Skip to content

Kategória 1-01.00 Rozvíjanie potenciálu a napĺňanie potrieb - individualizované vzdelávanie Všetky podnety

Apr 27

Mária

 • 27. 04. 2017
 • Mária

Nesúhlasíme s umiestnením detí s MP do ZŠ. Nechápeme pochody tvorcov. Bol sa z nich niekto pozrieť, ako to v súčasnosti funguje či už v ŠZŠ alebo ZŠ? Zdá sa nám, že tvorcovia reformy si neuvedomujú negatívne dôsledky pre budúcu generáciu. Deti s MP by mali byť vzdelávané v špeciálnych školách, lebo práve tu sa im zabezpečuje individuálny prístup a zohľadňujú sa ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Zažívajú pocit šťastia a úspechu. Sme presvedčené, že v ZŠ budú deti s MP v úzadí a nešťastné. Okrem MP môžu mať títo žiaci aj iné pridružené diagnózy alebo aj poruchy správania. Takýto žiaci budú narúšať vzdelávanie v bežných triedach ZŠ, čo bude v neprospech intaktných žiakov. Nerobme nešťastné deti, nešťastných rodičov a v dôsledku nepremyslenej a neoverenej reformy nešťastnú spoločnosť. Snažme sa im život aspoň troška uľahčiť a nie im ho robiť ešte ťažším. Dá sa takáto veľká reforma zrealizovať bez praktického overenia?

Špeciálne školy poskytujú žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami okamžitú pomoc rôznych odborníkov (psychológ, logopéd, fyzioterapeut...). Prečo chceme zrušiť CŠPP, ktoré sú plne funkčné a každodenne pomáhajú prekonávať žiakom bariéry. Jedine čo treba, je dobudovať a dofinancovať CŠPP. Veď na ich zriadenie už štát vynaložil nemalé finančné prostriedky. Práve ony sú včlenené do výchovno-vzdelávacieho procesu a pomocou intervencií poskytujú okamžitú, flexibilnú pomoc a starostlivosť.
učitelia ŠZŠ: Holáčiková, Kováčiková, Randová, Hrtánková

May 09

Jana

 • 09. 05. 2017
 • Jana

Ak chceme budovať inkluzívnu spoločnosť, musíme začať dostupnou a kvalitnou ranou starostlivosťou, ktorá bude pomáhať celej rodine: dieťaťu so zdravotným postihnutím ako aj rodičom, ktorým bude zabezpečená nielen podpora ale aj vzdelávanie ohľadom potrieb a postupov pri starostlivosti o dieťa s postihnutím. Ďalšie kroky by mali smerovať k inkluzívnemu predškolskému vzdelávaniu. Treba vytvoriť také podmienky, aby deti so zdravotným postihnutím mohli navštevovať predškolské zariadenie podľa výberu rodičov, aby tieto deti neboli diskriminované.

Každé dieťa je vzdelávateľné, a preto aj deťom, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie by malo byť poskytnuté bez ohľadu na to, či chodia do školy, sú doma alebo v zariadení sociálnej služby.

Nemôže sa stať, že ak rodič má záujem o vzdelávanie svojho dieťaťa v škole len kvôli jeho zdravotnému postihnutiu je v školách nechcené a rodič je nútený ho vzdelávať doma.

Žiadny typ školy by nemal byť konečnou zastávkou vo vzdelávaní. To platí aj pre špeciálne a praktické školy.

Je kľúčové, aby systém bol priepustný, to znamená, aby jedno rozhodnutie, jedno zaradenie nebolo definitívne, ale žiak mal možnosť napr. zmeniť odbor na SOŠ alebo sa dostať zo špeciálnej školy na klasickú

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Je nutné, aby sa žiaci s mentálnym postihnutím vzdelávali naďalej v špeciálnych triedach, nakoľko obsah a rozsah učiva je diametrálne odlišný od učiva v bežných triedach. Žiaci majú prispôsobené učebnice, ktoré sú spracované na veľmi vysokej úrovni, pracovné zošity, didaktické pomôcky. Žiaci s MP potrebujú viac názornosti, upravené prostredie, individuálny prístup učiteľa, čo sa dá dosiahnuť iba pri menšom počte žiakov v triedach. Návrh začleňovania žiakov s MP diskriminuje šikovných žiakov alebo žiakov s nadaním, ktorí nebudú môcť nasledovať tempom, aké by im prináležalo. Predstava triedy, v ktorej budú štyria začlenení žiaci s MP, piati žiaci so ŠVVP, ďalší ôsmi zo SZP, ôsmi intaktní žiaci a traja žiaci s nadaním je nereálna. Žiadna z týchto skupín nedostane vo vzdelávacom procese ani za prítomnosti celého špeciálneho tímu (psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd a asistent učiteľa) to, čo potrebuje. Nie sme proti inklúzii ani proti začleneniu žiakov s poruchami učenia, ale je potrebná únosná miera (znížiť počet žiakov v triedach a zlepšiť servis). Pre žiaka s MP je prínosom, ak sa vzdeláva v homogénnej skupine, kde môže zažiť úspech. V našej škole vzdelávame žiakov aj formou začlenenia, s intaktnými žiakmi sú v triedach žiaci so ŠVVP i žiaci s MP, žiaci zo SZP, ale práca učiteľa v takejto triede je maximálne náročná. Chýba podpora špecializovaných zložiek, ako aj metodika na prácu s týmito žiakmi.

Nestotožňujeme sa s návrhom, že žiak nebude opakovať ročník, nakoľko učivo v jednotlivých ročníkoch na seba nadväzuje. Učivo 1. stupňa musí byť dokonale zvládnuté, aby dieťa zvládlo prechod na 2. stupeň. Pre žiaka je lepšie zopakovať si ročník, ako byť v ďalšom štúdiu neúspešný.

Apr 26

Nadežda

 • 26. 04. 2017
 • Nadežda

Podobne ako v našom podrobnejšie zdôvodnenom podnete k cieľu 1.10 Obsah vzdelávania by som chcela aj na tomto mieste uviesť, že v súčasnosti uplatňovaná jazyková politika v oblasti vyučovania cudzích jazykov je tiež v rozpore s princípom individualizácie vzdelávania, pretože celoplošne predpisuje povinnú výučbu iba anglického jazyka v základných školách bez možnosti voľby a redukuje cudzojazyčné vzdelávanie v základných školách iba na jediný cudzí jazyk. Vo veku veľmi priaznivom pre osvojenie si cudzieho jazyka tak deti nemajú zabezpečený rovnoprávny prístup k viacjazyčnému vzdelávaniu. Individuálna cesta vo vzdelávaní sa v cudzích jazykoch nie je možná ani vo veľkej väčšine stredných odborných škôl.
Učiace sa Slovensko by malo prehodnotiť a konkretizovať koncepciu cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku.

Nadežda Zemaníková, SUNG - Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska

Apr 23

Ingrid

 • 23. 04. 2017
 • Ingrid

nesúhlasím s inkluzívnym vzdelávaním MP detí v bežnej triede ZŠ- dlhoročná prax poukazuje na to, že to nefunguje, tieto deti sú v triede neželané tak zo strany pedagóga ako aj žiakov ( nedávajme na jednu úroveň deti s IQ 60 a cca 100), pre pridružené poruchy pozornosti a správania sú veľmi rušivým elementom v rámci vyučovacieho procesu, žiak na ŠZŠ preberie v rámci 1. ročníka cca 8 písmen abecedy a žiak bežnej triedy ZŠ celú abecedu- tak kde tam vidíte nejakú spojitosť!!!!
Týmto spôsobom sa dostaneme do situácie ako je v Nemecku, kde zdravé deti s potenciálom rastu sú diskriminované a najväčšia pozornosť sa bude venovať žiakom so ŠVVP s mentálnym postihnutím, pre ktoré bol už dávno vypracovaný systém špeciálneho školstva, ktorý reflektuje ich potreby. Táto reforma je krok späť, napísaná od stola bez akéhokoľvek prepojenia so skúsenosťami s praxe a s podmienkami, ktoré na Slovensku sú úplne odlišné ako v krajinách od ktorých to odpísali.

Apr 16

Andrea

 • 16. 04. 2017
 • Andrea

Dobrý deň. Učím 21 rokov na 2. stupni ZŠ. Nepáči sa mi návrh, že žiaci na 1. stupni nebudú opakovať ročník. Ako môžu ísť do vyššieho ročníka, keď nezvládnu učivo 1. ročníka? Keď nevie počítať do 10, ako bude počítať, násobiť, deliť do 1000? Najprv musí mať základy a na tom môže budovať ďalej. Keď sa nenaučí písmenká, ako bude čítať, písať a učiť sa vo vyššom ročníku? Keď nezvláda učivo jedného ročníka, nemôže ísť do vyššieho ročníka! Lebo vo vyššom ročníku sa budu nedostatky iba nabaľovať a vytvárať sa skupina negramotných občanov.
Čo sa týka začleňovania žiakov so ŠVVP tak to sa nedá robiť polovičato a preberať zo zahraničia iba niečo. My ich začleníme ako napr. vo Fínsku, ale ostatné veci už neurobíme ako vo Fínsku. Že ja mám učiť hluchého žiaka v bežnej triede a pri tom na to nemám vzdelanie, lebo som neštudovala špeciálnu pedagogiku a neviem ako s ním mám pracovať. V špeciálnej triede sú na to odborníci, môžu sa mu venovať individuálne, ja mám v triede 30 žiakov. Ako k tomu prídu šikovné deti, ktorých potenciál sa nemôže rozvíjať, lebo sa im nemôžem venovať kvôli začlenenému žiakovi? Príliš veľké právomoci sme dali rodičom, ktorí rozhodujú, do akej školy bude chodiť ich dieťa a neuvedomujú si, že škodia hlavne svojmu dieťaťu, ktoré sa nič nenaučí a bude stratené v živote . V špeciálnej škole by sa naučil posunkovú reč a nebol by z neho analfabet. Môžme začleňovať žiakov vtedy, keď preberieme všetko z Fínska - nízky počet žiakov v triede, prítomnosť špeciálneho asistenta, ktorý vie ako pracovať so žiakom s príslušným postihnutím, psychológa, ktorý vie pracovať so žiakmi s poruchami správania, asistenta, zdravotného asistenta. Ak toto nebude, začlenenie je neefektívne, neprináša osoh začlenenému žiakovi a je to iba formálne. Viem to,lebo som aj výchovnou poradkyňou a mám na starosti 26 začlenených žiakov s rôznymi diagnózami - mentálne postihnutie, slepý, hluchá, žiačka na vozíčku s plienkami a postihnutím mozgu, Dawnov syndróm atď.Ak máme perfektne vybavené špeciálne školy s odborníkmi, mali by sa využívať.
Naši učitelia nemajú vyštudovanú špeciálnu pedagogiku pre hluchých, slepých, mentálne postihnutých. Čas, ktorý musia venovať žiakom so ŠVVP, by mohli venovať talentovaným žiakom z ktorých by mohli byť víťazi rôznych olympiad.
Na záver: - žiak si musí zopakovať ročník, keď nezvláda učivo - to je zdravý sedliacky rozum
- začlenenie žiakov len po splnení podmienok - nízky počet žiakov v triede, prítomnosť špeciálneho pedagóga, psychológa, asistenta
Ďakujem.
S pozdravom Andrea Kráľová

Apr 27

Igor a Lenka

 • 27. 04. 2017
 • Igor a Lenka

Žiaci s mentálnym postihnutím, alebo žiaci z marginalizovaných skupín zaradený do ZŠ budú podľa národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania ochudobnený o zážitok z úspechu. Ako sa budú môcť zúčastniť napr. olympiád z dejepisu, či iného predmetu? V ŠZŠ sú vytvorené podmienky pre takéto deti, preto aby zažívali pocit úspechu. V ŠZŠ sú pre žiakov s mentálnym postihnutím kvalifikovaní pedagógovia pripravení im pomáhať.
Sme presvedčení, že ak by sme porovnali vedomosti (kognitívne či psychomotorické) žiakov s MP vzdelávaných v ŠZŠ a žiakov s MP zaradených do ZŠ. Úspešnejší by boli žiaci zo ŠZŠ.
Nestotožňujeme sa ani s návrhom o nemožnosti opakovať ročník. Ako si bude žiak osvojovať nové učivo napr. v 2. ročníku , ak nemá osvojené poznatky z 1. ročníka??? Ak sa bude učiteľ venovať žiakom 2. ročníka a asistent učiteľa (opakujúcemu) žiakovi 1. ročníka, nebude to to isté ako keby opakoval 1.ročník?
Inklúziu intaktných žiakov so žiakmi so ŠVVP si predstavujeme čiastočne ako stretávanie sa alebo spoluprácu na výletoch, kultúrnych, či športových akciách.

Apr 27

Valéria

 • 27. 04. 2017
 • Valéria

Pracujem v špeciálnom školstve 17 rokov. Počas praxe som mala možnosť učiť deti rôzneho veku od prípravného ročníka až po deviataka. Osobne si myslím , že špeciálne školstvo na Slovensku je na veľmi dobrej úrovni. V triedach je oveľa menší počet žiakov, ako na základných školách. Špeciálny pedagóg, má možnosť individuálne pristupovať k žiakovi mentálne postihnutému, alebo viacnásobne postihnutému. Učiteľ na základnej škole, nemá čas venovať sa dvom trom postihnutým žiakom a popri tom vyučovať ďalších dvadsať žiakov, ktorí sú zdraví. Špeciálne školy sú vybavené dobre materiálne aj čo sa týka kvalifikovanosti. Na Slovensku je módnym hitom rušiť všetko dobré v školstve viď. v minulosti zrušené a zdevastované budovy materských škôl. V súčasnosti je problém pre rodiča dostať dieťa do škôlky , lebo tie čo nezbúrali kapacitne nestačia. Preto prosím kompetentných o zachovanie špeciálneho školstva na Slovensku, aby sme raz v budúcnosti nemuseli konštatovať, že sme zrušili niečo , čo bolo dobré. Ďakujem za prečítanie.

Mar 22

Marta

 • 22. 03. 2017
 • Marta

Chcela by som pripomienkovať súčasný trend presadzovania integrácie a inklúzie žiakov s vážnymi poruchami. Som za výrazné obmedzenie presadzovania integrácie hlavne detí s mentálnym postihnutím a vážnymi poruchami správania. Sme na strane týchto detí, ktoré si samozrejme zaslúžia úctu a špeciálnu starostlivosť. Ale pokúsme sa pozrieť aj na práva intaktných detí byť vzdelávané v pokojnom a ich intelektu primeranom prostredí. Nie je v silách pedagóga (ktorý okrem iného nevyštudoval špeciálnu pedagogiku) udržať úroveň vzdelávania intaktných detí a zároveň sa individuálne venovať deťom s integráciou. Ak by sa tento trend nezmenil, bolo by žiaduce aspoň obmedziť počet integrovaných detí na jednu triedu (alebo počet inatktných detí) na 1 max. 2 deti na triedu. V opačnom prípade sa nedá zaručiť kvalita vzdelávania nie len integrovaných detí, ale hlavne detí bez obmedzení. Píšem túto pripomienku napriek (resp. vďaka) tomu, že som matka syna s dyslexou, dysortografiou a dysgrafiou. Preto tieto postoje nechápte ako nelásku k deťom s postihnutím, ale naopak. Špecializované triedy, či školy by boli lepším riešením pre obe strany - pre deti bez obmedzení i deti s vážnymi obmedzeniami (retardácie, autizmus a podobne), ktoré si zaslúžia celého učiteľa - nie učiteľa rozpolteného, ktorý nevie, čo skôr - venovať sa deťom zdravým, alebo deťom s poruchami, ktoré sú vzdelávané v triedach s bežným počtom žiakov.

Apr 27

Katarína

 • 27. 04. 2017
 • Katarína

V špeciálnych školách sa jedinečne aplikuje tento systém individualizovaného vzdelávania, učitelia a odborní pracovníci majú zabehaný a mnohoročnými skúsenosťami overený plán individualizovaného vzdelávania, majú vytvorené personálne, materiálne a finančné podmienky pre možnosť takéhoto vzdelávania, majú vytvorené informačné kanály pri spolupráci s rodičmi a oboznamovaní ich s individualizáciou vzdelávania, učitelia priebežne komplexne vyhodnocujú výchovno- vzdelávacie výsledky a následne prispôsobujú metódy a postupy pri ich ďalšom vzdelávaní. Je veľmi nerozumné rušiť tento systém .Niektoré krajiny,, ktoré prešli inklúziou, vidia všetky úskalia a nebezpečenstvá. Priznávam, že sa v 80-tych rokoch úplne nezmyselne a neuvážene všetci Rómovia umiestňovali do špeciálnych škôl, čím sa tým deťom veľakrát ublížilo, ale teraz sa deje to isté, úplne nezmyselne a neuvážene sa všetci umiestňujú do škôl základných a veľkej väčšine sa opäť ubližuje. Nevyrieši sa týmto problém zapojenia rómskych žiakov do pracovného procesu, lebo v našom regióne absolventi ZŠ nemajú možnosť zamestnať sa rovnako ako absolventi ŠZŠ. Skôr je potrebné pracovať na tom, aby sa absolventi obidvoch typoch škôl zapojili do pracovného procesu ( budovanie chránených dielní bez nehoráznej byrokracie, primerané pracoviská, podpora firiem zamestnávajúcich ľudí z SZP)

Apr 23

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 23. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

Cieľ 1-01 súčasný stav a jeho problémy
PRIPOMIENKA Aj tradičné usporiadanie má pre časť školskej populácie význam. Je dobré meniť usporiadanie – klasická forma frontálneho vyučovania, projektové vyučovanie, skupinové vyučovanie. Deti bežných tried, ALE najmä so ŠVVP z psychologického hľadiska potrebujú ustálenú formu - ako vyučovania, tak prístupu (a to je individuálna potreba ).Časté zmeny usporiadania v triede, presunov z triedy do triedy alebo po objekte školy môžu spôsobovať aj intenzívne prežívanie stresu, ba dezorganizáciu konania a správania, čo sa môže odraziť počas vyučovacích hodín ( ako nedostatočné sústredenie, oneskorené zapojenie kognitívnych štruktúr do procesu vyučovania, nezvládanie sebaregulácie s využitím kompenzačných mechanizmov- regresie alebo agresie ako obranného mechanizmu na neprimerané požiadavky ) a vo výsledkoch VVP. Podľa Maslowovej pyramídy potrieb najprv musíme naplniť potreby základné ( a tam patrí aj potreba fyzicky „ mať svoje miesto“ – v triede ustálené miesto v lavici, v škole – moja trieda; doma mať svoj priestor- kútik posteľ, stôl).
Návrh: Výber formy vyučovania ponechať na vyučujúcom, ponechať aj klasické frontálne vyučovanie ako možnosť vzdelávania.

Apr 27

Timea

 • 27. 04. 2017
 • Timea

Zaraďovanie žiakov s MP do bežných ZŠ znižuje vedomostnú úroveň bežnej populácie a zároveň deti s MP majú neprimerané psychické zaťaženie voči svojím schopnostiam . Žiaci s MP majú nárok na upravené redukované učebné osnovy, ktoré nekorešpondujú s osnovami bežnej populácie vo všetkých predmetoch a majú nárok na špeciálnych pedagógov vo všetkých predmetoch tak, ako žiaci v pásme normy majú nárok na učiteľa príslušného zamerania.Počas jednej vyučovacej hodiny by mali súbežne vysvetľovať 2 rôzne učiva dvaja pedagógovia.To znamená, že by sa navzájom brzdili. MP žiaci nezvládajú učivo ZŠ, to znamená, sú segregovaní medzi inkluzívnymi žiakmi v ZŠ. Potrebujú individuálny prístup tak isto ako v ŠZŠ. Súbežne s intaktnými žiakmi nie je možné ich vyučovať!!!!!

Apr 25

Eva

 • 25. 04. 2017
 • Eva

Spoločné vzdelávanie všetkých detí a snaha bojovať proti diskriminácii a vyčleňovaniu je síce krásna myšlienka, ale deti s mentálnym postihnutím by mali byť vzdelávané v špeciálnych školách, nie ako forma vyčleňovania alebo segregácie, ale poskytnutie individuálneho prístupu každému dieťaťu/žiakovi vzhľadom na jeho schopnosti a predpoklady. Včleniť deti s MP do bežných škôl je v súčasnej dobe neefektívne a dokonca kontraproduktívne, nakoľko bežné školy nie sú na vzdelávanie týchto detí dôkladne pripravené.

Mar 15

Mária

 • 15. 03. 2017
 • Mária

Dobrý deň, po 25 rokoch vyučovania matematiky na SŠ som odišla zo školstva do súkromnej sféry, ale ďalej situáciu sledujem... a občas pomôžem niektorému žiačikovi s domácou úlohou.
Môžete mať akékoľvek plány, úroveň vzdelávania pôjde dole, ak sa žiaci budú učiť tie somariny, čo doteraz. Pr. v prvom ročníku zavedieme císlo x a potom sa čudujeme, že žiaci nemajú žiadnu logiku... s čim si asi to 6-ročné dieťa asociuje to "x"? K násobilke používame ruky namiesto toho, aby sa deti naučili naspamäť...ak neovládajú automaticky základné "pracovné nástroje", tak ako chcete, aby logicky mysleli? Posúvanie desatinnej čiarky? Katastrofa. Vzťah medzi zlomkom a desatinným číslom? katastrofa. Vzťah medzi zlomkom a percentom? Katastrofa. Prečítajte si hociktorú učebnicu matematiky na 1-4 a zistíte, že 3/4 rodičov nechápe, čo za sprostosti sa ich deti učia. Matematika je krásny predmet, ktorý cez čísla a "primeraným spôsobom" učí deti logicky myslieť, analyzovať a syntetizovať okolitý svet. Vráťte sa metodicky 40 rokov dozadu...vtedy aj ten najsprostejší a prepadajúci žiak z triedy po 4 rokoch ZŠ vedel násobilku a pravopis.... dnes ich nevedia ani tzv. "VŠ vzdelaní". A prosím Vás, vráťte do ZŠ ZÁKLAD ...(načo je 8-makovi teória grafov?)
Vybrané slová? skúste si ich zapamätať tak, ako sa ich učia deti...nedokážete to. Mnemotechnické pomôcky upadli do zabudnutia. Deti nemajú čas "utvrdiť učivo". Na čo je druhákovi podmet a prísudok, keď nevie poriadne čítať (väčšína nevie plynule nahlas čítať ani na SŠ). Ak nevie čítať, tak ako chcete aby pochopil text? Písanie? Neexistuje. Aj v dobe počítačov ho potrebujete. ZÁKLADNÁ ŠKOLA je na naučenie základu...ak máte dobrý základ, zvládnete všetko. Miesto učenia základu sa učia somariny podľa ľubovôle pracovníkov ŠPU, ktorí musia obhájiť existenciu svojho pracovného miesta stále novými blbosťami. Napr. taký posun desatinnej čiarky ...ak sa pri násobení posúva desitinná čiarka doprava, tak pri delení sa musí doľava...dôsledok: Min. celá jedna generácia dnes už dospelých bez kalkulačky nepredelí ani 16:8.
Stredná škola? Diferenciálny a integrálny počet sa učil tak na gymnáziách ako aj na odborných školách (aj na večerných) a nikomu to neuškodilo. Prečo sa tak málo ľudí hlási na technické smery VŠ? Lebo nemajú matematický základ nutný na úspech na tomto type školy. Ak zachováte súčasný stav...nuda, už sa nemusia učiť nič...prečo nevytvoriť ročný doškoľovací kurz na doplnenie vzdelania s certifikátom?
Učiteľova náplň práce sa zvrhla do takej miery, že učenie je tá posledná (a oddychová) činnosť, ktorá sa v škole robí. Prečo na projekty nie sú projektoví manažéri ako kdekoľvek inde? Prečo je vôbec škola hodnotená podľa počtu akýchsi projektov?...atď skúste si pozrieť pracovné náplne učiteľov a zistíte, že ich deň musí mať aspoň 48 hodín. Tí najchytrejší už zo školstva odišli... a ešte každý minister školstva pozná iba problematiku VŠ, ale kým sa tam dostal, musel mať dobrý základ. Zmeňte základ!

Apr 23

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 23. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

Cieľ 1-01.04 PRIPOMIENKA Vzhľadom na to, že nie všetci rodičia sa rozhodujú kvalifikovane v najlepšom záujme vlastného dieťaťa (aj napriek kvalifikovaným odporúčaniam pedagogických a odborných zamestnancov: napr. nerešpektujú odporúčaný odklad školskej dochádzky pedagogičiek z MŠ, ako aj odborných zamestnancov- psychológov po posúdení školskej ne/pripravenosti a po roku školskej dochádzky sa dieťa aj tak dostane do starostlivosti CPPPaP pre problémy v škole ; trvajú na vyňatí dieťaťa/ žiaka z integrácie pri prechode na strednú školu, aj keď dôvody nepominuli - na SŠ pribúda učivo, povinnosti, menia sa podmienky a formy vzdelávania a dieťa/žiak so ŠVVP nezvládne náročnejšie učivo bez začlenenia ; niekedy nevedia prijať z úst odborníka jedného zariadenia záver o svojom dieťati , tak putujú do ďalšieho a ďalšieho... ), je potrebné akcentovať a podporovať aj na inštitucionálnej rovine Ministerstvo školstva, ŠŠI, ŠPU, odborné stanoviská , závery a odporúčania odborných zamestnancov v Centrách ako záväzné pre rodiča, zákonného zástupcu- v záujme dieťaťa.
Čo sa týka rómskych rodičov, menšina sa zaujíma o výsledky v škole, ba nespolupracujú, s deťmi sa na vyučovanie doma nepripravujú- teda ako si budú vyberať a čo pre svoje dieťa ? aj napriek kvalitným a prístupným odborným nfromáciám ? V tomo prípade je nutné pracovať oveľa viac a intenzívnejšie na komunitnej úrovni s rodičmi ohľadom dôležitosti vzdelávania ich detí.

Apr 27

Katarína

 • 27. 04. 2017
 • Katarína

V špeciálnych školách sa vzdelávajú žiaci s rôznym mentálnym postihnutím a často i s kombinovaným postihom , čiže s rôznorodým potenciálom, učitelia pracujú s nimi spôsobom, ktorý tento potenciál rozvíja, posilňujú u nich sebavedomie a sebaúctu, samostatnosť a zodpovednosť, vzájomnú spoluprácu, empatiu a pocit spolupatričnosti. Absolventi odborného učilištia v našej škole majú vynikajúce vedomosti a obdivuhodné zručnosti, sú veľmi motivovaní zapojiť sa pracovného procesu, ale nemajú možnosti. Absolventi základných škôl majú chabé vedomosti, často krát sa nevedia ani podpísať, ani po absolvovaní odborného učilišťa nemajú požadované zručnosti a taktiež nemajú tú možnosť zapojenia sa do pracovného procesu. Bolo by vhodné budovať a podporovať firmy, ktoré absolventov obidvoch typov škôl budú zamestnávať, lebo toto inklúzia nevyrieši, skôr naopak, zhorší súčasný stav.

Apr 27

Alena

 • 27. 04. 2017
 • Alena

Učiace sa Slovensko - II. časť
Sme povinní pracovať v prospech týchto detí. Celkovo byrokracia v školstve v posledných rokoch veľmi rozbujnela a stáva sa pre kontrolné orgány často dôležitejšia ako žiaci samotní! Hrozí, že integrácia mentálne postihnutých detí v základných školách zostane iba na papieri, ktorý uspokojí kontroly, ktoré integráciu sledujú.
Nás, špeciálnych pedagógov však zaujímajú predovšetkým deti, ich potreby, ich ťažkosti. Mnohé deti, ktoré prestúpili z bežných škôl na špeciálnu školu z individualizovaných tried, boli predmetom rôznych patologických javov, ako je napr. šikanovanie a čo je najhoršie, znížila sa podľa výpovedí učiteľov, ktorí ich v takýchto triedach učili, úroveň celej triedy, ktorej boli predtým súčasťou. Toto sú konkrétne skúsenosti nás pedagógov, ktorí pôsobíme na špeciálnych školách. Preto hlavne na príkladoch takýchto detí chápeme, čo je to pre dieťa byť vždy v škole neúspešným žiakom a chceme týmto deťom pomôcť.
Pán minister sa vyjadril, že chce dosiahnuť vyššiu kvalifikáciu učiteľov. Každý učiteľ má vysokú školu, niekoľko kurzov, atestácie a systém ho núti do kontinuálneho vzdelávania. Myslím, že poniektorí učitelia sú až prekvalifikovaní.
Učiteľom základných a stredných škôl je vytýkané, že naše deti dosahujú v medzinárodných porovnaniach čoraz horšie výsledky. Nie je to nízkou kvalifikáciou učiteľa. Je to aj tým, že okrem učenia musia robiť x iných vecí (čoraz viac byrokracie) a veľa času venujú začleneným žiakom na úkor ostatných detí. Učitelia by mali mať možnosť učiť, vychovávať žiakov a nenahánať sa za kreditmi, zaoberať sa zbytočným papierovaním a neustálym experimentovaním. Všetky deti bez rozdielu si zaslúžia celého učiteľa - nie učiteľa vyhoreného, vyčerpaného, rozpolteného, ktorý nevie, čo skôr - venovať sa deťom zdravým, alebo deťom s poruchami, ktoré sú vzdelávané spolu na „kôpke“. A čo keď bude pedagóg „na dne“? Naordinujeme mu paragraf o absolvovaní stretnutia s psychológom na trénovanie sebakontroly, sebaovládania a prevencie proti agresivite?
Vytvorenie podmienok pre vzdelávanie založené na variabilnej organizácii výučby, zachovaní heterogénnych skupín žiakov a ešte k tomu aj individualizácia postupov vzdelávania, to je veľmi náročná kombinácia, ktorú asi nemá šancu zvládnuť žiaden učiteľ. Jedine že by mal 4 – 8 žiakov v triede... Inkluzívne vzdelávacie prostredie nebude pre deti so špeciálnymi potrebami viac podnetné a tvorivé ako špeciálna škola. Veď práve preto sa zriadili pre tieto deti špeciálne školy, aby dokázali naplniť ich špeciálne potreby na vzdelávanie. Učiteľ v bežnej triede nedokáže ani pri najlepšej vôli poskytovať deťom so špeciálnymi potrebami podnetnosť, jedine ak to bude na úkor ostatných detí..

Apr 11

Lucia

 • 11. 04. 2017
 • Lucia

V súvislosti s individualizovaným vzdelávaním a zohľadňovaním jedinečného potenciálu a rozmanitosti každého dieťaťa/žiaka (nielen s ťažkosťami) navrhujeme prehodnotiť pojem špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba (ŠVVP) a s ním spojenú predovšetkým medicínsky poňatú kategorizáciu detí/žiakov založenú na deficite a stanovení diagnózy. Kategorizácia má viacero nedostatkov. Častokrát sa napr. nedá jednoznačne určiť, do ktorej kategórie dieťa/žiaka zaradiť (napr. pri viacnásobných, kombinovaných postihnutiach). Taktiež v nej nie sú zahrnuté deti/žiaci s oslabeným kognitívnym výkonom ( tzv. hraničné pásma) ani deti/žiaci s identifikovaným rizikom zdravotného postihnutia/vývinovej poruchy (bez jednoznačnej dg.), ktorých je veľké množstvo, no pokiaľ nedisponujú "nálepkou" ŠVVP , nemajú nárok na špecifickú podporu.
Termín dieťa/žiak so ŠVVP je spájaný s výchovou a vzdelávaním v sústave škôl (a integráciou)a tak nezahŕňa skupinu detí v ranom veku pred nástupom na predprimárne vzdelávanie. Navrhujeme prehodnotiť kategorizáciu a ŠVVP nahradiť vhodnejším termínom, napr.dieťa/žiak vyžadujúci špecifickú podporu (pojem viackrát uvádzaný v dokumente) alebo podporné opatrenia.

Apr 26

Jana

 • 26. 04. 2017
 • Jana

Dobrý deň, myslím si, a nie len ja, ale aj mnoho ďalších špeciálnych pedagógov, že k inklúzii by nemalo vôbec prísť, nakoľko špeciálne školstvo je veľmi dobre nastavené pre rozvíjanie a výchovno-vyučovacie potreby žiakov s mentálnym, viacnásobným postihnutím... Našim žiakom sa páči chodiť do našej školy, radi sa učia a čo je najhlavnejšie, je vidieť veľké pokroky v ich osobitnom rozvoji. Je im prostredie a učitelia školy veľmi blízke. Určite by nemali špeciálne školy zaniknúť, bola by to katastrofa pre celé naše ľudstvo a my sme radi, že deti a žiaci sú u nás spokojní a dosahujú omnoho lepšie výsledky ako by dosahovali v základnej škole.

Mar 16

Katarína

 • 16. 03. 2017
 • Katarína

1. Na čo budú dobré rôzne skúšky, prijímacie pohovory, keď stredné školy nemajú v spoločnosti dobré postavenie: Načo je maturita? K čomu slúži??? Má v súčastnosti význam táto skúška?
Učím na gymnáziu, kde z roka na rok klesá priemer maturitných známok, pretože žiakom stačí prejsť a je jedno s akou známkou, pretože mnohé VŠ berú každého, resp. majú vlastné SCIO testy, na základe ktorých prijímajú nových žiakov a vôbec nehľadia na známky maturitného vysvedčenia a vôbec celkovo. V Nemecku, keď máte maturitu urobenú na gymnáziu, ste niekto. Na SR nikto. Stráca sa motivácia, prečo by sa mali žiaci dobre učiť.
2. Školská inšpekcia má akú úlohu? Kontrolnú? Tú má aj vedenie školy, prečo to duplikovať? Som za zrušenie tejto inštitúcie, ak jej úloha je kontrolná, vyplňovacia tabuľky a vykazujúca akú takú činnosť, hoc pani, ktoré tam pracujú samé neovládajú prácu s PC s IKT a vám to budú vytýkať, že s nimi nepracujete, keď sú tam. Nehovoriac, že keď máte najviac práce na konci 1. polroka, ste pred klasifikáciou, skúšaním, testovaním a o ni Vám práve vtedy prídu na kontrolu a ešte si poručia, že chcú ísť na hodiny, a aby sme nepísali testy, neskúšali? Nie je to už skôr šikana učiteľa??? Prosím Vás zamyslíte sa nad tým, či to má význam mať takúto inštitúciu.Vyspelé štáty fungujú bez nej.
3. Zriadiť poradňu, orgán s právnikmi, kde sa bude môcť obrátiť každý učiteľ, z ktoréhokoľvek kúta SR a riešiť problémy so žiakmi, s rodičmi. Kde učiteľ bude mať istotu, že nie v danom probléme sám a že má oporu, keď ho niekto slovne, fyzicky napadne. Dnes, ak na Vás útočia rodičia, nemáte sa kam obrátiť. Nehovoriac o psychických nátlakoch a vydieraniach, keď majú rodičia moc, ľudí na úradoch, ktorí zmôžu veľmi veľa aj proti učiteľovi. To že je príručka, nepomôže reálne riešiť veci.
4. Zredukovať VŠ a hlavne tzv. Sociálne školy, ktoré sú pomaly v každom mestečku. A na čo sú, keď Slovensko nefunguje ako sociálny štát a týchto ľudí ani nevie zamestnať , uplatniť.
5. Mám Zákl. lyžiarsky kurz, ktorý mi platí 7 rokov. Pritom každý rok chodím so žiakmi lyžovať, ale o pár rokov si ho budem musieť obnoviť. Škola mi ho preplatila len z polovičky, zvyšok takmer 90 EUR som si platila sama. Myslíte si že po tých 7 rokoch som zabudla metodiku lyžovania? Aký má význam, zmysel obnovovať si to? Ja vidím v tom len jeden účel a to, aby si niekto naplnil vrecká...v tomto prípade MPCentrá a iné organizácie. Nútite aj doktorov si predlžovať atestácia po 5, 7 rokoch? Prečo mi učitelia musíme toto podstupovať?

Apr 27

Olena

 • 27. 04. 2017
 • Olena

Dovolím si pridať príspevok napísaný možno neodborne, ale zato získaný z praktických skúseností.
Pokiaľ sa jedná o inklúziu žiakov s MP zo SZP, ide o viac než zložitý proces. Tieto deti nemajú doma takmer žiadnu podporu na učenie. Chýba jasná predstava ako má fungovať celá inklúzia – nič nie je konkrétne, všetko je vo forme všeobecných návrhov. A na záver, zmiešaním žiakov s MP či už sociálne podmieneným, alebo akýmkoľvek iným, a žiakov s vývinovými poruchami učenia vznikne zmes, ktorá nebude výhodná nikomu: -ani žiakom,- ani rodičom,-ani pedagógom.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Ak má byť riaditeľ líder pedagogických zmien ( predpokladáme, že ide o zmeny vo vzdelávaní ), je nutné aby bol pedagóg.

