Skip to content

Kategória 1-10.03 Reálne premietnuť deklarované VZDELÁVACIE ciele do obsahu, používaných foriem a metód, ako aj organizácie vyučovania Všetky podnety

Apr 13

Mariana

  • 13. 04. 2017
  • Mariana

V pedagogickej školskej aj mimoškolskej výchovno-vzdelávacej práci som často uplatňovala medzipredmetové vzťahy, ktoré sú nevyhnutné na prepojenie vedomostí žiakov medzi jednotlivými predmetmi a odbormi a prax mi potvrdila že aj záujem žiakov o danú tému bol aktívnejší. Tento spôsob vyučovanie je nevyhnutné podporiť a pre učiteľov vytvoriť materiály, z ktorých by mohli čerpať, prípadne podnety zakomponovať priamo do učebných a učebných materiálov a pomôcok. Skúsenosť mi potvrdzuje, že napr. učiteľ slovenskej literatúry nemá často vedomosti o tom, že báseň Sama Chalupku Turčín Poničan je zhudobnená ako opera Beg Bajazid od Jána Cikkera alebo Sládkovičov Detvan je predlohou rovnomennej opery Viliama Figuša-Bystrého, pričom je možné zapojiť do vyučovania aj ukážky ľudovej maľby na skle alebo sochárskej tvorby s danou tematikou, diela Ľudovíta Fullu, dejepisné poznatky a podobne.

May 15

Jana

  • 15. 05. 2017
  • Jana

Návrh: Zaradiť do tzv. skrytého kurikula a mimoškolských aktivít na základných a stredných školách rozvoj mediálnej gramotnosti. Vytvoriť podmienky na to, aby čo najväčší počet škôl v rámci Školského vzdelávacieho programu zaviedol predmet mediálnej výchovy.

Na základných a stredných školách chýba systematické úsilie o rozvoj mediálneho vzdelávania, ktorého úlohou by bolo okrem iného podporovať:

a) kritické myslenie a schopnosť kriticky hodnotiť mediálne informácie, t.j. posúdiť vierohodnosť informácii na internete a na sociálnych sieťach, adekvátne vnímať realitu, odlíšiť fakty od názoru, rozoznať propagandu, identifikovať hoax a ich riziká pre demokraciu,
b) povedomie o vplyve masmédií na hodnoty, postoje a správanie jedinca,
c) povedomie o zodpovednom a bezpečnom používaní internetu a nových technológií.