Skip to content

Kategória 1-09.00 Ciele výchovno-vzdelávacieho systému Všetky podnety

Apr 10

Ján

 • 10. 04. 2017
 • Ján

Za súčasný stav a jeho problémy môže aj spôsob kontroly a inšpekčná činnosť, ktorá sa vždy začína kontrolou administratívy školy a praktická činnosť v triedach je iba doplnok kontroly, kde sa sledujú dopredu dané skúmané problémy /napr. iba tri, iné pozitíva ich nezaujímajú/ - potom škola kladie dôraz len na to, čo jej kontrola a inšpekcia vytkla.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) Ciele musia byť merateľné, ani v minulosti ani tento dokument nehovorí o meraní cieľov (tým nie sú myslené len znalosti, vedomosti žiakov);
b) Ciele nezohľadňujú ekonomické potreby spoločnosti;
c) Ciele nezohľadňujú novú generáciu, ktorá oveľa viac ako predchádzajúce generácie potrebuje iný prístup – moralizovaniu nerozumejú, skôr reagujú na dôsledky správania a potrebujú, aby im bol vytvorený priestor a stanovené pravidlá, ktoré rešpektujú ak vidia ich zmysel... atď.;
d) Ciele musia byť zadefinované pre všetky stupne vzdelávania – základný, stredný aj vyšší resp. vysoký. Ciele musia na seba nadväzovať, aby sa dosiahol jediný cieľ: všestranný rozvoj a napĺňanie individuálnych osobných cieľov so zreteľom na predpoklady dieťaťa a potreby spoločnosti, reflektujúc spoločenskú súdržnosť a ekonomickú prosperitu;
e) Úplne v návrhu absentuje príprava pre život a pre pracovné uplatnenie.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje zlúčiť opatrenia do jedného. Máme za to, že už samotné východiská reformy školstva MUSIA obsahovať a pomenúvať ciele a hodnoty na ktorých výchovno-vzdelávací systém stojí. Nie je vhodné aby sa tak kľúčová otázka ponechávala na ďalšiu širokú diskusiu. Ak je materiál písaný ako vízia (popis situácie) o 10 rokov, máme za to, že hodnoty a ciele majú byť popísané.

Mar 17

Tibor

 • 17. 03. 2017
 • Tibor

Filozofiou, zmyslom a cieľom školského systému je pomáhať kreovať pre spoločnosť, štát a jeho funkcie morálnych, múdrych a kreatívnych občanov, ktorí dokážu nielen memorovať texty, ale ktorí dokážu hlavne kriticky a kreatívne myslieť. Kreativita a kreatívne myslenie dnes hýbe ekonomikou, trhmi i životnou úrovňou po celom svete. Kreatívny priemysel vybudujú len kreatívni ľudia, a tých môže „vyprodukovať“ len kreatívne školstvo. Naše malé Slovensko nie je bohaté na nerastné bohatstvo a preto musí byť bohaté na nápady a export myšlienok zhmotnených do inovatívnych produktov.

