Skip to content

Kategória 1-08.04 Zjednotiť podmienky prechodu zo základných škôl do bilingválnych gymnázií Všetky podnety

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Na bilingválne gymnázia by mali ísť žiaci po skončení 9. ročníka. Majú ukončený II. stupeň ZŠ. Podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu sa v 9. ročníku preberá nové učivo, ktoré žiakom z 8. ročníka chýba. Je tu diskriminácia žiakov, ktorí idú na hotelové akadémie a konzervatória. Tiež absolvujú 5 – ročné štúdium. Nikto sa ich nepýta, či im nechýba jeden rok. Musia absolvovať komplet základnú školu aj s 9- ročníkom. Majú autori znalosť, koľko študentov po prvom roku v bilingválnom štúdiu gymnázia preradia na riadne osemročné štúdium toho istého gymnázia, nakoľko nezvládajú bilingválnu formu. Kde majú ukončenú základnú školu, kde majú 9-ročník ako je to možné?

Mar 20

Martin

 • 20. 03. 2017
 • Martin

Podporujem autorov dokumentu v tom, že žiaci by mali do bilingválnych škôl odchádzať z deviateho ročníka. Za súčasných podmienok je veľmi náročné na bilingválnych gymnáziách nahradiť jeden rok chýbajúceho vzdelávania v ZŠ. V ZŠ, z ktorých veľa žiakov odchádza na bilingválne gymnáziá, vzniká na učiteľov veľký tlak aby zvlád,i celé učivo Z%S za osem rokov, čo je niekedy náročné. Rok !navyše" na bolingválnych školách je predovšetkým venovaný jazykovej préprave, nie dopĺňaniu učiva ZŠ.
Po tom, čo bude vzdelávací systém naozaj pretvorený na sústavu vzdelávacích programov s personalizovaným priebehom vzdelávania, možno opustiť definovanie podmienok prijatia na výberové školy cez roky a definovať podmienku tak, že žiak musí zvládnuť vzdelávací program druhého stupňa ZŠ (resp. nižšieho sekundárneho vzdelávania).

Apr 29

Miroslav

 • 29. 04. 2017
 • Miroslav

Podporujem prechod do BG z 9.ročníka. = 1.variant

May 09

Jana

 • 09. 05. 2017
 • Jana

Ak treba zjednotiť podmienky prechodu zo ZŠ na bilingválne gymnázia (čo podľa mňa netreba, veď často sa upozorňuje na skutočnosť, že náš vzdelávací systém by nemal zaraďovať deti, žiakov len podľa veku, ale skôr zrelosti, zručnostiach), tak po 8 ročníku, nakoľko bilingválne gymnázia sú 5 ročné, tak nech študenti nematurujú v 20tich rokoch.

Mar 23

Katarína Krutá

 • 23. 03. 2017
 • Katarína Krutá

Som za 1. variant.

Apr 07

Martin

 • 07. 04. 2017
 • Martin

Sme za odchod žiakov na bilingválne štúdium z 9. ročníka.

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Toto opatrenie by bolo potrebné realizovať okamžite. Jednoznačne sa prikláňam k prvému variantu - odchod na bilingválne až po 9. ročníku ZŠ.
Nerozumiem, prečo sa vôbec objavila varianta druhá, nástup na bilingválne po 8. ročníku. Ako môže žiak prejsť do stredného vzdelávania, ak neabsolvuje celý program základného vzdelávania (jednoducho vynechať jeden celý ročník ZŠ)?

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Súhlasíme s variantom č. 1 – žiaci budú na bilingválne gymnáziá odchádzať po ukončení 9. ročníka ZŠ.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Som za 1. variant: žiaci budú na bilingválne gymnáziá odchádzať po ukončení 9. ročníka ZŠ,

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Súhlasíme s variantom č. 1 – žiaci budú na bilingválne gymnáziá odchádzať po ukončení 9. ročníka ZŠ.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Súhlasíme so zjednotením, v SKU však nie je zhoda na jednej z dvoch variánt ukončovania.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Jednoznačne podporujeme myšlienku, aby žiaci odchádzali na bilingválne gymnáziá po ukončení 9. ročníka ZŠ. Ak odchádzajú skôr, nemajú ukončený ISCED 2, takže im jednoducho chýbajú vedomosti. Neobstojí tu argument, že to doženú na gymnáziách. Zároveň je nepochopiteľné, prečo iné typy škôl, ktoré majú 5-ročné stredoškolské štúdium neprijímajú žiakov po ukončení 8. ročníka, ale až po ukončení 9. ročníka. Patria tu napr. hotelové akadémie.

Apr 02

Viera

 • 02. 04. 2017
 • Viera

zjednotiť podmienky prechodu so ZŠ do bilingválnych gymnázií - som za 1.variant

Apr 19

Mária

 • 19. 04. 2017
 • Mária

Odporúčam nástup do bilingválnych gymnázií až po ukončení 9.ročníka, pretože žiaci síce maturujú o rok starší, ale tento rok je vyvážený výhodou, že oproti bežným gymnazistom majú maturitu na úrovni C1 z cudzieho jazyka. Pre bilingválne štúdium sa rozhodujú dobrovoľne, v niektorých prípadoch aj špekulatívne (snaha vyhnúť sa Testovaniu 9, v 1. ročníku bilingválneho štúdia sa prednostne venujú cudziemu jazyku na úkor ostatných predmetov, po 1. ročníku bilingvy prestupujú do 1. ročníka štvorročných gymnázií, ktoré ich vzhľadom na demografický pokles rady prijmú. V štvorročnom štúdiu sú síce úspešní v cudzom jazyku, ale chýba im učivo 9. triedy ZŠ...)
Výpadok týchto väčšinou dobrých žiakov zo vzorky v Testovaní 9 skresľuje celoslovenské výsledky testovania.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Navrhujeme rozšíriť:
1-08.04 Zjednotiť podmienky prechodu zo základných škôl na stredné školy

Zjednotiť prechod na stredné školy po dosiahnutí predošlého stupňa vzdelania, alebo na základe talentových skúšok. Upraviť systém prijímania na stredné školy tak, aby zachovával maximálnu možnosť výberu vzdelávacej cesty žiakom, no zároveň nepodporoval účelové deformujúce správanie rodičov, žiakov i škôl. Systém prechodu na strednú školu bude priamočiarejší a výraznejšie podporovaný systémom výchovného a kariérového poradenstva ktoré budú podporovať výber vzdelávacieho programu primeraného vzdelávaciemu potenciálu žiaka.