Skip to content

Kategória 1-09.03 Zahrnúť medzi kľúčové ciele výchovno-vzdelávacieho systému podporu sociálnej mobility. Všetky podnety

May 11

Pavel

  • 11. 05. 2017
  • Pavel

Najmä deti z rómskych marginalizovaných komunít žijú v katastrofálnych podmienkach. Treba si však položiť otázku ako tieto podmienky môže zmeniť učiteľ? Odpoveď je, že nemôže, nemá na to možnosti a ani to nie je náplňou jeho práce. Toto je jednoznačne úloha pre sociálnu kuratelu a úrady sociálnych vecí, ktoré v tomto smere nič nerobia. Učiteľ sa môže s dieťaťom z takejto komunity v škole snažiť ako najlepšie vie. Pokiaľ dieťa nemá uspokojené základné biologické potreby (je hladné, bosé, slabo oblečené, špinavé) a nemá základné podmienky na prípravu a vzdelávanie (nemá žiadny vlastný priestor, nemá žiadne osobné veci), tak vzdelanie preň nikdy nebude priorita. Čo ale treba zdôrazniť, že riešenie tejto problematiky má byť najmä na pleciach ministerstva sociálnych vecí a rodiny a nie na ministerstve školstva. To, v akých podmienkach tie deti žijú, predsa nemôže riešiť škola či učiteľ.

Mar 20

Martin

  • 20. 03. 2017
  • Martin

V nadväznosti na pripomienku, ktorú som mal k časti 1-09.00, tu by som naopak navrhol nahradiť slovo "personalizácia" slovom "individualizácia" - pozri napr. tento rozhovor s prof. Ondrejkovičom, otázky č. 11 a 12. Táto terminologická úprava sa mi zdá v mnohom užitočná a umožňujúca ľahšiu komunikáciu pri presadzovaní zmien medzi učiteľmi.

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

Sociálna mobilita skôr patrí k do hodnotovej výbavy ako ku cieľom výchovy a vzdelávania. Podpora sociálnej mobility by mohla byť jedna z ilustrácií dlhodobých efektov výchovy a vzdelávania – napr. úpravou textu bodu 1-09.01 na str. 44 takto: „... že zdôrazňujú vyvážené sledovanie nielen krátkodobých, utilitárnych cieľov ale aj cieľov dlhodobých, zdanlivo neprinášajúcich bezprostredný praktický úžitok (napr. podporu sociálnej mobility).