Skip to content

Kategória 1-10.11 Zaradiť do vzdelávania viac manuálnych, umeleckých a pohybových aktivít Všetky podnety

Apr 09

Danka

 • 09. 04. 2017
 • Danka

Úloha si vyžaduje vybudovať dielne, odborné učebne, laboratória, školské pozemky-záhrady, zakúpiť fotoaparáty, hudobné nástroje, zriadiť ateliéry, podporovať školské rozhlasové a televízne miništúdia, kostýmy pre divadlo, pre folklórnu skupinu.......PENIAZE......šikovní ľudia sú všade,len financií je málo

Mar 23

Ivan

 • 23. 03. 2017
 • Ivan

V osnovách základných škôl je potrebné venovať väčší priestor praktickým manuálnym zručnostiam využiteľným v bežnom živote: domáce remeselné a inštalatérske práce, základy varenia, šitia, starostlivosti o dieťa atď.

Apr 09

Danka

 • 09. 04. 2017
 • Danka

Viac manuálnych, umeleckých a pohybových aktivít by mohli školy dosahovať aj v rámci voľnočasových, mimovyučovacích záujmových činnosti - k tomu je potrebné finančne ohodnotiť činnosť vedúcich tak, aby to bola práca atraktívna aj pre rodičov a dospelých aj z iných rezortov, nielen očakávať od zamestnancov školstva, že to budú robiť "na kolene a zadarmo ".

Apr 24

Miroslav

 • 24. 04. 2017
 • Miroslav

Je smutné, že v celej koncepcii Učiace sa Slovensko absentuje kapitola riešiaca v ucelenej podobe zdraví životný štýl detí a mladých ľudí. V súčasnom pretechnizovanom svete aj táto koncepcie je poplatná svojej dobe. Zameriava sa výhradne len na výchovu a vzdelávanie technokratov. Je nevyhnutné vytvoriť reálne podmienky na všestranný rozvoj osobnosti. Najlacnejšou a najjednoduchšou cestou je zvýšiť hodiny telesnej a športovej výchovy v učebných plánoch všetkých typov škôl. Prečo sa aj v tomto prípade neporovnávame s krajinami OECD, alebo aspoň s krajinami V4. Táto koncepcia zabúda na jednu podstatnú vec. Len psychicky a fyzicky zdravý človek môže rozvíjať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v ktorejkoľvek oblasti vzdelania a spoločenského života.

Apr 20

Martina

 • 20. 04. 2017
 • Martina

-stanoviť maximálny počet žiakov na laboratórnom cvičení maximálne 12 - 15 žiakov, nemožnosť uskutočniť laboratórnu prácu bezpečne pri väčšom počte žiakov,
či pracovať na školskom pozemku, v školkej kuchynke, či dielni..... s väčšou skupinkou a byť zodpovedný aj za bezpečnosť žiakov

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem.

Apr 30

Veronika

 • 30. 04. 2017
 • Veronika

Na rozvíjanie manuálnych zručností by bolo dobré rozšíriť ponuku krúžkov/mimoškolských činností o praktické krúžky, napríklad "ovocinárstvo". Žiaci 2. stupňa by sa naučili pod vedením pracovníka z fungujúcej firmy, ako sa štepia ovocné stromy a kry. Ríbezle a egreše nie sú priestorovo náročné, nebolo by to pre školu alebo domácnosť žiaka takou veľkou záťažou. Podobne - drevorezba, krajčírske práce, modelárstvo - mohli by sa konštruovať drony, aktuálne veci, o ktoré je záujem na trhu. Škola si nemôže platiť dlhodobo takého zamestnanca. Mohol by sa využiť model externých lektorov, možno aj na živnosť, ktorí musia spĺňať podmienku, že majú s danou činnosťou niekoľkoročnú úspešnú skúsenosť. Jeden rok by mal krúžok na 2-3 školách, ďalší rok inde. Škola nemusí mať rovnaký krúžok každý rok. Odborníkovi patrí aj primeraný plat. Mal by mať podporu metodického centra v príprave na prácu s deťmi, na didaktické spracovanie témy.

Apr 30

Veronika

 • 30. 04. 2017
 • Veronika

Na vykonávanie niektorých manuálnych činností je potrebná dobre vybavená dielňa. Taká dielňa by nemusela byť záťažou pre školu. Dnes sa prenajímajú na krátkodobé záujmy telocvične, športoviská. Podobne by mohol prevádzkovať dielňu súkromník a škola by si v nej objednala výučbu vedenú odborníkom na dohodnutý počet hodín a vybrané práce (či už s drevom alebo kovom). Majiteľ by zodpovedal za vybavenie nástrojmi a materiálom, spolupracoval by s metodickým centrom. Dvaja - traja zamestnanci by boli lektormi na vyučovaní, aby mohli sledovať a usmerňovať prácu skupinky žiakov. Bolo by na to vhodné blokové vyučovanie, jeden deň v týždni. Výsledky práce by mali byť posúdené zo všetkou vážnosťou, aby žiaci prácu neodflákli. Napríklad kombinovane bodovaním a slovne - či konečný výrobok spĺňa predpísané parametre v zadaní úlohy. Takú dielňu v meste by mohli využívať viaceré školy. V rámci blokového alebo projektového vyučovania by tam žiaci strávili 3-4 hodiny s primeranou prestávkou na občerstvenie, s možnosťou konzultovať svoju prácu.

