Skip to content

Kategória 1-10.02 Reálne premietnuť deklarované VÝCHOVNÉ ciele do obsahu, používaných foriem a metód ako aj organizácie vyučovania, aby škola mohla na žiakov pôsobiť aj formatívne Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

podnet SKU:
Nepovažujeme za nutné ani účelné deklarovať výchovné ciele v konkrétnom školskom dokumente (programe), v tomto smere je dôležitejšia lepšia príprava budúcich pedagogických aj odborných zamestnancov a priebežné vzdelávanie.

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Pri nevhodnej interpretácií a implementácií sa tu vytvára ďalší potenciálny priestor na znižovanie kvality vzdelávania.

Mar 20

Martin

  • 20. 03. 2017
  • Martin

Tu je potrebné citlivo vymedziť vzťah rodiča a školy v oblasti výchovných cieľov. Jasne je potrebné definovať medze, od ktorých škola musí rešpektovať svetonázor rodiča, pričom tieto medze by mali byť približne na úrovni Ústavy SR. Prílišný aktivizmus v tejto oblasti je rizikom z hľadiska príklonu k totalitným praktikám, nech už sa kyvadlo vychýli ktorýmkoľvek smerom.

Apr 04

Viera

  • 04. 04. 2017
  • Viera

Nesúhlasím, že učiteľ kladie dôraz predovšetkým na vzdelávanie. Možno sa to tak zdá, lebo táto časť výchovnovzdelávacieho procesu sa dá dokumentovať. Kto učil, vie že ak učiteľ chce, vychováva stále. Ale táto časť sa nedá naplánovať dopredu. Je to vec "svedomia" učiteľa. Jeho reakcie počas celého vyučovania, reakcie v každej fáze hodiny, reakcie podmienenej náladou v triede, zložením triedy a inými činiteľmi. Nedá sa to nadiktovať a naplánovať. A ak to bude niekto od učiteľov vyžadovať s prehnaným dôrazom na dokumentáciu tejto fázy vyučovania, môže dosiahnuť opak. Bude to zdokumentované na papieri, ale reálne sa to stať nemusí.
Učiteľka, ktorá sa snaží okrem vzdelávania aj vychovávať.

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

Návrh: Premietnuť deklarované kognitívne, afektívne a psychomotorické učebné ciele do obsahu, používaných foriem a metód ako aj organizácie vyučovania.