Skip to content

Kategória 1-10.01 Inovovať štátne vzdelávacie programy v pravidelných vopred známych cykloch Všetky podnety

Mar 30

Ľuboš

 • 30. 03. 2017
 • Ľuboš

Ak je potrebné inovujme ŠVP ale vždy len spolu s aktualizáciou a dostupnosťou učebníc ktorých je stále buď nedostatok, alebo nie sú adekvátne napísané a nie sú preto vhodné na výuku toho čo sa má preberať aj napriek tomu že majú doložku MŠSR. Umožniť školám väčšiu voľnosť v učebniciach alebo schváliť len také čo sú po obsahovej a metodickej stránke naozaj dobré. Posledná reforma bola len na papieri, ale v skutočnosti urobila viac deformáciu k horšiemu.
Metodické centrá sú nefunkčné. Neposkytujú žiadny metodický materiál školám a už ani školenia pre učiteľov. Keďže neplnia svoj účel súhlasím s ich zrušením, alebo by mali konečne plniť svoju metodickú funkciu. Podobne Štátna školská inšpekcia by sa mala zamerať nielen na vyučovací proces ale aj hlavne na využívanie či zneužívanie tokov financií v školstve. Kedysi bolo menej inšpektorov a využívali skúsených učiteľov z praxe na hospitácie a viacej spolupracovali s metodikmi. Dnes nefungujú metodické centrá a inšpekcia si niečo pozapisuje - urobí čo má predpísané zhora a často cenzurované slohové hlásenia od inšpektorov z inšpekcií o danej škole a učiteľoch a vôbec neskúma napr. že učitelia musia často na vlastnú päsť si hľadať vhodné učebné materiály či pomôcky nakoľko z kníh sa nedá učiť alebo vôbec nie sú, že učiteľ nemá asistenta učiteľa hoci má žiakov s rôznymi diagnózami - štát nariadil že aj takéto deti sa majú učiť s ostatnými ale financie škole na asistenta nedal - porušuje sa tak podľa mňa ústavné právo každého dieťaťa na adekvátne vzdelávanie. Učiteľ sa dnes nemá kde dovolať potrebných zmien v školstve(veď aj v rade školy má len minimálne zastúpenie) lebo sa stále posúvajú ďalej a ignorujú.
Ministerstvo školstva by malo mať pod sebou všetky školy a zbaviť sa napr. stavieb futbalových štadiónov a športu. Malo by ísť len o vzdelávanie a nie stavanie všakovakých futbalových štadiónov - a to som prosím fanúšik futbalu i hokeja. Nech to má na starosti nejaké iné ministerstvo.
Napíšu sa (ministerstvo a vláda SR) ako vždy krásne plány a myšlienky, ktoré sa ale bez adekvátnych financií nikdy nezrealizujú - a teraz nemám na mysli len platy učiteľov.
Som už ale po tých dlhých rokoch v školstve skeptický a nemám rád vetu že zamestnanie učiteľa je poslanie a nie povolanie. Z poslania sa totiž nenakŕmia rodiny učiteľov.
Napriek tomu píšem sem tieto pripomienky vo viere že možno aj "motyka vystrelí".

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Pred každou inováciou iniciovať širokú odbornú diskusiu, podrobne analyzovať spätnú väzbu od učiteľov. Pri inováciách je potrebné zvlášť prihliadať na prepojenie učiva a medzipredmetové vzťahy. Je nevyhnutné urobiť zmeny v konštituovaní predmetových komisií v ŠPÚ.

