Skip to content

Kategória 1-01.01 Vytvoriť predpoklady pre možnosť rozsiahlej implementácie individualizácie vzdelávania Všetky podnety

Mar 28

Monika

 • 28. 03. 2017
 • Monika

Výber uchádzačov na pedagogiku s vyššími kritériami.
Aspoň jednu špeciálnu pedagogičku povinne na každú školu! Aspoň jednu psychologičku povinne na každú školu!

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Súčasné podmienky a prostredie vytvorené v špeciálnych školách sú pre deti a žiakov so ZZ oveľa priaznivejšie pre úspešnú výchovu a vzdelávanie, ako prostredie bežných škôl.
Navrhujemezachovať sústavu špeciálnych škôl podľa platnej legislatívy:
• individuálnyprístup k žiakovi,
• nižší počet žiakov v triedach,
• obsah a rozsah vzdelávania prispôsobený druhu a stupňu postihnutia,
• zachovanie IVP,
• uplatňovanie adekvátnych metod, foriem a zásad,
• použivanie adekvátnych kompenzačných pomôcok
• spolupráca s CŠPP
• pripravenosť a kvalifikovanosť pedagogických a odborných zamestnancov

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Základným predpokladom rozsiahlej implementácie individualizovaného vzdelávania je upraviť počty žiakov v triedach (delenie na skupiny a pod.), osobitne v materských školách (znížiť počet detí).
Premietnuť individualizáciu aj do plošného testovania žiakov. Navrhujeme zvážiť individualizáciu testovania (T9) v nadväznosti na ďalšie štúdium žiakov na strednej škole.

Apr 27

Mária

 • 27. 04. 2017
 • Mária

Individuálny prístup k žiakom a individuálna výučba sú každodennou súčasťou výučby žiakov v špeciálnych školách. Každý žiak sa tu vzdeláva podľa svojich schopností a možností, ktoré vyplývajú z jeho stupňa a druhu postihnutia pod dohľadom vysokokvalifikovaných pedagógov a dobrého materiálno-technického vybavenia. Nie som proti integrácii a inklúzii, ale v našich podmienkach môže žiakom jej prehnané uplatňovanie viac ublížiť ako prospieť. Pri súčasnom fungovaní základných škôl a danom počte žiakov v triedach si neviem predstaviť uplatňovanie individuálneho prístupu , hlavne pri integrácii viacerých žiakov s mentálnym postihnutím. Vzdelávanie týchto žiakov je značne odlišné od intaktných žiakov a nie je isté, či aj pri zabezpečení asistentov, špeciálnych pedagógov a ostatných odborných pracovníkov budú výsledky týchto žiakov korešpondovať s výsledkami v špeciálnej základnej škole. Žiaci sú umelo posúvaní do vyšších ročníkov bez zvládnutia učiva predchádzajúceho ročníka a na rozdiel od špeciálnych škôl, títo absolventi nie sú ani manuálne pripravení na zapojenie sa do pracovného procesu.

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Bežné školy sa špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov prispôsobujú iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý býva neprimerane limitovaný personálnymi, materiálnymi a finančnými podmienkami.Učiteľom chýba najmä potrebná pomoc zo strany asistentov, špeciálnych pedagógov, školských psychológov a ďalších špecialistov .
Učiteľom na bežných školách chýba vzdelanie v oblasti špeciálnej pedagogiky. Kvalitných špeciálnych pedagógov nieje možné nahradiť asistentami učiteľa. Na bežných školách v súčasnosti nepostačuje jeden špeciálny pedagóg na počet začlenených žiakov.
Podľa Modelu objektivizáciepočtu odborných zamestnancov v škole zverejneného na stranke MŠVVaŠ SR je personálne zabezpečenie v základných, špeciálnych základných, špeciálnych stredných a stredných školách nedostatočné.