Mar 21

Jana

 • 21. 03. 2017
 • Jana

1-15.02 Testovanie žiakov - osobne som za to, aby sa celoplošné testovanie žiakov v 5. a 9. ročníku zrušilo. Aký má praktický význam? Podľa môjho názoru žiadny. Ak ovšem nerátame platy ľudí z NÚCEM-u a ich teplé miestečká. Testy sú stresom pre žiakov i učiteľov a okrem toho stresu neprinášajú nič. Žiak, ktorý sa učí poctivo počas celej školskej dochádzky, bude mať vedomosti i bez testovania. Žiak, ktorý sa neučí, nemá záujem, tomu je úplne jedno, ako dopadne Monitor. Natipuje odpovede, na výsledku mu nezáleží a pretože školy sa o žiakov bijú, nakoniec ho na školu zoberú tak či tak, často ešte skôr ako výborného žiaka.
Na celé testovanie tak dopláca výborný žiak a učiteľ, ktorí robia čo môžu, celý školský rok sú v strese a potom nájdu v Monitore také otázky, že nad nimi dumajú i samotní učitelia. O čom je takéto testovanie?
Návrh: Na ZŠ netestovať. Žiakov, ktorí majú výborné výsledky počas celej školskej dochádzky, zobrať na SŠ bez prijímačiek. Nech majú aspoň nejakú výhodu za to, že sa celý čas dobre a poctivo učili. SŠ nech si postavia svoje prijímacie pohovory tak, ako im to vyhovuje - podľa toho, akých žiakov chcú prijímať.
Voláme po všestranne rozvinutej osobnosti, tak prečo preferujeme pri testovaní len dva predmety? A ako sa napríklad pri takom testovaní zistí tvorivosť žiaka, schopnosť spolupracovať, flexibilita, empatia - čo sú dôležité predpoklady do praktického života?
Ak už testovať, tak testujme študijné predpoklady , aby žiak vedel, na akú SŠ by sa mohol hlásiť, v ktorej oblasti by sa mu mohlo dariť.

Apr 18

Beáta

 • 18. 04. 2017
 • Beáta

Ak povinná školská dochádzka od 5 rokov, tak v materských školách .V MŠ výchovu a vzdelávanie poskytujú odborne pripravené učiteľky MŠ ,ktoré sú na profesionálnej úrovni , dokážu pripraviť predškolákov do 1 ročníka ZŠ. MŠ sú vybavené potrebnými pomôckami a samozrejme MŠ ponúkajú podnetné prostredie pre túto skupinu detí. Po niekoľkých stážach v zahraničí v MŠ, môžem porovnať a následne si dovolím tvrdiť, že terajšie predprimárne vzdelávanie na Slovensku je na veľmi dobrej úrovni. Nerušme to , čo máme naozaj dobré !
Nechajme sa deti hrať, spoznávať , bádať , učiť sa , len v materských školách !

Apr 25

Karin

 • 25. 04. 2017
 • Karin

nesúhlas – máme špeciálne školstvo na výbornej úrovni s vyškolenými ľuďmi, klasický učiteľ sa takému žiakovi nemôže toľko venovať ako špeciálny pedagóg – nemá na to vzdelanie ani čas – ide to na úkor postihnutého žiaka aj na úkor ostatných žiakov – je to neefektívne a neekonomické (aj s použitím asistentov) – výučba sa predražuje!

Mar 17

Mgr. Tatiana

 • 17. 03. 2017
 • Mgr. Tatiana

Dobrý deň,
pre rómske deti by bolo potrebné upraviť zákonom povinnú predškolskú výchovu v MŠ/ od 4 rokov/ . Deťom by to prospelo, nakoľko pri nástupe do 1. ročníka neovládajú základné hygienické návyky a sebaobslužné činnosti.
1.03.04

Mar 27

Carmen

 • 27. 03. 2017
 • Carmen

Nevytvárajme ďalšie nové inštitúcie. Máme ich dosť. Venovala by som pozornosť ich pracovnej náplni. Boli časy, keď ŠPÚ tvoril pre učiteľov všetky metodické materiály a prípravy na vyučovanie, učiteľ sa venoval predovšetkým učeniu. My sme zavedením štátnych vzdelávacích programov zamestnali všetkých učiteľov v republike bez toho , aby niekoho zaujímalo, či nato majú vytvorený časový priestor.
Pokiaľ ide o vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, treba úplne od základov vytvoriť podklady pre integráciu, jej vytvorenie, zaniknutie, odporúčania CPPPaP ako aj zavádzanie týchto odporúčaní do praxe. Legislatívne to určiť, aby neboli rozdiely a taktiež prehodnotiť dokumentáciu integrovaných žiakov. Kedysi sme sa riadili odporúčaniami CPPPaP a urobili sme pre žiakov oveľa viac. V tejto súvislosti treba prehodnotiť postavenie a náplň výchovných poradcov, na ktorých sa už roky zabúda, ale povinností nielen pre nich pribúda.

Apr 23

Mária

 • 23. 04. 2017
 • Mária

Nie len v opodstatnených prípadoch. Z ohľadom na desaťročnú víziu nie je možné a ani vhodné riešenie rušenia napríklad špeciálnych škôl, ktoré žiakom poskytujú kvalitné vzdelanie vzhľadom na ich znížené intelektové schopnosti. Je potrebné dbať na to aby sa rodič mohol slobodne rozhodnúť do ktorej školy svoje dieťa umiestni a mal tak možnosť výberu aj špeciálnej školy.

Apr 26

Vlasta

 • 26. 04. 2017
 • Vlasta

V koncepcii Učiaceho sa Slovenska mi chýba vízia, akú úlohu budú mať súčasné špeciálne školy. Urobiť z nich špecializované pracoviská bez konkrétnej náplne je hazardovaním s odborným i ľudským potenciálom týchto škôl! Inkluzívne vzdelávanie na ZŠ funguje aj teraz, ale ak si učitelia na ZŠ nevedia poradiť s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, pretože, pochopiteľne, ich vzdelanie je zamerané iným smerom, aj tak deti končia (resp. začínajú) v špeciálnej základnej škole. Tu je prostredie i personál pripravený pracovať s takýmito deťmi.

Viacerí pedagógovia na ZŠ považujú za katastrofu, ak dostanú do triedy dieťa s mentálnym alebo výrazným zdravotným postihnutím, pretože potom zápasia s dilemou: komu majú venovať krátky čas vyučovacej hodiny? Deťom, ktoré pracujú podľa ŠVP alebo tým, ktoré potrebujú iné tempo, iný prístup, iné učebnice a postupy? Podľa učiteľov z praxe sa tak ubližuje jedným aj druhým.

Okrem toho považujem za potrebné konkrétnejšie zadefinovať avizované špecializované vzdelávacie zariadenia vo vzťahu k súčasným špeciálnym školám a základným školám, ako aj systém, podľa ktorého majú byť začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do týchto zariadení.

Podľa môjho názoru by sa mali špeciálne školy ponechať, pretože sa osvedčili ako kompetentné pre vzdelávanie detí so zdravotným či mentálnym postihnutím. Navyše, inklúzia detí tak, ako to predstavuje nový dokument, nie je v bežných školách zabezpečená ani personálne, ani materiálne, metodicky a systémovo. Zase by išlo len o improvizáciu na úkor detí, ktoré to najmenej potrebujú!

Apr 25

Mgr. Vojtech

 • 25. 04. 2017
 • Mgr. Vojtech

UČIACE SA SLOVENSKO
Pripomienky MZ
1.1 Kvalitná výchova a vzdelávanie
Cieľ RŠ-1-1
- Už v súčasnej dobe sa venujeme, nároky na učiteľa sa zvyšujú, počet detí s individuálnymi potrebami narastá
- či sa uvažuje o znížení počtu žiakov v triede, aby sa požiadavka dala splniť
- finančné prostriedky nie sú

Cieľ RŠ-1-2
- Komunikácia sa musí začať v rodine.
- Blokové vyučovanie – nedostatok pomôcok
- Materiálne zabezpečenie – dostupnosť
- Bohatá ponuka finančných materiálov závisí od finančných prostriedkov školy a rodičov.

Cieľ RŠ-1-5
- Zachovať známkovanie, prípadne s novou stupnicou a s doplneným slovným hodnotením
- Testovanie 5.roč. na konci 1. Stupňa
- Súhlasíme s predĺžením prvého stupňa ZŠ – umožní dôslednejšie osvojenie si základnej gramotnosti

Cieľ RŠ-1-9
- Nesúhlasíme so začleňovaním žiakov so špeciálno-výchovnými potrebami do bežných škôl.
- Dieťa v tom veku nerozhoduje o zaradení do špeciálnej školy alebo do ZŠ – rozhoduje rodič.

Učiteľka v špeciálnej škole je odborne spôsobilá pracovať s takýmito deťmi. Má čas, pomôcky, menší počet žiakov. Žiaci majú menší stres, vyššie sebavedomie, neporovnávajú sa. Hodnotenie žiakov je primerané ich vedomostiam. Viackrát zažijú pocit úspechu.

Nie je dostatočne prepojená teória s praxou budúcich učiteľov. Nie je rovnaká úroveň v príprave budúcich učiteľov z rôznych vysokých škôl.

Dieťaťu opakovanie ročníka u jednotlivých žiakov v niektorých prípadoch je nutné.

UČIACE SA SLOVENSKO
Pripomienky p.uč. 1
Cieľ RŠ-1-9: Povinné vzdelávanie je dvanásťročné, pričom veková hranica povinného vzdelávania je posunutá o 1 rok smerom nadol (začiatok vo veku 5 rokov) a o 1 rok smerom nahor (ukončenie vo veku 17 rokov).

- Či bude prvý a druhý stupeň štvor- alebo päťročný- nie je jasný zámer, prečo sa tak má stať a určené podmienky, ktoré majú tento zámer naplniť

- 17-roční žiaci navštevujúci ZŠ?


Cieľ RŠ-1-1: Vo vzdelávaní sa rozvíja jedinečný potenciál každého učiaceho sa (dieťaťa, žiaka) a napĺňajú sa jeho individuálne vzdelávacie potreby prostredníctvom individualizovanej výučby

- Učitelia by sa mali vyznačovať kombináciou daností Jana Amosa Komenského, matky Terezy a zároveň neurológa, psychológa, psychiatra, špeciálneho pedagóga – aby tvorili šťastnú, duchovnými, morálnymi i materiálnymi hodnotami oplývajúcu vrstvu, ktorej súčasťou by chceli byť tí najlepší z najlepších???

Pripomienky p. uč. 2
1. Slovné opisné hodnotenie – jeho zavedenie bude viesť k nárastu byrokracie učiteľov
2. Zrušenie naviazanosti kontinuálneho vzdelávania – demotivácia učiteľov k získavaniu nových vedomostí, informácií a trendov vo vyučovacom procese
3. Predĺženie školskej dochádzky – môže sa stať, že na ZŠ budú 16 – 17 roční žiaci – vekové rozdiely a výchovné problémy – sú to najmenej motivovaní žiaci, ktorých cieľom je len ukončenie základnej školskej dochádzky
4. Zavedenie prvého stupňa po 5. ročník – úväzky, učebnice, pomôcky, vzdelanie učiteľov
5. Žiadne posilnenie časovej dotácie predmetu Geografia – 1 hodina týždenne je príliš málo
6. Chcú posilniť národné povedomie – prečo teda zrušili OBN v 5. ročníku


Podnety PK spoločenskovedných predmetov k danému návrhu:

Cieľ RŠ-1-2: Nový obsah vzdelávania je primeraný veku a potrebám učiacich sa (detí a žiakov), zohľadňuje ich materinský jazyk, prispieva k celostnému rozvoju, umožňuje individualizáciu výučby a školám ponúka dostatočný priestor na jeho realizáciu a zameranie sa na rozvoj kritického myslenia, tvorivosti,

Mar 17

Helena

 • 17. 03. 2017
 • Helena

Učím na základnej škole, slovenský jazyk a angličtinu. Myslím, že každý učiteľ má k žiakom individuálny prístup už teraz, keďže už teraz máme na škole viac začlenených žiakov, ale aj ostatné deti si vyžadujú individuálny prístup v tom, že majú rôzne povahy a čo platí na jedného, neplatí na druhého, čo pochopí jeden určitým spôsobom, to iný pochopiť nemusí a učiteľ mu to vysvetlí inak. Teda, ak ten žiak dáva pozor. Problém je v tom, že čím ďalej, tým menej detí je naučených dávať pozor, vnímať, čo mu niekto hovorí. Deti nepoznajú vo veľkej miere určitú disciplínu a učiteľ nemá - NEMÁ!!! - páky, aby si disciplínu získal. Niektorí navrhujú, aby boli hodiny zaujímavejšie. Ak by som si mohla vyberať učivo ako hrozienka z koláča a učiť len to, čo sa zaujímavo učiť dá, bolo by to skvelé. Žiaľ, ja musím učiť aj to, čo je možno nudné, ale potrebné. Pri väčšom percente začlenených detí v triede, pri návrhu navyšovať počty žiakov v triede celkovo si NEVIEM dosť dobre predstaviť, aký individuálny prístup si pán minister, resp. tvorcovia novej koncepcie predstavujú. A to ešte pri tých problémoch, ktoré som spomenula. Pán minister sa vyjadril, že chce dosiahnuť vyššiu kvalifikáciu učiteľov. Každý učiteľ má vysokú školu, niekoľko kurzov, atestácie a systém ho núti do kontinuálneho vzdelávania. Myslím, že učitelia sú až prekvalifikovaní. Ak naše deti dosahujú v medzinárodných porovnaniach čoraz horšie výsledky, logicky mi vychádza, že to nebude nízkou kvalifikáciou učiteľa. Osobne vidím problém v tom, že učiteľ okrem učenia musí robiť xy iných vecí (čoraz viac byrokracie, akcií), veľa času venuje začleneným žiakom na úkor ostatných detí (o absencii asistentov sa už popísalo dosť), v nedostatku základnej výchovy v rodinách, v nedostatku disciplíny a uvedomelosti detí, v nezáujme alebo nedostatku času rodičov pracovať s deťmi aj doma, alebo ich aspoň kontrolovať, či sa učia a robia si domáce úlohy, v tom, že osnovy nie sú jednotné a že si ich učitelia robia sami a nie je tak zabezpečená kompatibilita pri prechode žiakov zo školy do školy a veľa iných vecí.

Apr 01

Adela

 • 01. 04. 2017
 • Adela

Reforma musí začať do hora.Zrušiť MPC,Nuceum,školskú inšpekciu, úradnické miesta VUC,obvodné úrady a máme financie na realizovanie reformy.Ministerstvo školstva by malo dávať priamo školám a nie ZMOS.Bilingválne gymnázia by mali patriť pod ministerstvo školstva a nie pod ministerstvo vnútra.Peniaze by mali dostať školy a dostať na pomôcky,knihy,zošity. pracovné zošity, papier, toner atd. Dalej špeciálne pedagogičky, kuchárky, školníci by mali mať plat ,aby z toho mohli slušne žiť.Zrušiť zbytočnú administratívu,papierovanie,nahánanie kreditov atd.Ale po mnohích reformách vidíme ako spoločnosť si váži učiteľky.Všetko je na papieri ten všetko znesie .Spoločnosť vidí ako sa vlády vážia učitelky. Kauzy korupcie, predražené tendre :internet, sifony, prenájom aut, darčeky na ministerstve školstva to je vizitka reforiem.Pozrite sa do Čiech ako ministerka školstva bojuje za učiteľky.Všetko ide od penazí.Ak tam minister neurobí radikálny krok tak opäť si založíme dalšiu reformu do archívu.Najskôr si urobte poriadok hore pred vlastným prahom.Lebo inak je to iba formalita.

Apr 24

Anna

 • 24. 04. 2017
 • Anna

Rozvíjanie potenciálu dieťaťa alebo žiaka sa dá aj formou výchovy a vzdelávania v špeciálnych školách, nielen toľko prezentovanou formou inkluzívneho vzdelávania v hlavnom prúde škôl a školských zariadeniach. Inkluzívnemu vzdelávaniu sa určite netreba brániť a ani ho nezavrhujem, ale nech je tam, kde má svoje opodstatnenie. Individualizácia vzdelávania je veľmi známa forma vzdelávania v špeciálnych školách, aj keď treba priznať, že v poslednom období sa vzhľadom na narastajúci počet viacnásobných postihnutí, nárast psychiatrických diagnóz v kombinácii s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, pervazívnych porúch ...., a bez prítomnosti asistenta učiteľa v triede, robí veľmi ťažko. Rešpektovať treba aj fakt, že forma inkluzívneho vzdelávania môže mať aj opačný efekt, pretože triedy budú heterogénne, deti s postihnutím môžu zažívať neúspech, môže dochádzať k výsmechu, nárastu diskriminácie, čoho výsledkom budú neblahé psychické aspekty nielen pre jednotlivca, ale aj pre skupinu detí (triedu). Pri navrhovanom spôsobe individualizovaného vzdelávania je treba zohľadniť aj zaťaženie učiteľa (vzdelanie, príprava na vyučovanie, časová náročnosť, "vyhorenie učiteľa"), ale aj finančné zaťaženie pre spoločnosť. Treba sa poučiť z minulosti, kedy sa vo veľkom rušili detské jasle a materské školy, čo spôsobilo do budúcnosti len ich nedostatok. Ale čo spôsobí s dieťaťom nadirigovaný, vopred určený spôsob vzdelávania? Kto bude garantom vzdelávania "šitého na mieru?" Pozor na urýchlené rozhodnutia, pretože tie najčastejšie zlyhávajú. Ak zlyhá nakoniec to, čo je neoverené, doplatí nato v prvom rade dieťa, jeho krehkosť a v druhom rade učiteľ. Kto potom ponesie zodpovednosť za tieto rozhodnutia? Bude vydaný metodický pokyn na kvalitný a vyhovujúci systém hodnotenia pre každého žiaka? Aký zmysel má pre žiaka a pre spoločnosť, že žiak na prvom stupni základnej školy nebude môcť prepadnúť? Zaoberá sa niekto relevantnými štatistickými údajmi o počte žiakov, ktorí opakujú 1. ročník? Vytvoril sa diagnostický materiál, aby sa diagnostikovali žiaci rómskeho etnika pred vstupom do vzdelávacieho systému a aby sa zabránilo ich zaraďovaniu do špeciálnych škôl. To všetko je fajn. Ale čo tie počty žiakov, ktorí prepadajú na I. stupni, najmä v prvých ročníkoch? Aj za toto môže škola? Nie je tu naozaj nesprávne nastavený sociálny systém a hodnotový rebríček?
V reformnom materiáli sa tiež pojednáva aj oj testovaní žiakov (monitor). Aký bude mať význam celoplošné testovanie žiakov, ak má byť hodnotenie žiaka individuálne zamerané na porovnávanie jeho aktuálnej úrovne vedomostí a zručností s jeho predchádzajúcou úrovňou?

Apr 21

Danica

 • 21. 04. 2017
 • Danica

Namiesto prírodopisu biológia v rýchlikovom tempe. Reforma 2008 spôsobila, že obsah učiva sa takmer nezmenil, došlo iba k jeho „premiešaniu“, k úplnej zmene systému. Pokiaľ predtým žiaci preberali v piatom ročníku rastliny, v šiestom živočíchy, v siedmom ľudské telo, v ôsmom neživú prírodu a v deviatom fylogenézu orgánových sústav a ekológiu, teraz sa v majú v piatom a šiestom ročníku oboznamovať s organizmami podľa reálne existujúcich ekosystémov.
Pred spustením reformy na takomto ekologickom systéme boli založené alternatívne učebné osnovy, nepoznám však nikoho, kto by si ich zvolil, pretože chýbal systém rastlín a živočíchov.

Najzávažnejší problém však vidím v časovej dotácii predmetu - od roku 2008 v ŠVP iba 1 hodina týždenne, čo je zníženie o 50 %. Prirovnať to môžem k presypaniu obsahu veľkého batoha, k jeho preskupeniu a následne vloženiu späť - ale do batoha s polovičným objemom!
Došlo k nahusteniu učiva, ktoré sa ani pri najlepšej vôli učiteľa a žiakov pri takejto zníženej dotácii prebrať nedá. Dá sa ním iba „preletieť v rýchlikovom tempe“. Podobný názor majú i učitelia biológie, s ktorými som komunikovala. Spokojný nie je nikto s kým som sa rozprávala. Vyučujúca biológie RNDr. Erika Piovarčiová zo ZŠ Mierová v Bratislave svoje postrehy vyjadrila písomne už v roku 2008 v Učiteľských novinách (mám tieto noviny odložené). „Takéto podcenenie prírodovedných predmetov nevytvorilo priestor na oboznámenie sa so základnými pojmami, nieto ešte na činnostné vzdelávanie.“

Kým v minulosti učivo na seba pekne nadväzovalo, teraz sa to o piatom a šiestom ročníku povedať nedá. Napr. jednotlivé druhy rastlín sa spomínajú v rámci lesného, vodného i trávnatého ekosystému v piatom ročníku (na rôznych miestach), kým znaky rastlín sa žiaci učia až v druhom polroku šiesteho ročníka - tieto pojmy už viac nepoužívajú, nemôžu si ich precvičiť na konkrétnych rastlinách, pretože potom nasleduje učivo o živočíchoch - bezstavovcoch.
Nepatrím k tým, ktorí sa vzdávajú. Kdesi som čítala, že „Nádej je posledný raj, z ktorého ťa nemôžu vyhnať.“ Takouto nádejou sú školské vzdelávacie programy. Počet tzv. disponibilných hodín v nich však je obmedzený.

Inovovaný vzdelávací program priniesol zvýšenie hodinovej dotácie biológie v piatom a siedmom ročníku na dve hodiny týždenne, inde však ostávajú iba jednohodinovky. Delenie tried do skupín však stále ostáva v kompetencii školy - podľa finančných možností.
Učiteľ tak i naďalej môže iba snívať, pretože peniaze nie sú.

Podľa môjho názoru by bolo potrebné čím skôr obnoviť činnosť okresných metodických oddelení, pretože po ich zrušení sa učitelia jednotlivých predmetov z rôznych škôl stretávajú minimálne, resp. vôbec (cestovanie do príliš vzdialených krajských metodických centier je komplikované a finančne náročné). Učitelia by sa mohli k problémom vyjadriť.

Apr 27

Alena

 • 27. 04. 2017
 • Alena

Učiace sa Slovensko-I.časť
Individualizácia vzdelávania na Slovensku veľmi dobre funguje, čo chceme meniť? Deti, ktoré potrebujú individuálny prístup majú svoje školy, v ktorých zažívajú úspechy. Tieto úspechy by nedosiahli, ak by boli v bežnej škole. Prečo im to chceme vziať?
Ak sa bavíme o „neúspešných žiakoch“ v základných a stredných školách, často to nie sú tí, ktorí nie sú disponovaní, ale najmä tí, ktorí nemajú záujem, návyky, ich príprava na vyučovanie je nedostatočná. Každé dieťa by malo dostať šancu začleniť sa do zdravého kolektívu, ale škola ako systémová inštitúcia, ktorá celoplošne vzdeláva deti by mala predovšetkým dbať na to, aby aj priemerné dieťa, ktorých je v triede väčšina, malo optimálne podmienky pre svoj rozvoj. Stále počúvame, že je potrebné niekoho začleňovať. Dávame šancu nadaným štúdiom na gymnáziách, dávame šancu handicapovaným v bežných školách, ale šancu by malo dostať aj 70, 80 % priemerných detí. Celá individualizácia by bola nastavená tak, že normou by bol ten najslabší žiak. Každá reťaz je taká silná, ako je silný jej najslabší článok. Hovoríme „buď slabý, ako chceš, je to v poriadku, prispôsobíme Ti svet okolo Teba“, ale nepripravíme Ťa na život v realite. Na druhej strane by sme chceli mať celú populáciu múdru, vzdelanú, bažiacu po zážitkovom čítaní a čítaní s porozumením, no opäť ignorujeme prirodzený výber a diverzitu človeka. Na jednej strane vyžadujeme štátne maturity a unifikované testovanie a na druhej strane inklúziu, ktorá je voči testovaniu v ostrom protiklade.
Integrovať v bežnej triede dieťa s mentálnym postihnutím spôsobuje neriešiteľné problémy pri organizácii vyučovania v danej triede. Takýto žiak alebo žiaci sa majú učiť podľa osnov špeciálnych škôl. Čiže iné osnovy, iné predmety, iná časová dotácia na predmety, iné učebnice, niektoré predmety vôbec nemajú. Toto všetko zvládnuť nie že je ťažké, ale sa to jednoducho nedá! /Alebo si povieme, že papier znesie všetko!/ Čas, ktorý musia učitelia na bežných školách venovať žiakom so ŠVVP, by mohli venovať talentovaným žiakom, z ktorých by mohli byť víťazi rôznych olympiád.
U žiakov s mentálnym postihnutím nie je možné na základných školách dodržať to, aby sa časová dotácia predmetov riadila podľa učebných osnov špeciálnej školy. Čo so žiakmi počas anglického jazyka, fyziky, geografie, chémie, biológie atď.! Žeby napr. pracovné vyučovanie? Môžeme to požadovať, ale je to nerealizovateľné! Ak by sa to učiteľ skutočne snažil dodržať, tak jedine na úkor väčšiny bežných žiakov v triede, čiže by týchto žiakov diskriminoval. No vzdelávanie integrovaných žiakov nesmie obmedzovať vzdelávanie ostatných žiakov v triede!!! Čo budú vtedy robiť integrovaní? Sedieť a vyrušovať alebo si niečo kresliť, alebo ich pošleme von z triedy, alebo azda chceme, aby učiteľ, ktorý má v triede anglický jazyk, venoval sa aj dvom integrovaným žiakom s poruchami učenia podľa ich IVP a zároveň aj učil dvoch integrovaných žiakov s mentálnym postihnutím?
Pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím vzhľadom na budúce uplatnenie v živote ako manuálnych pracovníkov má mimoriadny význam pracovné vyučovanie vo výchovno-vzdelávacom procese. Je to predmet, ktorý systematicky ovplyvňuje vytváranie pracovných zručností a návykov. V špeciálnych školách je materiálne zabezpečenie pracovného vyučovania na vysokej úrovni. Sú to najmä pracovne a dielne, pozemok, dostatok vyhovujúcich nástrojov, pracovných a učebných pomôcok a jednotného materiálu pre žiakov. Sme povinní pracovať v prospech týchto detí.

Apr 26

Jana

 • 26. 04. 2017
 • Jana

Dobrý deň, myslím si, a nie len ja, ale aj mnoho ďalších špeciálnych pedagógov, že k inklúzii by nemalo vôbec prísť, nakoľko špeciálne školstvo je veľmi dobre nastavené pre rozvíjanie a výchovno-vyučovacie potreby žiakov s mentálnym, viacnásobným postihnutím... Našim žiakom sa páči chodiť do našej školy, radi sa učia a čo je najhlavnejšie, je vidieť veľké pokroky v ich osobitnom rozvoji. Je im prostredie a učitelia školy veľmi blízke. Určite by nemali špeciálne školy zaniknúť, bola by to katastrofa pre celé naše ľudstvo a my sme radi, že deti a žiaci sú u nás spokojní a dosahujú omnoho lepšie výsledky ako by dosahovali v základnej škole.

Mar 19

Katarina

 • 19. 03. 2017
 • Katarina

Zijem v meste kde sa s problemovymi Romami a ich spravanim stretavame denno-denne. Vy v BA nemate pojem o tom ako sa spravaju, oni nemaju zaujem ucit sa len brat peniaze za rodenie deti, preto ich to naucila situacia na Slovensku cize bod o 1.3. o ich vzdelavani nema vovec zmysel a uz vobec nechapem o akej diskriminacii Romov sa neustale hovori. Pochopte konecne, ze my sa citime diskriminovani nimi. Nase deti sa ich boja, Rokovia sa im vyhrazaju a nemaju problem ublizovat...Ano ak sa stane, ze bude medzi Romami clen, ktory bude vynikat v skole, tak OK, podporme ho....ale nepodporujme vsetkych...je ich pomaly viac ako bielych deti a bude ich coraz viac...investujme tam kde to ma zmysel. Nie som rasistka, viem, ze existuju aj taki, ktori chcu byt ini...ale je ich tak 0.3% zo 100...bohuzial...vsetkym by sa zilo lepsie kebyze ich stat nedotuje, ale robi nieco preto aby sa museli zamestnavat a ucit a nie len im zadarmo davat to , na co my robime cele zivoty.

Apr 27

Timea

 • 27. 04. 2017
 • Timea

Zaraďovanie žiakov s MP do bežných ZŠ znižuje vedomostnú úroveň bežnej populácie a zároveň deti s MP majú neprimerané psychické zaťaženie voči svojím schopnostiam . Žiaci s MP majú nárok na upravené redukované učebné osnovy, ktoré nekorešpondujú s osnovami bežnej populácie vo všetkých predmetoch a majú nárok na špeciálnych pedagógov vo všetkých predmetoch tak, ako žiaci v pásme normy majú nárok na učiteľa príslušného zamerania.Počas jednej vyučovacej hodiny by mali súbežne vysvetľovať 2 rôzne učiva dvaja pedagógovia.To znamená, že by sa navzájom brzdili. MP žiaci nezvládajú učivo ZŠ, to znamená, sú segregovaní medzi inkluzívnymi žiakmi v ZŠ. Potrebujú individuálny prístup tak isto ako v ŠZŠ. Súbežne s intaktnými žiakmi nie je možné ich vyučovať!!!!!

Mar 21

Jana

 • 21. 03. 2017
 • Jana

1-15.02 Testovanie žiakov - osobne som za to, aby sa celoplošné testovanie žiakov v 5. a 9. ročníku zrušilo. Aký má praktický význam? Podľa môjho názoru žiadny. Ak ovšem nerátame platy ľudí z NÚCEM-u a ich teplé miestečká. Testy sú stresom pre žiakov i učiteľov a okrem toho stresu neprinášajú nič. Žiak, ktorý sa učí poctivo počas celej školskej dochádzky, bude mať vedomosti i bez testovania. Žiak, ktorý sa neučí, nemá záujem, tomu je úplne jedno, ako dopadne Monitor. Natipuje odpovede, na výsledku mu nezáleží a pretože školy sa o žiakov bijú, nakoniec ho na školu zoberú tak či tak, často ešte skôr ako výborného žiaka.
Na celé testovanie tak dopláca výborný žiak a učiteľ, ktorí robia čo môžu, celý školský rok sú v strese a potom nájdu v Monitore také otázky, že nad nimi dumajú i samotní učitelia. O čom je takéto testovanie?
Návrh: Na ZŠ netestovať. Žiakov, ktorí majú výborné výsledky počas celej školskej dochádzky, zobrať na SŠ bez prijímačiek. Nech majú aspoň nejakú výhodu za to, že sa celý čas dobre a poctivo učili. SŠ nech si postavia svoje prijímacie pohovory tak, ako im to vyhovuje - podľa toho, akých žiakov chcú prijímať.
Voláme po všestranne rozvinutej osobnosti, tak prečo preferujeme pri testovaní len dva predmety? A ako sa napríklad pri takom testovaní zistí tvorivosť žiaka, schopnosť spolupracovať, flexibilita, empatia - čo sú dôležité predpoklady do praktického života?
Ak už testovať, tak testujme študijné predpoklady , aby žiak vedel, na akú SŠ by sa mohol hlásiť, v ktorej oblasti by sa mu mohlo dariť.

Mar 25

Sára

 • 25. 03. 2017
 • Sára

Mojím návrhom je, aby Slovenský jazyk zostal súčasťou maturitnej skúšky.

Apr 05

Ester

 • 05. 04. 2017
 • Ester

Núceum,robí testy, ktoré nie sú jednoznačné.Maturita minulý rok jedna otázka zrušená.To je výkon za rok, ktorý ,núceum dokáže bez toho, že , kto robí testy maturity nik nie je postihnutý.Ked učiteľka niečo pokazí tak je jej, skrátená mzda, alebo príde aj o prácu.Mpc, stratí sa suma peňazí a nik nebol potrestaný a pani riaditeľka dostala odstupné.Ministerstvo pre šafárilo peniaze na koňaky, darčeky,sifony atd a nik nebol zodpovedný.Prenájom vozového parku atd.Takýto príklad dávate a vy chcete robiť reformu.Začnite u seba a pekne od podlahy.Ale na nemáte guráž.Omieľa sa tu reforma .Ale príklady priťahujú a nie reformy.Akí príklad dávate spoločnosti a mladým táká bude budúcnosť.Ale našťastie mladí vidia a vedia odlíšiť pravdu od pokrytectva a preto pôjdú do ulíc.Tak ak reforma ta tlak ulice a zastaviť rozkrádanie, mrhanie peniazmi daňových poplatníkov.Všade je čierna diera , kde sa tratia peniaze z daní ľudí.V zdravotníctve, na úradoch, ministerstvách.Zastaviť rozkrádanie ,zrušiť Nuceum,Mpc,školskú inšpekciu aj iné byrokratické úradnícke miesta na ministerstve atd.To sú peniaze , ktoré použijem na školy a dám tam kam patria.Učebnice, pomôcky, zvýšiť plat kuchárkam, školníkom, upratovačkám učiteľkám, špeciálnym pedagogom MŠ,ZŠ,SŠ.Tu sa pracuje a tvoria hodnoty a nie od stola kancelárie bez reality života.Tak zbytočne nerozprávať o reforme, ale robiť ju od seba.

Mar 22

Natália

 • 22. 03. 2017
 • Natália

ˇSpomínaný "Ústav" je ďalšia totálne zbytočná organizácia, ktorá zabezpečí len teplé miestečká deťom z vlády, resp. deťom politikov...treba zrušiť VUC-ky, financie posielať z Ministerstva priamo do škôl, zabezpečiť dôslednú kontrolu ich využívania a vtedy to bude fungovať. Predsa v štáte, ktorý je ako jedno mesto v napr. v Amerike, nie je potrebné množstvo podobných úradov a úradníkov...je potrebné prerátať platy všetkých na VUC, NUCEM-e, ŠPÚ...a podobných úradíkoch a potom sa ukáže, koľko financií by bolo v školstve...cestou do školy sa totiž zázračne rozkotúľajú na všetky možné a nemožné úrady...a ktoré majú ešte aj zázračné platy, ako keby ani neboli v školstve! Je potrebné ponechať len MPC, ale s dôrazom, že musia pracovať na materiáloch, ktoré budú posielať školám - testy, cvičenia, vzorové hodiny... učiteľ má totiž učiť a nevyrábať materiál a zháňať knihy a učebnice.
A možno by nebolo zlé zverejniť platy úradníkov na všetkých možných úradoch, ktoré akože so školstvom súvisia! A učitelia budú otvárať ústa!!!
A ešte k "ústavu" - nech by tu obyčajný učitelík navrhol čokoľvek, ten ústav bude! a my sa môžeme lne bezmocne pozerať...stavím sa, že už sú určení aj tí, ktorí v ňom budú pracovať!

Mar 31

Karola

 • 31. 03. 2017
 • Karola

Dobrý deň.
Nesúhlasím s návrhom o povinnosti maturovať z cudzieho jazyka a len o voliteľnosti slovenčiny ako maturitného predmetu. Pokiaľ má byť cudzí jazyk povinný,z akého dôvodu bude materinský jazyk len voliteľný? Chceme mladých pripraviť na multikultúrny život a nebudú mať ucelený prehľad ani o vlastnej kultúre. Okolité krajiny majú taktiež materinský jazyk pri maturitnej skúške povinný,netvrdím,že nie sú potrebné určité zmeny,ale určite nie v msere posunúť slovenčinu na úroveň voliteľného predmetu.

Mar 29

Radoslav Michal

 • 29. 03. 2017
 • Radoslav Michal

Čas úkázal, že práca s PC (tabletom) od materskej školy nie je na prínos spoločnosti. Na stredných školách a vysokých sa stretávame
s požiadavkou zvýšiť manuálnu zručnosť žiakov, čo tablet neumožňuje. Elektronické zariadenia by mali byť len doplnkom
pracovníkov a nie je ho prvoradým nástrojom (ak sa však nejedná o programátora). Človek je od prírody lenivý
a hľadá spôsoby ako si uľahčiť prácu. Spravidla každý, kto si pomáha počítačom sám si k menu našiel cestu.
Ja som za úplne zrušenie PC, tabletov interaktívnych tabúľ na ZŠ. Prvý kontakt by mal žiak získať v posledných
ročníkoch na hodinách, ktoré ukazujú možnosti PC. Určite by nemal byť prostriedkom na spracovanie domácich úloh
či neoddelitelnou súčasťou prípravy pri štúdiu. Žiaci by mali byť v prvom rade vedený ku manuálnym zručnostiam
(kladivo, klinec, lepidlo, papier, špagát, pilka, pilník, niť, ihla..........). Žiaci na stredných školách nemajú žiadnu zručnosť s výnimkou
žiakov rodím, kde je tradícia pracovať manuálne aspoň vo voľnom čase (aktívny oddych).

Pre inšpiráciu otázka a odpoveď Petra Staněka:
Digitálna dementnosť, to znie veľmi desivo. Ako sa to prejavuje, čo by mali rodičia robiť, čoho sa vyvarovať?
Prejavuje sa to tak, že deti nie sú schopné pochopiť, čo čítajú v texte, strácajú jemnú mo-toriku v rukách alebo sa im nevyvíja, lebo v kuse ťukajú do klávesnice počítača. Ak by ste sa spýtali, kam chodia deti Billa Gatesa do školy, tak sa dozviete, že chodia do školy, ktorá nemá počítače, ale má knihy, perá a funguje podľa starých tradičných princípov.

Podobnú informáciu zverejnili aj nemecké novyny Die Welt.

Apr 20

Kristína

 • 20. 04. 2017
 • Kristína

S individualizáciou vzdelávania nesúhlasím, pretože deti ťažším postihnutím sa budú cítiť menejcenne a nebudú dosahovať výsledky, ako pri rovnocennom kolektíve v špeciálnej základnej škole. Taktiež by mal byť riešený v rámci toho počet novo vyštudovaných špeciálnych pedagógov, ktorých je obrovské množstvo, no nemajú však všetci miesto na uplatnenie.

Mar 15

Jana

 • 15. 03. 2017
 • Jana

Vráťme sa k pôvodným učebnicia. Šlabikárom, čítankám. Nezaťažujme deti milionom domácich úloh a vytvorme ucebnice harmonické, nepreplacane hala bala. Vráťme štruktúru a jednoduchosť do učebníc, aby sa deti dokázali orientovať na konkrétnu tému, resp.aby ich pozornosť neodvadzali od preberanej látky, maľby v učebnici.

