne vo využívaní medzipredmetových vzťahov sú existujúce obsahové a výkonové štandardy rôznych predmetov, ktoré sa navzájom nerešpektujú. Učitelia dlhodobo kritizujú najmä narušené väzby matematiky a fyziky, na ktorých sa však nič nezmenilo ani pri inovácii Štátneho vzdelávacieho programu.

Apr 17

Adriana

 • 17. 04. 2017
 • Adriana

Vyvstáva otázka ako toto implementovať napr. na stredné odborné školy, osobne nevidím reálne možnosti spájania predmetov, keďže napríklad i zo štruktúry vyučovania literatúry bola pôvodne odstránená chronológia, ktorá by napríklad umožňovala prepojiť dejepis s literatúrou – koniec-koncov literárne dielo je vždy odrazom doby svojho vzniku. K tomuto viď moja pripomienka k učebnici literatúry.

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

Odporúčame vyučovanie integrovaných predmetov a prierezových tém najskôr overiť v pilotnom projekte a následne vypracovať vhodnú metodiku a učebnice pre tento spôsob výučby.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Vyvstáva otázka, ako daný cieľ implementovať napr. na stredné odborné školy, kde je vzhľadom na súbor odborných, napr. technických predmetov a na ne nadväzujúcej praxe študentov menšia časová dotácia na jednotlivé vyučovacie predmety. Zároveň je pre študentov tohto typu škôl záväzná maturitná skúška z materinského jazyka v rovnakom rozsahu ako pre študentov gymnázií. Domnievame sa preto, že k integrácii povinne maturitného predmetu, ktorým je materinský jazyk a literatúra, s inými predmetmi, nie sú vytvorené na stredných odborných školách adekvátne podmienky.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 nepovažuje za vhodné zásadným spôsobom ponechať rozhodovanie o obsahu učiva, systéme výuky ale aj prípadnom zavedení výuky integrovaných predmetov (opatrenie 1-10.12) na úroveň jednotlivých škôl. To z pohľadu Klubu 500 výrazným spôsobom nabúra jeden z cieľov, ktorým je mobilita. Prestup žiakov medzi školami bude týmto spôsobom náročný až nemožný. Klub 500 poukazuje na skutočnosť, že práve táto oblasť – výuka – naráža na problém kvality pedagogického zboru a schopnosti jeho adaptácie.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

V súčasnej dobe nemysliteľné. Na realizáciu tohto bodu treba najskôr vzdelať učiteľov. Zároveň treba vysokoškolských pedagógov, ktorí dokážu na podobný spôsob vzdelávania budúcich učiteľov pripraviť. Nemáme ani jednu skupinu takýchto učiteľov, preto nie je reálne zaviesť plnohodnotným spôsobom takýto typ vzdelávania skôr ako o 10 rokov.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

Ak sa bude rešpektovať návrh 1-10.02 – Premietnuť deklarované kognitívne, afektívne a psychomotorické učebné ciele do obsahu, používaných foriem a metód ako aj organizácie vyučovania, potom bod 1-10.12 vypustiť

May 15

Henrieta

 • 15. 05. 2017
 • Henrieta

Navrhujeme zaviesť Životológiu ako integrovaný predmet - nakoľko poznatky, ktoré dopĺňajú praktickými zručnosťami viaceré predmety vo vyučovaní - namiesto Etickej výchovy (slovník slovenského jazyka uvádza - def. pojmu etika - filozofická náuka o morálke, mravnosti a jej mieste v spoločenskom živote - tematicky napĺňa len jednu z oblastí Životológie, ktorá obsahuje 4 témy - vnútroveda (náuka o spoznávaní seba samého, schopnosť sebareflexie, kritického myslenia), kariéristika (nahrádza predmet Spoločenská komunikácia, Podnikanie, zároveň vzdeláva tzv. mäkké zručnosti praktickou formou - tieto sú uvedené v tomto dokumente v časti 1-10.14 - proaktívnosť, vodcovské a komunikačné zručnosti, strategické myslenie, schopnosť nastaviť si životnú víziu,firemnú víziu a princíp skupinovej dynamiky, teamwork ), vzťahológia (náuka o vzťahoch medzi ľuďmki navzájom, morálka, mravnosť, sociabilita, empatia, asertivita, schopnosť nadväzovať a udržiavať kontakty, vzťahy s rodičmi, autoritami, partnerstvo, rodina, sexualita)a zdravíčko (prepojenie mentálneho, psychického a fyzického zdravia, techniky efektívneho učenia sa, správna životospráva).

May 16

Henrieta

 • 16. 05. 2017
 • Henrieta

zároveň už teraz v praxi napĺňa vízie bodov - 1-11.03 - realizujú na školách tímové vyučovanie, pri ktorom sa skupine žiakov venujú 2 mentori - ideálne v zložení muž, žena a vekovo rozdielni aj poznatkami a životnými skúsenosťami , 1-11.04 - využíva individuálne konzultácie so študentami,1-11.05 - žiaci sú sami aktívni a viac komunikujú počas hodiny oni, mentori sprevádzajú a usmerňujú, 1-11.06 - vo vyučovacom procese sa využívajú dialógické metódy, diskusie, interbiew, argumentácia a študenti sú vedení k prezentácii vlastných názorov. 1-11.12 - vyučovanie sa vykonáva aj mimo školy, 1-16.07 - monitoruje sa socioklíma v triede medzi žiakmi, komunikuje sa s triednymi učiteľmi a to pomáha včas rozpoznať šikanovanie a iné negatívne javy