Preto na základe tejto filozofie a cieľov školstva navrhujem zmeniť názov „Učiace sa Slovensko“ na názov „Kreatívne školstvo - kreatívne Slovensko“. Už dnes je múdrym jasné, že vo svete víťazia morálne, múdre a kreatívne firmy nad tými menej morálnymi, menej múdrymi a nekreatívnymi. Čo platí o firmách, to platí aj o štátoch. Aj najvyššiu životnú úroveň predsa dosahujú štáty s najvyššou podporou kreativity. Preto úlohou školstva je podľa mňa vychovávať ľudí ku kreativite, samostatnému mysleniu a pomáhať študentom k ich sebarealizácií. Kreatívne školstvo nielen objavuje v každom študentovi jeho genialitu, ale ju aj podporuje. Preto navrhujem, aby sa v materiály „Učiace sa Slovensko“ viac a nielen okrajovo venovalo výchove k morálke, výchove ku kritickému mysleniu, výchove k samostatnému mysleniu a celý školský systém bol orientovaný hlavne na rozvoj kreativity a to na všetkých predškolských i školských stupňoch. Bez podpory kreativity a samostatného myslenia bude naše školstvo ďalej produkovať hlavne „chodiace encyklopédie“, ktoré nevedia a nedokážu vedomosti kreatívne využiť v praxi.
Prepáčte, ale z dokumentu „Učiace sa Slovensko“ mám pocit, že ideme produkovať podľa mňa už dávno prekonanú vzdelanostnú ekonomiku. Svet je však už ďalej. Keď chceme vo svete pred inými krajinami obstáť, tak my nepotrebujeme budovať vzdelanostnú ekonomiku, ale my potrebujeme budovať rovno kreatívnu inovačnú ekonomiku! Bez produkcie stále nových inovácií sme takto stratení. Montážny priemysel Slovensko nezachráni. Montážny priemysel je putovným priemyslom a putuje tam, kde je lacná pracovná sila. Preto Slovensko zachráni len kreatívny priemysel, a ten má korene v kreatívnom školstve. Slovensko nemá nerastné suroviny, a preto nemôže exportovať nerastné suroviny, ale môže exportovať svoj kreatívny potenciál a ten má podchytiť a rozvinúť kreatívne školstvo. Vážený autorský tím, keď Vás moje návrhy oslovili som ochotný opustiť aj terajšie zamestnanie, a pomáhať Slovensku k jeho kvalitnejšiemu školstvu.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Súhlasíme.

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) Ciele musia byť merateľné, ani v minulosti ani tento dokument nehovorí o meraní cieľov (tým nie sú myslené len znalosti, vedomosti žiakov);
b) Ciele nezohľadňujú ekonomické potreby spoločnosti;
c) Ciele nezohľadňujú novú generáciu, ktorá oveľa viac ako predchádzajúce generácie potrebuje iný prístup – moralizovaniu nerozumejú, skôr reagujú na dôsledky správania a potrebujú, aby im bol vytvorený priestor a stanovené pravidlá, ktoré rešpektujú ak vidia ich zmysel... atď.;
d) Ciele musia byť zadefinované pre všetky stupne vzdelávania – základný, stredný aj vyšší resp. vysoký. Ciele musia na seba nadväzovať, aby sa dosiahol jediný cieľ: všestranný rozvoj a napĺňanie individuálnych osobných cieľov so zreteľom na predpoklady dieťaťa a potreby spoločnosti, reflektujúc spoločenskú súdržnosť a ekonomickú prosperitu;
e) Úplne v návrhu absentuje príprava pre život a pre pracovné uplatnenie.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Ciele musia byť merateľné, ani v minulosti ani tento dokument nehovorí o meraní cieľov (tým nie sú myslené len znalosti, vedomosti žiakov);
b) Ciele nezohľadňujú ekonomické potreby spoločnosti;
c) Ciele nezohľadňujú novú generáciu, ktorá oveľa viac ako predchádzajúce generácie potrebuje iný prístup – moralizovaniu nerozumejú, skôr reagujú na dôsledky správania a potrebujú, aby im bol vytvorený priestor a stanovené pravidlá, ktoré rešpektujú ak vidia ich zmysel... atď.;
d) Ciele musia byť zadefinované pre všetky stupne vzdelávania – základný, stredný aj vyšší resp. vysoký. Ciele musia na seba nadväzovať, aby sa dosiahol jediný cieľ: všestranný rozvoj a napĺňanie individuálnych osobných cieľov so zreteľom na predpoklady dieťaťa a potreby spoločnosti, reflektujúc spoločenskú súdržnosť a ekonomickú prosperitu;
e) Úplne v návrhu absentuje príprava pre život a pre pracovné uplatnenie.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Ciele výchovno-vzdelávacieho systému a ciele výchovy a vzdelávania zadefinované v §4 zákona č. 245/2008 Z. z. nie sú identické.

May 12

š

 • 12. 05. 2017
 • š

Z akého dôvodu nútiť gymnázia, ktoré sú akademicky orientované robiť VP, ktorý nie je akademicky orientovaný? Nemali by takéto vzdelávanie zastrešovať radšej SOŠ. Resp. nerobia tak už?:

Nikde v texte sa nehovorí o hodnotách, ktoré by sme žiakov mali učiť.