Mar 29

Adriána

 • 29. 03. 2017
 • Adriána

Peniaze by malo mať ministerstvo školstva a nie ZMOS, alebo iné úrady.Peniaze by malo rozdeľovať medzi školy ministerstvo školstva a zároveň zbytočné inštitúcie Nuceum,MPC,úrady zrušiť.Takto , ked by boli financie dá sa robiť reforma.Dávať tendre nie tak, aby zvíťazila najdrahšia ponuka vid, internet pre školy atd.Šetriť na ministerstve na výdavkoch vid , darčeky perá za !!euro, predražené sifóny a mnoho iných výdavkov.Peniaze by sa našli a dať tam, kde skutočne patria do škôl.Nerobiť to cez eurofondy , ale priamo mať peniaze na učebné pomôcky atd.Nezaťažovať učiteľky papierovaním, štatistikov, kreditmi, ale motivovať tak, že sa oplatí učiť vzdelávať a vychovávať. Príklad máte v Čechách, kde ministerka školstva prebrala motiváciu od lidlu a tiež na to máme zvýšiť platy nie odrobinky, ale tak , aby to motivovalo.Každá reforma musí začať z hora.Upratať si pred vlastným prahom inak sa nepohneme.Peniaze by boli. Bud škrtať na úradnikoch, inštitúciach a dať na špeciálnych pedagógov, kuchárov, atd.Inak je to formalita, vykážeme si prácu.Tak sa to točí dokola.Nič nové pod slnkom.Tak nehrajme sa na niečo , ale skutočne robme veci tak , aby sa v školstve zlepšili k žiakom a učiteľom a celej spoločnosti.Ale asi to vyhovuje tam hore, aby spoločnosť bola ľahko mali pulovateľná a tak ovládaná.

Apr 09

Adela

 • 09. 04. 2017
 • Adela

Vaša reformácia je zakrývanie vlastných neschopností a odvádzanie pozornosti spoločnosti od toho čo už dávno nefunguje.Tak nehrajte divadlo, že sa robí reforma.Tá by mala začať z hora.Zrušiť úradnícke miesta na ministerstve a Nuceum,MPC,školská inšpekcia a mnoho darmožráckych miest.Nehrajte tu tater a poupratujte si pred vlastným prahom.Učiteľky, spoločnosť sú už znechutený vašimi hereckými pokusmi o reformy nekonečný príbeh.Tak nekecajte, nefilozofujte , ale robte tak , že vidno za vami robotu.Zrušiť zbytočnosti a začať na ministerstve,ale na to nemáte guráž.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Inkluzívne vzdelávanie potrebuje hlavne veľa financií na personálne a materiálne zabezpečenie na školách. Ani bohaté štáty si nemôžu dovoliť úplnú inklúziu.
Sme toho názoru, že dieťa s mentálnou retardáciou určite nepatrí do bežnej základnej školy. Máme vybudované dobré špeciálne školstvo, tak ho nerušme (aby sme ho časom zas nemuseli budovať, ako pri odborných školách prax – teda duál, prípadne v predprimárnom vzdelávaní - detské jasle).

Apr 17

Alena

 • 17. 04. 2017
 • Alena

Súhlasím s predĺžením povinnej školskej dochádzky. Ale mám k tomu niekoľko pripomienok. Žijem a pracujem v regióne, kde je málo pracovných príležitostí a veľa rodín žije zo sociálnych dávok. Ich deti majú v rodine málopodnetné prostredie ku vzdelaniu. Do prvého ročníka strednej školy nastúpia, často však absentujú v škole a po skončení povinnej školskej dochádzky už v štúdiu nepokračujú. Týmto sa stávajú potencionálnymi ďalšími nezamestnanými bez vzdelania. Pokiaľ chceme vyjsť z toho začarovaného kruhu, bolo by vhodné definovať povinnú školskú dochádzku nie na roky strávené v škole, ale na získanie (ukončenia) vzdelania na strednej škole - dvojročného (pre tých, ktorí nemajú ukončené základné vzdelanie a dopĺňajú si ho na SŠ), trojročného (podmienené získaním výučného listu v odbore), resp. štúdium ukončené maturtinou skúškou. Pre väčšinu žiakov je to samozrejmosť - vedia čo chcú, majú podporu vo svojom okolí, doma. Ale pre tých, ktorí toto nemajú, bolo by získanie vzdelania vstupnou bránou do skvalitnenia života v budúcnosti. Investície zo strany štátu by sa neskôr mnonásobne vrátili v tom, že títo žiaci sa v budúcnosti budú vedieť postarať o seba aj o svoje deti a neboli by celoživotne odkázaní na sociálne dávky. Som za predĺženie povinnej školskej dochádzky v tom, aby žiak povinne strávil viacej rokov štúdiom na strednej škole - minimálne 12 rokov (od 6 rokov do 18 rokov). Posúvanie veku smerom nadol pri povinnom vzdelávaní v škole celoplošne by asi nebolo celkom vhodné, nakoľko pri malých deťoch aj pár týždňov, či mesiacov môže v zrelosti veľa urobiť. Preto do 6 rokov by sa mali deti vzdelávať v škôlke, povinne v poslednom ročníku.

Mar 22

Adam

 • 22. 03. 2017
 • Adam

Zmeniť sa musí to , že všetko sa riadi zhora.Tak aj veci sú mimo reálneho života.Testovanie sa vyrobí ako od stola a stresy zažívajú žiaci, učiteľky.Učiteľky urobia čiernu prácu a NUCEUM si vyhodnotí.Tak si vykáže ako že prácu? Výsledky nič neukážu, lebo sú takí žiaci čo na tipujú lepšie ako tí žiaci čo sa učia a pod stresom napíšu zle.Objektivita uniká, ale to nikoho nezaujíma.Otázky čo sa dali už koľkokrát boli nejasné a zmätočné. MPC, školská inšpekcia,úradníci na školských úradoch,reformy idú , ale nik nezrušil zbytočné úradnícke mesta.Aby bolo na peniaze pre asistentov, ktorí by pomáhali deťom, ktoré majú poruchy s čítanim, číslicami, poruchy správania atd. a je toho z roka na rok viac tak na to peniaze nie sú.Individuálny prístup mať v triede, kde sú žiaci s takýmito poruchami a pritom učiť je náročné priam unikátne.Aby sa zmenili počty v triedach tak, aby sa učiteľka mohla venovať žiakovi individuálne.Teda v triede mať taký počet žiakov, aby bol individuálny prístup pre žiaka prístupný a učiteľka sa mu môže venovať .Dobré by bolo, aby počet žiakov bol menší a pritom školy nebojovali o žiakov , aby dostali peniaze na žiaka. Toto je dôležité, aby učitelia mali možnosť učiť, vychovávať žiakov a nenahánať sa za kreditami,zbytočné papierovanie,a neustále experimentovanie. Každá vláda sľubuje, že dá peniaze do školstva,ale nikdy sa to nesplnilo.Reformy prichádzajú s každou vládou , ale vždy je to na úkor detí a učiteľov.To čo bolo kedysi, že žiaci na učňovských školách sa učili aj pracovali v závodoch dali krásny nadpis duálne vzdelávanie.To čo bolo dobré, sa zrušilo a prichádzajú na to po rokoch.Nič nové , lepšie sa nevymyslí, lebo poctivá práca je to čo vidieť za nami.V našej modernej spoločnosti poctivá práca zmizla.Vidieť to od vrchu.Akí príklad dáva vláda, spoločnosť taká bude budúcnosť naša a našej mládeže. Naša budúcnosť je v našich deťoch.Ale ak skutočne sa neuskutoční reforma morálky spoločnosti vládnucich predstaviteľov, tak bude to iba zarkývanie prešľapov,korupcie,podvodov ľudí, ktorí viedli náš štát, ministerstvá ,úrady.Nič sa nezmení, lebo im to vyhovuje.Začnite reformu z hora.Nepotrebujeme toľko úradníkov,ľudí ktorí sa priživujú na teplých miestečkach. Začnite robiť reformu ZHORA od seba, ale na to nemáte sebareflexiu.

Mar 16

Marta

 • 16. 03. 2017
 • Marta

Dobrý deň,
plán individuálneho vzdelávania každého žiaka je dobrá myšlienka, ale vyžadovala by si podľa môjho názoru komplexnú personálnu zmenu už v ZŠ. Jeden triedny učiteľ v na prvom stupni ZŠ nie je schopný vzdelávať deti individuálne. Sú to mylné požiadavky a predstavy ľudí mimo praxe. To by sme museli zaradiť do tried minimálne 4 pedagógov, ktorí by sa venovali deťom podľa rôznorodosti ich potenciálu. Nebudem sa rozpisovať o tom, ako malé deti zavalia učiteľa na každom začiatku hodiny tým, kto komu cez prestávku čo povedal, kto koho udrel, kto komu čo vzal a množstvom ďalších "problémov" malého žiaka. Kým sa tieto deti duševne pripravia na prácu,kým učiteľ vyrieši každý problém, prejde aj 10 minút. A potom sa má začať venovať žiakom diferencovane, individuálne a pod. Pri súčasnej nešťastnej integrácii a rôznorodosti diagnostikovaných porúch a potrieb žiakov a ich rešpektovaní, nakoniec sa na chvost záujmu učiteľa dostane bezproblémový, šikovný žiak, na ktorého už učiteľovi nezvýši čas. Máme dve možnosti:
1. Prejsť na starý spôsob výučby, akým sa učili predchádzajúce generácie, bez rozptyľujúcich "omaľovánok" miesto riadnych učebníc a hodnotiť žiakov podľa ich schopností .
2. Vzdelávať žiaka individuálne, t.j. predovšetkým nezanedbávať a výraznú pozornosť venovať žiakom s vysokým potenciálom, a ďalej diferencovať, ale prinajmenšom so 4 pedagógmi v jednej triede.
Poznámka:
Nikomu zo staršej generácie sa nič nestalo, keď sa naučil spamäti násobilku a vybrané slová a dodnes dokáže písať podľa pravidiel slovenského pravopisu a spisovne komunikovať. Kto mal s tým problém, uplatnil sa vo výrobe alebo v remesle.
Dnes každý ukončí základnú školu a strednú školu s maturitou, občas "s maličkou poznámkou": ...žiak bol vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Potom skoro každý ukončí vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ale,.... už nevieme ani počítať, ani čítať s porozumením, ani kultivovane sa vyjadrovať a nemá kto kopať kanály a separovať odpad.
Záver: Prečo nemáme napríklad učebnicu Matematiky 4. ročník, ktorá spĺňajú požiadavky KOMPARA , alebo TESTOVANIA 5, poprípade takúto učebnicu obohatenú dodatkami pre žiakov so ŠVVP , či dokonca hodnotiacimi hárkami? Učiteľ musí tvoriť sám, diferencuje sám. Kde sú moderní odborníci na tvorbu učebníc?
Prajem veľa zdaru pri ďalšej modernizácii školstva.

Apr 29

Csilla

 • 29. 04. 2017
 • Csilla

Som učiteľka špeciálnej základnej školy a v žiadnom prípade nesúhlasím so začleňovaním žiakov so špeciálnymi výchovnými potrebami do bežných škôl. Žiaci s MP sú veľmi zaostalí, neovládajú dostatočne ani svoj materinský jazyk. Preto by bolo nutné zachovať špeciálne školy, lebo jedine iba tu im dokážeme zabezpečiť individuálny prístup, nakoľko učiteľka v špeciálnej škole je odborne spôsobilá, má dostatok času a menší počet žiakov. To jej umožňuje, aby viac času venovala takýmto žiakom, čo v bežných školách nie je možné. Špeciálne školstvo môjho názoru je veľmi dôležité a preto som proti ich zrušeniu.

Apr 20

Jana

 • 20. 04. 2017
 • Jana

znížiť maximálny počet detí v základných školách
Odôvodnenie:
- ak chceme uplatniť princípy individuálneho prístupu, je nutné uprednostniť kvalitu primárneho vzdelávania. Pri veľkých počtoch detí zostane implementácia individualizácie vzdelávania iba na formálnej úrovni.

Apr 24

Miroslav

 • 24. 04. 2017
 • Miroslav

Je rozhodne neakceptovateľné, aby sa na Slovensku, v slovenských školách (gymnáziách a SOŠ) povinne nematurovalo zo slovenského jazyka! Autori danej koncepcie asi nesprávne pochopili princíp euroobčianstva. On nie je o potláčaní národnej identity (jazyk je jej nenahraditeľnou a podstatnou súčasťou) ako sa nás pokúšajú presvedčiť. Akýkoľvek iný jazyk (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky) je nadradený rodnému jazyku a je pre maturanta dôležitejší?!

Apr 29

Vladimír

 • 29. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Navrhujeme zmeniť formuláciu poznámky 1 (na str. 4) na: "Pre zjednodušenie v texte používame slovo učiteľ na súhrnné označenie všetkých profesií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, teda všetkých pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov."

Navrhujeme doplniť formuláciu poznámky 2 (na str. 14) o: " a naopak". Text celej poznámky: "Ak nezdôrazníme inak, rozumie sa v tomto texte pod dieťaťom aj žiak a naopak."

Apr 28

Rita

 • 28. 04. 2017
 • Rita

Už 31 rokov pracujem na špeciálnej základnej škole s MP žiakmi, podľa môjho názoru, žiaci zo SZP s MP, aby získali základné vedomosti a zručnosti a aby sa vedeli začleniť do spoločnosti, potrebujú špeciálnu starostlivosť a individuálny prístup. Neovládajú spisovný jazyk, slovnú zásobu majú chudobnú a nedokážu sa prispôsobiť v kolektíve. U nás v špeciálnych školách ich učíme základné veci, ktoré potrebujú v každodennom živote. Takúto starostlivosť im v základných školách nedokážu poskytnúť pri vyššom počte žiakov v triede. Učebné osnovy sú tiež prispôsobené ich vedomostiam a schopnostiam. Podľa môjho názoru je špeciálne školstvo prínosom a jediným riešením pre vyššie spomínanú skupinu obyvateľstva, preto v žiadnom prípade nesúhlasím so začleňovaním žiakov so špeciálnymi-výchovno vzdelávacími potrebami do bežných škôl.

Mar 26

Pavla

 • 26. 03. 2017
 • Pavla

Chcem aby slovenský jazyk ostal naďalej maturitným predmetom

Mar 21

Andrea

 • 21. 03. 2017
 • Andrea

Zrušiť celonárodné testovanie . Hovoríme o individuálnom prístupe k žiakom s rôznymi potrebami. Každý žiak je samostatná osobnosť, každý žiak je v inej oblasti dobrý. My ich chceme testovať z dvoch predmetov a na základe toho robiť nejaké porovnávania?? Ak hovoríme o raste žiaka počas edukácie, tak môžeme porovnávať len žiaka samotného so sebou samým na začiatku a na konci edukácie.

Apr 30

Alžbeta

 • 30. 04. 2017
 • Alžbeta

Deti s MP vzdelávané v špeciálnych školách majú najlepšie podmienky pre vzdelávanie a ďalšie smerovanie v živote. V týchto školách sú zohľadnené ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby : obsah a rozsah učiva, didaktické pomôcky, upravené prostredie, menší počet žiakov v triede. To všetko napomáha, aby deti dosiahli, zažili úspech, prežívali pocit spokojnosti a šťastia, posilňovali u nich sebavedomie a sebaúctu, samostatnosť a zodpovednosť. Deti s MP integrované do bežných základných škôl budú v úzadí a nešťastné, na druhej strane pre pridružené poruchy pozornosti a správania sa stanú veľmi rušivým elementom v rámci vyučovacieho procesu. Návrh začleňovania žiakov s MP diskriminuje intaktných žiakov, ktorí nebudú môcť nasledovať tempom, aké by im prináležalo, tak ani intaktní žiaci a žiaci so ŠVVP v jednej triede nedostanú vo vzdelávacom procese to, čo potrebujú, nehovoriac o splnení požiadavok Štátneho vzdelávacieho programu. Druhá stránka vecí je, že špeciálne školy u nás navštevujú väčšinou deti zo SZP marginalizovaných rómskych osád, rodičia ktorých do práce nikdy nechodili, žijú z dávok v hmotnej núdzi a zo štátnych sociálnych dávok / rodičovský príspevok, rodinné prídavky/. A kto je zato zodpovedný? Náš sociálny systém. Výška štátnych a sociálnych dávok je na úrovni minimálnej mzdy. Jednoducho sa neoplatí byť zamestnaným. A vôbec kde by sa Rómovia zamestnali, keď sú fabriky zatvorené, zničené, vytunelované. V minulosti boli továrne, kde štvrtina zamestnancov bola rómskeho pôvodu, ktorí boli snaživí, šikovní, pracovití, ich deti nechodili špinavé, zavšivavené. Zmeniť ale náš sociálny systém je v kompetencii iného rezortu, a nie školstva.
Absolventi ŠZŠ majú možnosť sa pripravovať na život aj v odborných učilištiach pod kvalitným vedením špeciálnych pedagógov, kde žiaci sú podporovaní v oblasti, v ktorej sú dobrí a úspešní. Po absolvovaní OU môžu vykonávať jednoduché manuálne činnosti, môžu sa stať murármi, kuchármi cukrármi, maliarmi. Vytvorme pre nich pracovné miesta, chránené dielne a je šanca, že nebudú odkázaní na sociálne dávky. Integrujme jednotlivcov zo SZP a ĽMP sociálne, aby sa stali úspešnými členmi a užitočnou súčasťou spoločnosti.

Apr 24

Andrea

 • 24. 04. 2017
 • Andrea

Prikláňam sa ku zaradeniu školských špeciálnych pedagógov do kategórie pedagogických zamestnancov. Aktuálne zaradenie školského špeciálneho pedagóga do kategórie odborného zamestnanca je pre aj tých málo pôsobiacich šk. špeciálnych pedagógov nevyhovujúce. Ako nepedagogický zamestnanec nemá také kompetencie zasahovať do v.-v. procesu, často sú toho dôsledkom vyťažení papierovou byrokraciou. Ich pracovný úväzok je 8 hodín, aj napriek tomu, že žiaci školu opúšťajú hodiny pred tým. Pedagógovia šk. špeciálneho pedagóga často vnímajú ako neodborníka, aj napriek tomu že počas VŠ štúdia nadobudol pedagogické vzdelanie, a v diskusii ho nevnímajú ako rovnocenného partnera, ale ako niekoho, kto im odoberá kompetencie, či neodborne zasahuje do v.-v. procesu.

Apr 23

Monika

 • 23. 04. 2017
 • Monika

Pri úvahách nad situáciou súčasného školstva ani neviem, kde skôr začať. Financie, ministerstvá, školy, postavenie učiteľa, spoločnosť, to všetko je čo sa týka školstva už dlhodobejší problém, ktorého riešenie je na bode mrazu. Rozmýšľam, kedy tento stav nastal, čím to všetko začalo.
Keď som bola malá žiačka v škole bola myslím situácia v školstve priemerná, celkom dobrá. Ako dieťa som si neuvedomovala problémy v školstve, politiku alebo nejaké ministerstvá. Trápilo ma len či mám domáce úlohy a kam pôjdem po škole. Dnes, ako učiteľka v materskej škole si tieto závažné problémy uvedomujem. Zlá finančná situácia v školstve, mizerné platy učiteľov, školy pred rozpadom, znechutení učitelia a kritizujúca spoločnosť. Sama seba sa pýtam, ako by sa táto situácia dala zmeniť alebo vôbec, čo z tohto sa dá ešte napraviť.
Keď som si vyberala povolanie učiteľky, bola som presvedčená, že ma práca bude baviť, že sa jej budem plne venovať, zarábať si, bývať vo vlastnom byte, zakladať rodinu. Bohužiaľ, realita je iná. Bývam aj s manželom v podnájme v Bratislave, deti zatiaľ nemáme a obaja berieme učiteľský plat. Dôvodom, prečo som učiteľka je viac. Mnohí sa ma pýtajú: ,,To prečo učíš v škôlke za taký plat a trápiš sa s tými neposlušnými deťmi?“ No pretože to tak chcem, pretože robím svoju prácu s láskou, pretože si neviem predstaviť sedieť v kancli a triediť nejaké papiere a faktúry, pretože zbožňujem deti, ich názory, myšlienky, neplechy, ich pozitívne zmýšľanie a ich úsmev. Neviem si predstaviť ráno, kedy by sa deti za mnou nerozbehli a nevystískali ma. Totižto, učiteľka nerobí svoju prácu pre ten ,,skvelý“ plat, ale berie svoju prácu ako poslanie. V spoločnosti sa ale stretávame s rôznymi názormi, čo by sme ešte chceli, veď máme dva mesiace prázdnin, voľné víkendy, šesť-hodinový pracovný čas a ešte si dovolíme ísť štrajkovať. Hovorím si, ,,veď choďte aj vy, nikto vás nedrží“. Na jednej strane sa na učiteľov kladú vysoké nároky a očakávania, na strane druhej si ich nevie spoločnosť oceniť. Je to smutné. Učiteľ, ktorý bol v minulosti ,,Bohom“, a to čo povedal bolo ,,sväté“ je dnes na posmech spoločnosti. Prečo toľko papierov, vypisovaní, výskumov na úkor detí? Kedy máme všetky nároky splniť, keď popri práci v školstve chodíme do ďalšej práce, pretože z toho úbohého platu neuživíme svoje rodiny? Ako máme plniť štandardy a ciele, keď nemáme prostriedky na ich uskutočnenie? Nariadenie z ,,hora“ môže prísť, ale keď sa raz nedá, tak sa nedá. Čím ďalej, tým viac mám pocit, že v tomto štáte je obrovská nespravodlivosť, a ľudia, ktorí sedia na stoličke a berú 5 000 eurový plat by si mali uvedomiť, že v školách sa vzdeláva budúca generácia, na ktorej budeme závislí. Budúci politici, inžinieri, murári, lekári i budúci učitelia, ktorí sa dennodenné snažia vychovávať a vzdelávať našu budúcu generáciu.
Najdôležitejšie teda bude zatraktívniť učiteľské povolanie a aktívne motivovať budúcich učiteľov. Ako povedal pán Komenský: ,,Na dobrom začiatku všetko záleží“.
Ďakujem za prečítanie.

Apr 21

Danica

 • 21. 04. 2017
 • Danica

Je potrebné podporiť učiteľov a iné osoby, ktoré sa venujú príprave žiakov na rôzne olympiády, súťaže, projekty. Na finančné ohodnotenie v súčasnosti škola nemá peniaze, resp. ich má iba minimum, čo je škoda. Treba si uvedomiť, že práve títo žiaci sú budúcnosť našej krajiny.

Apr 23

Mária

 • 23. 04. 2017
 • Mária

Akútne vytvoriť učebnice pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré sú zastaralé a ani len názov predmetu v ŠVP nesúhlasí s názvom učebnice (príklad biológia - učebnica sa stále volá prírodopis a podobne. Učebnice nie len, že sú zastarané ale sú absolútne nevyhovujúce! Týka sa to učebníc na VŠETKY predmety. Práve tieto deti potrebujú zrakový a sluchový vnem. Názvy sú mätúce a učivo v nich je neadekvátne.

Apr 19

Elena

 • 19. 04. 2017
 • Elena

Pre realizáciu tohto cieľa je potrebné zamestnať veľké množstvo asistentov učiteľov. školských špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, atď.
Aj v súčasnosti sa v bežných triedach nachádza veľa integrovaných žiakov, ktorí naplno zamestnávajú učiteľa a tým spomaľujú napredovanie ostatných žiakov. Je tiež potrebné zadefinovať hranicu, kedy sú integrovaní žiaci neúspešní, aby sa nasilu neposúvali do vyšších ročníkov.
Rozhodujúcim faktorom úspešnosti je aj primeraný počet žiakov v triede.

Apr 27

Dana

 • 27. 04. 2017
 • Dana

Je všeobecne známe, že väčšina rómskych deti pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Keďže tieto deti majú v rodinách málo podnetov pre svoj osobnostný rozvoj, ich vedomostná úroveň je veľmi nízka, vyžadujú ŠVVP. Z praktickej stránky vidíme, že deti z minoritnej spoločnosti nenavštevujú MŠ, pretože ich matky si myslia, že je to zbytočné.
Na základe vlastných skúseností môžeme povedať, že prípravný ročník ŠZŠ bol veľkým prínosom pre deti v oblasti sebaobsluhy, rozvíjania reči, matematických predstáv, grafomotoriky.
Nakoľko učebné osnovy ŠZŠ sú rozpracované na ich postupné osvojovanie vedomostí a rozvíjanie zručností, majú čas a priestor na rozvoj prostredníctvom individuálneho prístupu.

Návrh:
- Znovuzriadenie prípravných ročníkov v ŠZŠ

Mar 16

K

 • 16. 03. 2017
 • K

Mentálne postihnuté deti potrebuju asistentov. Dieťa nebude napredovať samé potrebuje pomoc. Učebnice vrátiť späť hlavne učebnice cudzích jazykov tieto nové nemajú hlavu ani pätu. Dozerať na dodržiavanie špecialno pedagog.odporúčaní. Učitelom ktorí majú dobré výsledky výrazne zvýšiť platy. A študentom medicíny dať podpísať zaviazanie sa aspon 5 rokov po štúdiu medicíny odpracovať na Slovensku.

Mar 17

Dana

 • 17. 03. 2017
 • Dana

Ako rodič školopovinného dieťaťa, ktorý veľmi aktívne a denne rieši školské problémy a povinnosti spolu so svojim dieťaťom, si dovolím niekoľko postrehov z praxe (v dvoch častiach):
1. I. stupeň ZŠ – základy
Deti na prvom stupni nedostávajú a neosvojujú si nevyhnutné základy, bez ktorých nie je možné neskôr na vyššom stupni napredovať a nemajú na čom stavať. Spôsob vyučovania matematiky a slovenského jazyka považujem za žalostný. Rodičia sú nútení doma suplovať školu a na úkor voľného času detí ich učiť základy (hlavne matematiky /základné počtové operácie, násobilka/ a pravopisu). Sami pritom využívajú spôsoby, ktoré im boli vštepené ešte v 80 rokoch. Bez dennej intervencie rodičov, dieťa nemá možnosť si danú látku dostatočne osvojiť a upevniť.
Jednotlivým učivám nie je venovaný dostatočný rozsah hodín a je až zarážajúce, že nie je často žiadny časový priestor na upevnenie si prebratého učiva, bez čoho si dieťa učivo ani nemôže osvojiť. Ide hlavne o matematiku. Považovať za postačujúci spôsob výučby matematiky rozdaním pracovných zošitov a samostatnou prácou detí bez spoločného vysvetlenia učiva a počítania s učiteľom, nie je možné považovať za výučbu. Dieťa nevie či počíta správne, nevie koľko príkladov má za dané časové obdobie zvládnuť. Zostáva opäť na rodičoch, akým spôsobom dieťaťu pomôžu. Samoštúdium u detí s povinnou školskou dochádzkou považujem za úplne absurdné riešenie.
Je veľké množstvo detí, ktoré ak chcú mať dobré výsledky v škole, sú nútené denne do večera sedieť so svojimi rodičmi nad učebnicami, prehnaným množstvom projektov už pomaly z každého učiva (často zbytočných a nezmyselných úloh a mnohokrát sú to úlohy pre rodičov a nie pre deti), úlohami, na úkor akéhokoľvek voľného času detí, bez možností akejkoľvek psychohygieny detí. Všeobecne panuje úzus, že deti sedia len za počítačom a nemajú žiadny pohyb, žiadne sociálne väzby a vzťahy. Žiaľ, skutočne na ostatné aktivity pri tejto forme vzdelávania nemajú vytvorený priestor.
2. Obsah učebníc a pracovných zošitov
Učebnice aj pracovné zošity sú vydávané nesystematicky, koncipované zbytočne zložitou a nezáživnou formou. Texty sú nesúrodé, často nemajú hlavu a pätu, písané nevhodným spôsobom a neprimerane veku detí. Obsahovo sú zbytočne zložité (viď. napr. Biológia pre 5. ročník ZŠ a Geografia pre 7. a 8. ročník ZŠ aj pracovný zošit, matematika pre 5. ročník ZŠ a matematika pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ. Pracovné zošity mnohokrát vôbec nekorešpondujú s prebratou látkou, odpovede na mnohé kontrolné otázky, ktoré by mali byť prostriedkom na upevnenie si prebratej látky, je možné nájsť len na internete. Dostávajú deti pod zbytočný tlak a stres. Ak ich ešte učiteľ využíva aj na testovanie detí, je to o to žalostnejšie, pretože bez naštudovania si učiva dopredu, nie je reálne danú tému zvládnuť. Pracovné zošity z matematiky už na začiatku preberaného učiva majú v zadaní príklady, ktoré vôbec nemôžu pomôcť pri osvojení si látky, práve naopak, sú veľmi zložité a komplikované a jediné čo dosiahnu, je frustrácia dieťaťa z neschopnosti zadanie vyriešiť (konkrétne napr. premeny jednotiek).
Zároveň si dovolím poukázať na obsah školskej tašky dieťaťa ZŠ. Na každý predmet kniha, pracovný zošit, normálny zošit, pomocník, pracovné listy, pomôcky a pod., dostaneme sa k hmotnosti tašky, ktorú by určite žiadny lekár 30 kg dieťaťu neodporučil nosiť na chrbátiku. Skutočne toho potrebujú toľko denne prenášať ? Stačí sa pozrieť na deti v MHD a to o čom hovorím, je zrejmé na prvý pohľad.

Apr 05

Anna

 • 05. 04. 2017
 • Anna

Ministerstvo školstva umožnilo 6 týždňov zasielať podnety a pripomienky k návrhu novej školskej reformy. Je paradoxné, ako málo učiteľov reaguje na túto možnosť. Myslím, že učitelia ani rodičia vôbec neveria tomu, že sa niečo môže zmeniť v tomto našom zdevastovanom školskom systéme.

Apr 24

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 24. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

Odporúčame buď vyňať alebo preformulvať.
Prečo sa LEN u riaditeľov Centier samostatne uvádza vyškolenie v systéme... a stotožnenie s filozofiou viacúrovňového poradenstva?
My to už realizujeme denno denne v praxi.
Do poradenského systému idú a v ňom zostávajú len takí angažovaní a vnútorne motivovaní odborní zamestnanci, ktorí uprednostňujú pomoc a starostlivosť, nie zisk!
Odborní zamestnanci –psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia,logopédi...už svojim vzdelaním sú automaticki „inkluzívni“!, pretože rešpektujú, akceptujú osobnosť dieťaťa takú, aká je a snažia sa individualizovať prístup iných;

Apr 28

Anita

 • 28. 04. 2017
 • Anita

Už vyše 10 rokov pracujem na ŠZŠ. Za tú dobu prešlo cez moje ruky už desiatky detí. Tieto detí sú ťažko vychovávateľné, sú MP nakoľko väčšinou pochádzajú zo soc. znevýh. prostredia. Aj keď navštevujú MŠ, ich rozumové schopnosti, základné vedomosti sú na veľmi nízkej úrovni. V ŠZŠ máme vytvorené vhodné podmienky pre individuálnu prácu, pretože je tu nižší počet detí, a vzdelávací program je prispôsobený im schopnostiam a vedomostiam.
Učivo preberáme v pomalšom tempe, aby si to ľahšie osvojovali, môžu prežívať pocit úspechu. Ak by tieto detí boli zaradení do bežnej ZŠ, s tempom práce by nestačili a nemohli by postupovať z ročníka do ročníka.
V ZŠ pracujú odborne vzdelaní učitelia, ktorí svojej práci rozumejú. Myslím si, že bez ŠZŠ žiaci s MP by nedokázali sa začleniť a byť plnohodnotným členom spoločnosti, preto v žiadnom prípade nesúhlasím s preradením MP detí do bežných ZŠ.

Mar 18

Stanislav

 • 18. 03. 2017
 • Stanislav

Dobrý deň!
Celá výchova a vzdelávanie stojí a padá na disciplíne. Známi je výrok Komenského:" Škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody". Žiaľbohu táto historická pravda sa nenosí, lebo by nabúravala extrémny výklad humanizmu, ľudských práv, demokracie a slobôd. Viac menej všetci vieme, čo chceme, ale sa to bojíme pomenovať, aby sme sa nedajbože nestali extrémisti a ne demokrati, ktorých by pranierovali média a vševediaci tretí sektor. Toto je kľúčom k riešeniu celého problému. A tak spanilo sme vo vleku západných demokracií, kde násilie na školách má zelenú, lebo sankcie by boli označkované anti humánnosťou a extrémizmom. Chodíme okolo horúcej kaše a tvárime sa, že cisár má nové šaty, aj keď je nahý. Ešte k tomu monolitu. Chceli by sme mať celú populáciu múdru, vzdelanú, bažiacu po zážitkovom čítaní a čítaní s porozumením, no opäť ignorujeme prirodzený výber a a diverzitu homo sepiensa. Ignorujeme zákonitosť, že v tejto "slobodnej spoločnosti" vždy boli a budú elity a jej viac vrstvenie . Ignoruje sa fakt, že od revolúcie štát nevypracoval oficiálnu "doktrínu štátnej morálky" a tým sa opäť vraciame k disciplíne a poriadku, na ktoré má účinne dohliadať represia.
Implantujeme do spoločnosti rôzne západné teórie, ktorým ani oni samy neveria, ako je Pride, supervízie, Fridmanov, Rogersov, Prekopová a ďalších, ktorými sú balamutení absolventi psychológie a keď dôjde k skratu indivíduá na škole, tak sa rýchlo zamknú v svojom kabinete a čakajú na jeho vychladnutie, aby mu dali vyplniť test. To je to najhoršie, ako sa uberá naša škola. Nacpať do škôl armádu psychológov, špeciálnych pedagógov a iných vymyslených gógov.
A keď je pedagóg na dne , tak mu naordinovať paragraf o absolvovaní stretnutia s psychológom na trénovanie sebakontroly, seba ovládania a prevencie proti agresivite. viď. Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch.....
Veľa zdaru vo vymýšľaní!
Človek z praxe a riadenia......

Apr 27

rektor

 • 27. 04. 2017
 • rektor

Všeobecný komentár k materiálu ako celku:

Základná preambula odvíjajúca sa aj od publikovaného návrhu na novelizáciu ZVŠ i návrhu Zákona o zabezpečení kvality VŠ vzdelávania:
AO UPJŠ je znepokojená trendom odlivu intelektuálnej stredoškolskej špičky na zahraničné vysoké školy, najmä v ČR. Jednou z príčin je, že slovenské vysoké školstvo je z hľadiska kvality pre uchádzačov nečitateľné. Neexistuje ochota deklarovať pozíciu výskumných univerzít, ktoré by garantovali študentom kvalitné VŠ vzdelanie na báze špičkových vedeckých výsledkov. Po poslednej komplexnej akreditácii a rozhodnutí vybudovať univerzitné vedecké parky nevidíme dôvod opäť bojovať o rámec výskumnej univerzity v horizonte ďalších 4-6 rokov. Za ten čas hrozí devastácia slovenského vysokoškolského vzdelávacieho priestoru z pohľadu komplexnej vybavenosti i personálneho obsadenia študentmi i zamestnancami. Celé roky sme sa prispôsobovali rámcom vymedzenými komplexnou akreditáciou. Posledná komplexná akreditácia jasne deklarovala, ktoré vysoké školy spĺňajú prísne medzinárodné štandardy. Navyše, niektoré univerzity obstáli aj v súťaži o projekty EŠF na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov (UVP). Sme toho názoru, že sú to jasné a preukázateľné dôvody na okamžité definovanie týchto univerzít ako „výskumných univerzít“, pre ktoré by sa prípadne mohol určiť čas, dokedy majú svoj status obhájiť evaluáciou tvorivej činnosti podľa navrhovanej právnej úpravy. Štát investoval obrovské zdroje do UVP, a ak sa nezabezpečí ich udržateľnosť a marketingový potenciál pre nábor študentov a zamestnancov tak reálne hrozí, že sa minú svojho poslania a nenaplnia očakávania. Sme toho názoru, že štruktúru študijných odborov, akreditačné štandardy by mali definovať odborníci najmä z výskumných univerzít.

Tak ako pri prvom zverejnení „Učiaceho sa Slovenska“ aj teraz zotrvávame na stanovisku, že materiál nenaznačuje postupnosť, spôsob ani harmonogram realizácie priorít reformy. Navodzuje dojem, že vzdelávací systém by sa do ideálneho stavu mal nastaviť samoreguláciou bez zásadnej intervencie zvonku. Takto rozsiahlo koncipovaná reforma si však vyžaduje principiálnu zmenu financovania, organizácie a riadenia rezortu školstva. Za jeden z problémov takto široko koncipovaného materiálu považujeme to, že na jednej strane sa snaží komplexne definovať víziu všetkých stupňov vzdelávania, čo na druhej spôsobuje, že nemá vytýčenú jednoznačnú líniu. Predkladatelia mali snahu materiál kvalitatívne vylepšiť, vytvoriť podmienky na vcelku bezproblémové fungovanie všetkého, kde kvalita v porovnaní s európskym vysokoškolským vzdelávacím priestorom zjavne absentuje.