Apr 26

Valéria

 • 26. 04. 2017
 • Valéria

Inovácia štátnych vzdelávacích programov v pravidelných cykloch je iste nevyhnutná, lebo súčasné zmeny v spoločnosti sú podstatne rýchlejšie, poznatky rozsiahlejšie a dynamika rozvoja intenzívnejšia než v minulosti. Avšak nevyhnutné je, aby učitelia ako realizátori tohto kurikula musia byť na tieto inovácie VOPRED pripravení po obsahovej, metodickej aj didaktickej stránke. Súčasný trend zmien štátnych vzdelávacích programov je totiž taký, že najprv je schválený vzdelávací program, ktorý platí od 1. septembra, ale učitelia sa postupne preškoľujú v priebehu 1 - 2 rokov, kedy vlastne už majú daný program uplatňovať.
Ďalší veľmi významný problém je v tom, že učebnice, metodické materiály a pod. sú učiteľom poskytované neskoro, učebnice nie sú dostupné pre všetky školy, nie všetci učitelia sú na významné zmeny preškolení, a potom sa čudujeme, že máme nový Štátny vzdelávací program, ktorého cieľom je zvyšovať gramotnosť v každej oblasti a naši žiaci dosahujú nedostatočné výsledky v medzinárodných meraniach.

Apr 29

Ján

 • 29. 04. 2017
 • Ján

Nenechať ŠVP v rukách vysokoškolských odborníkov a v rukách tzv. metodikov a "odborníkov", čo držia tvorbu ŠVP roky a systematicky ju ničia. Určite je veľmi dôležité, aby to bol flexibilný dokument. Požadujem aj viac disponibilných hodín na ZŠ. Na ZŠ povinné ročníkové delenie, na ZŠ voľnosť. Zakázať takzvané jednohodinovky! Umožniť delenie hodín SJL na skupiny, ako je to v cudzích jazykoch. Absolútne zjednodušiť ŠVP. Nie je možné, aby mal takýto dokument 60 strán. Vymeniť členov ústredných predmetových komisií.

Mar 17

Dagmar

 • 17. 03. 2017
 • Dagmar

- Inovovať ŠVP spolu s aktualizáciou a dostupnosťou učebníc. Je akútny nedostatok učebníc občianskej náuky, zastaralé sú učebnice pre odborné predmety odborných škôl ( z čias socializmu).
- Metodické centrá sú nefunkčné. Neposkytujú žiadny metodický materiál (tak ako je to v iných európskych krajinách). Navrhujem ich zrušiť a vytvoriť jedno metodické centrum - vysoko odborné v rámci Slovenska.
- Dať na jednu úroveň všetky cudzie jazyky, nepreferovať anglický jazyk.

Apr 02

Viera

 • 02. 04. 2017
 • Viera

inovovať ŠVP v pravidelných cykloch - časové úseky treba zvážiť, aby nedochádzalo k príliš častým zmenám. Zmeny, ktoré by mali prísť vopred pripraviť - v prípade potreby finančne, metodicky, materiálovo, personálne atď.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Vytvoriť štátne vzdelávacie programy tak, aby sa už nemuseli inovovať, sústavné zmeny a inovácie demotivujú učiteľov pri ich pedagogickej práci. K inovovaným štátnym vzdelávacím programom je potrebné zabezpečiť dostatok kvalitných učebníc a metodických príručiek pre učiteľov. Nedávať možnosť výberu učebnice, napr. na cudzie jazyky, ale zabezpečiť školám schválené učebnice hlavne na predmety, z ktorých sa žiaci pripravujú na maturitné skúšky.