Apr 11

Dušana

 • 11. 04. 2017
 • Dušana

Vytvorenie podmienok pre vzdelávanie založené na variabilnej organizácii výučby, zachovaní heterogénnych skupín žiakov a ešte k tomu aj individualizácia postupov vzdelávania, to je veľmi náročná kombinácia, ktorú asi nemá šancu zvládnuť žiaden učiteľ. Jedine že by mal 4-5 žiakov v triede... Inkluzívne vzdelávacie prostredie má byť pre deti so špeciálnymi potrebami viac podnetné a tvorivé ako špeciálna škola? Veď práve preto sa zriadili pre tieto deti špeciálne školy, aby dokázali naplniť ich špeciálne potreby na vzdelávanie. Učiteľ, pokiaľ nie je špeciálnym pedagógom, nedokáže ani pri najlepšej vôli poskytovať deťom so špeciálnymi potrebami podnetnosť, jedine ak to bude na úkor ostatných detí.

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Implementácia individualizácie vzdelávania sa má týkať jednoznačnejšie detí so ZZ a legislatívne špecifikovať jej spôsob.

V bežných školách nieje možné vytvoriť adekvátne podmienky pre edukáciu väčščiny žiakov so ZZ, najmä žiakov s mentálnym postihnutím. Prax ukazuje, že veľká časť žiakov sa po neúspešnej integrácií v bežných školách vracajú späť na špeciálne školy.

Nevyčleňovať inkluzívne vzdelávanie od individualizovaného vzdelávania, pretože hovoríme o tej istej kategórii.

Presne vyčleniť materiálne podmienky na vzdelávanie žiakov zo ZZ, efektívnejšie sa javí vytváranie tried pre žiakov zo ZZ v bežných školách a iba v niektorých predmetoch vytvárať inkluzívne vzdelávanie.

Apr 11

Pavol

 • 11. 04. 2017
 • Pavol

Individualizáciu sme už tu mali v minulom storočí a to až do obdobia 80. rokov. Dovtedy všetci žiaci Rómovia, nerómovia chodili do spoločných tried. Pýtam sa Vás, kde sú tí Rómovia, ktorí boli takto vzdelávaní?
Vy tu nechápete jeden základný faktor, že pre Róma, ktorý pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelanie nemá žiadnu hodnotu. Povedané ich slovami „mange chasna škola“ – nemám úžitok zo školy.
Tvorcovia tohto dokumentu si myslia, že taký Róm baží po vzdelávaní, ale my čo s nimi pracujeme poznáme ich myslenie. Preto máte pravdu, je treba zmeniť zákony a to hlavne z. č.188 Z.z., ktorý umožňuje žiakovi zo soc. znev. prostredia, ktorý ukončí školskú dochádzku v 5.-6. ročníku si dorobiť 4 roky školskej dochádzky za jeden rok. Ak toto nespravíte naháňate tým politický vietor extrémistickým hnutiam. V individualizovaných triedach budú slabší žiaci jednoducho trpieť, budú predmetom rôznych patologických javov napr. šikana a čo je najhoršie zníži sa úroveň celej triedy. Toto sú moje konkrétne skúsenosti. Môžem uviesť konkrétne výpovede bývalých žiakov. Autori majú nepravdivé informácie o tom, že inkluzíve vzdelávanie bude sa vedieť prispôsobiť všetkým deťom – bude to anarchia vo vzdelávaní.

Apr 11

Zuzana

 • 11. 04. 2017
 • Zuzana

Po vzhliadnutí a prečítaní týchto riadkov sa školstvo javí ako raj na zemi. Všetko bude ideálne, všetci budeme na seba milí a všetky deti pekne pokope budú napredovať. No čo viac si priať. Bolo by však vhodné podrobnejšie popísať tieto idealistické kroky. Čo to znamená priaznivé legislatívne prostredie? Konkrétne aký zákon, v akom znení. „Postupne sa zmení súčasný nedostatočný vzdelávací systém“ – ako budú prebiehať jednotlivé zmeny, v akom časovom horizonte sa zmeny budú diať, čo sa stane na školách, kde sa tieto zmeny nepodarí zrealizovať atď. Tento elaborát je neurčitý a nekonkrétny, plný pojmov - vytvoríme tím, zlepší sa to a to , odstránime to a to, ale ako, kedy, kto z toho vôbec nie je jasné.

