Skip to content

Kategória 1-09.01 Pomenovať ciele výchovno-vzdelávacieho systému, hodnoty, na ktorých chce stáť a priority, ktorými sa chce riadiť Všetky podnety

Apr 07

Martin

 • 07. 04. 2017
 • Martin

Súhlas, ale treba zdôrazňovať výchovu k národnej hrdosti!

Apr 23

Lucia

 • 23. 04. 2017
 • Lucia

Je potrebné pomenovať výchovné ciele aj pre školské kluby detí. Vymedziť funkcie školského zariadenia a ciele výchovy. V školských kluboch je potrebné sa zamerať na praktické aktivity, rozvoj tzv. generických kompetencií a mäkkých zručností. V školských kluboch sa dajú sledovať nielen krátkodobé, utilitárne ciele ale aj ciele dlhodobé, zdanlivo neprinášajúce bezprostredný praktický úžitok.

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Toto malo byť jadro reformy, v tomto texte mali byť formulované konkrétne ciele, tie chýbajú.

Apr 13

Mariana

 • 13. 04. 2017
 • Mariana

Už v úvode 1-01.00 som odporúčala, aby sme sa vrátili k zdravému jadru myšlienok Jana Amosa Komenského. Aj tu sa mi žiada pridať citát z jeho diela Didactica magna (citát mám zo staršej prekladovej literatúry), ktorý tak jednoducho a tak výstižne charakterizuje ciele výchovno-vzdelávacieho systému a hodnoty, na ktorých by mal stáť. Dá sa oň oprieť aj v súčasnosti pri plánovanej reforme školstva a rozpracovať ho podľa súčasného poznania a potrieb do modernej podoby cieľov, hodnôt a priorít výchovno-vzdelávacieho systému: „Nielen deti bohatých a popredných ľudí, ale všetky rovnako, urodzené neurodzené, bohaté i chudobné, chlapci i dievčatá po všetkých mestách aj mestečkách, dedinách a dvorcoch sa dajú prijímať do škôl, a to preto, že všetci ľudia, ktorí sa narodili ľuďmi, narodili sa s hlavným cieľom, aby boli ľuďmi.“ (KOMENSKÝ, J.A. Veľká didaktika. Bratislava 1954: 62) Chcem však doplniť, že okrem všeobjímajúceho humanistického postoja je nevyhnutné medzi hodnoty a priority pridať aj výchovu k zdravému neokázalému vlastenectvu vo vzťahu k Slovenskej republike, štátotvornému národu a národnostiam, ktoré v nej žijú.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

s. 44

...generických kompetencií a mäkkých zručností...utilinárnych cieľov:

Nahradiť slovenskými výrazmi: od učiva nezávislé všeobecné kompetencie a interpersonálne zručnosti...prospechárskych cieľov.

May 14

Jitka

 • 14. 05. 2017
 • Jitka

V súčasnosti sa vzdelávací systém na Slovensku jednoznačne uberá smerom ku kvantifikácii, výsledkom čoho je, že kľúčová je kvantita, nie kvalita. Jednou z najdôležitejších zmien by mala byť zmena financovania škôl podľa počtu prijatých študentov. Tým, že v súčasnosti sú školy financované podľa počtu prijatých študentov, výrazne sa zmierňujú kvalitatívne kritériá. Na vysokých školách a univerzitách sa rušia prijímacie pohovory, ktoré by uchádzačov odrádzali od štúdia, výsledkom čoho je veľké množstvo študentov v určitých odboroch s minimálnymi predpokladmi na vysokoškolské štúdium. Na vysoké školy a univerzity sa vďaka tomu dostávajú študenti, ktorí nespĺňajú ani základné predpoklady na štúdium.

Druhým veľkým nedostatkom je číselné vykazovanie publikačnej činnosti pedagógov, resp. vyčísľovanie duševnej práce v €, čo považujem za absurdné. Ak k tomu pridáme skutočnosť, že toľko presadzované projekty KEGA a VEGA sú posudzované netransparentne a publikovanie v karentovaných časopisoch sa stáva doslova biznisom, je prirodzené, že pedagógovia sú demotivovaní, nedocenení a odchádzajú zo školstva. Zabúda sa na primárnu úlohu vysokých škôl a univerzít vzdelávať a vychovávať, čo, samozrejme, neznamená, že by nemala byť aj miestom aktívnej vedecko-výskumnej práce.

