Skip to content

Kategória 1-10.04 Zachovať pre školy možnosť prispôsobovať si (v primeranej miere) obsah vzdelávania Všetky podnety

Apr 02

Viera

 • 02. 04. 2017
 • Viera

zachovať dvojúrovňový model kurikula - ŠVP aj ŠkVP

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Čo bráni dnes ŠPÚ vypracovať a dať školám modelové školské vzdelávacie programy? Prečo tak od roku 2008 ešte neurobili? Prečo dodnes školy nevedia ako vlastne majú ŠkVP vyzerať, čo si v nich môžu a nemôžu (aké zmeny v porovnaní s ŠVP) dovoliť? Toto by malo byť povinnosťou ŠPÚ už dnes a pri každej zmene ŠVP a nie víziou na 10 rokov.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem. Štát by mal dbať len na to, aby škola poskytovala základy dané akreditáciou pre daný typ školy. Navrhujem upraviť učebné plány tak, aby bol pre školu záväzný iba celkový počet hodín vzdelávacej oblasti na určitom stupni vzdelávania, ich distribúcia do ročníkov bude v kompetencii školy. Podmienky nastaviť tak, aby štát v učebných plánoch prikazoval iba toľko hodín, aby školy mali reálny priestor na voliteľné hodiny (štát môže určiť napríklad na 1. stupni 80% hodín, na 2. stupni 60% hodín, na strednej škole 50% hodín).

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

Prečo by si mali školy voliť školské vzdelávacie programy – neosvedčilo sa – problémy pri prestupoch detí, predmety sa prispôsobujú skladbe učiteľského zboru, nové predmety idú hodinovo na úkor klasických a to vedie k preťažovaniu žiakov – žiaci musia „zbierať“ známky z takmer dvojnásobného množstva predmetov – t.j. dvakrát toľko písomiek,...

Apr 28

Mária

 • 28. 04. 2017
 • Mária

1 – 10.04
S cieľom v zásade súhlasím. Je dobré zachovať pre školy možnosť prispôsobovať si (v primeranej miere) obsah vzdelávania. Vítam aj to, že sa zachová dvojúrovňový model kurikula – ŠVP a ŠkVP. Pozitívne hodnotím aj snahu štátu pomôcť školám tým, že vypracuje a dá k dispozícii školám modelové ŠkVP s istým špecifickým zameraním.
• Navrhla by som doplniť: Tieto modelové ŠkVP môžu školy použiť v plnom rozsahu, alebo ich môžu použiť ako motivačné príklady pri vypracovaní vlastných ŠkVP, napr. pri rozhodovaní o využití disponibilných hodín v aktuálnych ŠkVP.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Zachovať ...:

Je totožné s bodom 1-10.02