May 14

Jana

 • 14. 05. 2017
 • Jana

Očakáva sa od realizácie tohto dokumentu, že prejdeme od tradičnej školy k modernej, že žiak bude subjektom edukácie, že učiteľ bude využívať aktivizačné metódy, individualizovať vzdelávanie, ale podmienky sú také, že sa nič nezmenilo v počte žiakov v porovnaní so stavom pred 20 rokmi. Dnes sa darí využívať nové metódy najmä v rámci cudzích jazykov, kde je 15 – 18 žiakov, aj to niekedy len vďaka entuziazmu učiteľa . Aj skupinová práca pri tomto počte má svoj zmysel a svoju dynamiku a učiteľ je len koordinátorom, práca je v plnej miere na žiakoch, ale pri počte 30 žiakov môžeme využiť napr. skupinovú prácu len s problémami a aj to stráca svoju efektívnosť, keď je v skupine veľa žiakov alebo je veľa skupín. Vzdelávacie oblasti JAZYK A KOMUNIKÁCIA a ČLOVEK A HODNOTY , ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ si vyžadujú delenie tried. Delenie tried je zrejme veľmi ekonomicky zaťažujúce štát, ale potreba zlepšiť komunikačné kompetencie žiaka sa ťažko dosahuje v triede, keď má žiak priestor povedať svoj názor cca 1,5 min. Inak môžeme hovoriť len o zmodernizovanej škole s dataprojektormi, notebookmi a snahou o individualizovaný prístup, ale nie o modernej s individualizovaným prístupom.
Návrh: Vymedziť vo vzdelávacích oblastiach JAZYK A KOMUNIKÁCIA (pre materinský, resp. vyučovací jazyk) a ČLOVEK A HODNOTY , ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ počet povinných hodín delenia tried – v ZŠ vo väčšej miere - min.2 hodiny, v SŠ aspoň 1 hodinu – postupne, aby sa to celé zrealizovalo v horizonte cca 5 – 7 rokov: od 5. – 6. ročníka, potom 7. – 8., v nasledujúcom roku 9. – 1. roč. SŠ atď.

Ďakujem, že si moju pripomienku prečítate. Možno Vás pri úvahách o nej motivuje krátke video na https://www.facebook.com/RedoMovement/videos/188518064937449/

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) V navrhovanom opatrení nie je zadefinované z čoho budú financované jednotlivé kroky, ktoré budú smerovať k zlepšeniu súčasného stavu, podmienok a implementácii individualizácie vzdelávania;
b) Navrhujeme doplniť časový harmonogram s konkrétnymi opatreniami;
c) Vzhľadom na to, že špeciálne školy majú MTZ, kvalifikované personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich postavenie a opodstatnenie je v súčasnosti nespochybniteľné. Navrhujeme zachovať a posilniť postavenie špeciálnych škôl, ktoré vzdelávajú znevýhodnených žiakov, žiakov s telesným postihnutím a žiakov so špeciálnymi potrebami.

Apr 20

Viera

 • 20. 04. 2017
 • Viera

Kvalitné vzdelávanie učiteľov o rôznych spôsoboch organizácie práce v triedach. Video ukážky, diskusie s učiteľmi, ktorí takto učia, príklady dobrej praxe. Asi začať pilotnými školami a tí, ktorí takto vedia pracovať by mali svoje skúsenosti posúvať ďalej kolegom. Najmä práca na osobnostnej úrovni bude potrebná. Pokiaľ učiteľ nedôveruje deťom a nevie pustiť moc a kontrolu z rúk, nebude to fungovať. Takže spojiť vzdelávanie didakticko-metodické spolu s osobnostným rozvojom.