Mar 18

Peter

 • 18. 03. 2017
 • Peter

Reformy sú od začiatku a školstvo nepostúpilo dopredu, ale dozadu.Všetko sa točí, že Tí , ktorí to vedú od hora tak robia to od stola.Koľkí učili aspoň 20- 3o rokov či na základnej alebo strednej škole.Nie na vysokej daleko mimo reality.Takže aká je spoločnosť teda od vrchu skorumpovaná,taká bude budúcnosť našej mládeže.Mládeži dáme hry a chleba starí Rimania to začali a dnes to používa každá politická strana.Potrebuje ľudí nerozmyšľajúcich. Stačí , ked im dajú hlasy , lebo veľa ľudí sa na tom priživuje.Z roka na rok ide morálka dole od štátnych predtsaviteľov vidia, že za podvody, nikto nezaplatil.Korupcia, podvádzanie je nepostihnuteľná.Súdnictvo je na dne.Miliardy sa ukradli nik nebol postihnutý.Školstvo je biznis vznikli Nuceum,MPC,INEKO a veľa podobných subjektov , ktorí sa priživjú na skumaní a akože robenia niečoho, teda porovnávania škôl.Tu sa podvádza z hora ministerstva a dole sa to tiahne.Školy bojujú o peniaze na žiakov.Maturity unikajú testy, alebo sa to zahrá tak , že sa nechá odpísať.Ministetrstvo školstva dá zákazky napr. na internet mnohonásobne predražený a mnoho iných... Kupovali sa perá, školské pomôcky akože sifony , prenajímali autá a veľa dalších zlodejín.ZMOS akože nemá peniaze na zvýšenie platov učiteľov,kucháriek , školníkov nie sú peniaze. Na základne veci nie sú peniaze a tu sa ide robiť akože reforma? Na čo? Ked sa kradne z hora a dole už nič nedostane????Tento stav vyhovuje , lebo Slovákom stačia sľuby, alebo chlieb a hry.Každá vláda sa tvári , že robí pre školstvo výsledok vidíme po koľkých rokoch upadajúca morálka, vedomosti žiakov a nepostihnuteľnosť za svoje skutky.Súdnictvo , zdravotníctvo ,totálne prepadá tak i školstvo.Neviem či sme už na úplnom dne, ale vyzerá, že sa dá ešte padnúť ešte nižšie.Školstvo je biznis na ktorom sa mnohí obohacujú ako aj v iných odvetviach.Reforma sa robí od peňazí , ktoré musia ísť od dola.Teda dostať sa tam , kam patria.Inak je to opäť fraška.Koľko je úradníkov na ministerstve,Vuc,obvodných úradoch atd .Chýbajú peniaze na špeciálních pedagógov iba sa hovorí, že peniaze sa dajú , ale skutek utek.Tak že pripomienkovať môžeme karavána ide dalej. Slová, sľuby a výsledok: že tí ktorí sú hore im to vyhovuje.

May 05

doc. Ing.Matej

 • 05. 05. 2017
 • doc. Ing.Matej

Základné školy : Vytvorenie podmienok ,aby deti nestratili chuť a nadšenie učiť sa. Deti vstupujú do škôl a chcú objavovať svet a školy by ich v tom mali podporovať a nie dusiť ich zvedavosť. Dôležité je naučiť ich,ako môžu získavať informácie a ako rozlíšiť medzi pravdivými a lživými informáciami Bez výrazného
finančného ohodnotenia učiteľov na všetkých stupňoch škôl a ich kvalitnejšieho vybavenia nebude možné realizovať predloženú reformu školstva. A keďže deti sú budúcnosťou našej krajiny a učitelia sú tí najdôležitejší ,pretože oni cez ďalšiu generáciu pripravujú budúcnosť našej krajiny.Progresívna škola nestojí viac je to len o prístupe. K realizácií reformy bude potrebné získať na svoju stranu rodičov, Ktorí by mali pochopiť ,čo bude v živote ich deti naozaj potrebovať. Zo školstva je nutné odstrániť administratívu, ktorá zaťažuje učiteľov,žiakov i rodičov, aby zo školstva neodchádzali ustráchaní, ale odvážni a sebavedomí žiaci.Je potrebné venovať viac pozorností zo strany kompetentných riadeniu a financovaniu škôl v regiónoch a obmedziť rušivé vplyvy a negatívne zásahy starostov v obciach.
Vysoké školy.
Úroveň vysokého školstva /ďalej iba VŠ/ má klesajúcu úroveň v porovnaní pred revolúciou. Hlavnými príčinami sú :-Veľký počet VŠ.Dnes už pomalý v každom väčšom meste je VŠ. Napr:Súkromné VŠ zamerané na bezpečnostný manažment a sociálnu prácu chrlia slabo pripravených absolventov ,ktorí sotva prispejú k rozvoju zaostávajúcich regiónov východného Slovenska.Ďalej je to slabá úroveň vedy .Veda by nemala slúžiť k získavaniu : vedeckých titulov najmä nie nezaslúžených ,vedúcich funkcií a k osobnému obohacovaniu . Veda by mala prispieť k zvyšovaniu úrovne štúdia a prípravy študentov , k rastu ekonomiky k tvorba pracovných miest a k zlepšovaniu života občanov .
Kľúčom k zatraktívneniu štúdia na VS je zabezpečenie rovnováhy cieľov ,obsahu a didaktických metód v kurzoch medzi teóriou a praxou. Zatiaľ sa kladie príliš veľký dôraz na teóriu . Študenti by mali vedieť ,že teória ,ktorú sa učia má využitie v praxi. Ale, ako to zrealizovať keď väčšine docentov a profesorov chýba prax. To je azda najväčší problém VŠ na Slovensku. Kým napr. v Rakúsku na VŠ nemôže prednášať učiteľ a to bez výnimky ,ktorý nemá aspoň dva roky praxe . Na Slovensku sa to prehliada a toleruje pretože väčšine učiteľov chýba prax. . Som presvedčený o tom že každý vysokoškolský učiteľ bez výnimky by mal prejsť tvrdou praxou . Potom by neboli dávané tituly profesorov,docentov,DrSc, ,Dr.h.c. za nič./česť výnimkám/. VŠ by sa nemali vyhovárať na vyhlášku vedeckých hodnostiach a mať strach s príchodu špičkových odborníkov z praxe že im zaberú miesto a tým ohrozia ich nenahraditeľnosť.Ale naopak oni by boli veľkým prínosom najmä pre študentov a pre vedu. Osobne viem o záujme viacerých firiem a spoločností z východného Slovenska praxe a o ich ponuke . Bohu žiaľ oslovené univerzity neprejavili záujem o spoluprácu ani si nenašli čas na stretnutie s nimi.

Apr 23

Ľudmila

 • 23. 04. 2017
 • Ľudmila

- uprednostniť kvalitné učebnice ( využiť vedomosti skúsených učiteľov a nie odborníkov odtrhnutých od praxe) pred množstvom pracovných zošitov, ktoré sú často nekoncepčné, nenadväzujúce na učebnice a rodičia platia za ne nemalé peniaze
- žiak na ZŠ ešte nemôže posúdiť, ktoré učivo je pre neho užitočné a ktoré nie, lebo sa mu môže stať, že si "odreže" cestu k získaniu vzdelania na určitom type SŠ alebo VŠ vo vyššom veku
- chybou našich reforiem je, že sa stále viac prispôsobujeme obsahom učiva "slabším" žiakom, prípadne žiakom so špeciálnymi potrebami bez ohľadu na ich IQ ( nie všetci môžu dosahovať vynikajúce výsledky aj pri maximálnom nasadení rodičov aj učiteľov), takže to vyzerá, že ostatní normálni bezproblémoví žiaci sú v školách"znevýhodnení"

Apr 27

rektor

 • 27. 04. 2017
 • rektor

Všeobecný komentár k materiálu ako celku:

Materiál sa vôbec nevenuje korumpovateľnosti akademického prostredia, čo sa prejavuje napr. pri hodnotení grantových projektov, „naháňaní“ citácií, nadprodukcii účelových publikácií, atď.

Mar 21

Andrea

 • 21. 03. 2017
 • Andrea

Stanoviť radšej povinné absolvovanie posledného ročníka - predškolského v materskej škole. Nepresúvať ho do základných škôl. Zbytočné nákladné a organizačné zmeny, ktoré v reále neprinesú žiadne zmeny!

Apr 03

Judita

 • 03. 04. 2017
 • Judita

Dobry den, moj nazor sa tyka vyucovania cudzich jazykov. Bolo by nacase skorigovat mylne rozhodnutie zaviest na zakladnych skolach povinne vyucovanie anglickeho jazyka. Druhy cudzi jazyk sa na mnohych skolach prestal vyucovat, lebo je to asi pre skolu financne vyhodnejsie. Rodicia a ziaci nemaju informaciu, ake je dolezite ovladat aspon dva cudzie jazyky. Mnohi zamestnavatelia ziadaju od svojich pracovnikov okrem anglictiny aj znalost dalsieho jazyka. Okrem toho nase deti nie su take vytazene, ako sa to prezentuje - zvladli by aj ten druhy jazyk. A nielen deti, ktore vyrastali v slovensky hovoriacich rodinach. Nepodcenujme romske deti a deti, ktorych materinskym jazykom je madarcina. Ved ked sa naucia 2 a viac jazykov deti v inych krajinach Europy, maju byt tie slovenske horsie?
Ale demotivovani ucitelia tiez nemaju volu a silu presadzovat svoje poziadavky a idey. Pokial poznam situaciu na zakladnych skolach, tak si mnohi splnia povinnosti, urobia to, co je potrebne, aby dostali svoje peniaze a tym sa cela iniciativa pre nich konci.
Na vysokych skolach je uroven vyucovania buducich ucitelov velmi nizka. Cele studium je demotivujuce, lebo aj na vysoke skoly prichadzaju ziaci s nedostatocnymi vedomostami (nielen cudzich jazykov) a mladi ludia studuju len kvoli titulu.
Spolupraci so skolami sa venujem 27 rokov a kritickych poznamok by som mala ovela viac.
S pozdravom
Judita Kubincova

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Je potrebné zmeniť systém vzdelávania Rómov na Slovensku. Súčasný stav nie je dobrý v prvom rade pre nich, potom pre učiteľov, ktorí ich učia a pre celú našu spoločnosť. Rómsky žiaci, potrebujú mať svoj špeciálny Štátny program edukácie a potom na dotknutých školách školský program, v ktorých by sa kládol dôraz na získavanie praktických zručností. Zredukovať by sa mal počet predmetov, ale aj hodín, ktoré sú pre nich nepotrebné. Bolo by načase poriadne si uvedomiť, že sú to ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia a potrebujú iný prístup k vzdelávaniu a výchove. Rómovia sú chudobný a jednoduchý, potom aj my by sme mali zjednodušiť, to ako ich pripravujeme do života.

Apr 30

Jana

 • 30. 04. 2017
 • Jana

Individualizácia vzdelávania na Slovensku veľmi dobre funguje, čo chceme meniť? Deti, ktoré potrebujú individuálny prístup majú svoje školy, v ktorých zažívajú úspechy. Tieto úspechy by nedosiahli, ak by boli v bežnej škole. Prečo im to chceme vziať?
Ak sa bavíme o „neúspešných žiakoch“ v základných a stredných školách, často to nie sú tí, ktorí nie sú disponovaní, ale najmä tí, ktorí nemajú záujem, návyky, ich príprava na vyučovanie je nedostatočná. Každé dieťa by malo dostať šancu začleniť sa do zdravého kolektívu, ale škola ako systémová inštitúcia, ktorá celoplošne vzdeláva deti by mala predovšetkým dbať na to, aby aj priemerné dieťa, ktorých je v triede väčšina, malo optimálne podmienky pre svoj rozvoj.

Apr 01

Anna

 • 01. 04. 2017
 • Anna

Nie vždy je individualizácia vzdelávania najlepším riešením. Žiaci s ťažším handicapom by aj naďalej mali byť vzdelávaní v špeciálnych školách, kde je sociálna klíma, možnosť zapájania sa do mimovzdelávacích aktivít a pocit úspechu pre nich väčším prínosom ako spoločnosť asistenta a odsúvanie až izolácia od kolektívu detí.

Apr 24

Lucia

 • 24. 04. 2017
 • Lucia

Asistenta žiaka by bolo inkluzívnejšie nahradiť pedagogickým asistentom (asistentom učiteľa), teda nie stigmatizovať žiaka so švvp, ale dať podporu každému učiteľovi. Ak žiak potrebuje osobného asistenta (jeho náplň práce je iná než činnosti ktoré by mal robiť asistent žiaka alebo asistent pedagóga) mal by mať žiak možnosť ho mať pri sebe aj v škole.
Skoro v každej triede je niekoľko integrantov s odporúčaním na asistenta. Keby každý integrovaný žiak dostal asistenta - a na to má každé dieťa právo ak má túto potrebu. Stojí to podstatne viac peňazí, než keby dostal asistenta každý učiteľ, plus by osobní asistenti (platení z balíka MPSVaR) mali prístup do školy a všade kde ich deti potrebujú (napĺňa iné potreby než asistent školský).
Tiež by mali byť asistenti padagóga vzdelávaní (nielen kurzom v metodickom centre, ale mali by mať akési pedagogické minimum plus akreditáciu pracovať s istým typom znevýhodnania, toto by malo byť ľahko dosiahnuteľné a zaväzovať asistenta si vzdelávanie "odrobiť" v praxi - aby ostal reálne robiť to čo mu štát zaplatil) a mali by byť zamestnávaní na dlhšiu dobu než len pár mesiacov, aby sa mohli stať súčasťou tried a ich prítomnosť nenarúšala integritu triedneho a školského kolektívu. Pre dieťa je tiež dôležité (obzvlášť pre deti s PAS, poruchami správania,...) aby asistent bol relatívne stálym nemeniacim sa partnerom učiteľa, ktorý pozná triedu, deti a nemení sa každé 3mesiace.

Apr 10

Jana

 • 10. 04. 2017
 • Jana

Keďže sa plánuje v dokumente zrušiť povinná šk. dochádzka, navrhujem do ind. vzdelávania zaručene komlexnú diagnostiku, dnes z. 447/2008 a 448/2008 prilohy č. 3 a 4. Ukony sebaosluhy a socialne aktivity. Ak sa dieťa vzdeláva pripravujeme ho na povolanie a preto toto dieťa nevyžaduje v procese vzdelávania opatrovanie,ale asistenciu. Dnes sa opatrovanie poskytuje : "Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne." Ak je dieťa v škole, aj v klube do 16.30h. Je nelogické, aby toto spĺňalo, napriek tomu sa dnes poskytuje rodičom výlučne opatrovateľský príspevok. Úrad vyžaduje potrdenie len od ZŠ, rozsah hodín nad 20h, nemá informáciu o dĺžke pobytu v šk. klube, CVC, ZUZ a tu dieťa vyžaduje asistenta. Nikoto dieťa v šk. zariadení neopatruje!!!! preto je potrebné dať možnosť rodičom poberať OA, aj úkony sprevádzania do školy, zo školy, a sociálne aktivity, alebo osobe určenej rodičom /zákonným zástupcom/. Opatrovanie sa poskytuje pri st. odkázanosti 5 (8-12h denne) st. 6 (12-24h denne). Rodičia nemajú nárok poberať príspevok na stupne 1-4. Ak je napr. 5čl rodina v 2iz byte nie sú nato reálne prisiestorové možnosti, aby mali doma jedného, alebo dvoch OA pre dieta ZTP (bytové možnosti). Ak by sa zjednotil systém posudzovania, prídeme nato, že dieťa vzdelávané vyžaduje prevažne osobnú asistenciu a nie opatrovanie. Podľa rozsahu hodín pobytu v škol. zariadení a nie len v ZŠ. Zakomponovať do dôchodkového poistenia neplatené voľno rodičom ZTP dieťaťa a možnosťou zahlásenia sa v čase prázdnin na dôchodkové poistenie. /už len preto,že to dieťa nie je v ústave, ale doma/ Výkaz o odpracovaných hodinách by sa vykázal podla toho, kto vykonaval OA pocas prázdnin, rodic, alebo ina osoba. Je v súčasnosti možnosť mať aj viacerých osobných asistentov.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Základná škola nemá vychovávať špecialistov, ale dať dieťaťu základné vedomosti a zručnosti. Na špecializáciu sú stredné a vysoké školy.

Mar 16

Roman

 • 16. 03. 2017
 • Roman

Zlepšiť prípravu učiteľov na prácu v školách.
Sprísniť „Talentové skúšky“ na pedagogické školy /nie ten, ktorý je najmúdrejší, ale ten, ktorý VIE NAUČIŤ aj toho najslabšieho žiaka /

Apr 07

Jana

 • 07. 04. 2017
 • Jana

V prvom rade nemám, kde ani zapísať svoj podnet, pretože tento dokument aj keď rieši výchovu, nemyslí na školské kluby detí, výchovu mimo vyučovania, ktorá sa uskutočňuje na základných školách. Nie je tu riešená pedagogika voľného času, ktorá je veľmi špecifická a uskutočňuje sa v poobedných hodinách na ZŠ. Vychovávatelia sú pedagogickí zamestnanci tak ako učitelia, ale v tomto dokumente to nie je konkrétne riešené.

Apr 17

Adriana

 • 17. 04. 2017
 • Adriana

Organizácia, obsah ani formy vzdelávania v škole nie sú uspôsobené tak, aby učiteľom umožňovali cielene odkrývať jedinečný potenciál.... súhlasím, nie je to však pre to, čo je uvádzané ako dôvod v dokumente, lež preto, že učitelia majú zlé podmienky na prácu, lebo a) veľké triedy, b) preťažení učitelia...nazdávam sa, že treba znížiť základné úväzky.
Ak sa bavíme o individualizácii vzdelávania, tak v triede s 30 žiakmi to pôjde asi ťažko.
Ak sa bavíme o „neúspešných žiakoch“, často to nie sú tí, ktorí nie sú disponovaní, ale najmä tí, ktorí nemajú záujem, návyky, ich príprava na vyučovanie je nedostatočná. Zvlášť to vnímam na strednej škole, a to bez ohľadu na to, či ide o klasickú písomku, hru na hodine, projekt. Osobne mám skúsenosti s projektovým vyučovaním, kde však sami žiaci napríklad dávajú negatívnu spätnú väzbu, ak majú byť v skupine s niekým, za koho musia napríklad robiť, pretože on nemá záujem ani snahu. Otázka najslabších žiakov je preto veľmi diskutabilná a nazdávam sa, že dané opatrenia smerujú práve k podpore tých študentov – z pohľadu strednej školy -, ktorí nemajú záujem, ochotu a minimálnu snahu.
Preto navrhujem:
Znížiť počet žiakov v triedach na cca 18-20.
Znížiť základný úväzok učiteľa (pri nezmenenom plate) na cca 18 hodín týždenne, čo mu umožní nielen lepšie sa pripraviť na hodinu, ale aj lepšie danú hodinu viesť.
Prípadne časť úväzku vyčleniť na individuálne konzultácie a doučovania

Apr 26

Ivana

 • 26. 04. 2017
 • Ivana

Ak výsledky maturitných skúšok v uplynulých rokoch nepreukázali významný rozdiel medzi absolventmi štvor- a osemročných gymnázií, je existencia osemročných gymnázií ako škôl pre nadaných žiakov zbytočná. Bolo by preto vhodné uvažovať o ich úplnom zrušení.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Navrhujeme znenie:
1-13.02 Vytvoriť podmienky na umožnenie slovného hodnotenia

Na gymnáziách zavedenie slovného hodnotenia nepovažujeme za dobré riešenie. Učiteľ napríklad geografie môže v jednom školskom roku učiť okolo 200 žiakov. Slovné hodnotenie pri takomto počte nie je zmysluplné.

Vo všeobecnosti odporúčame viac fakultatívny ako obligatórny prístup. Neočakávajme, že bude fungovať niečo, čomu ľudia nerozumejú, tobôž s tým nesúhlasia. Dajme školám a učiteľom čas aby sa stotožnili s tým, čo sa od nich čaká a aby robili veci ktoré sú v ich prípade prínosné.

Apr 20

Jana

 • 20. 04. 2017
 • Jana

Zaviesť by sa mal povinný predmet pre všetkých žiakov etická výchova.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Nesúhlasíme s absolútnou individualizáciou vzdelávania. Každý človek žije v spoločenstve a musí sa mu prispôsobovať, musí poznať svoje možnosti v rámci spoločnosti. Nik nežije sám. Dieťa sa musí učiť od mala prekonávať prekážky, riešiť konflikty, pravidelne na sebe pracovať, musí poznať svoje silné a slabé stránky, aby vedelo reálne odhadnúť svoje možnosti a v dospelosti ho tak nič neprekvapilo a nesiahalo k tragickým riešeniam. Pracovať v tíme a veľakrát i pre tím – to nie je fráza.

Apr 28

Anita

 • 28. 04. 2017
 • Anita

Už vyše 10 rokov pracujem na ŠZŠ. Za tú dobu prešlo cez moje ruky už desiatky detí. Tieto detí sú ťažko vychovávateľné, sú MP nakoľko väčšinou pochádzajú zo soc. znevýh. prostredia. Aj keď navštevujú MŠ, ich rozumové schopnosti, základné vedomosti sú na veľmi nízkej úrovni. V ŠZŠ máme vytvorené vhodné podmienky pre individuálnu prácu, pretože je tu nižší počet detí, a vzdelávací program je prispôsobený im schopnostiam a vedomostiam.
Učivo preberáme v pomalšom tempe, aby si to ľahšie osvojovali, môžu prežívať pocit úspechu. Ak by tieto detí boli zaradení do bežnej ZŠ, s tempom práce by nestačili a nemohli by postupovať z ročníka do ročníka.
V ZŠ pracujú odborne vzdelaní učitelia, ktorí svojej práci rozumejú. Myslím si, že bez ŠZŠ žiaci s MP by nedokázali sa začleniť a byť plnohodnotným členom spoločnosti, preto v žiadnom prípade nesúhlasím s preradením MP detí do bežných ZŠ.

Mar 16

Jana

 • 16. 03. 2017
 • Jana

Kvalita školstva upadá vzdelaním našich učiteľov, ktorí sa nechcú prispôsobiť novodobým trendom. 55 ročný učiteľ neuznáva iné metódy, postupy ako sú tie, ktoré učil pred 30 rokmi.
Učiteľ, ktorý bol predtým predávač, krajčír bez maturity si spraví maturitu, za 2-3roky si spraví vysokú a ide učiť deti. Podotýkam mám VŠ pedagogickú a necítim sa na to, aby som vedela vzdelávať deti.
Učitelia nie sú kontrolovaní. Mnohí učivo ktoré učia ani sami neovládajú tým ho nevedia predniesť, vysvetliť, naučiť a neexistuje "niekto alebo niečo" čím by bol tento učiteľ kontrolovaný. Kontrola riaditeľa nieje v mnohých prípadoch kontrola.
Vzdelaný učiteľ vzdelaný žiak.

Apr 24

Lucia

 • 24. 04. 2017
 • Lucia

Asistenta žiaka by bolo inkluzívnejšie nahradiť pedagogickým asistentom (asistentom učiteľa), teda nie stigmatizovať žiaka so švvp, ale dať podporu každému učiteľovi. Ak žiak potrebuje osobného asistenta (jeho náplň práce je iná než činnosti ktoré by mal robiť asistent žiaka alebo asistent pedagóga) mal by mať žiak možnosť ho mať pri sebe aj v škole.
Skoro v každej triede je niekoľko integrantov s odporúčaním na asistenta. Keby každý integrovaný žiak dostal asistenta - a na to má každé dieťa právo ak má túto potrebu. Stojí to podstatne viac peňazí, než keby dostal asistenta každý učiteľ, plus by osobní asistenti (platení z balíka MPSVaR) mali prístup do školy a všade kde ich deti potrebujú (napĺňa iné potreby než asistent školský).
Tiež by mali byť asistenti padagóga vzdelávaní (nielen kurzom v metodickom centre, ale mali by mať akési pedagogické minimum plus akreditáciu pracovať s istým typom znevýhodnania, toto by malo byť ľahko dosiahnuteľné a zaväzovať asistenta si vzdelávanie "odrobiť" v praxi - aby ostal reálne robiť to čo mu štát zaplatil) a mali by byť zamestnávaní na dlhšiu dobu než len pár mesiacov, aby sa mohli stať súčasťou tried a ich prítomnosť nenarúšala integritu triedneho a školského kolektívu. Pre dieťa je tiež dôležité (obzvlášť pre deti s PAS, poruchami správania,...) aby asistent bol relatívne stálym nemeniacim sa partnerom učiteľa, ktorý pozná triedu, deti a nemení sa každé 3mesiace.

May 06

doc. Ing.Matej

 • 06. 05. 2017
 • doc. Ing.Matej

A, Vytvorenie podmienok ,aby deti nestratili chuť a nadšenie učiť sa. Je veľmi dôležité zadefinovať Základné školy, ako atraktívne, progresívne a interaktívne miesto pre objavovanie nových informácií a vedomostí. Nie ako miesto, kde sa memorujú poučky a deti si trénujú akurát schopnosť prerozprávať informácie, ktorým vôbec nerozumejú. Dôležité je naučiť ich, ako môžu získavať informácie a ako rozlíšiť medzi pravdivými lživými informáciami. Je rovnako potrebné odstrániť trend úkolovania detí neprimeraným množstvom domácich úloh, ktoré nahrádzajú vyučovací proces, pretože dieťa v takomto veku ešte stále potrebuje oddychovať, objavovať okolitý svet, tráviť čas so súrodencami a kamarátmi. Musíme si byť istí, že učitelia neprenášajú časť svojej práce a zodpovednosti na rodičov prostredníctvom domácich úloh. Škola má byť miesto, kde sa dieťa vzdeláva, domov a rodina je miesto, kde sa učí základným sociálnym pravidlám, etikete, zodpovednosti, vzájomnému rešpektu a zodpovednosti. Bez výrazného zvýšenia platov učiteľov a kvalitnejšieho vybavenia škôl nebude možné zrealizovať pripravovanú reformu školstva A keďže deti sú budúcnosťou našej krajiny , učitelia sú tí najdôležitejší pretože oni cez ďalšiu generáciu pripravujú budúcnosť našej krajiny.
Vysoké školy.
Úroveň vysokoškolského vzdelávania na Slovensku má klesajúcu úroveň v porovnaní s úrovňou pred revolúciou. Jednou z vážnych príčin je veľký počet VŠ . Dnes už pomaly v každom väčšom meste na východnom Slovensku je vysoká škola so zameraním na bezpečnostný manažment alebo sociálnu prácu . Tieto vysoké školy chrlia absolventov ,ktorý nie sú pripravený riešiť zložité problémy chudobných regiónov východného Slovenska. Ďalej je to slabá úroveň vedy. Veda na VŠ by nemala slúžiť k získavaniu vedeckých titulov najmä nezaslúžených, vedúcich funkcií a k osobnému obohacovaniu sa. Veda by mala pomôcť zvyšovaniu technickej úrovne výrobkov k zvyšovaniu úrovne vzdelávania ,k rastu ekonomiky a k zlepšovaniu života občanov. Rovnako ,ako v prípade základných škôl, študenti vysokých škôl v prípade humanitných vied sú len jednoducho skúšaný z toho, ako dokážu odrapotať nejaké poučky a definície, ktoré im nič nehovoria. Absolventom chýbajú základné prezentačné schopnosti, nevedia vystupovať, chýba im sebavedomie a akékoľvek spojenie s praxou. Stále pretrvávajú nedostatky v štýle vyučovania ,ktorý je tradičný . Kľúčom k zlepšeniu a k zatraktívneniu štúdia na VŠ je zabezpečenie rovnováhy cieľov ,obsahu a didaktických metód v kurzoch medzi teóriou a praxou. Zatiaľ sa kladie príliš veľký dôraz na teóriu. Študenti by mali vedieť ,že teória ,ktorú sa učia má využitie v praxi . Ale ,ako to zrealizovať keď väčšine učiteľov ,docentov a profesorov chýba prax . To je azda najväčší problém VŠ na Slovensku. Kým napr. v susednom Rakúsku na VŠ nemôže učiť učiteľ a to bez výnimky ,ktorý nemá aspoň dva roky praxe Na Slovensku sa to zatiaľ prehliada a toleruje. Som presvedčený o tom že každý vysokoškolský pedagóg na Slovensku bez výnimky by mal prejsť tvrdou praxou .Potom by neboli dávané tituly profesorov ,docentov, Dr.h.c a DrSc za nič. štúdia . V súčasností sa funkcionári VŚ bránia pôsobeniu špičkových odborníkov ,ako pohostinných profesorov z praxe .Odôvodňuje to vyhláškou o habilitáciach a inauguráciach profesorov a docentov, že by to narušilo objektivitu a úroveň prípravy . Svedčí to o zabetónovaní systému a obave ,že by schopnejší a kreatívnejší odborníci z praxe mohli narušiť ich pôsobenie na VŠ.

Mar 17

Marta

 • 17. 03. 2017
 • Marta

Učiteľské povolanie je poslanie. Ak ide študent na učiteľské povolanie len preto, že má v zime a v lete prázdniny a základná výmera dovolenky je 9 týždňov, tak je to potom učiteľ, ktorý si chodí do školy pokecať s kolegami a školákov/študentov nič nenaučí, práve naopak, demotivuje ich.
Výber potenciálnych uchádzačov na učiteľské povolanie by malo byť predovšetkým motivované záujmom o deti, radosť z učenia a naučenia. To sa týka už učiteľov na základných školách, keď niektorí z nich (česť dobrým učiteľom) nadávajú žiakom do "sprostých", vrieskajú na nich a ponižujú ich. Zažila som to pri mojom synovi, keď sa hlásil na strednú školu, tak mu matematikárka povedala, že je hlúpy a dnes je Ing. s ekonomickým vzdelaním. Ale toho ponižovania zo strany učiteľov si na základnej škole užil dosť. Jeho vyjadrenie bolo, že nikdy nedá svoje dieťa do slovenských škôl.
Preto sa musí dbať osobitný zreteľ na výber učiteľov už základných škôl. Bolo by už na čase po páde železnej opony urobil z nefunkčným slovenským školstvom. Dieťa nikdy nie je zlé, ale jeho vychovávatelia. Chýba mi ľudský prístup a psychologická gramotnosť učiteľov.
Marta

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Chýba nám v materiáloch vzdelávanie rodičov a osveta spoločnosti. Aby si rodičia informovanejšie vyberali z odporúčaných spôsobov vzdelávania nestačí len, že ich o tom budeme informovať. Je potrebné, aby tomu rozumeli. A to bez ich vzdelávania nie je možné, hlavne u rodičov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, majorít.

Apr 20

Jana

 • 20. 04. 2017
 • Jana

Bolo by možno potrebné zabezpečiť rovnaké pomôcky na všetky školy - cez ministerstvo verejným obstarávaním by určite pri veľkej zákazke získali lepšiu cenu. návrhy na pomôcky by išli od učiteľov.

Učebnice ako také by nemuseli existovať, mohli by sa vydávať len zviazané tematické celky. lepšia práca s nimi prepojenie viacerých ročníkov.

Digitálne materiály ktoré sú v súčasnosti nie všetky zodpovedajú učivám, ktoré si deti majú osvojiť.


Terajšie počty detí v triedach a ich individuálne vzdelávanie nebudú prínosom bez asistentov, odbornej pomoci priamo na škole, a hlavne poriadnemu financovaniu - NIE NORMATÍV na žiaka.

Apr 30

SŠI Trenčín

 • 30. 04. 2017
 • SŠI Trenčín

U žiakov s mentálnym postihnutím nie je možné na základných školách dodržať to, aby sa časová dotácia predmetov riadila podľa učebných osnov špeciálnej školy. Čo so žiakmi počas anglického jazyka, fyziky, geografie, chémie, biológie atď.! Žeby napr. pracovné vyučovanie? Môžeme to požadovať, ale je to nerealizovateľné! Ak by sa to učiteľ skutočne snažil dodržať, tak jedine na úkor väčšiny bežných žiakov v triede, čiže by týchto žiakov diskriminoval. No vzdelávanie integrovaných žiakov nesmie obmedzovať vzdelávanie ostatných žiakov v triede!!! Čo budú vtedy robiť integrovaní? Sedieť a vyrušovať alebo si niečo kresliť, alebo ich pošleme von z triedy, alebo azda chceme, aby učiteľ, ktorý má v triede anglický jazyk, venoval sa aj dvom integrovaným žiakom s poruchami učenia podľa ich IVP a zároveň aj učil dvoch integrovaných žiakov s mentálnym postihnutím. Pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím vzhľadom na budúce uplatnenie v živote ako manuálnych pracovníkov má mimoriadny význam pracovné vyučovanie vo výchovno-vzdelávacom procese. Je to predmet, ktorý systematicky ovplyvňuje vytváranie pracovných zručností a návykov. V špeciálnych školách je materiálne zabezpečenie pracovného vyučovania na vysokej úrovni. Sú to najmä pracovne a dielne, pozemok, dostatok vyhovujúcich nástrojov, pracovných a učebných pomôcok a jednotného materiálu pre žiakov. Sme povinní pracovať v prospech týchto detí. Celkovo byrokracia v školstve v posledných rokoch veľmi rozbujnela a stáva sa pre kontrolné orgány často dôležitejšia ako žiaci samotní! Hrozí, že integrácia mentálne postihnutých detí v základných školách zostane iba na papieri, ktorý uspokojí kontroly, ktoré integráciu sledujú.
Kolektív učiteľov špeciálnej školy a ZŠ Trenčín

Apr 24

Milena

 • 24. 04. 2017
 • Milena

-po vytvorení koncepcie inklúzie overiť ju v praxi v testovacích školách. Nie zastrešenie len jednou pracovnou skupinou.
.príliš veľká finančná náročnosť na zabezpečenie bezbariérovosti pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
v koncepcii chýba systém diagnostikovania osobnostných predpokladov detí a žiakov na základe, ktorého by sa uskutočňovala väčšia miera individualizácie
-v koncepcii nie je uvedené od akého veku bude prebiehať inkluzívne vzdelávanie so špeciálnym zameraním (na šport, jazyky atď.)
-zabezpečenie asistentov v bežných školách bude vyžadovať vysoké finančné náklady
v koncepcii chýbajú konkrétne ciele, spôsoby realizácie koncepcie, časový harmonogram, očakávané pozitívne ukazovatele
-vzdelávanie v domácom prostredí je podľa legislatívy možné ale využíva sa len v malom rozsahu. Deťom zmenšuje priestor na rozvoj sociálnych vzťahov s rovesníkmi, zhoršovanie komunikačných zručností
-rôzna úroveň osvojených vedomostí, ktoré sú potrebné na uplatnenie sa na trhu práce
-povinná školská dochádzka detí od 5. rokov nie je riešením vzdelávacích problémov
-povinná školská dochádzka pre deti by mala začať od 6. rokov a predĺžiť sa k 18. rokom
-efektivita vzdelávania sa nezvýši, pretože skupiny budú heterogénne, nie sú stanovené počty začlenených žiakov do bežných tried, nie sú stanovené počty asistentov na triedy, neexistujú garancie na asistentov
-ako je to s podporným personálom?: asistent učiteľa, školský psychológ, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg a iní?.
-ako budú zabezpečené individuálne potreby žiaka?
-do akej mieri koncepcia predpokladá prácu s rodinou žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia?
-inklúzia a integrácia detí so sociálne znevýhodneného prostredia v ZŠ nedokáže vyriešiť problémy vzdelávania. Kto z Vás z autorského tímu "Učiace sa Slovensko" pracoval s rómskymi deťmi, ktoré prichádzajú z rómskych osád, dnes ich nazývame žiak so SZP? O to je to ťažšia práca, ak sa jedná o žiaka so ŠVVP, ktorý by sa mal vzdelávať v špeciálnej základnej škole. Tieto školy aplikujú špeciálne metódy výchovy a vzdelávania. Prečo rušiť to, čo je zabehnuté a dobre funguje?Na podnet koho sa majú uskutočniť tieto zmeny, aby žiak so ŠVVP bol integrovaný do bežnej ZŠ? Určite nie na podnet učiteľa zo ZŠ, ani učiteľa špeciálnej školy. Mnohým žiakom, ktorí prišli zo ZŠ na špeciálnu školu sa doslova zmenil život k lepšiemu. Učivo je prispôsobené schopnostiam a možnostiam žiaka, nikto zo spolužiakov sa im neposmieva, že nezvládajú učivo. Ak by ste mali aspoň trocha vedomostí o týchto problémoch, obsahu učiva tak by ste koncepciu nepodporovali.Veď vzdelávanie žiakov so SZP bude v takejto škole efektívnejšie. Žiaci budú vo väčšej miere reflektovať zmysel vzdelávania vo svojich životoch, ich motivácia vzdelávať sa bude postupne narastať a podporným systémom poskytovaná mimoriadna podpora v dôležitých prechodných obdobiach medzi jednotlivými stupňami vzdelania im bude pomáhať zvládať tieto obzvlášť náročné situácie. A viete si predstaviť žiaka s parazitmi, zlou hygienou, ktorý bude začlenený do školy s majoritnou populáciou? Dali by ste svoje dieťa do takejto školy? Viliam Gaňo svoje bohaté skúsenosti získal z praxe a až potom sa zúčastnil na vypracovaní návrhu nových školských zákonov!!!!
Mgr. Fábryová a kolektív PZ

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Chýba nám v materiáloch vzdelávanie rodičov a osveta spoločnosti. Aby si rodičia informovanejšie vyberali z odporúčaných spôsobov vzdelávania nestačí len, že ich o tom budeme informovať. Je potrebné, aby tomu rozumeli. A to bez ich vzdelávania nie je možné, hlavne u rodičov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, majorít.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Uvedené ciele si v praxi veľkých škôl nevieme predstaviť realizovať.
Chýba časový horizont, čo je veľmi dôležité a malo by patriť medzi prvoradé úlohy.

Apr 23

Mária

 • 23. 04. 2017
 • Mária

U5 dať právomoc diagnostickým centrám riešiť komplexnú diagnostiku dieťaťa od psychologickej cez špeciálno pedagogickú, s možnosťou preradenia dieťaťa na základe intelektu (dieťa je v DGC minimálne tri mesiace. Tím pracovníkov pozná dieťa komplexnejšie ako CPPPaP, preto je žiadúce aby v prípade nejasností mohlo DGC problematiku preradenia a IVP vziať do svojej kompetencie). Komplexne upraviť legislatívu týkajúca sa diagnostických centier, vyriešiť problematiku záchytných miestností.