Za veľmi prijateľný považujem model uplatňovaný na popredných svetových univerzitách, kde pôsobia pedagógovia, ktorí sa primárne venujú vyučovaciemu procesu, a vedecko-výskumní pracovníci, ktorí sa primárne venujú vedecko-výskumnej práci. Obe skupiny sa navzájom dopĺňajú a smerujú k rovnakému cieľu - k budovaniu univerzity s kvalitným systémom vzdelávania aj s aktívnou vedecko-výskumnou prácou. Pedagógovia sa zároveň môžu špecializovať na určitú oblasť, problematiku, nie sú nútení učiť 10 rôznych predmetov, ako je to bežné na slovenských vysokých školách a univerzitách.

Ak chceme hovoriť o hodnotách výchovno-vzdelávacieho systému na Slovensku, bolo by potrebné v prvom rade prejsť od preferovania kvantity k preferovaniu kvality tak na základných, stredných aj na vysokých školách a univerzitách.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

Navrhujem preformulovať: Pre výchovno-vzdelávací systém pomenovať hodnoty, na ktorých chce stáť, priority, ktorými sa chce riadiť a ciele, ktoré chce dosiahnuť.

May 15

Božena

 • 15. 05. 2017
 • Božena

Na rozdiel od krajín s vyspelou trhovou ekonomikou súčasný školský systém na Slovensku nevenuje dostatočnú pozornosť príprave občanov - spotrebiteľov, ktorí každý deň svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú vývoj trhovej ekonomiky. Európska komisia zaväzuje členské štáty ku všeobecnému spotrebiteľskému vzdelávaniu, sú nedávnu implemetáciu finančnej a mediálnej gramotnosti nemožno považovať za komplexnú prípravu spotrebiteľa na život v meniacej sa trhovej ekonomike.
Spotrebiteľské vzdelávanie je súčasťou celoživotného procesu socializácie jednotlivca a spotrebiteľská gramotnosť je nevyhnutnou prípravou občana, aby svoj život riadil bez prepiatej orientácie na úspech, konzumovanie a vlastnenie a odolával konformite a manipulácii, ktorej je každý deň vystavený. Slobodný výber na trhu výrobkov a služieb môže spotrebiteľ uplatňovať len vtedy, ak bude rozumieť mechanizmom slobodného trhu, prijímať uvedomelé spotrebiteľské rozhodnutia, brániť sa voči nekalým obchodným praktikám a bude schopný združovať sa pri obraňovaní svojich práv a záujmov. Cieľom spotrebiteľského vzdelávania je komplexný rozvoj osobnosti, ktorá aktívne vytvára občiansku spoločnosť, orientuje sa v ekonomike globálneho trhu a volí životný štýl s ohľadom na trvalo udržateľnú spotrebu.

Pri stanovení cieľov spotrebiteľského vzdelávania na Slovensku je vhodné využiť dlhoročné skúsenosti vyspelých európskych krajín, najmä spoločného modelu Severských krajín (šesť oblastí:Osobné financie, Práva a povinnosti spotrebiteľa, Reklama a presviedčanie, Výživa, Životné prostredie a Bezpečnosť). Spotrebiteľské vzdelávanie pri stanovení a dosahovaní cieľov využíva prierezové témy multidisciplinárneho charakteru, preto učitelia potrebujú vhodné učebné zdroje. Učiteľom spotrebiteľského vzdelávania od roku 2013 zverejňuje Európska komisia učebné zdroje na edukačnom portáli www.consumerclassroom.eu. Edukačný portál obsahuje multimediálne učebné zdroje, textové a obrazové publikácie, animácie, zvuky, videá a hotové vyučovacie hodiny. Učebné zdroje sú dostupné vo všetkých jazykoch členských krajín a sú vhodné pre učiteľov žiakov od 12 do 18 rokov.