May 15

Richard

 • 15. 05. 2017
 • Richard

Stav: obmedzené chápanie environmentálnej výchovy, vzdelávania v školách
Dôraz sa kladie na predmety prírodovedné (prírodoveda, vlastiveda, prírodopis, zemepis, chémia, fyzika). Podľa stanovených cieľov a obsahu sa má ale environmentálna výchova s rovnakým dôrazom uplatňovať aj v predmetoch prvouka, občianska výchova a etická výchova, ale aj v zdanlivo nesúvisiacich ďalších predmetoch. Veľmi dôležité sú pri tom aj interakcie s inými prierezovými témami (mediálna výchova, multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia, regionálna výchova a ľudová kultúra).

Potreba: otvorenie diskusie o cieľoch EVV a nástrojoch na ich naplnenie
Sú nastavené ciele správne? Pre aktuálny nevyhovujúci stav environmentálnej gramotnosti a (ne)vychovanosti absolventov slovenských škôl (aj širokej verejnosti) je dôležitá diskusia o účinnosti používaných nástrojov, foriem, metód EVV a o dostatočnosti infraštruktúry environmentálnej výchovy a vzdelávania.

Potreba: otvorenie diskusie o nových výzvach EVV, o jej obsahu, hodnotách a spoločenských potrebách:
V súčasnosti absentujú napríklad nasledovné témy a hodnoty:
- téma adaptácie jednotlivcov a komunít na klimatické zmeny, ale všeobecne aj schopnosť pružne reagovať na zmeny životných a spoločenských podmienok,
- výchova k sebestačnosti na úrovni jednotlivcov aj komunít,
- výchova k vedomej skromnosti - zníženie svojich nárokov a osobnej spotreby,
- zručnosti praktických aplikácií - schopnosť reflektovať hodnoty ochrany ŽP a TUR v osobnom živote, doma, v škole, v rodine, v práci,
- zručnosť kritického myslenia,
- zručnosť myslenia v súvislostiach,
- výchova k občianskemu aktivizmu, občianskej angažovanosti,
- výchova k zodpovednosti - pozitívny a zodpovedný prístup k životu, k prírode a Zemi,
- zručnosť obhajoby vlastného názoru,
- výchova k tolerancii a úcte k názorom druhých...
... ale aj otázky previazanosti tém: hodnotového správania, filozofické a duchovné, občianske a spoločenské, etické a morálne, sociálne témy.

May 15

Richard

 • 15. 05. 2017
 • Richard

Stav: Náš vzťah k životnému prostrediu je prejavom nášho životného štýlu a celkového spôsobu existencie. Je odrazom našej hierarchie hodnôt a morálky.
Spoločnosť orientovaná na neobmedzený ekonomický rozvoj pýta neustále zvyšovanie spotreby, konzumu. Tejto orientácii zodpovedá neobmedzená a stále vyššia potreba prírodných zdrojov na jednej strane, a na druhej strane reklama, vzory celebrít, vyvolávanie túžby po stále vyššej životnej úrovni, meranej pohodlím a stále vyššou spotrebou. S tým dokázateľne spojený je efekt odcudzovania sa prírode - v rodinách aj v škole. Prejavovaný aj rastúcim strachom rodičov, pedagógov a následne aj detí z prírody, či šírenim fám o nebezpečnosti pohybu v prírode.

Potreba: Viac terénnej práce, vychádzok, výprav, exkurzií, vyučovania v prírode. Viac škôl v prírode (zameraných naozaj na pobyt v prírode). Odstránenie prekážok (často byrokratických) častejšiemu vyučovaniu v praxi, v teréne, v prostredí okolia školy, v prírode. Efektívnejšia spolupráca so štátnymi aj neštátnymi odbornými organizáciami, poskytujúcimi terénne vzdelávacie a výchovné programy, exkurzie pre školy a školské zariadenia.