Skip to content

Kategória 1-10.09 Pri výbere a usporiadaní učiva do štátnych a školských vzdelávacích programov a pri písaní učebníc zohľadňovať mentálny svet detí a mladých ľudí Všetky podnety

Apr 20

Martina

 • 20. 04. 2017
 • Martina

doplniť v názve : a skúsenosti učiteľov
- dať priestor aj učiteľom s dlhoročnou praxou posúdiť výber a usporiadanie učív, vhodnosť učebnice, v prípade záujmu zúčastniť sa na tvorbe učebnice, štátneho školského plánu
- učitelia s dlhoročnými skúsenosťami, počas svojej praxe s danou vekovou kategóriou detí sa snažili priblížiť žiakom, či študentom, ich svetu, a možnostiam vnímania a pochopenia učiva v danom veku, určite vyskúšali viacej možností, metód, foriem...., pri zvládaní učiva

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Učebnice by mali byť koncipované "viacúrovňovo" v zmysle individualizácie. Mali by obsahovať dostatok učebného materiálu a úloh aj pre tých žiakov, ktorí sa chcú dozvedieť viac. Zároveň by sa mal väčší dôraz ako doteraz klásť na ich "prehľadnosť" (najmä v kategórii 7-12 ročných).

Mar 30

Ľudovít

 • 30. 03. 2017
 • Ľudovít

Učebnice alebo iné učebné texty možno písať až vtedy, keď bude hotoví štátny a následne školský vzdelávací program Ak sa v týchto programoch vyskytne učivo úplne nové, s ktorým sa ešte doposiaľ učitelia nestretli, alebo pôvodné štandardné učivo bude inak spracované, je bezpodmienečne nutné, aby sa odskúšalo na štátom určených experimentálnych školách. Je to nutné urobiť z dôvodu, aby sa zistilo, či učivo zodpovedá veku a schopnostiam žiakov a či je po metodickej stránke pre nich vhodne napísané. Je nutné, aby texty písali skúsení autori, ktorí majú s touto problematikou dostatočné skúsenosti. V čase dokončovania štátneho a školského vzdelávacieho programu, t. j. na začiatku experimentálneho overovania učebníc, je nevyhnutné, aby boli už hotové učebné texty pre prvé ročníky škôl, aby sa mohli čo najskôr odskúšať na experimentálnych školách.

Apr 17

Adriana

 • 17. 04. 2017
 • Adriana

Ad.:Zohľadňovať pri výberea usporiadaní učiva do štátnycha školských vzdelávacích programova pri písaní učebníc mentálny svet detí a mladých ľudí.

V tomto kontexte však navrhujem zosúladiť daný cieľ a dané opatrenie so spôsobom výberu a distribúcie učebníc – vychádzam z konkrétnej skúsenosti s učebnicou literatúry pre stredné školy, kedy bola v rámci edičného plánu ministerstva na školy voľne distribuovaná iba jedna učebnica literatúry – metodicky nezvládnutá, koncepčne vnášajúca chaos do učenia predmetu, nezohľadňujúca pedagogické zásady ani vek študentov, priam si trúfam povedať demotivujúca. S touto učebnicou však akoby boli prepojené nielen vzdelávacie štandardy, ale i tzv. Cieľové požiadavky na maturitné skúšky

Apr 10

Ján

 • 10. 04. 2017
 • Ján

Nie je pravda, že sa nezohľadňuje mentálny svet detí a mladých ľudí. Učivo je rovnako náročné, ale žiaci majú problém používať pojmy, vidieť veci v súvislostiach /absencia vedomostí/, z rôznych úrovní. Úlohy nie sú príliš náročné /sú podľa štátneho vzdelávacieho programu/, ale deti, ktoré nečítajú chcú, aby sa učivo prispôsobilo svetu mobilov - krátka a stručná informácia, ktorá zabaví a vymaže sa. Žiaci sú schopní čítať iba stručné pasáže z kníh, pri väčšom rozsahu strácajú podstatu a tvrdia, že je to náročné, neužitočné, irelevantné - lebo ho nezvládajú.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Prestup do 5. ročníka! Predmety a obsah učiva v nich absolútne nenadväzuje na obsah primárneho vzdelávania, výrazne prekračuje mentálny svet a schopnosti žiakov. Obsah učiva najmä v prírodovedných predmetoch je obsahovo predimenzovaný a didakticky nesprávne interpretovaný, postavený.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Chýba systémové vzdelávanie učiteľov jednotlivých stupňov vzdelávania, doteraz niektorí učitelia nerozumejú pojmom ŠVP a ŠkVP, ktoré sú povinné predmety v rámci ŠVP, ktoré sú voliteľné, ale potom aj povinné v rámci ŠkVP. ŠVP, resp. vzdelávacie štandardy, sú určené pre vysokoškolsky vzdelaných učiteľov a učitelia majú učivo pretaviť do zrozumiteľného jazyka primeraného veku žiakov. U niektorých učiteľov chýba motivácia prepájať obsah medzi jednotlivými predmetmi/vzdelávacími oblasťami. Aj tu absentuje systémová podpora učiteľov - vzdelávanie, nové učebnice, učebné texty a podobne.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

V tomto kontexte však navrhujeme zosúladiť daný cieľ a dané opatrenie so spôsobom výberu a distribúcie ( t. j. centrálneho finančného zabezpečenia) učebníc.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

V tomto kontexte však navrhujeme zosúladiť daný cieľ a dané opatrenie so spôsobom výberu a distribúcie ( t. j. centrálneho finančného zabezpečenia) učebníc.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Zohľadňovať pri výbere a usporiadaní učiva do štátnych a školských vzdelávacích progra-mov a pri písaní učebníc mentálny svet detí a mladých ľudí.:

Ako bude zabezpečená kontinuita vzdelávacích programov celkovo? Budú brané do úvahy aj senzomotorické obdobia podľa Montessori v individuálnom vývoji dieťaťa? Prípadne iné prístupy vo vývinovej psychológii?

May 13

Jitka

 • 13. 05. 2017
 • Jitka

Zahrnúť do vzdelávacích materiálov prípadové štúdie, problémové úlohy z reálneho života, ktoré by zodpovedali mentálnemu svetu detí a mladých ľudí.