Apr 23

Mária

 • 23. 04. 2017
 • Mária

Doplnila by som 1-10-17 Diagnostické triedy v diagnostických centrách. Vzhľadom na to že momentálne prebieha odborná diskusia na ŠPU ohľadom RUP, zaviesť špeciálne diagnostické predmety pod spoločným názvom oblasti Špeciálno pedagogická podpora, kde jednotlivé predmety budú členené na Prevencia sociálno-patologických javov a Terapeutické a korekčné cvičenia.

Apr 20

Peter

 • 20. 04. 2017
 • Peter

Rozhodne nesúhlasím s navrhovanou zmenou. Nutné ponechať povinnú školskú dochádzku, aby deti našli svoje miesto v školskom kolektíve a potom aj v živote

Apr 06

Mario

 • 06. 04. 2017
 • Mario

Vážení autorskí tím,
nasledovné tri oblasti považujem za alarmujúce:
Etika slušného správania sa:
Často počúvam názor, že dieťa, ktoré prichádza do prvého ročníka ZŠ “nevychované“, tak na jeho prevýchovu už je pomerne neskoro. Ak sa toto tvrdenie zakladá na pravde, tak generácia týchto detí bude v dospelosti pravdepodobne podobným spôsobom vychovávať svojich detských potomkov. Vôbec si netrúfam tvrdiť a hlásiť, že MŠ majú suplovať výchovu detí, to nie. No minimálne by som chcel navrhnúť, aby sa v prostredí MŠ vyučovali základy slušného etického správania. Nepochádzam z pedagogického prostredia a teda neviem s presnosťou určiť, ako efektívne sa vyučuje ale najmä príma etická výchova zo strany žiakov na ZŠ. Čo ale posúdiť viem je, že tento neduh sa posledné roky rozširuje a stále viac detí má neprimerané správanie voči dospelým, voči staršej generácii a absentuje hlavne prirodzený rešpekt.
Návrh opatrenia: zaradiť základy etiky a slušného správania (metodiku) v rámci MŠ
Enviromentálne vzdelávanie (EV):
Deficit správnych návykov vo vzťahu k prírode je taktiež nepopierateľný a nemal by ostať ignorovaný. To, čoho sme svedkami v posledných rokoch, a najmä negatívne pretrvávajúci trend v mnohých regiónoch Slovenska (skládky, znečisťovanie vodných tokov a okolitej prírody, spotreba energií, separácia odpadu, rezignácia na tému environmentálnych problémov a mnohé iné.) je taktiež alarmujúci a vyžaduje si pozornosť. Túto zvýšenú pozornosť je potrebné venovať deťom v MŠ povinnými a čiastočne ucelenými vzdelávacími aktivitami a následne pokračovať v tomto vzdelávaní aj na prvom stupni ZŠ. Edukatívne aktivity na tému ekologické vzdelávania prebiehajú buď samostatne a svojpomocne v réžii každej MŠ, prípadne spoluprácou s rôznymi organizáciami zaoberajúcimi sa agendou z prostredia environmentalistiky (taktiež z vlastnej iniciatívy MŠ) alebo v spolupráci so samosprávou. Existuje široké spektrum problémov z prostredia ekológie, niektoré je možné hravou, náučnou formou odovzdávať už v prostredí MŠ, ostatné, náročné témy, vyučovať na ZŠ.
Návrh opatrenia: zaradiť EV (metodiku) ako prvú, ucelenú osnovu pre MŠ, zaradiť EV (metodiku) ako druhú, ucelenú osnovu pre ZŠ, téma je tak vážna, že by sa malo uvažovať o vytvorení predmetu ekológie.
Finančná gramotnosť (FG):
Napriek tomu, že sa v tematických osnovách na ZŠ FG nachádza (Matematika, Prírodoveda, Občianska náuka) mám obavu, či je pre budúcu, a každú ďalšiu generáciu postačujúca. Každoročne, a dokonca niekoľko kráť ročne sa dozvedáme, o nie príliš lichotivej finančnej disciplíne Slovákov. Nachádzame sa na popredných priečkach zadlženosti v rámci EÚ, figurujeme na najvyšších priečkach v súvislosti s počtom spotrebných úverov, ďalej neprehľadnosť rodinných výdavkov, nepostačujúca finančná rezerva, čerpanie z úspor a v konečnom dôsledku, zlých finančných vedomostí a návykov všadeprítomných detí. Nedostatočnou finančnou gramotnosťou vzniká nasledovná “rovnica“: finančný slovník = medzery vo vedomostiach = riskantné správanie. FG je veľmi vážna téma, s ktorou sa v reálnom živote stretáva každý jeden z nás, a často krát, úroveň vedomosti z oblasti financií rozhoduje, o našej budúcej životnej úrovni.
Návrh opatrenia: rozšíriť osnovu (metodiku) FG na ďalšie témy/finančné oblasti, zaradiť FG do jedného predmetu, osnova by mala byt určená pre povinný, predmet, vyučovacia osnova by mala byt určená pre prvý stupeň, aj pre druhý stupeň v závislosti od náročnosti tém, téma je tak vážna, že by sa malo uvažovať o vytvorení predmetu finančnej gramotnosti.

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Nie je nám jasné, kto a akým spôsobom bude rozhodovať, ktoré dieťa môže plniť základné vzdelávanie v domácom prostredí. Aké požiadavky budú kladené na rodičov, čo sa týka úrovne ich vzdelania?

Apr 30

SŠI Trenčín

 • 30. 04. 2017
 • SŠI Trenčín

Stále počúvame, že je potrebné niekoho začleňovať. Dávame šancu nadaným štúdiom na gymnáziách, dávame šancu handicapovaným v bežných školách, ale šancu by malo dostať aj 70, 80 % priemerných detí. Celá individualizácia by bola nastavená tak, že normou by bol ten najslabší žiak. Každá reťaz je taká silná, ako je silný jej najslabší článok. Hovoríme „buď slabý, ako chceš, je to v poriadku, prispôsobíme Ti svet okolo Teba“, ale nepripravíme Ťa na život v realite. Na druhej strane by sme chceli mať celú populáciu múdru, vzdelanú, bažiacu po zážitkovom čítaní a čítaní s porozumením, no opäť ignorujeme prirodzený výber a diverzitu človeka. Na jednej strane vyžadujeme štátne maturity a unifikované testovanie a na druhej strane inklúziu, ktorá je voči testovaniu v ostrom protiklade.

Integrovať v bežnej triede dieťa s mentálnym postihnutím spôsobuje neriešiteľné problémy pri organizácii vyučovania v danej triede. Takýto žiak alebo žiaci sa majú učiť podľa osnov špeciálnych škôl. Čiže iné osnovy, iné predmety, iná časová dotácia na predmety, iné učebnice, niektoré predmety vôbec nemajú. Toto všetko zvládnuť nie že je ťažké, ale sa to jednoducho nedá! /Alebo si povieme, že papier znesie všetko!/ Čas, ktorý musia učitelia na bežných školách venovať žiakom so ŠVVP, by mohli venovať talentovaným žiakom, z ktorých by mohli byť víťazi rôznych olympiád.
Nás, špeciálnych pedagógov však zaujímajú predovšetkým deti, ich potreby, ich ťažkosti. Mnohé deti, ktoré prestúpili z bežných škôl na špeciálnu školu z individualizovaných tried, boli predmetom rôznych patologických javov, ako je napr. šikanovanie a čo je najhoršie, znížila sa podľa výpovedí učiteľov, ktorí ich v takýchto triedach učili, úroveň celej triedy, ktorej boli predtým súčasťou. Toto sú konkrétne skúsenosti nás pedagógov, ktorí pôsobíme na špeciálnych školách. Preto hlavne na príkladoch takýchto detí chápeme, čo je to pre dieťa byť vždy v škole neúspešným žiakom a chceme týmto deťom pomôcť.

Kolektív učiteľov špeciálnej školy

Apr 29

Ján

 • 29. 04. 2017
 • Ján

Nevedel som svoju pripomienku zaradiť, tak ju píšem sem.

1) Silno zredukovať byrokratizáciu na školách, aj na úrovni učiteľov, aj na úrovni riadenia školy. Spolupracovať s SKU.

2) Často sa hovorí o šťastných deťoch v školách. Čoraz viac pribúdajú žiaci, s ktorými si nikto nevie poradiť. Absolútne nikto. Je ich málo, ale zničia celú triedu. Učiteľ to už nejako prežije, no schytajú to deti, ktoré sa chcú učiť. Na stredných školách sa žiak dá vylúčiť. No na základných nič takéto nie je. Ak ešte veríme tomu, že by silno problémovému dieťaťu pomohol psychológ, bez súhlasu rodiča to nejde. Ak žiaka necháme prepadnúť, zničí ďalšiu triedu. Zaveďte podmienečné vylúčenie žiaka aj na ZŠ, ako je to v USA. Musel by zostať doma. Treba vypracovať veľmi silný systém na prácu s totálne nenapraviteľnými žiakmi. Možnosti súčasnej legislatívy sú nedostatočné. Aj pokoj v triede je predpokladom šťastia detí v škole.

Apr 28

Anna

 • 28. 04. 2017
 • Anna

V súčasnosti sa už postupne "likvidujú" špeciálne školy tak, že sa žiaci nezaraďujú do týchto škôl, kde ich vzdelávajú odborníci- pedagogickí zamestnanci -špeciálni pedagógovia. Hovoríme o inklúzii tak, že tieto deti budú v triedach v hlavnom vzdelávacom prúde s ostatnými žiakmi. No špeciálny pedagóg učiteľ s ukončeným pedagogickým vzdelaním 2. stupňa Mgr. - pre špeciálnu základnú školu- primárne vzdelávanie na konci 9. ročníka nie je podľa legislatívy kvalifikovaný učiteľ ani pre primárne vzdelávanie. Kto bude tieto deti vzdelávať? Učiteľ bežnej základnej školy bez kvalifikácie pre žiakov s postihom ?
Návrh- Legislatívu upraviť tak, aby bol Mgr. pre ŠZŠ kvalifikovaným učiteľom pre primárne vzdelávanie ZŠ.

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

Sme skeptický k celoplošnému zavádzaniu inkluzívneho vzdelávania, tak ako ho navrhuje dokument. Jeho zavádzanie podporujeme len v tom prípade, keby sa opätovne zaviedlo zníženie maximálneho počtu detí alebo žiakov v triede na základe počtu začlenených detí alebo žiakov so ŠVVP a taktiež limitáciou ich maximálneho počtu v triede. Samozrejme nárokovateľný asistent pedagogického zamestnanca je nevyhnutnou podmienkou.

kapitoly 1-01. a 1-06. vytvárajú priestor na nabúranie zavedeného systému opačným smerom ako sa deklaruje v materiáli. Globálny výsledok môže byť, že nebudú úspešnejší a vzdelanejší žiaci, ale systém vzdelávania bude drahší, nehovoriac o tom, že sa „nabúrava“ dlhodobo zabehnutý a kvalitný systém špeciálneho školstva.

May 09

Zuzana

 • 09. 05. 2017
 • Zuzana

- na stredné školy sa bez prijímacieho konania dostávajú žiaci na základe dobrého výsledku zo slovenského jazyka a matematiky z jednej písomky, pritom nemusia mať výborný prospech, kedysi boli pravidlá oveľa objektívnejšie, prospech do 1,5 a prvé 3 miesta v krajských a vyšších kolách znamenali prijatie bez prijímacieho pohovoru, vedomostné súťaže predsa viac poukazujú na schopnosti žiaka, ako jednorázové testovanie. Testovanie je iba zbytočný stres. Na niektorých stredných školách pri prijímacích konaniach nerozlišujú či ste boli umiestnení v okresných, alebo vyšších kolách. Tvoríme tak univerzálnych vojakov a čo deti, ktoré nie sú dobré v matematike a slovenskom jazyku, aké majú šance?
- úplne nezmyselné učivá v osnovách, otrasné učebnice, veľa balastu na úkor podstatných vecí, bifľovanie poučiek,
- príliš veľa spoliehame na internet, deti dostávajú v školách úlohy z internetu, sú viac samoukovia,
- neexistuje žiadne podchytenie talentov, absolútna neochota väčšiny učiteľov robiť niečo navyše, myslím si, že platy sú fakt adekvátne výkonu,
- je potrebné viac skúšať ústne ako písomne, deti nevedia komunikovať,
- na záver si myslím, že by bolo potrebné oprášiť to, ako sa učilo v bývalom režime, nie všetko totiž bolo zlé a školstvo bolo na výbornej úrovni...

Apr 30

Renáta

 • 30. 04. 2017
 • Renáta

Ako matka dvoch detí na základnej škole mám tieto pripomienky: I. časť
- Nesúhlasím s integrovaním do škôl MP detí. Nebude to prospievať ani integrovaným, ani ostatným deťom. Neviem si predstaviť, ako by vyzerala vyučovacia hodina, kde jeden pedagóg vysvetľuje 20-tim deťom učivo a ďalší traja asistenti sa individuálne venujú trom deťom s poruchou. Školy nemajú priestory na to, aby toto individuálne učenie bolo mimo tried, na to sú špeciálne školy, ktoré výborne fungujú, kde sa tieto deti necítia ponižované a nie sú vystavované stresu a môžu si zažiť aj úspech. V bežných školách, kde majú takéto integrované deti, nedosahujú bežné deti úroveň vzdelania, ktorú by mohli, keby nebol vyučovací proces brzdený hlavne kvôli poruchám správania integrovaných detí. Denne v takej triede riešia vyučujúci incidenty vyvolané týmito deťmi. Rieši sa to počas vyučovania, lebo triednicke hodiny by museli mať každý deň. Deti s problémom učenia (skupiny dys...) si zasa zažívajú šikanu, čo im na sebvedomí, popri ich ťažkostiach rozhodne nepridá. Nie všetci učitelia berú ohľad na tieto deti.
- Navrhujem zrušiť pre MŠ a ZŠ všetky pridané voľné dni okrem základných letných a jarných prázdnin. Deti sa po každej väčšej prestávke potrebujú znovu skoncentrovať na vyučovací proces. Učivo sa preberá nárazovo, čo nezvládajú niektoré deti hlavne na prvom stupni a následne sa nemôže učivo upevniť, lebo treba rýchlo prebrať nové. Deti na ZŠ potrebujú viac času na dôkladné prebratie učiva a nie len tak z rýchlika. Keďže necestujú do školy z druhého konca republiky, nepotrebujú voľné dni pred a po sviatkoch ako stredo a vysokoškoláci. Taktiež rodiča môžu využiť dovolenku z práce počas hlavných prázdnin, venovať sa deťom a nekúskovať ju s každým sviatkom.
- Matematika a slovenský jazyk majú byť maturitné predmety. Nematuritným predmetom sa nevenuje toľko pozornosti, preto mi príde scestné, že slovenský jazyk by mal byť potlačený na úkor anglického. Na všetky vysoké a stredné školy majú byť robené prímacie skúšky s výnimkou čistých jednotkárov, aby školstvo nebolo o biznise, ale o vzdelávaní tých, čo na to majú predpoklady.
- Navrhujem zrušiť pracovné zošity, nech ostanú len knihy a deti nech si vypracúvajú zadania do zošitov. Pracovné zošity napomáhajú degenerácii a pomáhajú lenivosti. Knihy majú viac obrázkov, ako uceleného textu. V knihách prírodopis sa názov témy nevysvetli v texte, ktorý je nesúrodý, nie je z neho čo vybrať ako podstatné. V matematike sú niektoré zadania na prvom stupni tak nejednoznačné, že rodič s VŠ má problém pochopiť, čo sa od žiaka požaduje. Deti sú učené niekoľkým spôsobom výpočtu toho istého, z čoho maju chaos. Na druhom stupni by sa žiakom nemalo tolerovať písať zjednodušeným tlačeným písmom. Na konci ZŠ už nevedia písať písaným. Projektory a tablety by som zrušila, deti často na vyučovaní miesto učenia pozerajú filmy. Viac by sa naučili s grafitovými tabuľkami.

Apr 27

Darina

 • 27. 04. 2017
 • Darina

Ciele dokumentu sú založené na základnom predpoklade, že spoločnosť akceptuje hodnotu vzdelávania a rodičia i žiaci cítia vnútornú zodpovednosť za svoje vzdelanie, vzdelávanie a prípravu. Skúsenosti z praxe však tieto predpoklady nepotvrdzujú.
Kolektív učiteľov GVPT podporuje snahy o zmenu, avšak poukazujeme na úskalie experimentu, ktorý vychádza zo zlého predpokladu.

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Pôvodný text: Súčasný stav a jeho problémy
Navrhovaný text: Výber formy vyučovania ponechať na vyučujúcom, ponechať aj klasické frontálne vyučovanie ako možnosť vzdelávania. doplniť -podporiť sociálno-psychologický vývin detí pre život v spoločnosti,

Pripomienka: Aj tradičné usporiadanie má pre časť školskej populácie význam. Je dobré meniť usporiadanie – klasická forma frontálneho vyučovania, projektové vyučovanie, skupinové vyučovanie. Deti bežných tried, ALE najmä so ŠVVP z psychologického hľadiska potrebujú ustálenú formu - ako vyučovania, tak prístupu(a to je individuálna potreba ).Časté zmeny usporiadania v triede , presunov z triedy do triedy alebo po objekte školy môžu spôsobovať aj intenzívne prežívanie stresu, ba dezorganizáciu konania a správania, čo sa môže odraziť počas vyučovacích hodín ( ako nedostatočné sústredenie, oneskorené zapojenie kognitívnych štruktúr do procesu vyučovania, nezvládanie sebaregulácie s  využitím kompenzačných mechanizmov- regresie alebo agresie ako obranného mechanizmu na neprimerané požiadavky ) a vo výsledkoch VVP. Podľa Maslowovej teórie potrieb najprv musíme naplniť potreby základné (a tam patrí aj potreba fyzicky „ mať svoje miesto“ – v triede ustálené miesto v lavici, v škole – moja  trieda; doma mať svoj priestor- kútik, posteľ, stôl). Tiež je potrebné naučiť deti žiť v skupine, kolektíve, v spoločenstve, vedieť sa prispôsobiť´= adjustácia (teórie socializácie) ; ide o pomer, nakoľko sa má škola prispôsobiť žiakovi a žiak škole

May 16

božena

 • 16. 05. 2017
 • božena

V celom dokumente sa nenachádza ani zmienka o školských kluboch detí.
Pritom si neviem predstaviť, čo by urobili rodičia žiakov prvého stupňa ZŠ, ak by neboli školské kluby.
Pripomienky k Školskému zákonu
1/ počty detí v oddeleniach - stotožniť s počtami detí v triedach,
2/ úväzky vychovávateliek / skrátiť minimálne o 2,5 hodiny / týždeň z dôvodu nemožnosti naplnenia úväzkov,
3/ ALEBO : záujmové útvary ( krúžky) ponechať vychovávateľkám ako doplnok vých. – vzdelávacej činnosti v ŠKD, čím by si doplnili chýbajúce hodiny 100% úväzku, ....vyjednať výnimku napr. pre turistický „krúžok“ , ktorý je v sobotu, príp. v nedeľu.
4/ presne určiť sumu z platieb za pobyt detí v ŠKD, ktorá sa bude „vracať“ pre činnosť ŠKD a adresné určenie, na čo sa financie pre činnosť použijú
5/ legislatívne definovať pozíciu vedúcej vychovávateľky v ŠKD,
6/ príplatok za „triednictvo“ - za vedenie dokumentácie v ŠKD,
7/ financovanie školských klubov detí, ktorý je súčasťou základnej školy, financovať z prenesených kompetencií,
8/ určiť na MŠ SR osobu , ktorá má nielen teoretické , ale hlavne aj praktické skúsenosti so ŠKD, na metodické, právne, pracovné, legislatívne poradenstvo .
9/ prepočítavanie hodín pri zastupovaní vychovávateľky v škole zjednotiť, pretože na každej škole sa prepočítava inak.

Je nevyhnutné riešiť napr. ako máme v ŠKD pracovať s autistami, LMD ,ADHD a pod., keď v oddelení je okolo 30 detí.
Doobeda sú tieto deti u jednotlivých učiteľov, ale popoludní v ŠKD sú v jednom oddelení všetky. Asistent samozrejme nie je. Na dennom poriadku je hádzanie sa o zem, odmietanie práce, tvrdohlavosť, nereagovanie, vrieskanie obviňovanie. Nedá sa pracovať, keď je v oddelení 30 detí a z toho 4 takéto.
Nik nerieši zákonom, koľko detí môže byť v oddelení (zriaďovateľ samozrejme chce čo najviac ušetriť peniaze, jeho nezaujímajú tieto problémy),nik roky neupravil počet hodín.

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

Odporúčame neklásť prílišný dôraz na individualizáciu vzdelávania a výučby. Naopak, v záujme dosiahnutia potrebnej úrovne poznatkov každého žiaka odporúčame rozšíriť štátny vzdelávací program a voliteľné predmety zaviesť len ako komplementárnu formu výučby.
Individualizácia výučby predpokladá o. i. aj zvýšené zásadné zníženie počtu žiakov v triedach, zvýšenie počtu učiteľov a ďalších odborníkov (psychológov, špeciálnych pedagogických pracovníkov, asistentov) a zvýšenie počtu tried, čo si nevyhnutne vyžaduje zvýšené finančné náklady (opatrenie 1_01.03); je nereálne očakávať, že v horizonte 5 – 10 rokov by kondicionalita rozpočtov zriaďovateľov toto mohla zabezpečiť v potrebnom rozsahu.

Apr 15

Barbora

 • 15. 04. 2017
 • Barbora

Tak podnety , ktoré sa posielajú nič nedosiahnu.Základ reformy mať peniaze a tak ich realizovať.Problémy s knihami, pracovnými zošitmi, ktoré musia platiť rodičia nik nerieši.Stále to isté do kola.Začarovaný kruh s doplácaním rodičov, zbytočnými papierovaním, štatistikov, písaním zápisníc a iných zbytočností.Peniaze na základné veci sa nedávajú.ZMOS rozhoduje o školách s peniazmi a tie vždy chýbajú!!! Peniaze na úradoch VUC, ktoré sa majú dostať učiteľom , školám sa strácajú na zbytočných úradníckých miestach.Tam sa dá ušetriť, ale ako vieme na toto guráž nikto nemá zrušiť takéto miesta,MPC,Nuceun,školské inšpekcie.Reforma sa robí od seba ušetriť é pod slnkoalebo vybojovať viac peňazí inak je to divadlo.Tak akože reforma nič nové pod slnkom.

Apr 01

Mariana

 • 01. 04. 2017
 • Mariana

Citujem zo stránky https://www.minedu.sk/uciace-sa-slovensko/: „Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ...sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva.“ Žiadna zásadná reforma v akejkoľvek oblasti hospodárskeho, politického či kultúrno-spoločenského života sa nemôže stať úspešnou, pretože sa nemôže oprieť o dlhodobý plán rozvoja Slovenskej republiky. Absencia takéhoto rozvojového plánu nášho štátu neumožňuje zodpovedne stanoviť strategické ciele reformy školstva – na aké vzdelávanie sa má zamerať? V akej oblasti? Ktorá bude dominovať vo vzdelávaní a v duálnom vzdelávaní? Stavebníctvo, automobilový priemysel, hotelierstvo, kúpeľníctvo, cestovný ruch, umenie...? Potvrdzuje to aj citácia z časti I. Úvod: „Nevieme presne, aké zručnosti budú naše deti o pár desiatok rokov v súkromnom a pracovnom sektore potrebovať...“ , ale mnohé podobné na ďalších miestach. Ako možno potom spracovať stratégiu zásadnej reformy a reformu samotnú? Celý návrh Národného programu sa tak aj pri úprimnej snahe tvorcov tohto programu javí síce obsiahle, ale málo konkrétne a všeobecné tézy. Potvrdzuje to aj vyjadrenie v časti II. úvodu Národného programu: „Zmeny v školstve sa nedajú merať dĺžkou volebných období...“.
Navrhujem, aby minister školstva ako člen vlády SR žiadal, aby sa urýchlene začalo pracovať na Pláne dlhodobého rozvoja Slovenskej republiky, ktorý by podpísali všetky politické strany a hnutia, aby sa zaručilo, že sa bude napĺňať bez ohľadu na to, ktoré strany budú zastúpené vo vláde, v koalícii alebo v opozícii. Až pri existencii takéhoto plánu je možné stanoviť zásady zásadných reforiem v rozličných oblastiach života štátu.
V návrhu Národného programu absentuje návrh na novú typológiu a štruktúru vzdelávacích inštitúcií. Až potom možno hovoriť o kvalite a dostupnosti vzdelania, o individualizovanom alebo inkluzívnom vzdelávaní, o profesii učiteľa a o všetkých ďalších cieľoch, ktoré obsahuje tento návrh Národného programu.
Nároky na učiteľa sa mi zdajú natoľko veľké a rozmanité, že presahujú osobné psychické, fyzické a vzdelanostné možnosti jedného človeka. Nachádzajú sa nielen v časti venovanej profesii učiteľa, ale aj v časti 1-01.00 a v ďalších cieľoch a návrhoch. Navyše, dobre pripravený učiteľ musí mať právo sám si zvoliť typ vyučovacej hodiny vzhľadom k preberanému učivu, ako formy a metódy vyučovania. Text je komplikovaný, obsahuje priveľa nárokov aj na prostredie a vybavenie školy, čo je nereálne splniť v horizonte 25 rokov. Navrhujem znovu sa vrátiť ku Komenskému a jeho názorom a „implementovať“ ich do Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Vidí sa mi, že sa zbytočne vzďaľujeme od zdravého jadra a podstaty veci.

Apr 19

Stanislava

 • 19. 04. 2017
 • Stanislava

Vytvoriť systém implementácie,integrácie a sústrediť sa na individuálnu potrebu žiaka ZŠ na druhom stupni spolu so začlenením v bežnom kolektíve,zvýšiť počeť asistentov -kvalifikovaných na ZŠ a nie jeden asistent na škole,ktorý sa využíva aj pre ostatných žiakov,aj keď je určený iba jednému žiakovi,dôvodom je nedostatok financií na menovaných aistentov,keďže je požiadavka na viac asistentov!!!!! Znížiť počet vyučovacích hodín na návrh kvalifikovaného asistenta,špeciálneho pedagóda,ktorý pozná dieťa a pracuje na škole,kde integrovaný žiak navštevuje danú ZŠ a nie behať po vyšetreniach po psychiatroch,ktorí ako jediní Vám znížia počet vyučovacích hodín,nakoľko vychádza z odporúčania špec.pedagóga,osobn.asistenta a behania s dieťaťom,kvôli potvrdeniu na zníženie počtu vyučovacích hodín a následkom tohto byrokratického ukazovania dieťaťa ako výstavný exemplár,je unavené,znechutené,aj keď takéto vyšetrenie nepotrebuje,len aby malo potvrdenie!Vytvoriť viac učebných pomôcok,príručok,učebníc,vytvoriť postupnosť krokov pri spracovávaní domácich úloh pri jednotlivých témach učiva,vytvárať mapy, rozkrokovať učivo,príručku pre osobného asistenta, pri výuke cudzieho jazyka-napr.ANJ pri každej lekcii dať pracovnú pomôcku pre žiaka i osobného asistenta so súčinnosťou vyučujúceho používať materinský jazyk pri otázkach na pochopenie pri vypracovaní domácej úlohy. Častým problémom býva telesná výchova,kde integrovaný žiak nemá takú možnosť sa začleniť a rýchlo spracovať pokyny telocvikára,ktorý nemá skúsenosti a nechce pracovať s takýmito deťmi,nakoľko pohyb im umožní sa uvoľniť,nevedia sa tak začleniť do hry ako je futbal,hokej,basketbal a iné spoločenské hry...Nevyhnutnosťou je prítomnosť asistenta-fyzioterapeuta,osoby znalej danej problematiky. U detí s diagnózou dysotografia,dysgrafia,dyslexia sa často vyskytuje nadpriemerné znalosti a vysoký potenciál technicko-encyklopedických vedomostí/z biológie,fyziky,energetiky,automobilového piemyslu a iné/vedia svoje vedomosti rýchlo použiť,ak niekto prejaví záujem a radi sa o ne podelia,je tu predpoklad u týchto detí ako budúci potenciál využitia vysokokvalifikovaných odborníkov do budúcnosti.

Apr 18

Viera

 • 18. 04. 2017
 • Viera

Individualizácia vzdelávania na Slovensku veľmi dobre funguje, čo chceme meniť? Nadané deti majú svoje školy, deti , ktoré potrebujú individuálny prístup majú svoje školy, v ktorých zažívajú úspechy ak sa im darí. Tieto úspechy by ináč nedosiahli a necítili by úspech ak by boli v bežnej škole. Prečo im to chceme vziať?

Mar 16

Dáša

 • 16. 03. 2017
 • Dáša

Individualizácia vzdelávania vyžaduje časové a odborné predpoklady vytvorené pre učiteľa, ako hlavného realizátora edukácie, t.j. vytvorenie maximálnych podmienok na odbornú prácu učiteľa.
Z tohto dôvodu je žiadúce (prednostne na ZŠ) :
- zabezpečiť pozíciu výchovného poradcu na plný úväzok - tým zabezpečiť priebežné (!) riešenie výchovných problémov, zlepšovanie sociánych a komunikačných zručností u detí a priestor pre pravidelný kontakt / osobné konzultácie s rodičmi,
- zabezpečiť pozíciu špeciálneho pedagóga na plný úväzok - so špecializáciou na špecifické poruchy učenia a správania (ďalej ŠPU a S) a tým rozšíriť a skvalitniť starostlivosť o integrované deti v zmysle Z.č. 245/2008
- v záujme rozvoja a ochrany integrovaných detí s vysoko nadpriemerných intelektovým potenciálom (ďalej IN) rozpracovať tzv. heuristické vyučovacie metódy pre jednotlivé vyučovacie predmety
- zaškoliť učiteľov v témach týkajúcich sa integrovaných žiakov so ŠPU a S, vrátane individuálneho prístupu k IN (využitie priamo riadených organizácií)
- zabezpečiť možnosť supervízie pre učiteľov v zmysle Z.č. 317/ 2009, § 55 (využitie priamo riadených organizácií)

- posilniť ekonomické oddelenie škôl tak, aby dokázalo odbremeniť učiteľa od technického zabezpečenia edukačných aktivít (výberu prihlášok na školské akcie, vrátane financií a pod.)

Mar 17

Michaela

 • 17. 03. 2017
 • Michaela

Inkluzivne vzdelavanie moze fungovat, len vtedy ak budu ucitelia schopni ucit v triedach ziakov s rozdielnymi potrebami. Vsetko teda stoji na uciteloch a na tom, ako su trenovani. 2027 je rok, v ktorom by mali ucitelske platy dosiahnut 80% priemernych platov zamestnancov s vysokoskolskym vzdelanim. Dovtedy vsak nijako tuto profesiu nezatraktivnite a najlepsi ziaci stale nebudu volit ucitelstvo ako ich prvu volbu.

Navrhujem narazove zvysenie platov ucitelov a na pozicie vysokoskolskych ucitelov prijatie lektorov zo zahranicia a Slovakov, ktori v zahranici posobili. Tito vedia, ze vysoka skola nie je len biflovacka, ktora nema s realnym zivotom nic spolocne. Sama som absolvovala studium na slovenskej vysokej skole a na tych zahranicnych, a je to neporovantelne. Povolanie ucitela sa musi zatraktivnit, aby na ucitelske fakulty isli len ti najlepsi, ako je to vo Finsku. Dnesny ucitel casto nevie co je inkluzia, nedovoli detom klast otazky, nevie co je kolaborativne ucenie, metakognicia, ako ucit deti kriticky mysliet.

Na zaver, vsetko sa to pekne cita, ale na to aby to bolo uskutocnitelne, treba zacat od ucitelov.

Socialne znevyhodneni ziaci potrebuju viac ako ini, kvalitnych mentorov. Velmi dobru vec robi schopnedeti.sk.

Apr 05

Erika

 • 05. 04. 2017
 • Erika

Je veľmi pozitívne, že si niekto začal uvedomovať úbohý stav nášho školského systému. Ako učiteľ a rodič aj ja zasielam podnet na tému novej školskej reformy, kde každý má mať dostatok možností, vhodné podmienky... Máme dvoch synov. Jeden 5 rokov navštevoval školu pre nadané deti, kde sa cítil dobre mal podnetné a kreatívne prostredie. Po prestupe na 8 ročné gymnázium sa začal stres a zdravotné problémy. Každý deň píšu 1-2 písomky, „bifľovací“ systém ho ničí a nikoho nezaujíma jeho nadanie. Pomaly stráca aj záujem o ďalšie vzdelávanie. No oveľa horšie sa má druhý syn, ktorému diagnostikovali disgrafiu, diskalkúliu, disortografiu, poruchu pozornosti so zníženým pracovným tempom. Vnímam, že tento školský systém aj napriek snahe (riaditeľky, špec. pedagóga, príp. niektorých učiteľov)vôbec nie je pripravený pracovať s takýmito deťmi. Pre nášho syna, ktorý sa v škole skutočne trápi nestačí, že písomka bude mať o 2-3 úlohy menej a text bude na kopírke zväčšený. Konštatujem, že väčšina učiteľov nevie pracovať s takýmito deťmi a často vôbec nerozumejú podstate poruchy. Dieťa je pritom veľmi kreatívne no aj tak sa na neho nahliada ako na príťaž v triede. Naša domáca príprava trvá každý deň 3 hodiny kvôli množstvu učiva, projektov, e-learning a čítania s porozumením na 2 A4. Je to nenormálne, dieťa je neprimerane zaťažované, unavené a neustále stresované písomkami. Podotýkam, že pri previerkach nie je často zohľadnené, že dieťa má handicap. Učiteľ nemá špeciálne upravený test, ani materiál na precvičovanie ani učebnicu. Individuálny štud. plán sa nedodržiava. Učiteľ nemá čas ku každému individuálne pristupovať, či si pre každého žiaka vypracovať testy. Chápem. Ale na to predsa existujú kompetentní, aby to učiteľovi dodali. V triede so synom sú ešte ďalšie 3 integrované deti, asistent chodí iba sporadicky. Takmer každý deň píšu test, písomku niekedy aj 2x za deň. Zaťažuje to celú rodinu, vedie to k nervozite a nespokojnosti. Úlohy na písomkách sú plné chytákov, neprimeraných úloh, kde nezisťujú, čo žiak vie ale čo nevie. Najnegatívnejšie hodnotím úlohy, kde zo 4 možností vyberám tú, ktorá neplatí. Prečo nie sú aj špeciálne upravené testy? Nikto si neuvedomuje, že toto prehnané preverovanie deti stresuje, zaťažuje a k ničomu nevedie? Deti je potrebné konečne začať učiť, rodičia predsa nemôžu suplovať prácu učiteľa a školy. Problémy nemáme len my, poznám mnoho rodín, ktoré si platia doučovanie a pre zdravotné problémy navštevujú psychológa, neurológa, gastro. Tento „teror“ zvláda len pár jedincov z triedy (5-10). Stres deti zaťažuje, berie im radosť zo vzdelávania, znižuje imunitu a v tomto prostredí si dieťa len ťažko osvojuje učivo. Doposiaľ aplikované „REFORMY“ považujem za nekoncepčné, nešťastné ba priam za devastujúce celú generáciu detí. Škola nech KONEČNE začne deti učiť z KVALITNÝCH UČEBNÍC, ktoré pripravili nadaní pedagógovia a niekoľko desaťročí pracovali v škole. Učiteľom nepomôže kratšia hodina ale menej žiakov v triede, odborná príprava, asistenti, pripravené špeciálne materiály, nadšenie, radosť a viac času na precvičovanie učiva. Menej kontrolovania, čo sa žiak sám doma dokáže naučiť, menej testovania a menej stresu. Zaujíma niekoho, čo cíti dieťa?

Apr 24

Anna

 • 24. 04. 2017
 • Anna

Učiace sa Slovensko – pripomienky AZUŠ SR:

1-02.05 – prístup k štipendiám by mali mať aj mimoriadne nadaní žiaci ZUŠ;
1-10.11 – uvedené umelecké aktivity ZŠ sa zhodujú s tým, čo sa vyučuje na ZUŠ. Riaditelia ZUŠ sa obávajú, že prídu o žiakov.
1.12.01 – pripomíname aj učebnice pre ZUŠ, ktoré momentálne nie sú k dispozícii;
1-14.01 – UDSD – jednoznačne odmietame jeho vytvorenie;
1-18.04 – súčasná sieť je dostatočná, sústrediť sa treba na kvalitu škôl, nie na kvantitu;
2-02.04 – nie sú zabezpečené finančné prostriedky, ak budú, zahrnúť aj učiteľov ZUŠ;
2-03.02 – personál na správu IKT – zahrnúť aj ZUŠ;
2-05.05 – obsah vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov – je potrebné prepracovať aj pre budúcich učiteľov ZUŠ;
4-01.02 – cez kapitolu MŠVVaŠ SR financovať aj terajšie originálne kompetencie;
4-02.03 – zrušiť originálne kompetencie, všetky kompetencie v oblasti riadenia a financovania regionálneho školstva sústrediť pod ministerstvo školstva;
4-02.12 – Právnické osoby budú naozaj iba ZŠ a SŠ? V súčasnosti sú právne subjekty aj ZUŠ, materské školy, jazykové školy, CVČ atď.
Materiál nerieši riadenie škôl zo strany zriaďovateľov a tam je naozaj čo zlepšovať. Nerieši obsah vzdelávania a pod.

