Skip to content

Kategória 1-10.06 Umožniť žiakom prispôsobovať si (v primeranej miere) náplň vlastného vzdelávania Všetky podnety

Mar 15

Sylvia

 • 15. 03. 2017
 • Sylvia

Vážený autorský tím,
dovoľte mi ako rodičovi zapojiť sa do verejnej diskusie Národného programu rozvoja a výchovy vzdelávania Učiace sa Slovensko, k cieľu 1-10.06 a 1-10.16. Zvýšenie pozornosti na oblasť matematickej a prírodovednej gramotnosti vítam. Mám dcéru, ktorá študuje na Gymnáziu arm. gen. L Svobodu v Humennom, je v 3. ročníku. Práve v tejto oblasti dosahuje dobré výsledky a chce sa venovať štúdiu fyziky. Došlo na škole ale k situácii, kedy sa vo 4. ročníku výučba fyziky a seminára z fyziky nebude otvárať ( počet žiakov na daný voliteľný predmet je minimálne 12, prihlásili sa iba 4 žiaci). V dôsledku toho je nemožné dostatočne sa pripraviť na maturitu z fyziky (kvôli laboratórnym prácam, ktoré jej budú chýbať) a tým sa jej pozícia sťažuje aj pre štúdium na vysokých školách zameraných na fyzikálno – matematický smer. Ako som sa dozvedela, tento problém, s otvorením výučby fyziky ako voliteľného predmetu, majú aj viaceré gymnáziá na východnom Slovensku. Štúdium fyziky je náročné a dovolím si povedať, že študentov zameraných práve na fyziku nebude v najbližšej dome významne pribúdať (bude ťažké nájsť dostatočný počet detí na otvorenie predmetu fyzika), a preto aj v budúcnosti pravdepodobne dôjde k situácii, kedy sa šikovným študentom takto zatvoria dvere pred želanou budúcnosťou. Krúžky fyziky a konzultácie, ktoré škola ponúka ako náhradu, tento problém nevyriešia, sú v rozsahu 1-2 hodín týždenne. Výučba fyziky ako voliteľného predmetu je v rozsahu 6 hodín týždenne, čo je obrovský rozdiel, aj vzhľadom na laboratórnu časť predmetu.
Možno by stálo za úvahu zvážiť a znížiť v prípade fyziky predpísaný počet študentov.
Dovolím si navrhnúť taktiež riešenie, ktoré by umožnilo zlúčenie detí z viacerých gymnázií (napr. v Humennom máme 3 gymnáziá, žiadne z nich neotvára štúdium fyziky v nasledujúcom školskom roku) na jedno gymnázium (seminár a výučba fyziky).
Gymnázium by malo pripraviť študentov na vysokú školu, ako matka som vedela už od štúdia mojej dcéry na základnej škole o jej záujme o fyziku, práve z toho dôvodu bolo gymnázium jej jedinou voľbou, žiadna iná stredná škola neponúka širšiu výučbu fyziky. Pociťujem sklamanie, že sa jej uprie možnosť ďalšieho rozvoja.
S úctou
Sylvia Kačurová

Mar 23

Zuzana

 • 23. 03. 2017
 • Zuzana

Po prečítaní predchádzajúceho podnetu sa pridávam k tomuto názoru. Tak isto mám dcéru na gymnáziu a kvôli nedostatočnému počtu žiakov sa nebudú otvárať niektoré semináre ako príprava na maturity. Sme z toho veľmi sklamaní. Myslím si, že každá škola by mala umožniť a zabezpečiť prípravu na maturitu v žiadaných predmetoch. Ak toto nie je umožnené, odporuje si to s mnohými bodmi v tomto dokumente, a je v rozpore so samotným názvom dokumentu: Národného ROZVOJA výchovy a vzdelávania.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Mnohé z vymenovaného je už bežnou praxou našich škôl. SKU podporuje návrh vytvárania paralelných skupín v ročníku s rozdielnym tempom práce tam, kde sú na to možnosti.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Prehnaná sloboda vnáša do školského systému na Slovensku chaos. V iŠVP sa zadefinoval rámcový učebný plán pre povinné predmety. Teraz je tu snaha preniesť rozhodovanie o obsahu vzdelávania na plecia žiakov. Neprichádza to podľa nášho názoru do úvahy ani v minimálnej miere. Opäť by to prinieslo do školstva chaos.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Nesúhlasíme, v odbornom i technickom vzdelávaní je to ťažko realizovateľné, keďže na obsluhu strojov a zariadení je potrebné mať určitý štandard vedomostí.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- aký bude profil absolventa školy pri prispôsobovaní si náplne vzdelávania žiakmi?
- aké budú cieľové požiadavky na študentov?
- neustále menenie učebných osnov znamená neustálu zmenu školského vzdelávacieho programu a s tým súvisiacu administratívnu prácu pedagógov - myslelo sa v tomto bode aj na túto skutočnosť?
- takto formulovaný bod v reforme dáva žiakom neobmedzenú možnosť voľby tém referátov, prezentácií, slohových prác, projektov, voľby literatúry, ktorú chcú čítať, bez odborného posudku kompetentného pedagogického zamestnanca

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Školy majú k dispozícii viacero nástrojov na prispôsobovanie obsahu vzdelávania na úrovni žiakov a mali by ich využívať.:

Školy majú k dispozícii viacero nástrojov na prispôsobovanie obsahu vzdelávania na úrovni žiakov a mali by ich využívať v o v ä č š e j m i e r e.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Iné témy sú nimi vnímané ako irelevantné, pretože nie sú nijako previazané s ich mentálnym svetom a osobnými skúsenosťami. Učivo sa žiakom často javí ako neužitočné pre ich ďalší život a učitelia nedokážu žiakom dostatočne objasniť, prečo je dobré, aby sa dané veci učili.:

Navrhujeme zrušiť tieto vety. Žiakom sa zdá neužitočné všeličo - keby sme sa riadili len ich pocitmi, nebudú napredovať. Nemôže byť všetko učivo previazané osobnými skúsenosťami, musia získavať nové aj inými spôsobmi.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

v primeranej miere:

Kto a akým spôsobom bude určovať, čo znamená primeraná miera?