Skip to content

Kategória 1-10.10 Dbať na vyvážený pomer teoretického a praktického poznávania Všetky podnety

Apr 21

Danica

  • 21. 04. 2017
  • Danica

V úvodných pokynoch IŠVP zo strany ŠPÚ sa uvádza: „....žiacke objavovanie, bádanie, skúmanie sú základnými prístupmi, ktoré umožňujú nielen osvojiť si nové vedomosti, ale aj základy spôsobilostí vedeckej práce a vytvárajú pozitívne postoje k vedeckému spôsobu poznávania sveta.“ Veľmi pekná myšlienka, s ktorou sa úplne stotožňujem. Chýbajú však podmienky na jej realizáciu - primeraný časový priestor a vhodný počet žiakov počas praktických aktivít.

Ak sa učiteľ so žiakmi chce venovať pozorovaniu rastlín a živočíchov priamo v prírode, ostáva mu ( až na výnimku - cca 1-2 hodiny do roka v piatom ročníku ) iba záujmový krúžok v čase mimo vyučovania. V šiestom ročníku pri jednohodinovke to do úvahy vôbec neprichádza.

V minulosti bolo v každom ročníku povinných 5 praktických cvičení a trieda sa povinne delila do skupín (max 17 žiakov v skupine). Teraz je delenie podľa možností školy. škola však peniaze nemá, a tak učiteľ môže iba snívať.

Takéto praktické poznávanie prírody si viem predstaviť i vo forme týždenného kurzu v závere školského roka - opäť by však na učiteľa musel pripadať primeraný počet žiakov. Určite nie 27- 29 (medzi ktorými je i niekoľko začlenených...).

Mar 16

roman

  • 16. 03. 2017
  • roman

Ponúknuť deťom už na II. Stupni ZŠ aj technické zručnosti. Napríklad rozdeliť triedu na dve skupiny a ponúknuť slabším deťom praktické vzdelávanie – technické.

Apr 09

Danka

  • 09. 04. 2017
  • Danka

Školám dať dostatok financií aj časového priestoru v modelových ŠkVP na exkurzie, tematické výlety, na nákup materiálu na praktické poznávanie a praktické činnosti.