Apr 17

Gabriela

 • 17. 04. 2017
 • Gabriela

Za problematické vnímame aj rôznych psychicky chorých ľudí, ktorí sa potulujú v okolí škôl, sledujú deti, sledujú deti v parku, dokonca si vytipujú deti a snažia sa nadväzovať kontakt s nimi. Príklad lučeneckej školy. Problém so psychicky chorým človekom sme riešili pol roka, kým sa nám podarilo označiť človeka, včas zavolať políciu a podať podnet. Predtým škola poskytovala kamerové záznamy, upozorňovala rodičov, realizovali sa rôzne preventívne opatrenie.

Okrem toho školy potrebujú súčinnosť s políciou v oblasti hľadaných osôb. Na pôdy škôl vstupujú rôzni pochybní ľudia, predovšetkým zlodeji, o ktorých školy nevedia, že sú kriminálnici. Prípad z decembra 2016 – na lučenecké školy vstúpil človek vydávajúci sa za zákonného zástupcu, ktorý chce zapísať svoje deti do školy. Dodatočne sme zistili (na základe starého článku na internete), že to bola hľadaná osoba, zlodej, ktorý mal dočinenia s políciou a s porušovaním zákona. Našťastie táto osoba nedostala v priestore školy žiadnu možnosť byť samotná a teda niečo ukradnúť. Niekedy máme v školách pocit, že budeme musieť mať namiesto pani vrátničky bezpečnostnú službu.

ŠKOLY NIE SÚ DOSTATOČNE BEZPEČNÉ. Preto požadujeme zvýšiť mieru ochrany okolia škôl zo strany polície a mestskej polície a podporu ochrany škôl pred nebezpečnými osobami.

Tým, že nám v školách narastá vandalizmus, musíme v priestoroch školy každoročne posilňovať kamerový systém. Častokrát poskytujeme súčinnosť orgánom činnými v trestnom konaní, poskytujeme kamerové záznamy, ktoré musia byť kvalitné.

Už na základných školách by sme privítali možnosť „podmienečného vylúčenia žiaka zo školy“. Myslíme si, že tak, ako dôsledne zvažujeme znížené známky zo správania alebo iné výchovné opatrenia, aj v tomto prípade by školy veľmi dôsledne zvažovali, v akých prípadoch by školy takéto výchovné opatrenie uložili.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

V celom dokumente "Učiace sa Slovensko" nie sú navrhované opatrenia podložené výsledkami výskumov a konkrétnymi číslami. Zároveň nie je v dokumente vyhodnotený dokument z predchádzajúcej reformy – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania v SR „Milénium 2000“.

Apr 23

Mária

 • 23. 04. 2017
 • Mária

nielen diagnostiku ale aj následnú prácu s dieťaťom. Metodické postupy, didaktiku individuálnej práce) akreditovať tieto programy a vzdelávať na univerzitách nie cez MPC, učiteľ by si mal mať možnosť vybrať so zahraničných programov

Mar 29

Radoslav Michal

 • 29. 03. 2017
 • Radoslav Michal

Slovensko je veľmi malé. Na slovensku by mal byť len jeden vyučovací jazyk. Národnostné menšiny nie sú vôbec obmedzované
vo svojich zvyklostiach, nevidím dôvod prečo by mali mať svoje učebnice na riadných školách. Pripadá mi to, ako keby tu chcel niekto
spravyť Babylon na území slovenska.

Apr 30

Renáta

 • 30. 04. 2017
 • Renáta

II. časť
- Bolo chybou zrušiť učňovské školy. Žiakom z bývalých učňoviek sa prispôsobila náročnosť na stredných školách a tak deti ktoré by boli chodili do priemysloviek, idú na gymnáziá. Týmto posunom sa znížila úroveň všetkých škôl aj vysokých, na ktorých teraz študujú aj žiaci, ktorí by boli v starom systéme skončili učňovku, ale v tejto dobe chcú aj títo žiaci vysokoškolský titul. Školy sa prispôsobujú úrovni žiakov, študentov, veď za každého majú financie. V menších mestách, kde boli kedysi učňovky, sú teraz vysoké školy.
- Navrhujem zrušiť dva stupne vysokoškolského vzdelania a vrátiť sa k pôvodnému modelu. "Nemá praktický význam u nás skončiť bakalára." 6 rokov trvá študentovi technického zamerania vyštudovať to, čo kedysi zvládli študenti za 4 roky a môj súkromný názor je taký, že nedosahuje ani tú úroveň. Sú to vyhodené peniaze daňových poplatníkov na predĺžené štúdium. Študenti pri takomto vzdelávaní si miesto chodenia na prednášky vybavujú brigády v supermarketoch a butikoch. Takto prispievajú aj k nezamestnanosti. Obchody miesto trvalého pracovného pomeru ponúkajú prácu na dohodu pre študentov.
- K financovaniu ZŠ - nielen na pomôcky potrebujú školy peniaze ale aj na kvalitnú telesnú výchovu (o čom sa hovorí už roky), školské ihriská je potrebné obnovovať. Nevidno na nich už ani bežecké dráhy, ani pieskové doskočiská, ani futbalové bránky. Školy tak akurát pokosia na nich trávu a deti počas telesnej výchovy behávajú okolo budovy školy po asfalte. Už sa takmer vôbec nevenuje atletike. Bývalé ihriská využíva už iba školský klub popoludní a deti počas veľkej prestávky.
- Čo sa týka stravovania, školské jedálne musia variť zdravé jedlá, dopĺňať ich ovocím, ale zrejme im to nevychádza, lebo musia znižovať počet pracovných síl v kuchyni, aby znížili nálkady a zmestili sa do stravnej jednotky. Deti potom jedia zo špinavých tácok, pijú so zle umytých pohárov, nemajú k dispozíci kompletný príbor, lebo ho v kuchyni nemá kto umyť. Myslím, že tu by malo ísť rozhodne viac financií, keď je naozajsný záujem štátu o to čo deti jedia v školách.
- Príspevky na dieťa by mali byť rovnaké v štátnych a cirkevných školách s výnimkou súkromných škôl, kde rodičia dobrovolne platia školné za dieťa.

Apr 26

Andrea

 • 26. 04. 2017
 • Andrea

Nie je jasné, o akých druhoch škôl sa píše. Popísaný súčasný stav nezodpovedá spôsobu fungovania v materských školách. Triedy sú práveže usporiadané tak, aby podporovali skupinovú formu výučby, sú v nich oddelené kútiky/centrá, prispôsobené potrebám a záujmom detí (napr. matematicko-logický kútik, centrum jazykovej gramotnosti/knižnica, prírodovedný kútik, konštruktívny kútik a pod.). Od transmisívnych metód výučy sa na tomto druhu škôl upúšťa už dávno, učí sa najmä v skupinkách, vzdelávacie aktivity sú pripravované tak, aby sa deti učili cez vlastnú aktivitu, nie pasívnym počúvaním učiteľa. Učitelia ponímajú každé dieťa ako jedinečnú bytosť. Veľkým negatívom sú vysoké počty deti v triedach (napr. najmenších detí t. j. 3-4 ročných, medzi ktorými býva aj niekoľko 2-ročných, je bežne v triede 23 a sú vzdelávané s výnimkou dvoch hodín z dňa len jednou učiteľkou bez pomoci; 5-6 ročných detí je na jednu učiteľku až 25), čo značne komplikuje individualizáciu.

Apr 27

Blanka

 • 27. 04. 2017
 • Blanka

Podľa nášho názoru by sa inštitucionálne predprimárne vzdelávanie nemalo vnímať len ako služba ranej starostlivosti, ktorá sa prirovnáva k sociálnej, zdravotnej a opatrovateľskej starostlivosti. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania by sa mal sústreďovať na výchovu a vzdelávanie a nie na služby.
Zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom veku. Skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený vývin po všetkých stránkach. Aj v našej materskej škole evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD.
Navrhujeme povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ. K povinnému vzdelávaniu dieťaťa vo veku 5 rokov v základných školách nie sú akceptované práva dieťaťa na hru a na oddych. Materská škola ich zabezpečuje počas celodenného pobytu, sú v nej vytvorené špecifické podmienky (požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim denných činností, stravovanie a pitný režim), optimálnejšie, než v základnej škole. Prípravné ročníky, tak ako je uvedené v návrhu reformy, by sme odporúčali otvoriť v základných školách len pre deti, ktoré k 31. augustu už dovŕšili vek 6 rokov, ale na základe vyšetrenia a posúdenia školskej spôsobilosti v CPPPaP im odborní zamestnanci odporúčajú odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. Podporujeme uzákonenie povinného predprimárneho vzdelávania od 5 rokov, nie však v základnej škole, ale v materskej škole.
V materských školách je vysoká odborná spôsobilosť učiteľov pre predprimárne vzdelávanie, ktorí kvalitne zabezpečujú výchovu a vzdelávanie v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným v roku 2016.
V dokumente je uvedené: „V materských školách taktiež chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. V niektorých prípadoch sa aplikuje vyhodnocovanie školskej spôsobilosti, aby sa zistilo, či je dieťa spôsobilé na vstup do prvého ročníka základnej školy. Na základe vyhodnocovania školskej spôsobilosti sa však spravidla nevykonáva individualizácia vzdelávania a neposkytujú sa podporné služby a intervencie, aby dieťa pripravenosť dosiahlo.“ (s. 36-37) S týmto tvrdením nesúhlasíme, pretože v bežných a štandardne kvalitných materských školách učiteľka pokrok každého dieťaťa priebežne neformálne, ale aj formálne diagnostikuje a vyhodnocuje, výchovno-vzdelávaciu činnosť plánuje vždy v zóne najbližšieho rozvoja dieťaťa. Takéto nastavenie je umožnené špecifikom kurikula, keďže výchovno-vzdelávacia činnosť na úrovni predprimárneho vzdelávania nie je viazaná učebným plánom, je možné úplne prispôsobiť skladbu a integráciu vzdelávacích oblastí a nastavenie aktivít, konkrétnej skupine detí, dieťaťu. Na takejto kvalitnej praxi je potrebné stavať, nie tvrdiť, že sa celoplošne nerealizuje – je to ignorovanie a dehonestácia súčasného stavu. Dovolíme si tvrdiť, že individualizácia starostlivosti a vzdelávania je v materských školách oproti iným stupňom vzdelávania na ďaleko lepšej úrovni aj napriek veľmi sťaženým podmienkam (vysoké počty detí na jednu učiteľku, nedostupnosť pedagogických asistentov v bežnej MŠ).

Mar 31

Viktor

 • 31. 03. 2017
 • Viktor

V takomto dokumente používať argumentáciu, že posúvanie školskej dochádzky je moderné aj v iných krajinách je scestné. To by sme potom rovnako mohli argumentovať, že poďme okopírovať aktuálny etalón reforiem vzdelávania - Fínsko, ktoré odporúča začiatok školskej dochádzky naopak posunúť na vek 7 rokov. Toľko príčetnosti majú dokonca aj britský žurnalisti v The Guardian (tiež tam riešia reformu), keď vo svojich článkoch bijú na poplach, že kopírovať fínsky model v Británii nie je dobrý nápad. Pretože čo funguje tam, nemusí nutne u nich. A zároveň tvrdia, že sa po ostatných treba pozerať len ako po inšpirácii, ale tú treba zároveň hľadať hlavne doma, medzi vlastnými učiteľmi. Týmto im len dávame najavo, že sú negramotní a to dobré je vždy len zvonka.
Ako vravím, tento typ argumentácie, že niečo je aktuálne v móde, je vysoko neodborný a nie je podložený žiadnym serióznym tvrdením. Ďalšia vec je, že už teraz sa údajná príprava na základnú školu podobá na strašenie. Vidím, aký stres z toho majú deti, mám jedno vlastné, ktoré to práve zažíva. Vodia ich do rôznych škôl a dieťa je zmätené, pretože nechápe, do ktorej vlastne pôjde a na istote mu to nepridáva.

Pripadá mi, že posúvaním hranice sa snažíte vyriešiť napríklad problém rómskych detí. Tak to ich rovno dajme do detských domovov a zoberme ich rodičom. Toto, len v extrémnejšom podaní robila Austrália s domorodou komunitou a dodnes to stigmatizuje celú tamojšiu spoločnosť. Hádam ste to takto nemysleli, ale rómsky problém treba v prvom rade riešiť cez rodičov. Motivovať ich k pracovným návykom, pretože prvých 5 rokov deti kopírujú len to, čo vidia doma. A na očiach to budú mať aj počas školskej dochádzky. Až keď zapojíte dospelých, potom môžete nadviazať s deťmi.

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

Podnet k: Cieľ 5 – 11, podnet je zásadný: Profilácia vysokej školy musí odrážať okrem spoločenského poslania a rozmanitosti vzdelávacích potrieb obyvateľstva zohľadniť tiež potreby trhu práce a hospodárskeho smerovania Slovenskej republiky.

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

PODNET JE K CELÉMU MATERIÁLU, ZÁSADNÝ PODNET: V materiáli, vzhľadom na jeho rozsiahlosť ako aj cieľový horizont rok 2027 by mala byť vytvorená časová os priorít realizácie jednotlivých krokov. Navrhujeme definovať aktivity a ich realizáciu podľa jednotlivých rokoch.

May 15

Lívia

 • 15. 05. 2017
 • Lívia

- je to nereálny pohľad k inklúzii, nie je pripravená žiadna zložka výchovno-vzdelávacieho procesu v spoločnosti (rodičia s postihnutým dieťaťom i rodičia intaktných detí, učitelia, žiaci), nie sú vytvorené materiálno-organizačné podmienky v školskom prostredí, odborný personál, absentuje inkluzívna kultúra, inkluzívne praktiky a inkluzívne štruktúry v spoločnosti, ktoré sú hlavným predpokladom inklúzie,
- špeciálne školy sa nesnažia o izoláciu, segregáciu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, snažia sa o vytvorenie priaznivých podmienok, aby tieto deti a žiaci mohli naplno rozvíjať svoj potenciál a možnosti, ktoré im daný druh a stupeň postihnutia umožňuje, ako napr.: menší počet žiakov na triede umožňuje väčší individuálny prístup, prispôsobenie priestorov v rámci budovy školy, vytvorenie špecifických oddychových a relaxačných zón, vytváranie bezpečného prostredia
v rámci triedy, čo je častokrát špecifickou potrebou najmä pri pervazívnych vývinových poruchách,
- táto zmena potrebuje byť viac odborne rozpracovaná, nakoľko chce zrušiť doteraz funkčný a rozpracovaný systém

May 09

Milan

 • 09. 05. 2017
 • Milan

Všeobecné pripomienky - Časť I.
Vážený pán minister,
dovoľte mi v mene Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania zaujať stanovisko k návrhu Učiace sa Slovensko z 15.03.2017. Na jednej strane vítame snahu MŠVVaŠ SR o vytvorenie koncepčného a hlavne strategického materiálu pre budúce smerovanie rozvoja systému vzdelávania v Slovenskej republike, na druhej strane nás mrzí, že predložený materiál nie je koncepčným a strategickým materiálom MŠVVaŠ SR, ale autorským materiálom šiestich nezávislých autorov a celý materiál je aj takto skladačkovo usporiadaný. Chýba mu vízia a procesný pohľad na systém vzdelávania ako základného predpokladu prípravy na povolanie od materskej školy až po vysokoškolské vzdelanie a preto je aj pripomienkovanie jednotlivých opatrení nesmierne náročné, ba niekedy až takmer nemožné.
Musíme opätovne skonštatovať, že predložený posledný návrh Učiaceho sa Slovenska z 15.03.2017 aj napriek mnohým snahám o korekciu a vzájomnú komunikáciu nevytvoril dôveryhodné podmienky pre správne budúce smerovanie systému vzdelávania z pohľadu zamestnávateľov. Dôvodmi tohto konštatovania sú najmä nasledujúce zásadné skutočnosti, ktoré navrhnutý materiál nedokázal strategicky uchopiť a preniesť do realizovateľnej podoby:
a/ Návrh obsahuje celkovo viac ako 390 nápravných opatrení rôznej úrovne náročnosti a rôznej úrovne konkretizácie spôsobu ich naplnenia, pričom v materiáli chýba vzhľadom na jeho rozsiahlosť ako aj cieľový horizont rok 2027 vytvorená časová os priorít realizácie jednotlivých krokov po navrhovaných dvojročných obdobiach. Rovnako musíme konštatovať, že pri takomto počte nápravných opatrení nie je efektívne možné zabezpečiť realizáciu všetkých nápravných opatrení v očakávanej kvalite v horizonte 10 rokov.
b/ Návrh nedostatočne definuje rolu a zapojenie zamestnávateľov v systéme vzdelávania a hlavne nedáva istoty zamestnávateľom, že ich návrhy na spôsob realizácie nápravných opatrení budú vypočuté resp. že zamestnávatelia budú v adekvátnej miere zapojení do tvorby a schvaľovania spôsobu realizácie navrhovaných opatrení.
c/ Návrh neprináša žiadne zásadné a potrebné zmeny v systéme vzdelávania, ale naopak ešte viac systém liberalizuje a zneprehľadňuje, čo v konečnom dôsledku nebude viesť k toľko potrebnej reforme školského systému, ale naopak jeho ďalšiemu upevneniu s nedostatočnými zmenami hlavne v oblasti kvality vzdelávania a uplatnenia absolventov.

May 09

Dušan

 • 09. 05. 2017
 • Dušan

Osobitnou kapitolou by mala byt jazyková politika. Jednoznačne sa treba vrátiť k modelu 1. cudzí jazyk od 3. ročníka ZŠ a druhý cudzí jazyk od 6. ročníka ZŠ v rozsahu aspoň 2 hodiny týždenne v rámci Štátneho vzdelávacieho programu. Jazyky sú jedným zo základných znakov kultúrnej identity. Motto Európskej únie „Jednota v rozmanitosti“ je odrazom viacjazyčnosti, ktorá je jednou z profilových čŕt Európskej únie. Hoci si Európska komisia uvedomuje, že sa angličtina stáva najrozšírenejším jazykom, chce zabrániť možnému obmedzeniu jazykovej rôznorodosti na svojom území. Komisia práve z toho dôvodu stanovila cieľ, aby čo najviac Európanov ovládalo okrem svojho materinského jazyka ďalšie dva jazyky. Súčasný štátny vzdelávací program je jednoznačne anachronizmom a percentuálny podiel našich obyvateľov ovládajúcich dva cudzie a jeden materinský jazyk sa v prípade jeho uplatňovania výrazne zníži. Je známy fakt, že v krajinách, v ktorých sa učí viac cudzích jazykov, je menšia nezamestnanosť v porovnaní s krajinami, kde je počet hodín venovaných cudzím jazykom menší. Dnes sa už zamestnávatelia nepýtajú, ako ovládate angličtinu, to je už samozrejmosťou. Čoraz aktuálnejšou sa stáva otázka, aký iný cudzí jazyka a na akej úrovni ovládate. Štátny pedagogický ústav bol v rokoch 2008 - 2013 riešiteľom národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, do ktorého boli vložené obrovské finančné prostriedky a po jej zrušení reálne hrozí, že drvivá väčšina žiakov si bude vyberať iba anglický jazyk a ostatné cudzie jazyky sa ocitnú v situácii porovnateľnej so situáciou pred rokom 1989, čo by nemalo byť cieľom štátnej vzdelávacej politiky, ako ani to, že obrovské množstvo učiteľov by študovalo cudzí jazyk zbytočne. Na margo hlasov, ktoré hovoria o tom, že pre žiakov je ťažké zvládnuť dva cudzie jazyky, sa pýtam: Bude pre nich ťažká fyzika – zrušíme fyziku? Bude pre nich ťažká chémia – zrušíme chémiu?

Apr 05

Anna

 • 05. 04. 2017
 • Anna

Všetky reformy školstva od roku 1989 prichádzajú s pojmami demokratizácia školstva, humanizácia školstva, individuálny prístup, inklúzia žiakov, IKT ...
Väčšina učiteľov i škôl ich zaviedla a výsledky žiakov dokazujú, že to zrejme nie je najlepšie riešenie.
1/ Demokratizácia - žiaci si vyberajú voliteľné predmety podľa učiteľa a nenáročnosti, nie podľa toho, čo budú reálne v živote potrebovať. Riaditelia škôl pri ponuke voliteľných predmetov kalkulujú a vychádzajú z potrieb úväzkov svojich pedagógov.
2/ Humanizácia – žiaci oceňujú, ak učiteľ je osobnosť (to je záruka ľudskosti), má presne dané pravidlá, dodržiava pedagogické zásady, strieda výchovno-vzdelávacie metódy, vie s nimi diskutovať i udržať disciplínu, je primerane náročný i spravodlivý...
3/ Individuálny prístup – žiaci tento fakt vnímajú ako nespravodlivosť a dožadujú sa, aby za rovnakú prácu dostali rovnakú plácu (známku). Sú ochotní rešpektovať dlhší čas na prácu u žiakov s poruchami učenia (hoci ich to často vyrušuje a zdržiava v ich tempe práce), no pri hodnotení práce sa dožadujú, aby aj integrovaní žiaci preukázali vedomosti ako ostatní – ich argument je, že si mohli vybrať ľahší typ školy podobného zamerania. (Ani dospelí nesúhlasia s tým, aby jeden v zamestnaní urobil viac roboty ako jeho kolega, ale plat by mali rovnaký.) Vyučujúci následne kvôli zaradeným žiakom znižujú tempo i nároky, čo v konečnom dôsledku znamená znižovanie úrovne vedomostí žiakov.
Individualizáciu by sme mali vnímať v prvom rade v súvislosti s vývinovou psychológiou a so špecifikami učenia sa odlišných vekových skupín.
Súhlasím s individualizáciou, s humanizáciou a demokratizáciou školstva, no ak chceme zabrániť znižovaniu vedomostí žiakov, je potrebné eliminovať alebo úplne zrušiť ľudský faktor pri záverečnom hodnotení práce - tzn. monitor u piatakov i deviatakov a písomnú formu externej časti maturitnej skúšky pripraviť a organizačne zabezpečiť tak, aby výsledky boli záväzné (externý dozor v triedach, žiadne ústne skúšanie). Zvýšilo by to motiváciu žiaka učiť sa (výborný žiak by dosiahol lepšie výsledky a slabý žiak slabšie, prípadne by test po istej dobe opakoval), úroveň škôl by sa dala hodnoverne porovnať, tzn. motivovalo by to učiteľa.

Apr 05

Pavol

 • 05. 04. 2017
 • Pavol

1 – 01 Individualizované vzdelávanie
V tejto kapitole sa potiera vplyv prostredia na mentálne schopnosti každého dieťaťa a títo „odborníci“, celkom vylúčili typ mentálnej retardácie z vplyvu zlých životných podmienok, čo je vedecky potvrdené.
Mám silné obavy, že deti budú tak prevzdelávané, že sa nám to vráti ako „líbyjský bumerang“ – migračná kríza.
Zaradenie detí od 5. roku do predškolskej dochádzky je už neskoro, hlavne u detí z rómskych osád, komunít. Vieme dobre, že z hľadiska individuálneho vývinu CNS sú najdôležitejšie prvé tri roky.
Súčasný stav a jeho problémy
Pokiaľ sme mali tradičné usporiadanie žiackych kolektívov, fyzických priestorov a škôl, vo svetovom hodnotení a monitoringu sme boli na 8. mieste za Thajskom, no keď sa tým začali zaoberať tzv. pedagogickí „prostitúti“, ocitli sme sa na 45 mieste za Thajskom.
Individualizácia vyučovania je totálny nezmysel, ktorý poškodí nielen žiakom, ale aj nášmu renomé. My môžeme cudzie chváliť, ale držať sa musíme svojho rozumu.

May 10

Oľga

 • 10. 05. 2017
 • Oľga

Dôsledne napĺňať potrebu tolerancie (všetkými možnými formami), eliminovať prejavy násilia proti skupine obyvateľov alebo jednotlivcovi, eliminovať prejavy hanobenia národa, rasy alebo presvedčenia, podnecovania k národnostnej a rasovej nenávisti, a pod. osobným príkladom a dobrým občianskym spolužitím. K naplneniu tohto cieľa ako pomôcky využiť historickú faktografiu (existuje nepreberné množstvo) nie však typu Vnuk, Rostas a pod.

Apr 26

Katarina

 • 26. 04. 2017
 • Katarina

0

Hlasuj

Cieľ 1-07. 01 - Bola už niekde v zahraničí realizovaná navrhovaná transformácia špeciálnych materských škôl na navrhované centrá včasnej intervencie
- Existuje aspoň pracovná verzia koncepcie zamýšľanej transformácie špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie – postupné kroky, časový horizont, personálne obsadenie, finančná náročnosť...?
- Pred navrhovanou transformáciou špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie sa v praxi uskutoční overovanie zamýšľanej transformácie vo vybraných špeciálnych materských školách s cieľom optimalizovať plánovanú celoštátnu transformáciu?
- Bude môcť byť aj viac odborníkov v triede pre jedno dieťa? Ako to bude garantované?
- Aký bude najvyšší možný počet detí so ZZ v triede?
- Kto a ako konkrétne zabezpečí a bude zodpovedný za metodickú a odbornú podporu pri vzdelávaní detí?
- V akom časovom horizonte bude zabezpečená metodická odborná podpora?
- Ako budú zabezpečené učebné materiály a učebné zdroje pri „špeciálnom podpornom programe“?
- Akým spôsobom sa môžu špeciálne materské školy pretransformovať na centrá včasnej intervencie keď v nich pracujú pedagogickí a nie odborní zamestnanci?

Mar 16

Iveta

 • 16. 03. 2017
 • Iveta

Dobrý deň,chcem reagovať na to ,že do našej Mš /no aj iných/nastupujú nepripravení učitelia z Vš zo zameraním na predprimárne vzdelávanie.Prax vôbec neovládajú a neabsolvujú/a ak- tak fiktívne alebo je jej málo/Vysokoškoláčka kt.je absolventka Strednej pedagog.školy môže učiť hneď/prax ovládajú/,no s gymnaziálnym al.iným vzdelaním nemajú ani potuchy čo s deťmi a ako učiť.Preto by sa mala navýšiť hlavne prax týchto študentov počas štúdia.

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Riaditel školy nesmie byť v dochodku respektíve mať dochodcovský vek, vtedy sa stane brzdou rozvoja skoly aj ked si pripada sam pre seba ako mladík.

Mar 20

Martin

 • 20. 03. 2017
 • Martin

Obsahovo sa plne stotožňujem s autormi dokumentu. Navrhujem však nahradiť slovo "individualizácia" vo všetkých jeho výskytoch slovom "personalizácia". Slovo individualizácia, v rozpore so základnou myšlienkou tohto bodu, navodzuje dojem, akoby každé dieťa malo byť vzdelávané individuálne, čo pravdepodobne tak nie je myslené. Prispôsobiť ciele, obsah, organizačné formy, metódy a tempo učenia osobnosti dieťaťa oveľa lepšie vyjadruje slovo personalizácia. Personalizácia = prispôsobenie osobe učiaceho sa. Individualizácia môže evokovať vyčlenenie z kolektívu, oslabenie socializácie a iné javy, ktoré tvorcovia zrejme nemali na mysli.

Apr 22

Tímea

 • 22. 04. 2017
 • Tímea

DPŠ nemožno nahradiť magisterskými programami pre učiteľov profesijných predmetov (súhlasím s ich nahradením iba v prípade učiteľstva akademických predmetov) – čo sa týka odborných umeleckých predmetov, poľnohospodárskych, potravinárskych, technických, ekonomických sa môže realizovať len na tých vysokých školách, kde absolventi získavajú odbornú spôsobilosť na vyučovanie týchto predmetov, teda na umeleckých vysokých školách (VŠVU, VŠMU, Akadémia umení, Fakulta umení TUKE) na technických VŠ (STU, TUKE, TUZVO,..), na poľnohospodárskych (SPU), ekonomických (EUBA,...). Na týchto školách nie je akreditované magisterské učiteľské štúdium , nakoľko ich súčasťou nie sú pedagogické fakulty, a nemožno očakávať, že sa tu učiteľské študijné programy zriadia a otázne je aké programy by mali akreditovať- kombinované alebo iba učiteľské (a aký počet) ? Takéto ponímanie zákona by zablokovalo odbornú prípravu pedagógov pre špecifické odbory vzdelávania.
A ak sa zruší DPŠ na týchto univerzitách, tak nám budú stačiť iba "takí neodborní učitelia", ktorí skončia iba bc. v odbore a mgr. pôjdu na pedagogickú fakultu, ktorá nemá ani šajnu o ich odbornom zameraní? .....akú kvalitnú prípravu v takomto štúdiu získajú, kde neexistuje rozvoj špecifických odborových didaktík? Dokončí si bakalár absolvent elektrotechniky druhý stupeň na Mgr. v technickej výchove???? absolvent bakalár vedeckej výživy ľudí dokončí Mgr. učiteľstvo chémie???? absolvent udržateľného poľnohospodárstva pôjde na Mgr. učiteľstvo biológie??? Nie je tu náhodou zámer, aby pedagogické fakulty prežili a pretiahli si takýchto študentov (keďže sa počty študentov z roka na rok znižujú) a vychovali si nejaký nepoužiteľný hybrid absolventa-neodborníka a nepedagóga??

Mar 16

Helena

 • 16. 03. 2017
 • Helena

Odporúčam zakotviť povinnú vstupnú psychologickú diagnostiku u detí do MŠ v 3. roku života.
Následne aj psychologické vyšetrenie dieťaťa depistážne každoročne, aby bol systematicky sledovaný jeho vývin.

U predškolákov je žiaduce realizovať depistáž v septembri až novembri s následnými rozvojovými odporúčaniami, ktoré by mali MŠ i rodičia vykonávať do diagnostikovanie školskej zrelosti v marci až apríli.


V našom zariadení uskutočňujeme aj depistážne diagnostiky u detí výlučne individuálnou formou, je vhodné zvážiť túto formu.

Mar 19

Peter

 • 19. 03. 2017
 • Peter

1. Zaviesť povinnú maturitu z matematiky na všetkých stredných školách. Samozrejme nie je možné porovnávať, ani vyžadovať totožnú matematickú úroveň žiakov stredných odborných škôl a žiakov napr. gymnázií, preto by bolo vhodné stanoviť aspoň 2 úrovne obtiažnosti takejto skúšky, napr. ako je to v súčasnosti s angličtinou (B1 / B2), kde by B1 (menej náročná), bola určená pre žiakov stredných odborných škôl s maturitou a B2 (náročnejšia úroveň), pre žiakov gymnázií, obchodných akadémií a pod.
2. Zaviesť na stredných školách predmet finančná gramotnosť, ktorá by žiakov oboznamovala so základným fungovaním bankovníctva (úroky, pôžičky, poistenia, úžera a pod.), pretože Slovákom preukázateľne táto znalosť v súčasnosti chýba a jej nedostatok je zneužívaný.

Apr 24

Miroslav

 • 24. 04. 2017
 • Miroslav

Myšlienka konštruktivistického prístupu je určite správna, no vo viacerých smeroch nerealizovateľná. Predovšetkým materiálno-technickou základňou škôl na jednej strane, skladbou a úrovňou žiakov (na stredných školách) na strane druhej. Záujem o vzdelávanie, životný štýl a predstava o svojej budúcnosti v prevažnej miere mladých ľudí je zväčša odlišná od cieľov navrhovanej koncepcie.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienka: Bude záujem odborníkov pracovať pre Akreditačnú komisiu? Bude zaručená nestrannosť, nestane sa to, že nakoniec jedna, či malá skupina osôb si vezme právo rozhodovania, tak ako to bolo v prípade poslednej komplexnej akreditácie? A rozhodovalo sa od stola, bez hodnotenia vzdelávacích priestorov a laboratórií a ich kooperácia s reálnym prostredím pre ktoré sú vychovávaný absolventi, kde sa hodnotili len publikačné výstupy.

Mar 16

Miloš

 • 16. 03. 2017
 • Miloš

Dobrý deň
Nakoľko neviem do ktorej kategórie by som zahrnul svoj podnet volím prvú možnosť, ale vzťahovať sa to môže aj na ostatné kategórie a myslím si že je vhodné sa nad tým zamyslieť celkovo aj obsahovo. Môj podnet vychádza s osobných skúseností rodiča a žiaka základnej školy (môjho syna) ako navrhujete po novom už nie povinnej školskej dochádzky ale povinného vzdelávania ,ja som za, ale čo prax? Vaše návrhy sú možno konzultované s odborníkmi a osobami , ktoré vykonávajú profesiu učiteľa niekoľko rokov, nie sú zlé , no neponúkajú možno to ,čo by som od školskej reformy očakával ja sám a osobne. Ponúkajú iba slová, aký je súčasný stav a navrhované opatrenie,. Myslím si však ,že sa to zase minie niekde a zastaví aj tak na doterajšom spôsobe výučby. Mohol by som kritizovať no do tejto problematiky môžem zasiahnuť tak ako rodič žiaka a nedá mi nevyjadriť sa či už sa moje postrehy prenesú nejakým spôsobom do konečnej podoby, tohoto návrhu akoncepcie , alebo nie, aspoň som to skúsil .Vychádzam zo skutočností a svojich vlastných skúseností, mňa samotného ako žiaka základnej školy, podorýkam len takú malú poznámku ,ja som študoval na základnej škole do roku 1987 takže si myslím že som mal dostatočné vzdelanie na to ako vidím dnešných žiakov základných škôl ,ktorí nevedia ani písať po Slovensky . No mobilné telefóny a sociálne siete našťastie pravopis nekontrolujú. Takisto som nebol rodený Einstein ani nikdy zo mňa taký človek nebude , takisto robím chyby a viem si ich priznať. No na základnej škole som dostal široký rozhľad vo viacerých oblastiach vyučovacích predmetov vtedajšej doby, žiaci a moji spolužiaci aj dnes po rokoch ak sa s nimi stretám kritizujú školstvo a spomínajú ako to prebiehalo v tej dobe na našich učiteľov ktorých si aj po rokoch nesmierne vážime, za všetko čo nám dali . Učiteľ je poslanie nie povolanie, to platilo rovnako vtedy ako to platí aj dnes. Učebnice boli kvalitné , ak sa poškodili poškodenie zaplatil žiak, zvyčajne to bola iba amortizačná suma a prijateľná ,to naučilo žiakov starať sa o dočasne zverené hodnoty do užívania, dnes kvalitné učebnice na školách chýbajú a môj vrchol zúrivosti nastane v okamihu keď sa mi syn zo školy vráti a má prekopírovaný nejaký papier, ktorý má vyriešiť vypočítať po prípade sa z neho učiť , to je aj záťaž pre učiteľa ,ktorý nmá dostatočné učebnice z ktorých by mohol čerpať, a tak hľadá na internete zaručene pravdivé informácie ktoré potom podsúva svojim žiakom ako priam overenéa neomylné. Źijeme síce vo svete informačných technológií a nustáleho technologického pokroku, no aj ten môže byť omylný ako všetky technológie. Čo tým chcem povedať , kedysi bola učebnica matematiky na ktorú sa možmo aj pán minister PLAVČAN určite pamätá a vie že na konci učebnice boli správne výsledky, to len napr. Pokračujem ďalej , na čo je žiakom na základnej škole cudzí jazyk , napr. angličtina, nemčina?, ruštinu sme pravdaže vynechali a nahradili ju iným jazykom ,z ktorého nezriedka kedy majú žiaci lepšie výsledky ako z materinského jazyka , to je na pováženie. Ja osobne si myslím ,že ak ten ktorý žiak bude chcieť ovládať cudzí jazyk, tak sa tomu môže venovať aj sám a po skončení štúdia či už na základnej alebo strednej či vysokej školy, na základných školách, je to pre tých žiakov zbytočná záťaž, nezdieľam názor , že dieťa sa lepšie naučí cudzí jazyk ,je to mylná predstava tých ktorý toto zaviedli a ktorý si to obhajujú práve týmto, iné by to bolo vtedy ak by dieťa vyrastalo v cudzine a je nútené cudzím jazykom komunikovať. Jediné kvalitné vyučovacie osnovy boli do roku 1989 bohužiaľ,

May 04

viera

 • 04. 05. 2017
 • viera

som matka, z mojho pohladu - po mnozstve negativnych skusenosti so slovenskou zakladnou skolou navrhujem:
zakladne skolstvo:
1. zakazte zakladnym skolam tzv. "domacu pripravu", zakon ju vobec nepozna,a teda ani nedefinuje, ale cely skolsky system vyzaduje od rodicov toto, co nie je nic ine ako v skutocnosti domace vzdelavanie,povinnost rodica vzdelavat dieta popri skole. a ako dopadnu kvoli tomu deti negramotnych ci malo vzdelanych rodicov? no hadajte! moj syn sa kvoli tomuto stal analfabetom,ktoremu bolo odporucane specialne ci specializovane cosi, uz si nepamatam, ale len co som syna presunula do anglickej skoly, tam ho hned bez problemov vzdelali. takze kvoli tejto nezakonnej praxi zakladneho skolstva sa uroven vzdelania na slovensku dedi. teda zakazte presuvanie vzdelavania do rodin, na plecia rodicov, na ich casovy ukor.
2. zakazte zakladnym skolam vyzadovat od rodicov nakupovanie vsetkeho mozneho aj nemozneho, teda skolskych pomocok, a ucelovo viazte normativy na vychovnovzdelavaci proces na kupu ceruziek,pier,pravitok,zositov,lepidiel,farbiciek,vykresov,noznic,atd...ktore ostanu nastalo v skolach,teda deti si ich nebudu brat domov, naco?
3. nedovolte,aby ucebnice si ziaci museli tahat zakazdym domov a spat do skoly. nici im to chrbat, a prvacikovia su na to slabi! ucebnice musia ostavat v skolach! nesmu sa deti vzdelavat , (ci uz same, alebo ich vzdelavaju rodicia, ) doma! na co su potom zakladne skoly, preboha?? aby im len ukazali - aha, toto pismenko existuje, doma nech ta ho nauci mamka! takto to bohuzial funguje, to vy viete velmi dobre. a to je zle.
4. do kazdej triedy skolsku asistentku, asistenta. ved nemoze jedna ucitelka sa starat o 30 malych prvacikov a zaroven ich vzdelavat, to je nekvalitne.
5. zrusit znamky, bud uplne a zaviest len cisto motivacne hodnotenie, teda nie demotivacne. alebo zrusit len stvorky, a patky, ponechat jednotky, dvojky, trojky. tymi negativnymi hodnoteniami sa dieta demotivuje, a co je este horsie, nici sa mu sebavedomie!!! skodite tym detom!! robite z nich debilov. a zakompleovanych hlupakov, ktorym davate najavo, ze su neschopni! pritom ste neschopni v skutocnosti vy, system, a ucitelky, ze ich nevedia naucit a vyhovaraju sa na vsetko mozne.
6. chudobnym detom nakupovat telesne ubory z verejnych financii.
7. zakazat skolam vyzadovat od rodicov kupu klasickych skolskych tasiek, lebo su drahe, a nechat na voli rodica, aku tasku - lacnu - kupi.
8. zakazat skolam vyzadovat od rodicov podpisat "informovany" suhlas na VSETKO, vsetky aktivity, ale dat rodicom pravo odmeitnut rozne aktivity, ktore nie su zakaldnym vzdelavanim (napriklad prechadzky do lesa).
9. zakazat skolam rozvrhy pre ziakov, kde su casove medzery medzi vyucovacimi hodinami, teda ked niektori ziaci (nie vsetci) musia ostat v skole aj ked sa nevzdelavaju, ale len cakaju vyse hodiny za dalsou vyucovacou hodinou. tym su v skole dlhsie ako ich spoluziaci, ktori nemaju casove medzery v rozvrhu.
10.prikazat skolam dat dotovane skolske pomocky chudobnym ziakom na zaciatku septembra, nie na konci oktobra.
11. prikazat skolam, alebo skolskym jedalnam, informovat rodicov vcas o deadline prihlaseni sa na dotovanu stravu, nie az v septrembi, co je neskoro, lebo dotovana strava sa vydava az na nasledujuci kalendarny mesiac po prihlaseni.

