Skip to content

Kategória 1-10.08 Dôsledne rešpektovať orientačnú hodinovú dotáciu a pri plánovaní učiva realisticky odhadovať čas potrebný na zvládnutie učiva zo strany žiakov. V predmetoch, kde je v súčasnosti predpísaného priveľa učiva, urobiť pri najbližšej periodickej inováci Všetky podnety

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Správny postreh. Ako sa toto vôbec mohlo stať? Ako je možné, že princíp reformy mal spočívať v dvojúrovňovom modeli (povinné štátne minimum si školy mali doplniť vo svojich ŠkVP), pričom časové dotácie predmetov neumožňujú takmer vôbec doplniť a rozšíriť a variovať povinné učivo ŠVP, pretože je predimenzované? Kto je za to zodpovedný? Či dvojúrovňovosť mala spočívať v tých 2-3 voliteľných hodinách, ktoré školy dostali v ročníku k dispozícii?
Bolo by dobré toto opatrenie zrealizovať, ale s dostatočnou metodickou podporou, jasnými pravidlami, príkladmi, modelovými školskými vzdelávacími programami vydanými ŠPÚ.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Klásť väčší dôraz na rozvíjanie praktických zručností, pričom nevyhnutným predpokladom pre ich rozvoj je posilnenie delenia žiakov na menšie skupiny (delené hodiny). Nezabúdať pri časovej dotácii na dostatočnú rezervu aj na výchovné ciele.

Apr 10

Viera

 • 10. 04. 2017
 • Viera

Nezavádzať "semester" ako časovú jednotku školského roka - uvedený problém si vieme riešiť aj inak.

Apr 05

Peter

 • 05. 04. 2017
 • Peter

Znižovať úroveň kurikula možnostiam žiakom je podľa mňa ústup od požiadaviek na kvalitné vzdelanie. Naopak podľa mňa nastavenie presných mantinelov a výstupných štandardov je jediná cesta k dosiahnutiu potrebnej a požadovanej kvality aj za cenu vyššieho percenta neúspešných žiakov.

Apr 09

Danka

 • 09. 04. 2017
 • Danka

Orientačné hodinové dotácie by mali byť jasne dané v ŠVP aj v modelových ŠkVP, nielen pre jednotlivé predmety ale aj pre jednotlivé ročníky a odporúčania by mohli byť aj pre jednotlivé tem. okruhy v modelových ŠkVP .

May 15

Helena

 • 15. 05. 2017
 • Helena

Kurikulum prepracovať a upraviť tak, aby bol logický súvis a prepojenie učiva jednotlivých predmetov v rámci ročníka,
Obsah učiva upraviť primerane na daný počet hodín v UP, nie ako je tomu teraz, že sa počet hodín predmetov sa v UP znížil, ale obsah učiva sa v podstate nezmenil, je treba všetky školy materiálne vybaviť tak, aby učiteľ mal možnosť každú hodinu uplatňovať moderné formy vyučovania a nie sám si pripravovať výučbové materiály.
Ponechať určitú voľnosť samotným školám, nezvyšovať vplyv štátu - stačí určiť ŠVP - obsahový a výkonový štandard ... ostatné nechať na školy alebo MŠVVaŠ centrálne vypracuje 3-4 varianty učebných plánov s vyššou dotáciou voliteľných predmetov so zameraním napr. na vyučovanie cudzích jazykov, športovej výchovy, prírodovedných predmetov, ... Vhodná pomoc MPC a ŠPÚ pri rozpracovaní ŠVP – učebných osnov a TVVP.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

nahradiť slovo preberané slovom osvojované. Cieľom nie je preberanie učiva učiteľom ale osvojenie si učiva žiakom