Skip to content

Kategória 1-09.02 Usilovať o vyváženosť cieľov Všetky podnety

Mar 31

Viktor

  • 31. 03. 2017
  • Viktor

V prvom rade je nevyvážený tento dokument. V mnohých jeho častiach čítam, že treba zaviesť do škôl tablety a viac technických pomôcok, ale na druhej strane nikde ani zmienka napríklad o telesnej výchove. Už dnes deti príliš veľa hľadia do týchto hračiek a s ubúdajúcimi hodinami telesnej výchovy budú ešte viac. Škola má ukázať vzor a nie protežovať jednu konkrétnu časť výchovy len preto, lebo je to aktuálne v móde. To platí aj pre rozvoj telesných schopností, tie sú však odsúvané do športových klubov, veď pozitívne vzory ako Sagan alebo Zuzulová nám tie deti už len nejako k tomu športu dotiahnu. A keď nebude mať Slovensko v danom momente žiadneho športovca so svetovými úspechmi? Potom to necháme na kom?

Nevyváženosť je aj v tom, že celý dokument je nasiaknutý myšlienkou, akoby mal štát vzdelávať ľudí pre firmy a ich potreby. Mám zato, že ľudí treba rozvíjať pre ich vlastné dobro a nie pre potreby firiem. Vytráca sa všeobecný rozhľad, chceme rušiť povinnú maturitu zo slovenského jazyka a čudujeme sa, keď sa mladí vyjadrujú ako sa vyjadrujú. Kedy sa stalo, že firmy získali takúto veľkú silu, aby si (nepriamo) diktovali, ako má prebiehať výchova detí?

Nadôvažok, pripomienkovanie tak dôležitého dokumentu nemalo byť odomknuté na krátkych 6 týždňov, ale rovnako dlhú dobu, počas akej on sám vznikal. Ak vznikal rok, potom by pripomienkovanie malo trvať tiež rok. Inak to priamou úmerou pripomína tie verejné obstarávania, kde je výzva zverejnená na jeden deň, len aby na ňu reagovalo čo najmenej ľudí.

Apr 10

Ján

  • 10. 04. 2017
  • Ján

Dnes už v podstate zostali len dva socializačné činitele: škola a skupina rovesníkov. Preto sa socializačné funkcie v škole tak ťažko plnia, lebo absentuje rodina, ako hlavný socializačný činiteľ, tak isto vypadli aj médiá /žiaci ich nesledujú/ - a to spôsobuje hlavné výchovné problémy.

Apr 24

Ján

  • 24. 04. 2017
  • Ján

Pozitívne hodnotíme civilizačnú paradigmu rovnováhy medzi napĺňaním osobných životných cieľov jedinca a dobrom celej spoločnosti, harmóniu medzi potrebami jedinca a spoločnosti.
Navrhujeme formulovať cieľ takto:
- súčasťou učenia sa každého jednotlivca je aj formovanie systému hodnôt a postojov, ktoré vychádzajú zo základných ľudských práv a slobôd, z kultúrnych a hodnotových princípov živého dedičstva vlastnej krajiny a európskej civilizácie, ktorých zachovanie a ďalší rozvoj je jedinečne spätý s princípmi demokratického spoločenského poriadku.

Samotné princípy demokratického spoločenského poriadku sú viac prostriedkom než cieľom, sú nástrojom a podmienkou pre zachovanie a rozvoj „európskej civilizácie“ typickej individuálnou slobodou a individuálnou zodpovednosťou v kontexte veľkých ideálov humanizmu a ľudskej dôstojnosti; samotné princípy demokratického usporiadania spoločnosti nenesú obsah našej civilizácie, sú skôr jej prejavmi a spôsobom, akým naša spoločnosť-civilizácia žije a rozvíja sa.

Navrhujeme zjednotiť prierezové témy a témy predpisované POP MŠVVaŠ do uceleného kontinuálneho programu osobnostného rozvoja žiaka od začiatku povinného vzdelávania až po maturitnú skúšku. Bol by to otvorený program rešpektujúci vývoj dieťaťa/žiaka, reagujúci na vždy prítomné principiálne výzvy a rovnako na aktuálne témy. Vo svete existujú takéto úspešné programy – ako otvorené materiály, špecifikované pre kultúru a reálie vlasti, neustále sa aktualizujúce, ale rešpektujúce psychický a sociálny vývoj dieťaťa, založené na serióznom akademickom poznaní v kombinácii s overenou praxou a prosté od politicky motivovaných, neoverených a nevedeckých sociálnych a kultúrnych experimentov na deťoch.

Na žiakov pozeráme ako na dedičov nášho sveta - budú vlastniť zem, podniky, zastávať rôzne funkcie, budú politikmi, podnikateľmi, zamestnancami, rodičmi... - chceme ich pripraviť na Život, na ich povolanie. Človeka robí šťastným viac sebadarovanie/investovanie/uplatnenie než sebapresadenie. Pre dobrý život človek potrebuje charakter a rasť nielen v zručnostiach ale aj v čnostiach.

Apr 26

Gábor

  • 26. 04. 2017
  • Gábor

Úsilie o vyváženie cieľov vzdelávania sa má premietnuť do základných kurikulárnych dokumentov a do obsahu vzdelávania/prípravy budúcich pedagógov. Bod 1-06.03 o domácom vzdelávaní je v konflikte práve s týmto bodom.