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- znížiť maximálny počet detí v materských školách alebo určiť maximálny počet, ktorý nemožno zvyšovať
Odôvodnenie:
- ak chceme uplatniť princípy individuálneho prístupu, je nutné uprednostniť kvalitu predprimárneho vzdelávania pred problémami s nedostatočným počtom miest (kapacít) v materských školách. Pri veľkých počtoch detí zostane implementácia individualizácie vzdelávania iba na formálnej úrovni. V súčasnosti je bežné, že schválený počet 5-6 ročných detí v materskej škole je 22, ale bežne sa zvyšuje na 25 detí, nakoľko je to prípustné.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Implementácia individualizácie vzdelávania sa má týkať jednoznačnejšie detí so ZZ a legislatívne špecifikovať jej spôsob.

Pomenované konkrétne nástroje rozvinúť detailnejšie v jednotlivých cieľoch a relevantných opatreniach.

Definovať stupne podpory podľa potrieb dieťaťa a nie podľa diagnózy (viď príklad z ČR).

Nevyčleňovať inkluzívne vzdelávanie od individualizovaného vzdelávania, pretože hovoríme o tej istej kategórii

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Implementácia individualizácie vzdelávania sa má týkať jednoznačnejšie detí so ZZ a legislatívne špecifikovať jej spôsob.

Pomenované konkrétne nástroje rozvinúť detailnejšie v jednotlivých cieľoch a relevantných opatreniach.

Definovať stupne podpory podľa potrieb dieťaťa a nie podľa diagnózy (viď príklad z ČR).

Nevyčleňovať inkluzívne vzdelávanie od individualizovaného vzdelávania, pretože hovoríme o tej istej kategórii.

May 12

Ľubica

 • 12. 05. 2017
 • Ľubica

Navrhujem, aby aj žiaci gymnázií (podobne ako žiaci stredných odborných škôl) mali možnosť pri povinnej maturite z cudzieho jazyka vybrať si úroveň B1 alebo B2. Myslím si, že pri rovnakej hodinovej dotácii pre cudzí jazyk na gymnáziách a stredných odborných školách sú žiaci gymnázií v súčasnosti znevýhodnení.
Tiež si myslím, že by sa mali sprísniť kritériá pre úspešné zvládnutie PFEČ (33%) a PFIČ (25%) a k ústnej maturitnej skúške by mali byť pripustení len žiaci, ktorí úspešne zvládli obe časti písomnej maturitnej skúšky.