Mar 21

Dana

 • 21. 03. 2017
 • Dana

V školstve pracujem od roku 1987 a Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách bol najprehľadnejší dokument k plánovaniu výchovno - vzdelávacej činnosti. Pracovalo sa nám jednoduchšie a prehľadnejšie. Nový školský vzdelávací program, hlavne niektoré termíny v ňom nás viac brzdia,ako pomáhajú. V dnešnej dobe je mimoriadne ťažké venovať sa aj celej povinnej administratíve a dokumentácii ( platí to hlavne pre riadiacich pracovníkov) a potom mať dostatok síl pri práci s deťmi. Malo by to byť naopak. Ako začínajúcej učiteľke sa mi pracovalo oveľa ľahšie. Ďakujem.

May 03

Adriana

 • 03. 05. 2017
 • Adriana

Dobrý deň,
22 rokov učím na malej dedinskej škole v krásnej dedinke Trávnica. Som zástupkyňou a učiteľkou na 1.stupni, učím aj anglický jazyk na 1.stupni. Pokles počtu detí sa dlhodobo prejavuje aj v našej škole. Na 1.stupni máme spojené ročníky a na 2.stupeň k nám dochádzajú deti zo susednej obce, no aj ten počet nie je ideálny. Úplne súhlasím s názorom, že je potrebná reorganizácia škôl. Na menších dedinách by mohli zostať triedy 1.-4. , prípadne 1.-5 ( Prvý stupeň by mohol byť od 1. do 5., je to aj v Čechách a je to ideálne.) Deti z 2.stupňa sa ľahšie presunú na školských autobusoch do susedných dedín, kde je väčšia škola s lepším materiálnym vybavení, s telocvičňou, s učebňami...
Napr. naša budova by bola ideálna pre 1.stupeň. Triedy, v ktorých boli žiaci 2.stupňa, by sa prerobili na počítačovú učebňu, menšiu telocvičňu, ŠKD ( je v bežnej triede), tvorivú dielňu... Tiež by sa mohla vytvoriť učebňa pre deti s poruchami učenia, pretože ich pribúda. Miestnosti by sa využívali aj v popoludňajšom čase. Počet pracovníkov by sa v tejto budove znížil a tým aj náklady na prevádzku.
Tiež by sa mohla vytvoriť spolupráca medzi obcami - napr. vytvorenie spoločných tried na 1.stupni. V dvoch dedinách sú 2 malotriedky, po dohode by sa v každej dedine vytvorili dve samostatné triedy ( napr. v jednej 1. a 2. a v druhej 3.a 4. apo roku by sa vystriedali).
V mojom podnete sa nezaoberám obsahom vzdelávania, ale myslím, že prvoradá je reorganizácia, aby sa vhodné podmienky vytvorili. V tomto období to napr. v spojených ročníkoch nie je. Tiež nie je zabezpečená kvalita učiteľov, učiteľ na dedine musí byť "multifunkčný"... Taktiež napr. kvalitní učitelia učia v triedach, v ktorých je veľmi nízky počet žiakov, nemá vhodné podmienky... Vyučovací proces už tiež nie je pre súčasné deti ideálny. Chýba mi rozvíjanie talentov u detí. Dôvodov je veľmi veľa a všetci v školstve o nich vedia.
Verím, že sa postup reorganizácie dôkladne premyslí, pripraví a uskutoční. Držím všetkým, ktorí sa pokúšajú o akúkoľvek zmenu, palce. Ak to bude potrebné, veľmi rada by som sa zúčastnila nejakej diskusie, stretnutia, kde sa o zmenách v školstve hovorí. Škola je moja "srdcová záležitosť."
S pozdravom
Mgr. Adriana Konkolyová, ZŠ s MŠ Trávnica

May 12

Ondrej

 • 12. 05. 2017
 • Ondrej

Špecifikovať ako zriaďovateľ nominuje svojich zástupcov do Rady školy. Momentaálne je to nešpecifikované a primátor/starosta môže nominovať svojich zástupcov, bez rozhodnutia zastupiteľstva.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Všeobecné pripomienky k materiálu/ časť regionálne školstvo:
1. Materiál najprv pracuje s neznámymi pojmami, ktoré uvedie, resp. vysvetlí až v nasledujúcich kapitolách, o čo konkrétne ide, napr.: UDSD, VIMS PPI, kvalifikačný stupeň, a pod.
2. Vznik nových inštitúcií, nadrezortných orgánov, poradných orgánov, expertných skupín, dvoch ministerstiev, externý vstupný audit pre autoevalváciu, konzultanti v oblasti organizačnej kultúry, debarierizácia školského prostredia, odhlučnenie školského prostredia, vrátane zmeny interiérov a exteriérov škôl tak, aby podporovali široké spektrum modalít učenia a oddychovej zóny pre učiteľov, interný audit zameraný na pracovné prostredie a pracovné podmienky, technický personál na správu IKT, dostatok finančných prostriedkov, ktoré budú mať školy k dispozícii na ďalšie vzdelávanie bude znamenať nárast finančných prostriedkov na štátny rozpočet.
3. V celom materiáli sa s umeleckým vzdelávaním zaoberajú autori len okrajovo, a to so ZUŠ v cieli 1-18.04, s umeleckým vzdelaním, poskytovaným konzervatóriami vôbec.
4. Návrh národného programu nerieši obsah výchovy a vzdelávania, ale len systém vzdelávania. Tento návrh si vyžaduje rozsiahlu novelu celej školskej legislatívy, zákonov č. 245/2008 Z. z., 596/2003 Z.z.,597/2003 Z. z., 553/2003 Z. z., 317/2009 Z. z. a s tým súvisiacimi vyhláškami. Vznikajú opodstatnené obavy z vyradenia ZUŠ zo školského systému, keďže sú zadefinované ako vzdelávanie mimo školy ( cieľ 1-18.04).

May 10

viera

 • 10. 05. 2017
 • viera

25. ministerstvo skolstva musi zistovat mieru ziakov, ktori prepadli, u kazdej zakladnej skoly (miera analfabetizmu) , aby bolo verejnosti jasne, ktore pedagogicke zbory skol su slabe vo vzdelavani. (malo by sa prestat hadzat vinu za nizku uroven vedomosti u ziakov na ziakov a ich rodicov). analfabetizmus vzrastol z ceskoslovenskeho jedneho percenta na sucasnych tri percenta. ministerstvo ma udaje len podla okresov, nie pre jednotlive skoly.

26. zakladne skoly by mali byt povinne zverejnovat presne udaje, na co minuli vsetky normativy.

Apr 01

Anna

 • 01. 04. 2017
 • Anna

Nemalo by sa zabúdať na deti s ťažším postihnutím. Tie by sa mali aj naďalej vzdelávať v špeciálnych školách. Ich začlenenie v bežných triedach je pre ne aj napriek asistentom traumatizujúce. Ostatné deti ich vyčleňujú z kolektívu, nemajú pocit spolupatričnosti. Nezažívajú pocit úspechu čiže aj napriek začleneniu sú vyčlenení-

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

K ÚVODU:
Strana 5: Strategické ciele pre oblasť vysokého školstva.
„Efektívne fungujúce vysoké školstvo ako stála súčasť európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru, poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie s kvalitou zodpovedajúcou medzinárodným štandardom, dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie. Vysoké školstvo musí zároveň byť jadrom výskumného potenciálu Slovenska v oblasti základného výskumu a v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja a hybnou silou rozvoja spoločnosti a regiónov Slovenska.“

Z pohľadu Klubu 500 dostupnosť vysokoškolského vzdelávania pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem je už v súčasnosti základným dôvodom degradácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Potvrdenie uvedeného smeru ako strategického cieľa z pohľadu Klubu 500 bude smerovať k ďalšiemu úpadku vysokoškolského vzdelávania.

Apr 28

Alena

 • 28. 04. 2017
 • Alena

Dobrý deň,
odporúčala by som, aby si niekto pozrel z akých kníh sa učia naše deti a reálne ich aj držal v ruke. Niekedy boli kvalitné a dobre vypracované knihy/materiály a hlavne jednotné v rámci SR. Deti si písali poznámky, momentálne majú pracovné zošity.....Naše deti sa nevedia učiť, nie sú k tomu vedené, lebo namiesto toho majú testovú formu učenia. Náš školský systém bol kvalitný a naše deti a mladí ľudia boli vzdelaní, treba sa obzrieť prečo sa to menilo a k čomu to viedlo. Hlúpnu nám deti, mládež a peniaze, ktoré sa mohli investovať do vylepšia nášho školstva a podmienok sa potom musia využívať na takéto reformy.....
S úctou Jenčová

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 považuje za nerealizovateľnú a idealistickú predstavu o individualizovanom vzdelávaní každého učiaceho sa. Klub 500 preto navrhuje zásadným spôsobom prepracovať kapitolu a ponechať v materiáli len ako doplnkové opatrenie s tým, že 6 navrhovaných opatrení sa nahradí jedným. Cieľom však z pohľadu Klubu 500 nemôže byť rozsiahla implementácia individualizácie ale doplnkové opatrenie.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Stratégia pri rozvoji mimoriadnych nadaní – Vzhľadom na zvyšujúci sa výskyt problémov v učení a správaní aj pri nadaných deťoch je implementácia individualizácie a inklúzia nereálny cieľ, najmä v dnešnom finančne poddimenzovanom školskom systéme.
Podporujeme názor vo vyššie uvedenej pripomienke, že treba podporiť školy a triedy pre intelektovo nadané deti (VIN triedy), ktoré majú tak špecifické potreby pre vzdelávanie, že jedine takýmto spôsobom je možné rozvíjať ich intelekt. Prechod integrovaného nadaného dieťaťa v bežnej triede do triedy VIN je problematický. V bežnej triede mu ani zďaleka nebolo poskytnuté sľubované vzdelanie adekvátne jeho intelektu, preto vykazovalo známky neposlušnosti, búrenia sa a problematického správania sa v triede a samozrejme, jeho nadanie nebolo rozvíjané. Po prechode do triedy VIN , zaradilo a plynule zapadlo do kolektívu jeho rovesníkov. Aj v takýchto triedach sa vyskytujú výchovné problémy, keďže mnohým intelektovo nadaným deťom zaostáva EQ za IQ, ale s odbornou pomocou špeciálneho pedagóga a psychológa v škole, ktorí by mali byť samozrejmosťou, by tieto problémy boli uspokojivo riešené.
Sme Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium – škola diferencovaného typu vzdelávania, resp. exkluzívneho typu, to znamená, že sa venujeme výhradne žiakom so všeobecným intelektovým nadaním, znamená to, že ide o zámer, ktorý zásadným spôsobom poškodzuje systém práce pri exkluzívnom vzdelávaní v homogénnych triedach. Dlhoročne poskytujeme pre nadané deti vysoko podnetné prostredie na ich rozvoj a každoročne sa umiestňujeme na najvyšších priečkach hodnotenia kvality škôl. Neexistujú žiadne výstupy integrácie nadaných detí v intaktnej skupine, naopak, naša škola dokáže poskytnúť všetky výstupy kvality školy. Nezastávame názor, že oddelené vzdelávania nadaných sa bude môcť uplatňovať len v opodstatnených prípadoch. Čo to znamená opodstatnené prípady. Diagnostika nadania sa robí na základe štandardizovaných celosvetových testov a na základe úspešnej diagnostiky každý nadaný žiak má právo vzdelávať sa v triedach a školách s nadaním. Sú strategickým bohatstvom každej spoločnosti. Ak sa nepokryjú dostatočne potreby nadaných v bežnej triede, až potom môžu požiadať o preradenia k nadaným – otázka znie, kam by boli preradení, ak by také školy neexistovali, zároveň naša prax dokazuje a môžeme to podložiť skúsenosťami od rodičov, že vysoké školy nepripravujú učiteľov pre prácu s nadanými, preto sa často stáva, že pri práci s nadaným v intaktnej triede sa robí len minimálne pre integrované nadané deti a na druhom stupni sa prakticky integrované vzdelávanie nadaných nerealizuje. Oficiálny prístup školského systému k nadaným žiakom nemôe byť taký, že sa bude čakať, kým sa nadanému dieťaťu v bežnej triede prestane dariť, prípadne sa mu neposkytne adekvátna starostlivosť.
Prax zaznamenáva a vedecké výskumy dokazujú zmeny v Gaussovej krivke, sú sýtené viac okrajové časti Gaussovej krivky, to znamená, že pribúda viac detí postihnutých, hendikepovaných, s vývinovými poruchami a poruchami učenia, takisto pribúda aj detí nadpriemerných a nadaných. Každoročne zaznamenávame množstvo žiadostí o prestup na našu školu po úspešnej diagnostike nadania z bežných škôl, ktorých potreby neboli uspokojené.

May 04

viera

 • 04. 05. 2017
 • viera

pokracovanie cislo dva, to je uz moja tretia cast podnetu.
23. staznosti voci skole/riaditelovi by nemal vybavovat zriadovatel, lebo je zaujaty, kedze to bol on ktory ma doveru v riaditela, ale rodicovska komisia, ktora je objektivna. nie sucasne rodicovske rady, ktore su servilne voci riaditelom preto, aby sa ich deti- ziaci mali v skole dobre.
24. zakazat ucitelkam robit rozdiely medzi detmi. niektore su protekcne, ine su znevyhodnovane ucitelkami.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

V celom návrhu reformy je extrémne preferovaný názor inkluzívneho typu vzdelávania a takmer žiadna zmienka o exkluzívnom vzdelávaní. Aj vo vyspelých európskych krajinách sa uplatňuje exkluzívne vzdelávanie nadaných. Opätovne podčiarkujeme, že na Slovensku neexistuje žiaden výstup, žiadne vyhodnotenie úspešnosti či neúspešnosti integrovaného typu vzdelávania, preto je v tomto štádiu neodôvodnená preferencia len inkluzívneho typu vzdelávania. Naopak, výsledky exkluzívneho typu sú každoročne vyhodnocované a výstupy prezentované doma aj v zahraničí. Zároveň je možné zmapovať ich ďalšie pokračovanie v štúdiu a uplatnenie sa v živote. Ako vzor v tomto návrhu na Vašich prezentáciách reformy uvádzate fínsky spôsob vzdelávania. So zástupcami fínskeho vzdelávacieho systému sme v dlhoročnom kontakte a ich odborníci sa chodievali učiť k nám a vždy v minulosti vyjadrovali podporu a obdiv k takémuto typu vzdelávania. Zároveň podotýkame, že ani implementácia fínskeho spôsobu vzdelávania nie je ideálnym spôsobom vzdelávania pre slovenských žiakov. Po zisteniach o špecifických potrebách mimoriadne nadaných detí sa aj krajiny ako Fínsko, Nórsko, Dánsko a Holandsko, Nemecko a Rakúsko priklonili k otváraniu tried a škôl pre intelektovo nadaných žiakov ako najefektívnejšieho východiska pre možnosť vzdelávania a rozvíjania potenciálu a nadania.
Vyhradzujeme sa voči názoru, že systém vzdelávania na Slovensku nedosahuje európsky priemer paušálne vo všetkých typoch škôl. Dovoľujeme si tvrdiť, že žiaci mnohých škôl a gymnázií dosahujú nadštandardné výsledky a sú porovnateľné s najlepšími výsledkami v rámci krajín EÚ a OECD. Sme si vedomí problému vzdelávania rôznych marginalizovaných skupín, ktorým takisto treba venovať pozornosť, ale nie takýmto spôsobom inkluzívneho spôsobu vzdelávania. Práve tu vidíme priestor na zlepšovanie a následne vylepšenia štatistík PISA atď. Návrh tejto reformy odsúva vzdelávania nadaných detí do skupiny marginalizovaných, nepotrebných. Málo sú spomínané nadané a talentované deti a nedoceňuje sa ich význam. Je nevyhnutné popri inklúzii a individualizácii zdôrazniť a podporiť aj exkluzívne vzdelávanie. Obidve línie nie sú v protiklade, ani vzájomne nebojujú a netreba ich stavať do kontraproduktívneho vzťahu.
Niektoré skupiny detí si vo vzdelávaní vyžadujú špecifické prístupy a špecializované didaktické pomôcky, čo odporuje vysokej preferencii inklúzie a je v protiklade.

May 05

Natália

 • 05. 05. 2017
 • Natália

Dobrý deň,
ďakujem za možnosť verejne sa vyjadriť k tak dôležitej téme, akou je plánovaná inklúzia žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami.
V šp. školstve učím 13 rokov. Počas mojej praxe som mala a stále mám možnosť vidieť aké výhody takýto šk. systém prináša.
- malé počty žiakov v triede
- možnosť individuálneho prístupu
- prispôsobené uč. pomôcky a osnovy žiakom takýchto škôl
- žiaci majú k dispozícii pedagógov s potrebnou špecializáciou
- vytvorenie pokojnej, rodinnej atmosféry v triede
- žiaci majú u nás pocit väčšieho bezpečia
Mohla by som pokračovať ešte ďalej. Mojim zámerom však nie je poukázať na všetky klady tohto dlhoročne fungujúceho systému. Chcem hlavne položiť zopár otázok, ktoré mňa osobne trápia.
Ak sa majú do bežného školstva začleniť všetci postihnutí žiaci, ako to vlastne má celé fungovať? Budú ich učiť učitelia, ktorí celý život učili iba zdravé deti? Koľko postihnutých žiakov má byť v bežnej triede maximálne spolu so zdravými? Ako sa na túto situáciu už teraz chystajú učitelia bežných škôl? Z akých učebníc budú vyučovaní žiaci? Neviem si predstaviť ako zaintegrujeme viac postihnutých žiakov do jednej triedy, aj keby hneď v triede bol asistent a ešte špeciálny pedagóg. Poznám viacero tried, v ktorej je integrovaný jeden, podotýkam jeden max. dvaja žiaci. Pomáha im asistent. No napriek tomu je to náročné pre celú triedu a i pre samotného učiteľa.
Môj osobný pohľad na celú vec je, že chystanou inklúziou ideme vyliať " z vaničky spolu s vodou aj dieťa".

May 05

Frico

 • 05. 05. 2017
 • Frico

Údajne sa hovorí o tom, že školy si budú môcť vyberať určité časti, ktoré budú môcť učiť, alebo vynechať – Považujem to za chybu a osnovy by mali byť pre určité tipy škôl pevné a mali by nadväzovať na požiadavky Vysokých škôl v prípade Gymnázií a Odborných škôl s maturitou. Dokonca si myslím, že každá preberaná látka by mala mať povinne súbor otázok v ktorých by bola obsiahnutá celá látka a jej využitie v praxi , podobne v matematike stredný typ náročnosti u vypočítaného príkladu a otázky na spôsob riešení. Takto keby to bolo urobené pre každú preberanú látku a za každý ročník /nech počet tých otázok ide aj do tisícov – uchádzač si musí uvedomiť, či si na to trúfa a čo ho čaká/ - potom naše školstvo, čo sa týka znalostí by behom štyroch, piatich rokov bolo snáď jedno z najlepších. TO JE VEC, KTORÚ UŽ TREBA ZAČAŤ SOLÍDNE RIEŠIŤ !!! /Pozn.: Dnes sú pedagógovia schopní napísať hrubú knihu o tom, ako učiť , ale nie učiť ... a to je k ničomu/


Druhou, veľmi závažnou vecou je , že momentálny systém externá časť maturitnej skúšky priamo vyraďuje aj záujemcov o maturitu z prírodovedných predmetov, hlavne z matematiky už tým, že požaduje najmenej cca 25% na to, aby nemusel opakovať maturitu. Pochopiteľne aj to nie je správne, pretože niekto sa vyjadruje a myslí mu to lepšie hovorovo, niekto písomne – v tomto prípade by bolo určite korektné napr. Pri dosiahnutí cca 30% a z EČ MS a 4 z ústnej tak žiak urobil maturitu

Ďalej cca 20% a z EČ MS a 3 z ústnej tak žiak urobil maturitu

Ďalej cca 10% a z EČ MS a 2 z ústnej tak žiak urobil maturitu

MYSLÍM, ŽE TAK TO MALO BYŤ ZAVEDENÉ UŽ SKOR /včera bolo neskoro/ - možno sa to dá zachrániť ešte pre tento rok /myslím, že asi výsledky z EČ MS neboli doručené do škôl/. Tento problém je ešte vypuklejší, keď by sa ukázalo, že Tí, ktorí počas predchádzajúcich rokov štúdia nemali horšej známky ako dobrý a EČ MS im náhodou nevýde – je to jednoznačná diskriminácia v porovnaní s ostatnými voliteľnými predmetmi /keby tomu rozumeli politici, možno by to bolo už aj na ústavnom súde/

Pri takom systéme sa asi menej budú žiaci vyhýbať matematike, Fyzike a chémii – ktoré považujem za nosné základy pre technické odbory.

Pri percentách vychádzam z toho, že napr. pred cca asi 15 rokmi, keď končili príjímacie skúšky na VŠ, stačilo dosiahnuť na prijatie na niektoré fakulty cca 5% a ďalšia vec čo ma inšpirovala Vám to napísať, vyplynula z vyššie uvedenej diskusie ...násť ročných vyšlo najavo, že aby mal dobrý priemer išiel maturovať z dejepisu a z občianskej náuky – stačí si položiť otázku, ako môže skončiť pri prijatí na technickú a možno aj ekonomickú školu, keď napr. matematika je úplne zanedbaná... a Tí, čo sa aspoň snažia a keď do toho idú, určite sa na tú matematiku aj cítia napr. kvôli stresu im to úplne nevyjde tak sú odstavení napr. na september, bez toho, že by im ostala nádej na zmaturovanie v riadnom termíne. UZNÁTE, ŽE SI TO NAOZAJ PÝTA URÝCHLENÚ NÁPRAVU

Posledná časť čo ma ako už odslúžilého technika zarazila, že idú radšej študovať do ČR a možno tam aj ostane /tu vidím chybu v previazanosti – družbe- ... medzi VŠ a SŠ resp. Gymn. – k čomu môže prispieť aj ministerstvo.

May 05

Marek

 • 05. 05. 2017
 • Marek

Podnety za oddelenie humanitných predmetov ŠPÚ:

1. s.45 Cieľ 1-10 Obsah vzdelávania: Problémom je napríklad pričasté, nekoncepčné a z pohľadu škôl nepredvídateľné zasahovanie do štátnych vzdelávacích programov, napríklad v snahe reagovať na aktuálne dianie v spoločnosti.

Pripomienka: Ak je reforma (ako napr. tá posledná z roku 2008) robená pod tlakom logistických skupín a nereflektuje spoločenskú situáciu a reálne potreby žiakov, tak sa musí meniť Štátny vzdelávací program častejšie ako v nejakých nadiktovaných horizontoch. Nie je to síce koncepčné, ale lepšie ako nechať roky umierať a degradovať humanitné predmety. Ak sú relevanté pripomienky pedagógov k nelogickému rozloženiu hodinovej dotácie roky ignorované, tak nie je inej šance ako sa zmobilizovať a žiadať zmeny v čo najkratšom čase. Hlavne pokiaľ ide o dobre mienené reakcie na evidentné zmeny nálad v spoločnosti. Ak by sa netvorili vzdelávacie programy na politické objednávky ale vychádzali by z reality, nebolo by treba tieto veci riešiť a systém by mal šancu na dlhodobejšie etablovanie sa.

2. s.45 Cieľ 1-10 Obsah vzdelávania: nedostatočný súlad medzi deklarovanou časovou dotáciou jednotlivých predmetov a množstvom predpísaného učiva, ktoré je v niektorých prípadoch príliš predimenzované.

Pripomienka: V prípade dejepisu (a som presvedčený že nielen v jeho prípade) ide o nezmysel. Reforma v roku 2008 ubrala hodiny humanitným predmetom a odsunula ich akoby na vedľajšiu koľaj. Predmetové komisie boli nútené škrtať obsahové a výkonové štandardy, aby sa napratali do hodinovej dotácie. A stále sa evidentne nájdu ľudia, ktorí si myslia, že sú tieto predmety predimenzované. To by bolo asi najlepšie, ak napr. z dejepisu učíme len 20. storočie. Na to postačia 2-3 hodiny za celý druhý stupeň ZŠ. Takisto výchovné a vzdelávacie ciele nie sú realizovateľné v plnej miere, ak hodinová dotácia predmetu nestačí ani na vysvetlenie predpísaného (už aj tak zredukovaného učiva) žiakom. O výchovnom pôsobení a metodickej podpore nemôže byť ani reč.

3. s. 45 Nedostatočné zastúpenie manuálnych, umeleckých a pohybových aktivít v kurikule základnej školy (najmä jej II. stupňa).

Pripomienka: Predmet technika má v RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 5 hodín (v každom ročníku 2. stupňa po 1 hodine), čo je viac ako má napr. občianska náuka (4) a rovnako ako má chémia. Nepodceňujem techniku, ale bolo by dobré ju ani nepreceňovať. Hlavne ak si uvedomíme, ako "kvalifikovaní" učitelia tento predmet učia. Výtvarná výchova má 5 hodín a hudobná výchova 4. Ja osobne mám rád umenie a aj sa mu venujem amatérsky, ale na to sú ZUŠ. Osobne nepoznám nikoho, koho by táto štedrá dotácia pre tieto predmety naučila lepšie kresliť alebo krajšie spievať. Je to vec talentu, ktorý sa má rozvíjať po vyučovaní v rámci voliteľných aktivít, napr. cez ZUŠ. Hlavne vo vyšších ročníkoch ZŠ sa stáva z týchto hodín skôr cirkus ako seriózna výučba.

Mar 17

Branislav

 • 17. 03. 2017
 • Branislav

Podporovať individuálnu inteligenciu, kooperáciu a talent žiakov prostredníctvom problémového a projektového vyučovania. Rozvíjať v žiakoch spoluprácu a eliminovať kompetíciu. Eliminovať priemernosť žiakov v jednotlivých predmetoch koncentráciou na ich individuálne danosti, t.j. aby k riešeniu „problému“ na predmete mohli využiť vlastný prístup a talent, v ktorom vynikajú a v kooperácii s inými žiakmi dosiahli spoločný výsledok.
Využívať environmentálnu, etickú a sexuálnu výchovu ako spôsob k formovaniu komplexnej zrelej a uvedomelej osobnosti. Zavedenie možnosti využitia externých subjektov do výchovno-vzdelávacieho rámca za účelom vzdelávania „príkladom“ (besedy s konkrétnymi ľuďmi na tému prevencia drog, sexuálne prenosné ochorenia, nežiaduce tehotenstvo, násilie, úcta k seniorom, multikulturalita, inakosť a pod).
V nadväznosti na globalizačné trendy spoločnosti zlepšiť výsledky v oblasti rozvíjania tolerancie v kontexte multikulturality, variability populácie a plurality názorov a zabezpečiť zvýšenie hodinovej dotácie v prierezových témach predmetov na základných a stredných školách so zvýšenou podporou mimoškolských aktivít zameraných na rozvoj humanizmu, demokracie, tolerancie.
Zlepšiť výsledky v oblasti rozvíjania ekologickej a environmentálnej gramotnosti zvýšením hodinovej dotácie v prierezových témach predmetov na základných a stredných školách a zvýšenou podporou mimoškolských aktivít zameraných na ekológiu.

May 13

Viera

 • 13. 05. 2017
 • Viera

Opätovné vrátenie 1 vyučovacej hodiny občianskej náuky do 5. ročníka v ZŠ.
V rámci boja proti extrémizmu ste zvýšili počet hodín dejepisu v 9. ročníku. No v iŠVP ste už v tomto školskom roku /2016/17/ znížili počet hodín občianskej náuky. Nie je vari predmet Občianska náuka takisto vhodným priestorom pre boj s extrémizmom? Myslím, si , že je nevyhnutné naspäť vrátiť túto hodinu občianskej náuky do iŠVP 5. ročníka, Veď práve na hodine OBN sa dá u žiakov rozvíjať národná hrdosť, povedomie, bojovať s názormi a morálkou žiakov, riešiť medziľudské vzťahy, učiť žiakov kladným spoločenským hodnotám a podobne. Vo všetkých vyspelých krajinách je práve výchova k občianstvu základom morálnej výchovy žiakov!

Mar 21

Andrea

 • 21. 03. 2017
 • Andrea

Individualizované vzdelávanie vylučuje celonárodné testovanie. (Ktoré mimochodom nemá pre vzdelávanie žiadny význam.) Dajme radšej priestor žiackym individualitám a podporujme každého jedného v oblasti, v ktorej je dobrý.

Apr 28

Anita

 • 28. 04. 2017
 • Anita

Už vyše 10 rokov pracujem na ŠZŠ. Za tú dobu prešlo cez moje ruky už desiatky detí. Tieto detí sú ťažko vychovávateľné, sú MP nakoľko väčšinou pochádzajú zo soc. znevýh. prostredia. Aj keď navštevujú MŠ, ich rozumové schopnosti, základné vedomosti sú na veľmi nízkej úrovni. V ŠZŠ máme vytvorené vhodné podmienky pre individuálnu prácu, pretože je tu nižší počet detí, a vzdelávací program je prispôsobený im schopnostiam a vedomostiam.
Učivo preberáme v pomalšom tempe, aby si to ľahšie osvojovali, môžu prežívať pocit úspechu. Ak by tieto detí boli zaradení do bežnej ZŠ, s tempom práce by nestačili a nemohli by postupovať z ročníka do ročníka.
V ZŠ pracujú odborne vzdelaní učitelia, ktorí svojej práci rozumejú. Myslím si, že bez ŠZŠ žiaci s MP by nedokázali sa začleniť a byť plnohodnotným členom spoločnosti, preto v žiadnom prípade nesúhlasím s preradením MP detí do bežných ZŠ.

Apr 29

Miroslav

 • 29. 04. 2017
 • Miroslav

Každá ZŠ a SŠ by mala mať možnosť=normatív - zamestnať psychológa a špeciálneho pedagóga. A to ja menšia škola aspoň na čiastočný úväzok.

May 16

Iveta

 • 16. 05. 2017
 • Iveta

Vzdelávanie žiakov má niekoľko cieľov. V oblasti kognitívnej je veľmi náročné pracovať so súčasným počtom žiakov v triedach bez asistentov, ak chceme skutočne rozvíjať potenciál každého jedného žiaka ( nemám na mysli len začlenených) a plniť učebné osnovy. Dá sa to čiastočne realizovať kooperatívnym vzdelávaním alebo vzdelávaním malých skupiniek žiakov s približne rovnakým vzdelávacím potenciálom,.... avšak metodický materiál a metodiky absentujú - kreatívnym tvorcom takéhoto vzdelávania za súčasných podmienok je sám učiteľ. Ak by sa skutočne tvorba a príprava individualizovaného vzdelávania ponechala len na pleciach samotného učiteľa, nie je možné sa kvalitne pripraviť na 23 vyučovacích hodín týždenne.
Preto odporúčam:
- znížiť úväzok učiteľov
- dať školám financie na zabezpečenie asistentov učiteľa na každú vyučovaciu hodinu (vyučovací blok)/ alebo radikálne znížiť počet žiakov v triedach
- pripraviť metodický materiál, kde budú v základe rozpracované takto realizované všetky vyučovacie hodiny - ako inšpirácia.
Dané návrhy sú finančne náročné, ale kvalitatívne dopady pre rozvoj našej spoločnosti budú obrovské.

May 15

Branislav

 • 15. 05. 2017
 • Branislav

Každá z doterajších reforiem školstva viedla k zníženiu úrovne vzdelania (a "vychovanosti") absolventov všetkých stupňov štúdia. Predložený Národný program celkom isto pokračuje v tejto tradícii. Autori materiálu mali isto dobrý úmysel. Sformulované ciele znejú atraktívne, prvky "samoriadenia, samohodnotenia ..." sú ľúbivé, výčet nedostatkov a problémov pomerne komplexný. Napriek miestami dobrým nápadom považujem materiál ako celok za katastrofu pre vzdelanosť na Slovensku.
Niekoľko problémov.
1. Rozsah materiálu. Materiál o viac ako 200 stranách je ťažko uchopiteľný a je nemožné pripomienkovať ho na "maximálne 3600 znakov".
2. Individualizácia štúdia má (možno) zmysel pre 1% veľmi talentovaných žiakov, o ktorých sa stará niektorý z 1% mimoriadne kvalitných učiteľov. Všetky snahy o "uľahčovanie a zjednodušovanie" štúdia sú kontraproduktívne.
3. Zapájanie žiakov do hodnotenia škôl je groteskný nápad.
4. Samoevaluácia a následné sebazdokonalovanie má nádej uspieť len u systémov (škôl), ktoré prekročili istý prah kvality.
5. Existuje inštitút Hosťujúci profesor s definovanými požiadavkami. Uniká mi, ako pomôže k zvýšeniu kvality vysokoškolských pedagógov, keď sa na miesto profesora alebo docenta bude môcť prijať v podstate ktokoľvek (treba si uvedomiť, ako veci na Slovensku fungujú).
6. Úroveň vedomostí vo svojom odbore u učiteľov stredných škôl od tzv. Havlínovej reformy z konca 80-tych rokov klesá do takej miery, že sa ťažko hľadajú učitelia schopní viesť talentovaných stredoškolákov v predmetových olympiádach.
7. Financie sú vážnym, ale podružným problémom školstva.

Odborne zdatní a s nadšením pracujúci učitelia sú nutnou podmienkou pre dobre fungujúce školstvo a realizáciu akýchkoľvek reforiem. Možno by sa mal prijať zákaz reforiem a venovať najbližších 10-20 rokov znovu vytvoreniu kvalitného učiteľského zboru.
Za veľmi ambiciózny cieľ by som považoval priblížiť do roku 2040 kvalitu výchovy a vzdelávania úrovni, ktorú sme mali pred rokom 1989. Iste, niektoré aspekty výchovy boli poznačené vtedajšou ideológiou ale prírodných a technických vied sa to netýkalo.

Apr 30

Paulína

 • 30. 04. 2017
 • Paulína

Vážení predkladatelia,

naše pripomienky sa týkajú dokumentu ako celku (parciálne sme uviedli samostatne):
1. Dokument príliš široko a všeobecne sumarizuje súčasný stav v porovnaní s vybranými situáciami v zahraničí;
2. Nespomínajú sa v ňom jednotlivé umenia či kultúra vo forme, ktorá by zaručovala ich rovnocennosť voči ostatným vzdelávacím oblastiam;
3. Nikde nie je zmienka o možnosti využitia umeleckej kreativity aj v mimoumeleckých vzdelávacích situáciách (a naopak);
4. Za základ tvorivosti či kreativity sa považujú iba psychologicky, liečebne, sociálne a obdobné podmienené techniky;
5. Dramatická výchova ponúka veľké možnosti nielen pre kreativitu ako take, ale je veľmi vhodným mostíkom na preklenutie bariér medzi rôznymi disciplínami alebo ich prepojenie (I smerom do praxe).
6. Uvítali by sme zavedenie tvorivej dramatiky, ktoré by prinieslo aspoň mierne vyváženie prevažujúceho akcentu nášho edukačného systému na rozvoj kognitívnej domény osobnosti žiaka aj na afektívnu a psychomotorickú doménu. Prinieslo by to možnosť a šancu uspieť a iným typom žiakov s dominantnými typmi ďalších inteligencií (podľa Gardnera), nielen v súčasnom stave favorizovanej a preferovanej lingvistickej a logicko-matematickej inteligencie.

K dokumentu ako celku sa ďalej pýtame:

- kto to hovorí?
Zbor poradcov? Tento materiál je napísaný presne nešťastne zovšeobecňujúcim jazykom, z ktorého sa vytratil akýkoľvek konkrétny obsah a jeho užitočnosť je tým pádom veľmi otázna.