Apr 30

Veronika

 • 30. 04. 2017
 • Veronika

Manuálna aktivita môže vzbudiť záujem žiaka o niektoré zamestnanie a pomôže žiakovi pri výbere strednej školy. Nemusí sa tak rozhodnúť len pre gymnázium. Je potrebné ponúknuť mladým ľuďom kvalitné stredné odborné školy.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Mnohé z týchto činností korešpondujú s činnosťou so vzdelávaním na ZUŠ a v CVČ, sú náročné na finančné a personálne zabezpečenie procesu.
V koncepcii chýba kapitola zameraná na zdravý životný štýl. Je nutné vytvoriť podmienky na všestranný rozvoj osobnosti (zvýšiť hodiny telesnej a športovej výchovy v učebných plánoch). K tomu je potrebné z úrovne ministerstva zvýšiť dodávky učebných pomôcok (náradia, náčinia do telocviční).

May 14

Mária

 • 14. 05. 2017
 • Mária

Pripomienka k celému dokumentu Učiace sa Slovensko:
V úvodnej časti dokumentu Učiace sa Slovensko (str. 3) sa uvádza ... tento systém má byť taký, aby ... súčasťou učenia sa každého jednotlivca bolo aj formovanie systému hodnôt a postojov, ktoré vychádzajú z princípov demokratického spoločenského poriadku a základných práv a slobôd...
Medzi dôležitým nástrojom, ktorý formuje hodnotovú orientáciu a postoje patrí aj environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (EVVO) a výchova k udržateľnému rozvoju. Náš vzťah k životnému prostrediu je prejavom nášho životného štýlu a celkového spôsobu existencie. Je odrazom našej hierarchie hodnôt a morálky. Na rozdiel od iných krajín, v ktorých posilňovanie environmentálneho povedomia, udržateľného využívania zdrojov a osvojenie si myšlienok uvedomelej skromnosti patrí už desaťročia medzi prioritné strategické ciele spoločnosti, na Slovensku sa pod ekonomickým rozvojom a kvalitou života ešte stále vníma hlavne rast HDP, zvyšovanie spotreby a posilňovanie konzumných návykov a mentality. Túto orientáciu podporuje na jednej strane neregulovaná exploatácia prírodných zdrojov a na druhej strane reklama, vyvolávanie túžby po stále vyššom blahobyte, ktorá sa však zúžene meria len dosiahnutým pohodlím, konzumným spôsobom života a stále vyššou spotrebou. S tým je dokázateľne spojený efekt odcudzovania sa prírode – v rodinách, škole, vo výrobe i v každodennom živote. Našťastie, jestvujú aj pozitívne príklady opačného správania i výchovno-vzdelávacieho pôsobenia (napr. programy Zelená škola a Mladí reportéri pre životné prostredie, alebo Sokratov inštitút). Sú však ojedinelé a v slovenských podmienkach pripomínajú plávanie proti prúdu.
Na Slovensku v súčasnosti chýba prierezové postavenie EVVO, a to Koncepcia EVVO, ktorú by schválila vláda SR ako štátnu koncepciu. Rezortná koncepcia EVVO do r. 2025, ktorá bola prijatá v r. 2015, si kladie za cieľ: ...vytvoriť fungujúci ucelený systém EVVO iba v rezorte životného prostredia... Pritom ide prierezovú tému a nie iba o tému rezortu životného prostredia. Preto by opatrenia súvisiace s touto témou mali byť zahrnuté aj v dokumente Učiace sa Slovensko – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania.
Požiadavky na riešenie:
a. Je potrebné, aby bola spracovaná kvalitná nezávislá analýza súčasného stavu systému EVVO vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní, vrátane reprezentatívneho výskumu účinnosti environmentálnej výchovy a vzdelávania v školstve SR aj mimo škôl, vrátane zmapovania príkladov dobrej praxe a pozitívnych skúseností, aktivít a iniciatív.
b. Na základe takto spracovanej analýzy by mal byť vypracovaný Štátny program (koncepcia) EVVO (vrátane environmentálneho poradenstva) do roku 2030, schválený Vládou SR s povinnosťou vypracovávania, vyhodnocovania a aktualizácie Akčných plánov.
c. Na vypracovanie Štátneho programu (koncepcie), na vyhodnocovanie a aktualizáciu Akčných plánov by sa mala vytvoriť stála medzirezortná a medzisektorová skupina pre koordináciu úloh Štátneho programu (koncepcie) a zároveň by sa mali vytvoriť útvary na MŽP a MŠVVaŠ pre EVVO ako výkonné orgány plnenia úloh Štátneho programu.
d. Vzhľadom na dôležitosť problematiky EVVO by tejto téme mala byť venovaná samostatná kapitola nielen v pripravovanej Stratégii environmentálnej politiky SR do roku 2030, ale tejto téme mala by sa venovať primeraná pozornosť aj v dokumente „Učiace sa Slovensko“.
e. Do agendy Rady vlády SR pre udržateľný rozvoj, ktorá má byť opätovne vytvorená, je potrebné zaradiť ako prierezové témy EVVO a výchovu k udržateľnému rozvoju.

May 14

Mária

 • 14. 05. 2017
 • Mária

Do textu v tejto časti odporúčame doplniť ako príklady aktivít aj environmentálne krúžky, vychádzky do prírody, okrem školských záhrad je možné budovať v okolí, resp. v rámci školského pozemku arboréta, náučné chodníky s ukážkami prírodných a kultúrnych pamätihodností obce – mesta regiónu a pod.