Mar 30

Jana

 • 30. 03. 2017
 • Jana

Ziaci v oodbornom vzdelávaní v maturitnej forme pri neúspešnej maturite napr
Z ANJ nedosiahnu vyššie než základné vzdelanie napriek tomu že teoretickú aj praktickú časť maturitnej skúšky absolvovali úspešne. Navrhujem aby získali výučný list aj bez maturitnej skúšky z ANJ resp. SJL . Podmienka mať úspešnú skúšku z odborných predmetov a praxe.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Implementácia individualizácie vzdelávania sa má týkať jednoznačnejšie
detí so ZZ a legislatívne špecifikovať jej spôsob.
Pomenované konkrétne nástroje rozvinúť detailnejšie v jednotlivých
cieľoch a relevantných opatreniach.
Definovať stupne podpory podľa potrieb dieťaťa a nie podľa diagnózy (viď
príklad z ČR).
Nevyčleňovať inkluzívne vzdelávanie od individualizovaného
vzdelávania, pretože hovoríme o tej istej kategórii.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Znížiť maximálny počet detí alebo určiť maximálny počet, ktorý nemožno zvyšovať. Ak chceme uplatniť princípy individuálneho prístupu, je nutné uprednostniť kvalitu predprimárneho vzdelávania pred problémami s nedostatočným počtom miest (kapacít) v materských školách. Pri veľkých počtoch detí zostane implementácia individualizácie vzdelávania iba na formálnej úrovni. V súčasnosti je bežné, že schválený počet 5-6 ročných detí v materskej škole je 22, ale bežne sa zvyšuje na 25 detí, nakoľko je to prípustné.
Žiadame zachovať komplexný, rokmi overený a osvedčený systém špeciálneho školstva pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím a deti s viacnásobným postihnutím. Práve v špeciálnej škole má učiteľ priestor a možnosť sa deťom individuálne venovať. Učitelia špeciálnych škôl sú špičkovo profesionálne pripravení na takéto vzdelávanie a prístup k deťom. Upozorňujeme na skutočnosť, že integráciou by postihnuté deti nezvládli tempo, ktorým sa vyučuje na základnej škole, ani obsah a rozsah učiva. Naopak, na špeciálnej škole deti zažívajú pocit spolupatričnosti a úspechu. Naopak integráciu vnímame ako určitú brzdu pre šikovnejších žiakov. Bola by to enormná záťaž na učiteľa, a to aj pri pomoci asistenta.
Pri žiakoch s vývinovými poruchami a poruchami správania je nutné zabezpečiť špeciálneho pedagóga priamo na škole.
Pri žiakoch so zdravotným postihnutím je nutné zabezpečiť vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód a zabezpečiť asistenta. Žiakov s ťažkým handicapom je potrebné vzdelávať aj naďalej v špeciálnych školách.

Mar 15

Peter

 • 15. 03. 2017
 • Peter

Okrem individualizácie a "rozvoja exekutívnych funkcií" by sa mohol rovnaký dôraz klásť aj na prvky ako spoločnosť, počúvanie, empatia. Samozrejme, keď je dieťa (žiak) vedené k individuálnej, samostatnej tvorbe názorov a uvažovaniu, je to len prínosom.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

Z navrhovaného opatrenia mi vyplýva, že individualizované vzdelávanie je chápané predovšetkým pre „znevýhodnené deti, deti s telesným postihnutím a deti so špeciálnymi potrebami " (citácia so str. 15, ktorá sa nezhoduje s pomenovaním týchto žiakov v ostatnom texte materiálu). Inkluzívnym vzdelávaním žiakov sa zaoberá Cieľ 1-02. Individualizované vzdelávanie by malo byť zamerané aj na ostatné deti v triede, ktoré si nestíhajú osvojiť učivo podávané frontálnym/hromadným vzdelávaním. Poskytnutím individuálnej pomoci na kratšiu či dlhšiu dobu sa zaostávanie žiaka vo vyučovaní odstráni, zlepší, minimalizuje - napr. žiak z iného sociokultúrneho prostredia, dlhodobejšia chorobnosť žiaka, zlepšenie porúch učenia ich reedukáciou a korekciou.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) V navrhovanom opatrení nie je zadefinované z čoho budú financované jednotlivé kroky, ktoré budú smerovať k zlepšeniu súčasného stavu, podmienok a implementácii individualizácie vzdelávania;
b) Navrhujeme doplniť časový harmonogram s konkrétnymi opatreniami;
c) Vzhľadom na to, že špeciálne školy majú MTZ, kvalifikované personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich postavenie a opodstatnenie je v súčasnosti nespochybniteľné. Navrhujeme zachovať a posilniť postavenie špeciálnych škôl, ktoré vzdelávajú znevýhodnených žiakov, žiakov s telesným postihnutím a žiakov so špeciálnymi potrebami.

Apr 10

Ján

 • 10. 04. 2017
 • Ján

Hodnotenie súčasného stavu a jeho problémov je podľa mňa jednostranné, iba z pohľadu učiteľov, zriaďovateľov škôl, foriem, metód - druhá stránka problému , žiak, je vykreslená veľmi idealisticky, čo sa diametrálne líši od skutočného stavu. Potom aj navrhované opatrenia sa orientujú na "ideálneho" žiaka a prezentujú sa ako jediné správne v súčasnej spoločenskej situácii. Bolo potrebné zistiť, aký je skutočný stav žiaka, jeho záujem o vzdelávanie a či vôbec po individualizácii vzdelávania túži - chýba tu spoločenská objednávka.

