Skip to content

Kategória 1-09.04 Venovať viac pozornosti nezamýšľaným efektom a skrytým dôsledkom školského vzdelávania Všetky podnety

Apr 05

Anna

  • 05. 04. 2017
  • Anna

Každý učiteľ formuje osobnosť žiaka - v pozitívnom ale i negatívnom zmysle. Na každom predmete učiteľ ovplyvňuje názory, návyky (dochvíľnosť, zodpovednosť, tímová práca...) , postoje žiaka k životu, práci, iným ľuďom, k spoločnosti, k sebe samému. Predmety, ktoré sú často podceňované majú nesmierny význam práve pri formovaní vlastností a postojov žiaka.
Napr. Dejepis - okrem vedomostí z histórie sa rozvíja logické myslenie a žiak sa učí spájať vedomosti, hľadať súvislosti, prepájať príčiny s následkami (ktoré sa často prejavili o niekoľko storočí).
Literatúra - rozvíja čitateľskú gramotnosť, učí porozumieť textu, podnecuje fantáziu i tvorivosť a jedna z najdôležitejších funkcií literatúry je hodnotiaca - tzn. žiak si vytvára vlastné postoje a názory na rôzne životné situácie, historické udalosti i obdobia.
Občianska náuka učí poznávať samého seba, učí komunikovať, argumentovať, poznať svoje práva i povinnosti, učí finančnej gramotnosti
Matematika okrem iného rozvíja logiku
Fyzika v mnohom uľahčuje manuálnu prácu....
Vedomosťami z histórie, literatúry, občianskej náuky sa buduje sebavedomie, národné povedomie, národná hrdosť i úcta k iným národom. Bez týchto vedomostí sa buduje u mladého človeka iba nacionalizmus.
Nepodceňujme tieto predmety len preto, že ich žiaci odmietajú a považujú za nepotrebné. Naopak, mali by sme rozšíriť počet hodín dejepisu. (V mnohých krajinách je to povinný maturitný predmet. - Maďarsko, Francúzsko...)

Apr 01

Mariana

  • 01. 04. 2017
  • Mariana

04 V tejto a v ďalších častiach sa používa termín „nezamýšľaná“. Je to gramaticky nesprávny termín, navrhujem ho nahradiť slovom „neplánovaná“ alebo vhodne preštylizovať vetu.

May 12

ŠPÚ

  • 12. 05. 2017
  • ŠPÚ

nepodarilo nenaplniť:

nepodarilo naplniť

May 12

ŠPÚ

  • 12. 05. 2017
  • ŠPÚ

nepodarilo nenaplniť:

nepodarilo naplniť

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

prepojiť s cieľom 1-16