Apr 28

Miro

 • 28. 04. 2017
 • Miro

1.10.01 až 1-10.14

Tím odborníkov by mal prísť ku konsenzu ohľadom stanovenia tzv. základného učiva pre každý predmet alebo oblasť a pre každú vzdelávaciu úroveň s myšlienkou, že základné učivo je súbor pojmov a vzťahov medzi nimi, ktorých osvojenie si (s žiakom samým, alebo efektívnejšie s pomocou učiteľa) je nutnou a postačujúcou podmienkou pre postup žiaka do ďalšieho vyššieho stupňa vzdelávania.
Základné učivo je možné zadefinovať v jednotlivých oblastiach v duchu moderných pedagogických teórií, ktoré odzrkadľujú flexibilitu požiadaviek praxe spoločnosti zajtrajška a rozvíjajú skôr potenciál ako konkrétne zručnosti. Toto učivo značne zmenší doteraz vyžadovaný obsah a poskytne priestor pre tréning kritického myslenia, stálej diskusie, kombinácie teórie s praktickými znalosťami a hlavne otvorí priestor pre radosť z poznávania. Základné učivo a prácu s ním môže štát testovať. Škola má v Školskom vzdelávacom programe určiť cestu, ako ho žiaci zvládnu.
Dvojúrovňový model vzdelávacích programov na úrovní školského a štátneho vzdelávacieho programu uvedený „Mikolajovou“ reformou nebol implementovaný, lebo nebral do úvahy všeobecnú nepripravenosť škôl na úrovni riaditeľov, zriaďovateľov aj učiteľov zvládnuť v reálnom časovom horizonte prípravu školského vzdelávacieho programu. Vzhľadom na náročnosť tohto procesu je potrebné, aby bola zo strany MŠ SR poskytnutá primeraná odborná, personálna aj finančná podpora. V procese prípravy, overovania aj implementácie je potrebné počítať aj s podporou autorizovaných expertných organizácií, ktoré majú skúsenosti s manažmentom zmeny a majú know-how a dôveru v školskom, aj odbornom prostredí.

Mar 20

Alena

 • 20. 03. 2017
 • Alena

- inovovať ŠVP pri zmene obsahu, resp. rozsahu vzdelávania, nie len zmeniť (aj to bez zdôvodnenia) len názvy predmetov ( napr. informatická výchova na informatika,
rozvíjanie komunikačných schopností na rozvíjanie komunikačnej schopnosti, telesná výchova na telesná a športová výchova) a poradie v rámcových učebných plánoch
- pri zmenách ŠVP robiť inováciu pre všetky ročníky naraz, aby sa nemiešali staré a nové učebné plány
- zosúladiť zmeny v ŠVP aj so zmenou súvisiacej školskej dokumentácie - triedne knihy, triedne výkazy, tlačivá vysvedčení

Apr 28

Peter

 • 28. 04. 2017
 • Peter

Inovácia štátnych vzdelávacích programov by nemala byť robená príliš často – potom nie je merateľný výsledok daného programu.
Druhou vecou je otázka, či si nevedia školy – teda reálni učitelia, reálni pedagógovia – tí, ktorí sa stretávajú s každodennou realitou súčasného študenta – lepšie stanoviť rozloženie hodín a vzdelávací program. Štátom diktované normy idú (je to pocit 99% učiteľov od ľudí, ktorí nikdy nestáli pred žiakmi a ich návrhy sú nepremietnuteľné do reality. Ako príklad uvediem, že na jednej strane je tu pocit, že slovenské deti majú mizerné výsledky z matematiky, na druhej strane sa odsúva učivo (ako napr. násobilka do vyšších ročníkov), nároky sú menšie, alebo iný príklad – chýba nám logické myslenie, dosahujeme v meraniach slabé výsledky a potom niekto vymyslí, že na niektorých stredných odborných školách stačí 1 hodina matematiky za týždeň: kto toto vymyslel by si mal ísť skúsiť učiť matematiku v intervale 1 hodina/týždeň. Sám by pochopil nezmyselnosť tohto návrhu/príkazu. V prípade posilnenia z voliteľných hodín zasa nebude možné posilniť iné, kľúčovejšie, predmety pre daný odbor – vzniká z toho zamotaný kruh, z ktorého by vedeli najviac vykľučkovať školy samotné – teda ideálne by bolo dať im úplnú alebo väčšinovú voľnosť vo voľbe voliteľných hodín (a neprikazovať koľko môžu dať na odborné a koľko na všeobecné vzdelávanie) – škola najlepšie vidí, čo absolventovi pomôže.. niekedy aj na odbornej škole pomôže viac hodín matematiky a niekedy zasa niečoho odborného.

Apr 07

Martin

 • 07. 04. 2017
 • Martin

Súhlas, ale nezastupiteľné miesto má kurikulárna rada (v súlade so školským zákonom), ktorú koncepcia neuvádza,

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Dobré opatrenie, škoda, že sa len deklaruje a nie je navrhnuté konkrétne riešenie.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Odporúčame špecifikovať optimálnu dobu na inováciu kurikula.