Apr 05

Pavol

 • 05. 04. 2017
 • Pavol

Individualizáciu sme tu už mali v minulom storočí a to až do obdobia 80. rokov. Dovtedy všetci žiaci bez rozdielu Rómovia i nerómovia chodili do spoločných tried. Pýtam sa Vás, kde sú tí Rómovia, ktorí boli takto vzdelávaní?
Vy tu nechápete jeden základný faktor, že pre Róma, ktorý pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelanie nemá žiadnu hodnotu. Povedané ich slovami „mange chasna škola“ – nemám úžitok zo školy.
Tvorcovia tohto dokumentu si myslia, že taký Róm baží po vzdelávaní, ale my čo s nimi dennodenne pracujeme, poznáme ich myslenie. Preto máte pravdu, je treba zmeniť zákony a to hlavne zákon
č. 188 Z. z., ktorý umožňuje žiakovi zo soc. znev. prostredia, ktorý ukončí školskú dochádzku v 5.-6. ročníku dorobiť si 4 roky školskej dochádzky za jeden rok. Ak toto nespravíte, naháňate tým politický vietor extrémistickým hnutiam. V individualizovaných triedach budú slabší žiaci jednoducho trpieť, budú predmetom rôznych patologických javov ako je napr. šikana a čo je najhoršie, zníži sa úroveň celej triedy. Toto sú moje konkrétne skúsenosti. Môžem uviesť konkrétne výpovede bývalých žiakov. Autori majú nepravdivé informácie o tom, že inkluzívne vzdelávanie sa bude vedieť prispôsobiť všetkým deťom – bude to anarchia vo vzdelávaní.

Apr 03

Radoslav Michal

 • 03. 04. 2017
 • Radoslav Michal

Individualizácia je podľa mňa len roztrhanie nejednotnosti školstva. Je to ako známe príslovie „Rozdeľuj a panuj“. Socialistické školstvo bolo výkladnou skriňou, kde sa zápaďáci chodili pozerať a možno aj učiť ako sa to má robiť. Individualizmuj patrí jedine na vysoké školy, ktorá by sa mala profilovať podľa svojich možností prípadne vízií vedenia VŠ. Na nižšie stupne individualizácia nepatrí. Vzniká tým problém prestupov žiakov a rozdielných vedomostí v rámci rovnakých učebných oborov. O základných školách ani nehovoriac.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Implementácia individualizácie vzdelávania sa má týkať jednoznačnejšie detí so ZZ a legislatívne špecifikovať jej spôsob.

Pomenované konkrétne nástroje rozvinúť detailnejšie v jednotlivých cieľoch a relevantných opatreniach.

Definovať stupne podpory podľa potrieb dieťaťa a nie podľa diagnózy (viď príklad z ČR).

Nevyčleňovať inkluzívne vzdelávanie od individualizovaného vzdelávania, pretože hovoríme o tej istej kategórii.

Apr 26

Andrea

 • 26. 04. 2017
 • Andrea

Vrátane zníženia počtu detí na učiteľa v materskej škole (dnes 23 3-4 ročných detí na jednu učiteľku a 25 5-6 ročných bez pomoci (s výnimkou času pobytu vonku, kedy sa prekrývajú dvaja učitelia t. j. cca 2 hodiny z dňa).

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

vytvoriť predpoklady pre možnosť spoločensky akceptovanej implementácie individuálneho vzdelávania

Celý dokument akoby predpokladal, že spoločnosť predkladané trendy akceptuje. Realizácia reformy však nebude možná bez rozsiahlej osvetovej práce s verejnosťou a hlavne rodičmi.