Skip to content

Kategória 1-10.05 Poskytnúť školám možnosť čiastočne variovať preberané učivo aj na úrovni jednotlivých tried či učiteľov Všetky podnety

Apr 19

Marek

 • 19. 04. 2017
 • Marek

Pekná myšlienka, v predmetoch spadajúcich pod spoločenské a prírodné vedy, v ktorých obrovský rozsah poznatkov znemožňuje predstaviť žiakom celú šírku predmetu pri súčasnej dotácii. Pri veľkom rozsahu musí obsah učiva "plávať na povrchu". Pričom keby mali možnosť sa hlbšie venovať len niekoľkým témam (napr. v geografii - niektorým oblastiam) môžu sa uplatniť metódy, pri ktorých pracujú a aj pochopia viaceré zdroje inf (texty, tabuľky, mapy, grafy, fotografie...), naučia sa na drobnostiach ako odhaliť dezinformácie. V prírodných vedách zasa môžu viac realizovať experiment a analyzovať výsledky, formulovať závery a pod... samozrejme výsledkom toho by bolo, že iným oblastiam daného odboru sa nebudú venovať vôbec - čo z "vžitého" pohľadu verejnosti sa môže zdať, že ich napr. nič nenaučili o Amerike, keď sa viac venovali Afrike... No lenže práve učiteľ môže mať extra-skúsenosti práve s určitým regiónom, alebo určitou oblasťou, takže bude lepšie vedieť viesť žiakov v tejto téme a nie v inej, iný učiteľ si na tieto isté účely môže vybrať úplne iný región, alebo oblasť vedy... Potenciál v tomto vidím najmä pre gymnáziá, kde žiaci už disponujú lepšími kognitívnymi schopnosťami. A na gymnáziách nie je ani taká častá fluktuácia žiakov ako na ZŠ.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- aké budú základné štandardy pre zvládnutie Testovania 5, Testovania 9, maturity, Kompara...
- ako to bude v prípade spájania viacerých paralelných tried do jednej v ďalšom školskom roku (napr. 3 triedy 5. ročníka ZŠ do 1 triedy 6.ročníka ZŠ z dôvodu odchodu žiakov na osemročné gymnáziá)
- ako to bude v prípade prestupu žiaka z/do inej školy?

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

Je to veľmi dobrá možnosť, ale bohužiaľ veľmi sa nedá aplikovať v nosných predmetoch. Napr. matematika. Učiteľ musí prebrať všetko a ešte viac, aby žiaci napísali monitor, zmaturovali, atď. V praxi bude treba s touto možnosťou narábať veľmi opatrne, aby sa nestalo, že ak jeden žiak s odbornej školy chce ísť na VŠ, nebude môcť tam študovať z dôvodu, že chodil do triedy so žiakmi, ktorí nepotrebovali až také komplexné vedomosti.

Apr 18

Zuzana

 • 18. 04. 2017
 • Zuzana

Odchýlky v obsahu vzdelania môžu spôsobiť problémy žiakom pri prechode alebo prestupe do inej ZŠ/SŠ, preto by malo byť deklarované, že učiteľ môže do obsahu vzdelania niečo v danej triede/ skupine pridať, ale nie uberať.

May 05

Frico

 • 05. 05. 2017
 • Frico

Údajne sa hovorí o tom, že školy si budú môcť vyberať určité časti, ktoré budú môcť učiť, alebo vynechať – Považujem to za chybu a osnovy by mali byť pre určité tipy škôl pevné a mali by nadväzovať na požiadavky Vysokých škôl v prípade Gymnázií a Odborných škôl s maturitou. Dokonca si myslím, že každá preberaná látka by mala mať povinne súbor otázok v ktorých by bola obsiahnutá celá látka a jej využitie v praxi , podobne v matematike stredný typ náročnosti u vypočítaného príkladu a otázky na spôsob riešení. Takto keby to bolo urobené pre každú preberanú látku a za každý ročník /nech počet tých otázok ide aj do tisícov – uchádzač si musí uvedomiť, či si na to trúfa a čo ho čaká/ - potom naše školstvo, čo sa týka znalostí by behom štyroch, piatich rokov bolo snáď jedno z najlepších. TO JE VEC, KTORÚ UŽ TREBA ZAČAŤ SOLÍDNE RIEŠIŤ !!! /Pozn.: Dnes sú pedagógovia schopní napísať hrubú knihu o tom, ako učiť , ale nie učiť ... a to je k ničomu/

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Ak to škola bude považovať za vhodné, bude mať možnosť:

Ak to škola bude považovať za vhodné, bude mať aj n a ď a l e j možnosť...

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

nahradiť slovo preberané slovom osvojované. Cieľom nie je preberanie učiva učiteľom ale osvojenie si učiva žiakom