- komu to hovorí?
Učiteľom? Načo? Tým je to dávno jasné. Prečo? Majú kompetenciu s tým niečo urobiť? Okrem toho - majú za niekoľko týždňov urobiť prácu, na ktorú tím ministrových expertov mal viac než rok?

- aké mechanizmy, či nástroje dokument ponúka na dosiahnutie sledovaného cieľa?
Nič také sme v dokumente nenašli - ani smerom k municipalite, ani smerom k vláde, príslušným ministerstvám, parlamentu, ZMOSu...

- v čom spočíva prínos tohto návrhu oproti súčasnému stavu?
Táto otázka pre nás zostala bez odpovede.

Dokument považujeme prinajlepšom za memorandum s extrémne nízkou spoločenskou hodnotou a ako taký ho odmietame.

S pozdravom,
platforma dramatickej výchovy EDUdrama a vybraní členovia národných pracovných skupín.

Apr 23

Lucia

 • 23. 04. 2017
 • Lucia

Je potrebné premyslene spojiť individuálne vzdelávanie aj s individuálnom výchovou, ktorá prebieha v školských kluboch detí.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

V materiáli, vzhľadom na jeho rozsiahlosť ako aj cieľový horizont rok 2027 by mala byť vytvorená časová os priorít realizácie jednotlivých krokov. Navrhujeme definovať aktivity a ich realizáciu podľa jednotlivých rokoch.

Apr 23

Ingrid

 • 23. 04. 2017
 • Ingrid

Súčasné ohodnotenie práce odborného zamestnanca samostatného CŠPP bodovanými výkonmi je výsmechom ich práce a požadovaného vzdelania. Hodnota výkonu je 0,59eur. Odborný zamestnanec pri individuálnej práci s dieťaťom v trvaní 1 hodiny vykáže max. 3-4 výkony, čo predstavuje cca 1, 77-2,36 eur za hodinu. Myslím, že takúto hodinovú mzdu nemá v národnom hospodárstve nikto. Počet hodín priamej práce s klientom je rovný a poväčšine presahuje aj pedagogický úväzok učiteľa. Kde je rovnoprávnosť postavenia pedagogických a odborných zamestnancov v školstve?!. Priama činnosť s dieťaťom prebieha vo väčšine prípadov za účasti rodiča, je nemysliteľné nebyť odborne a metodicky pripravený. Aj odborný zamestnanec potrebuje čas na prípravu obsahu intervenčných stretnutí ( intervenciu vnímam ako nosný prvok ďalšieho napredovania dieťaťa ) z dôvodu rôznorodosti zdravotného postihnutia, veku a mentálnej úrovne dieťaťa. Taktiež napísanie odborného posudku- špeciálno-pedagogickej, psychologickej, logopedickej správy nie je otázkou 5 minút. Systém hodnotenia práce odborných zamestnancom výkonmi bol experimentálne zavedený Štátnym pedagogickým ústavom v rámci projektu Milenium a doteraz nebola jeho efektivita nikdy vyhodnotená . Súčasné nastavenie hodnoty výkonov je pre samostatné CŠPP likvidačné. Pre porovnanie hodnota výkonov CPPP je 9,1eur.
Aká je vaša predstava o ďalšom financovaní centier a nastavení hodnoty výkonov? Je vôbec potrebné hodnotiť priamu prácu s dieťaťom nejakými výkonmi? Ani pedagóg v škole nehodnotí vyučovaciu hodinu podľa výkonov ( 5 minút motivácia, 15 minút výklad učiva...) Nevidíme zmysel nejakého členenia náplne práce odborného zamestnanca na čiastkové výkony.

Mar 20

Ján

 • 20. 03. 2017
 • Ján

Mali by sme u ziakov podporovat spravny pristup k chybam. Sucasny vzdelavaci proces prebieha tak, ze vypracuje u ziakov silnu averziu voci chybam, pretoze su za ne neustale trestani. Nasledne stratia chut skusat nove veci ci vykonavat cinnosti, kde si nie su isti vysledkom. Tieto cinnosti su vsak zvycajne najhodnotnejsie pre spolocnost, napriek vysokemu riziku zlyhania. Napriklad prednasajuceho nezastavia, ked spravi chybu, alebo niecomu nerozumeju. Mnohi v podstate nie su schopni polozit zmysluplne otazku, lebo v skole nie su vedeni ku kladeniu relevantnych otazok.
Neviem, kam to zaradit do tohto dokumentu, ale je to velmi dolezite. Azda treba zdoraznit, ze ovela viac casu sa ma venovat spolupraci ucitela so ziakmi (spolocne pracujeme na vyrieseni problemu) a ovela menej casu hodnoteniu ziakov. Specialne by som zakazal ustne skusanie na hodinach -- je to jedna z najmenej produktivnych cinnosti, ktorym sa moze ucitel venovat.

Mar 19

Pavol

 • 19. 03. 2017
 • Pavol

VSETKY TRIEDY NA VSETKYCH ZAKLADNYCH SKOLACH SA BUDU UCIT TO ISTE! ROZDELENIE PODLA NAROKU VEDOMOSTI BUDE A,B,C -BECKARI BUDU MAT PRESNE TAKY ROZSAH, ZE VO SVETOVOM HODNOTENI PRI TESTOCH USPEJU DO DESIATEHO MIESTA./POZRITE SA CO JE V TESTOCH A TO ICH UCTE A NIE TO CO ZROVNA KTOREHO UCITELA NAPADNE/

JEDNOTNE BUDU UCEBNICE, ZOSITY, TABLETY A ICH RYCHLOST, POMOCKY, PREDPISANE OBLECENIE AJ SPORTOVE, VSETKO V BEZKONKURENCNE NAJNIZSEJ CENE.

UPLNE VSETKO BUDE UPLNE HNED NA NETTE /INTERNETE/

KAZDY ZIAK MA PRAVO A POVINNOST OVLADAT LYZOVANIE, PLAVANIE VSETKYMI SPOSOBMI, AKO AJ INE DALSIE SPORTOVE DIANIA.

PRESUVAT A AZ PRESUNUT VSETKY VYKLADY NA INTERNET AKO AJ NASLEDNE TESTY A UCITELA VYUZIVAT AKO BONUS, KTORY TO VIE VYSVETLIT ESTE AJ INAC.

VSETKY UCEBNICE, POMOCKY, OBJEM UCIVA A CELKOVY POSTUP BUDE NEMENNY DVA ROKY, NO PODNETY A NOVE NAPADY, AKO AJ NOVE POZNATKY Z VEDY, TECHNIKY , HOSPODARSTVA A POLITIKY SA BUDU SUMARIZOVAT A PO DVOCH ROKOCH CEZ PRAZDNINY SA NASTARTUJE NOVY SYSTEM, KTORY UZ BUDE 2.SEPTEMBRA AJ ODSKUSANY. NA TO BUDU PRE UCITELOV KAZDY DRUHY ROK PRAZDNINY.

TESTY SVOJOU TVRDOSTOU BUDU DELENE A,B,C - ACKOVY TEST BY NA 100 PERCENT NEMAL UROBIT NIKTO NA SVETE. /NEMYSLIM ZO SLOVENCINY/

OHODNOTENIE UCITELOV JE CITLIVA TEMA. KED SU MLADI A V SILE SU NA TOM VELMI BLBO, KED UZ TAK NEVLADZU VEKOM SU NA TOM UZ LEN BLBO. PRAVDOU JE, ZE ZA URCITY PRESNY ROZSAH ROBOTY BY MAL BYT KAZDY ODMENENY ROVNAKO. TAK ZE PRESNE TOTO A TOTO SA UCI PRESNE TAK A TAK, JE ZA TO PRESNE TOLKOTO PENAZI. KED SA TO NEPACI, ODIDTE, KED TU NIKTO NEBUDE ASI ZDVIHNEME PLATY-ZEEE?

A TO NAJDOLEZITEJSIE NA KONIEC.... ZRUSIME YPSILON A TEDA AJ VYBRANE SLOVA, VSAK TO CHCEL AJ LUDOVIT STUR.

.....PROSTE VSETKO BUDE MAT PRAVIDLO, AJ PARKOVANIE BICYKLOV, AJ SKRINKY, AJ CO A Z COHO SA UCI,........CELU TUTO REFORMU BY VLASTNE MALI ROBIT TECHNICI A INZINIERI A PEDAGOGOV, EKONOMOV, PRAVNIKOV A POLITIKOV BY KU NEJ NEMALI VOBEC PUSTIT A MALI BY TO ROBIT ANONIMNE. .. A JE TO........

May 02

Anna

 • 02. 05. 2017
 • Anna

Je nevyhnutné zrušiť všetky neefektívne školy, ktoré majú málo žiakov. Na stránke CVTI sú napríklad zverejnené údaje o školách uvedených nižšie, ktoré majú extrémne malý počet žiakov. Neviem si predstaviť, ako sa dá dosiahnuť na takýchto „malých školách“ kvalita a efektívnosť využitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu:

-Súkromné gymnázium, 84101 Bratislava-Dúbravka, Batkova 2 *** Cogitatio - M, s.r.o.
2 žiaci v 3. ročníku, 1 žiak v 4. ročníku, spolu v celej škole 3 žiaci
-Bulharské gymnázium, 85101 Bratislava-Petržalka, Záporožská 8 *** Ministerstvo školstva a vedy Bulharskej republiky
13 žiakov v 1. ročníku, 2 žiaci v 2. ročníku, 1 žiak v 3. ročníku, 8 žiakov v 4. ročníku – 24 žiakov v celej škole
- Súkromné gymnázium, 01701 Považská Bystrica, M. R. Štefánika 148/27 *** ŽIVENA, s.r.o.
1 žiak v 4. ročníku – celkový počet žiakov v celej škole 1
- Súkromné gymnázium, 95501 Topoľčany, Gagarinova 1 *** PaeDr. Mgr. Ingrid Paulovičová
8 žiakov v 1. ročníku, 4 žiaci v 2. ročníku, 5 žiakov v 3. ročníku, 5 žiakov v 5. ročníku – celkový počet žiakov v škole 28
-Gymnázium pri KSŠ, 01501 Rajec, Nám. Andreja Škrábika č.5 *** Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
12 žiakov v septime – celkový počet žiakov v škole 12
-Kat. spojená škola - G, 96901 Banská Štiavnica, Gwerkovej-Göllnerovej 9 *** Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
10 žiakov v 4. ročníku – celkový počet žiakov v škole 10
- Súkr. šport. gymnázium, 96001 Zvolen, Kalinčiakova 87 *** PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD.
5 žiakov v 1. ročníku, 8 žiakov v 2. ročníku, 12 žiakov v 3. ročníku – celkový počet žiakov v škole 25
- Súkr.sp.škola-Gymnázium, 04023 Košice-Sídlisko KVP, Starozagorská 8 *** Mgr. Eva Bednáriková – 11 žiakov v prime, 10 žiakov v tercii – celkový počet žiakov 21

A takýchto škôl je oveľa viac v systéme...

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Učitel by mal mat právo zakupovať do určitej sumy materiál na vyučovanie prípadne odbornú literatúru sám, ked to robí škola, prípadne niekto kto sa nevyzná robí to zle a draho, neefektívne.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Stanovisko ŽSK k súčasnému stavu v Kapitole 1:

a) v celom dokumente nie sú navrhované opatrenia podložené výsledkami výskumov a konkrétnymi číslami;
b) v dokumente nie je vyhodnotený dokument z predchádzajúcej reformy – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania v SR „Milénium 2000“;

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Už niekolko rokov nám nie je umožnené žiadna forma zúčastňovať sa školení v rámci kariérneho rastu z dôvodu, že nie sú peniaze na kredity? Čo s tým?

Apr 18

Beáta

 • 18. 04. 2017
 • Beáta

K tomuto bodu :1-07.03 Zabezpečiť ukotvenie právneho nároku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od 3 do 6 rokov a garantovať dostupnosť zariadení predprimárneho vzdelávania od 3 rokov pre každé dieťa.
Okrem zvyšovania kapacít materských škôl sa umožní a podporí podľa zákonom stanovených podmienok rozširovanie a skvalitňovanie služieb výchovy, vzdelávania a starostlivosti o deti v predškol-skom veku od 3 rokov aj prostredníctvom iných foriem, napr. detských skupín, firemných škôlok, komunitných škôlok, lesných detských klubov, škôlok na farmách a pod.
Materské školy sú prvým článkom , sú vedené ako školy, majú povinnosti , výchova a vzdelávanie / nie starostlivosť/sú stanovené štátnym vzdelávacím programom , následne školským vz.programom. Ako je to potom myslené v "detských skupinách" , ...tiež sa budú týmito dokumentmi riadiť? Budú to školy? alebo zariadenia , kde sa budú detičky opatrovať ? Nie je to definované jasne!
Uvádzate -V školskom roku 2016/17 bol uvedený do praxe nový štátny vzdelávací program, do ktorého sa, podľa nášho názoru opodstatnene, kladú nádeje na významne kvalitnejšie predprimárne vzdelávanie - to znamená , že jeden škol.rok už sa overoval , tento šk.rok sa po pripomienkovaní už v MŠ realizuje. Chceme to znovu meniť ?
VŠ nám udávajú , čo má dieťa ovládať , spĺňať pred nástupom do ZŠ. Tak to znamená , že vieme , čo sa od dieťaťa očakáva pred vstupom do ZŠ. V MŠ odborne , na primeranej úrovni ,dovolím si tvrdiť, robíme všetko pre to , aby dieťa bolo na vstup do ZŠ pripravené.

Apr 30

Tatiana

 • 30. 04. 2017
 • Tatiana

• Pri súčasnom nastavení systému, kedy sa v bežných triedach objavuje stále viac začlenených žiakov a v určitých prípadoch aj mentálne postihnutí žiaci, nie je možné presadzovať individuálny prístup. Je tiež potrebné zadefinovať hranicu, kedy sú integrovaní žiaci neúspešní, pretože v súčasnej dobe sa umelo pretláčajú do vyšších ročníkov, aj keď nezvládajú ani redukované učivo.
Je potrebné reálne na školy umiestniť školských psychológov, špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa a vytvoriť na to aj dostatočné zdroje finančných prostriedkov.

Zmeniť nemožnosť opakovania ročníka v ročníkoch 1 – 4 –prax ukazuje, že to bude demotivujúce. Ako môže žiak, ktorý sa nenaučí čítať či písať postupovať na druhý stupeň ZŠ? Načo mu takéto vzdelávanie bude? Prijatím pravidla, že žiak ........“na úrovni prvého stupňa základnej školy žiaci neopakujú ročník“ bude porušená zásada systematickosti a postupnosti, neumožníme žiakom vytvoriť základ, potrebný na prípadnú úspešnosť vo vyšších ročníkoch.

V našich podmienkach si takmer všetky metodické materiály musí slovenský učiteľ vyrábať sám, čo je veľmi časovo náročné a takmer nemožné pripraviť si kvalitný metodický materiál na každú vyučovaciu hodinu, tobôž nie pre každého žiaka.

Apr 03

Miroslava

 • 03. 04. 2017
 • Miroslava

-V článku 1.03-02 kde sa píše o asistentoch na základných školách zahrnúť ich i na 1 ročník stredných škôl, kde je zvýšený počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
- rozšíriť povinné vzdelávanie (1.07-4) do 17 roku ( žiaci po 15 veku zo sociálne znevýhodneného prostredia ukončia vzdelávanie), aby mali min výučný list
- 1.13 do hodnotenia zaradiť aj známku nedostatočný a s ňou žiak bude opakovať ročník tj. nepostúpi do vyššieho ročníka, žiaci sú zvyknutí na klasické hodnotenie
- nie je vymedzené, aké práva má učiteľ a aké povinnosti má žiak, čo si môže dovoliť k učiteľom a aký postih za to môže dostať
- nie je doriešené duálne vzdelávanie u menších firiem, takto to nie je celkom reálne, tie síce spolupracujú so školami, ale nemajú prostriedky na to, aby mohli po celý čas žiakov zobrať na výuku u nich

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

K ÚVODU:
Strana 5: tvrdenie„ Kľúčovými hodnotami sú sloboda prejavu, akademické slobody, autonómia vysokých škôl, spojená s ich pôsobením v súlade so zodpovednosťou voči spoločnosti, vysokoškolské vzdelávanie orientované na potreby študenta, ktoré mu umožní kultivovať jeho osobnosť a profilovať sa podľa svojich predstáv, rozvíjať svoje danosti a získať zo štúdia maximum pre svoju budúcnosť vrátane zamestnateľnosti, ďalej dôraz na mobilitu študentov a zamestnancov a otvorenie sa vysokých škôl smerom k zahraničiu, ale aj smerom k spoločenskej a hospodárskej praxi.“

Klub 500 považuje financovanie vzdelávania za niečo ako „verejnú objednávku“ pre vzdelávacie inštitúcie, ktorou štát financuje budúcich zamestnancov v ekonomike, ktorí budú prostredníctvom daní a odvodov zabezpečovať budúce príjmy štátneho rozpočtu. Preto v prvom rade by kľúčové hodnoty mali smerovať k uplatniteľnosti študenta v hospodárskej praxi a vzdelávací systém by mal napomôcť zorientovať sa a nasmerovať študenta podľa jeho osobných predpokladov k jednotlivým smerom/odborom.

Apr 04

Richard

 • 04. 04. 2017
 • Richard

Vzdelávanie žiakov s rôznorodým potenciálom – inkluzívne vzdelávanie a Rozvíjanie potenciálu a napĺňanie potrieb – individualizované vzdelávanie vyjadrujete potrebu individuálneho a inkluzívneho prístupu k žiakovi. Určite je takýto prístup požadovaný pre širší rozvoj každého jednotlivca, ale v súčasných podmienkach v škole daná situácia skôr vedie k určitému zrieďovaniu a prispôsobovaniu sa požiadaviek na učebný výsledok detí komplexne (všetkých) a viditeľne škodí povesti slovenského školstva. Aby bola možná skutočná inklúzia či individualizácia, musel by nastať i skutočný – v danom pomere vyvážený nárast pedagogického či odborného personálu. To žiaľ doposiaľ nenastalo, i keď individualizácia prístupu sa už na školách vyžaduje. Počet detí so špeciálnymi potrebami samo o sebe narastá a ďalší presun, tento krát i zo špeciálnych škôl, by mohol spôsobiť ešte väčšiu krízu vo výsledkoch a úrovni školy ako máme v školstve v súčasnej dobe. Samozrejme, ak sa zamestná potrebný počet odborne vyškolených pedagogických zamestnancov, ktorí starostlivosť o deti zabezpečia, môže byť táto zmena prínosom.

Apr 04

Richard

 • 04. 04. 2017
 • Richard

Formulujete požiadavku vytvorenia postupov smerujúcich k zlepšeniu práce s problémovými žiakmi. I keď systém má premyslenú podobu, chýbajú konkrétne spôsoby ako žiaka motivovať k žiadanému chovaniu. V súčasnom stave vidím akú obrovskú záťaž pri práci pedagóga, hlavne triedneho, je neustále riešenie problémov so žiakmi odmietajúcimi pravidlá. Sú to rôzne formy konfliktných situácií, stretnutí, záznamov, telefonátov, posudkov, rokovaní atď., ale hlavne psychická záťaž pre učiteľa počas vyučovania i mimo vyučovania. Môj známy vyučujúci na odbornej škole má napríklad triedu, kde je 15 skutočne problémových žiakov (agresívne, vulgárne, nebezpečné správanie) jediný spôsob, ktorý aspoň trochu obmedzuje žiaka je podmienka jeho vylúčenia. Škola si však nemôže dovoliť vylúčiť 15 žiakov, nehovoriac, že dosiahnuť to je neobyčajne zložité. Na základnej škole je možnosť vylúčenia žiaka nemožná, tiež vylúčenie predsa nie je riešenie danej situácie. Obávam sa, že iný spôsob, ako stanovenie konkrétneho systému dopadov, o ktorých žiak bude vedieť, že ho budú sankcionovať reálnym spôsobom (napr. obmedzenie sociálnych dávok po určitom počte zápisov či zníženej známke ako v Rakúsku, či stanovené poobedňajšie vyučovanie – samozrejme, ale pre učiteľa platené alebo s možnosťou náhradného voľna). Treba vypracovať efektívnu štruktúru takýchto intervencií, ktoré treba aplikovať v zárodku výchovy, inšpirovanú overenými skúsenosťami napr. z iných štátov.

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

Učiace sa Slovensko
príspevok k verejnej diskusii

Seniorom sa u nás zatiaľ nevenuje väčšia pozornosť. Možno to časom zmení demografická prognóza, ktorá budúcich Slovenských seniorov už dnes zaraďuje medzi najviac ohrozených v Európe. Spektrum rôznych problémov našich seniorov, sa dá prirovnať aj k niektorým problematikám nášho školstva.
Dokazuje to aj príslušný odstavec národného projektu Učiace sa Slovensko na str. 57, kde sa dokonca evokuje zapojenie seniorov do „tvorby nových digitálnych zdrojov“(?!)
Zmysluplnejšie v dokumente však vyznieva nižšie uvedené konštatovanie: “...avšak nedoceňuje sa potenciál aktívnych seniorov pre kultiváciu vzdelávacieho prostredia krajiny“. Podstatne väčší potenciál aktívnych seniorov, než je v citovanom vágnom úryvku, sa však školstvu ponúka už viac než niekoľko desaťročí.
V pokročilom veku už na kadečo zabúdam, ale stále sa nedokážem zbaviť zanovitého pamäťového reliktu svojho mozgu: ný, natý, itý, istý, ičelý... Nikdy v živote som tieto koncovky z hodín chémie nepotreboval, nikdy som sa k ním ani len nepriblížil. Tento jav určite poznajú aj mnohí iní.
Naše školstvo sa už dávnejšie rozhodlo skúmať, či akceptovať rôzne štrukturálne zmeny a všíma si ich tiež v okolitom svete. Problematiku obsahu učiva však treba posunúť z učebných osnov minulého storočia - do potrieb súčasnosti.
Najmä tu sa môže užitočne a nenahraditeľne uplatniť potenciál aktívnych seniorov. Potrebujeme k tomu len dôkladnú odbornú prípravu a trocha odvahy.
Treba osloviť minimálne tisícku seniorov a predložiť im dotazník so starostlivo pripravenými otázkami. Najmä otázkami z matematiky, fyziky a chémie. Dotazník by mal byť výsledkom širšej vedeckej spolupráce, ktorá sa nebude opierať iba o pedagogický sektor.

Do akej miery ste počas svojho života potrebovali to, čo sa dnes musia učiť deti v základných školách?

Občas sa s učivom na základných školách stretneme aj v dennej tlači, keď uverejnia ukážky testov pre overenie vedomostí žiakov. Ukážky testov sú iba epizodické, viac- menej zábavné, určené širokej verejnosti. V ich pozadí však cítiť až komickú, bezmocnú motiváciu, akú naznačuje aj tento príspevok. Som presvedčený, že aj tieto náhodné sondy do učebných osnov základných škôl vysielajú veľmi racionálne poznatky.
Je možné, že takýto podnet už niekto niekde predložil. Ba dokonca výsledky podobnej iniciatívy pre využitie potenciálu aktívnych seniorov možno využili niekde v zahraničí. V národnom programe Učiace sa Slovensko sa však podnety, ako ponúka vyššie prezentovaný návrh, zatiaľ nenachádzajú.

Jozef Michaláč bodoni50@gmail.com 29. 03. 2017

May 15

Alžbeta

 • 15. 05. 2017
 • Alžbeta

Asociácia výchovných poradcov opätovne vyzýva vládu SR a kompetentné orgány k prijatiu okamžitých opatrení na zavedenie kariérovej výchovy ako prierezovej témy vo všetkých ročníkoch ZŠ ako prvého a základného kroku pre reálnu podporu duálneho vzdelávania ( zavedenie kariérovej výchovy je definované aj v programovom vyhlásení vlády SR). Zároveň s týmto krokom žiadame navýšiť pre výchovných poradcov dostatočný časový fond pre poskytovanie kariérové poradenstva každému jednému žiakovi a jeho rodičovi už od 7. ročníka v podobe individuálneho a skupinového poradenstva v rozsahu minimálne 15 hodín ( Fínsko poskytuje každému žiakvi v posledných troch rokoch základnej školy 76 hodín aktivít vyažúcich sa na kariérové poradenstvo a výchovu) .
Upozorňujeme na skutočnosť, že akékoľvek finančné motivačné nástroje na stredných školách zo strany vlády SR, kompetentných orgánov a zamestnávateľov sa budú mínať účinku bez identifikácie a systematickej podpory rozvoja potenciálu každého jedného žiaka ešte na základnej škole prostredníctvom výchovného poradcu, prepájaním osobných predstáv, záujmov, schopností, zručností, hodnôt žiakov s trhom práce.
Kvalifikovaným zamestnancom so záujmom o svoju prácu sa nestane žiak na základe záujmu o motivačné štipendium, ale na základe prepojenia svojho potenciálu s budúcim povolaním, ktoré sa musí definovať samotnou „kvalitou“ každého žiaka samostatne.

Apr 27

Alena

 • 27. 04. 2017
 • Alena

Mám 33 rokov praxe. Dúfam, že nenapadne nikoho z ministerstva školstva, keď sa ide pristúpiť, že 5- ročné deti budú mať povinnú dochádzku, aby nás ,, staré učiteľky" hnali na staré kolená na vysoké školy pre 1-4 ročník ZŠ a testovali nás ako keby sme vyšli len teraz z jaskyne a niekto,, múdry od zeleného stola nás mal pripraviť na život s deťmi. Nič by sme sa nového nedozvedeli, akurát by sme prišli o posledné nervy a peniaze. My vieme ako s deťmi pracovať aj bez tých nezmyselných poučiek . Prax je prax. Je oveľa dôležitejšie, aby do materských škôl prichádzali mladé učiteľky, ktoré dobre ovládajú hru na klavíri, neráčkujú( aj s takou som sa stretla), nie sú mentálne postihnuté( u nás taká praxovala), ovládajú zručnosti prislúchajúce práve zmaturovanej osobe. Kedysi bola pedagogická stredná škola výberová a smeli tam chodiť len deti, ktoré mali výborný prospech. Teraz tam chodia aj také, ktoré sa nedostali na lepšiu školu( aj štvorkárky !! Potom výsledok štúdia aj tak vyzerá. Ale hurá, veď je demokracia !!! hlavne že majú nagelované nechty, že idú deťom oči vypichnúť. Keď niečo riaditeľka povie, je hlúpa,stará a ničomu nerozumie. Uvítala by som, keby sa konečne na stredných ped. školách začali vyučovať predmety také, ktoré budú pre materské školy prínosom. Napr. aby sa naučili aspoň 30 detských piesni obojručne a nevenovali sa hudobným skladateľom a iným múdrym osnovám. Podľa mňa každá učiteľka by mala mať strednú pedagogickú školu a z nej ak chce môže si isť urobiť vysokú školu.. ( Aj keď ju vôbec nepovažujem za potrebnú) Najhoršie chodia pripravené vysokoškoláčky, ktoré majú ako strednú školu úplne iné zameranie a potom si urobia bakalárske štúdium na univerzite , kde prax len,, odfláknu" Potom si spravia magisterské pre 1-4 ročník( tie informácie ,,veľmi pomôžu" ! pre prax v MŠ a hlásia sa do materských škôl. Nemajú skoro ani ,, páru" čo sa vlastne v tej MŠ robí. Potom sú prekvapené. Nevedia detské básne, piesne.... Neovládajú postupy práce. Všetko toto ich od nuly musia naučiť uvádzajúce učiteľky. Tie staršie to pociťujú ako krivdu, keď učiteľka čo nevie pracovať s deťmi je v 10. stupni a ona v osmom s dlhou praxou, výbornými výsledkami ale z malou výplatou. Naučte mladých pracovať s deťmi !!!! Nie toľko teórie !!!!! Inač to pôjde sd tým školstvom stále dole vodou. Veď riešenie je celkom ľahké. Nie kvantita, ale kvalita. Vytvorte menej pedag. škôl, ale aby tam chodili úspešne žiačky už zo základných škôl( riadne talentové skúšky) Veľa praxe. Nech sa riaditelia týchto škôl pýtajú učiteliek MŠ čo potrebujú pre dobrý štart v práci s deťmi. My im to radí povieme. Dúfam, že zdravý rozum už konečne zvíťazí. A nielen v školstve.

May 14

Gabriela

 • 14. 05. 2017
 • Gabriela

Okamžite zastaviť násilnú inklúziu zatváraním škôl a vypracovať metodiku prechodu detí zo ŠZŠ do ZŠ. Vyškoliť podporné tímy, ktoré budú k dispozícii pre školy dotknutej inklúziou. Prispôsobiť podmienky inklúzie v zákone. Určiť maximálny počet žiakov v triede, metodiku vyučovania a upravený spôsob hodnotenia.
Psychodiagnostiku považovať za podpornú, ale nie rozhodujúcu a využiť psychológov na tvorenie vzťahu učiteľ-žiak, žiak-žiak a učiť pedagógov zvládať ťažké emocionálne situácie.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

VŠEOBECNE:
Klub 500 odporúča, aby strategický materiál bol písaný „zrozumiteľným jazykom“ a vyhol sa cieľom ako napríklad str. 13 „Na to musia mať vytvorené podmienky aj v podobe viacvrstvového integrovaného multidisciplinárneho systému prevencie, podpory a intervencie“.
prípadne 1-02.08 vo vzťahu k požiadavkám na vedenie školy: „Líderstvo v kontexte inkluzívneho vzdelávania bude zohľadňovať, ctiť a kultivovať hodnoty rozvoja rôznorodého potenciálu všetkých detí v bezpečnom, spolupracujúcom prostredí, ktoré podporuje tímovosť, tímovú zodpovednosť, ale aj potreby a rozvoj jednotlivých členov tímu.“

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

K ÚVODU:
Strana 4: tvrdenie „Odchod značného množstva kvalitných maturantov na zahraničné vysoké školy najmä v Českej republike je pre naše vysoké školy zásadnou výzvou, aby zvyšovali svoju atraktivitu nielen pre domácich, ale aj pre zahraničných záujemcov o štúdium u nás.“

Z pohľadu Klubu 500 je odchod značného množstva študentov nie je v zásade výzvou pre vysoké školy, ale je dôsledkom chybného systému vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, preto by malo byť výzvou pre vládu nastaviť taký systém vzdelávania, ktorý by koncentroval verejné zdroje do tých vysokých škôl, ktoré sú pre ekonomiku potrebné. Koncentráciou zdrojov je možné vytvoriť základné predpoklady pre zvýšenie kvality, materiálneho a personálneho vybavenia.

„Problematika vzdelávania v detstve až po strednú školu... –
Klub 500 odporúča doplniť aj zameranie na materiálne vybavenie, technické a iné pomôcky pre zvýšenie kvality výuky jednotlivých predmetov na jednotlivých stupňoch základných škôl (často zastaralé, alebo žiadne), k učiteľom doplniť aj ochotu pracovať s deťmi a žiakmi tak, aby ich podnietili a podporili ich individuálny potenciál, u riaditeľov by som doplniť, že riaditeľ má byť prvý, ktorý musí podporovať na škole inovácie, sledovať trendy, hľadať príležitosti a možnosti a súčasne sa musí správať ako manažér, ktorý efektívne pracuje so zdrojmi, ktoré dostáva a súčasne hľadá ďalšie, vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu aj so súkromným sektorom vo svojom okolí.

„Na vysokých školách...“–
odporúčame doplniť aj potrebu chýbajúceho a zastaralého vybavenia škôl, slabého prepojenia školy a súkromného sektora, ako aj potrebu výraznejšieho tlaku na dlhodobejšiu odbornú prax študentov počas školy.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

VŠEOBECNE:
Klub 500 oceňuje snahu o prípravu základného strategického materiálu, ktorý by mal po viac ako 25 ročnej devastácii úrovne vzdelávania na Slovenku zabezpečiť realizáciu opatrení, ktoré zabezpečia zvýšenie úrovne a celkové zlepšenie systému vzdelávania na Slovensku.

Z pohľadu Klubu 500 však bol zvolený nešťastný systém prípravy a spracovania materiálu:
- prvom rade samotný charakter materiálu by nemal byť spracúvaný ako autorský dokument, ale ako štátna filozofia v oblasti školstva,
- materiál je vo svojej podstate nerealizovateľná a idealistická predstava o individualizovanom vzdelávaní každého učiaceho sa.
- materiál by mal vychádzať z analýzy súčasného stavu školstva,
- nedošlo k identifikovaniu základných chybných krokov a omylov z vývoja školstva po roku 1989 s cieľom pomenovať ich a vyhnúť sa im do budúcna,
- nebol vzatý do úvahy demografický vývoj, keď oproti roku 1989 sa na Slovensku rodí polovica detí,
- nie sú vzaté do úvahy základné požiadavky praxe,
- nevychádza sa a neberú sa do úvahy finančné možnosti malej ekonomiky, ako slovenská ekonomika bezpochyby je,
- nie je načrtnutá základná štruktúra oblastí a odborov vzdelávania,
- jednotlivé opatrenia sú rozsiahle, bez priorít, v mnohých prípadoch až na úrovni operatívnych úloh
- nie je analyzovaný súčasný značne decentralizovaný a roztrieštený systém riadenia v oblasti školstva,
- z veľkej časti je časťou opatrení „vytvorenie pracovných skupín, spracovanie stratégií,...“ je otázkou, či pracovných skupín a stratégií nebol spracovaný dostatočný počet,
- rozpracovanie mnohých opatrení formou ďalšej širokej diskusie je cestou ako nerealizovať a len diskutovať
- mnohé opatrenia sú koncipované tak, že zo základu menia tradičný školský model, jeho štruktúrovanie (napr. integrované predmety, vekovo zmiešané skupiny, zmena pevne stanovenej dĺžky vyučovacej hodiny ...) pri jeho realizácii je z pohľadu Klubu 500 vysoko pravdepodobný kolaps celého systému,
- materiál vychádza z mylnej premisy, že náplňou práce každého štátneho úradníka, pedagogického zamestnanca, riaditeľa školy je len napĺňanie operatívnej zložky práce (pracovnej náplne), do ktorej nepatrí sledovanie najnovších trendov a príprava a realizácia opatrení zabezpečujúcich ďalší rozvoj organizácie v súlade s najnovšími trendami by mali byť niečo špeciálne a nad rámec pracovných povinností, vyžadujúcich špecifické opatrenia, projekty, štúdie, analytické materiály,...
- v mnohých cieľoch sú navrhované čiastkové opatrenia vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom (napríklad zabezpečiť školenia IKT, zabezpečiť prípravu učiteľov na tvorbu učebných plánov v rámci individualizácie výučby,...) čo spôsobuje neprehľadnosť materiálu, v rámci systematickosti by bolo vhodnejšie vytvoriť samostatný cieľ s opatreniami týkajúcimi sa požiadaviek na pedagogických zamestnancov,
- nebol vzatý do úvahy subjektívny, osobný postoj, schopnosti a prístup pedagogických zamestnancov, od ktorých realizácia reformy do značnej miery závisí.
- chýba sledovanie a vyhodnocovanie komplexného potenciálu a individuálneho pokroku aj učiteľov, pretože súčasná kvalita učiteľov na Slovensku ani zďaleka nedosahuje požadovanú, či dokonca nadštandardnú úroveň, ktorá sa od tohto Národného programu očakáva.

May 03

Miro

 • 03. 05. 2017
 • Miro
May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

K ÚVODU:
Strana 5: Strategické ciele pre oblasť regionálneho školstva.
„Efektívne fungujúce regionálne školstvo poskytujúce kvalitnú výchovu a vzdelávanie, reagujúce na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca a spoločnosti a osobitne na potreby hospodárskej praxe, dostupné pre všetky vrstvy spoločnosti, poskytujúce deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu a zabezpečujúce učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce.“

Z pohľadu Klubu 500 by jedným zo základných strategických cieľov regionálneho školstva malo byť vytvorenie efektívnej siete regionálnych škôl, a to najmä z pohľadu základných škôl.

Apr 24

Edita

 • 24. 04. 2017
 • Edita

Zjednodušiť administráciu fondov EÚ. Investovať väčšie množstvo finančných prostriedkov do konkrétnych projektov, aby projekty boli schválené všetkým školám, ktoré majú záujem a spĺňajú podmienky (je to najlepší protikorupčný nástroj a tiež spravidla lacnejší).
Umožniť školám, ktoré si to môžu dovoliť – nebudú žiadať dofinancovanie v dohodovacom konaní, spolufinancovať projekty z rozpočtu školy. Pre niektoré školy nie je jednoduché získať financie na spolufinacovanie projektov. Pre každú školu je efektívnejšie kúpiť si niečo za 5% ako za 100%.

May 03

Klaudius

 • 03. 05. 2017
 • Klaudius

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike jednoznačne podporuje návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko a zasiela ďalšie návrhy:

Navrhujeme v úvode do strategických cieľov reformy doplniť aj strategický cieľ rozvíjať vzdelávanie dospelých/resp. ďalšie vzdelávanie, ktoré je kľúčové pre pochopenie nutnosti celoživotne sa vzdelávať.

Vo všeobecnosti je celá reforma zameraná na znižovanie nezamestnanosti, ale to je len jeden z aspektov, ktorý je potrebné reformou dosiahnuť, dôležitejšie je postavenie/uznanie/podpora pre kvalitné vzdelanie naprieč všetkými generáciami.

Navrhujeme posilniť spoluprácu vzdelávacích inštitúcií (formálneho vzdelávania s neformálnym) navzájom a tiež s decíznou sférou, ale rovnako aj na medzinárodnej/európskej úrovni. Na naplnenie takéhoto cieľa je potrebné uviesť aj nejaké nástroje - vytvorenie platformy vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich neformálne vzdelávanie, finančné nástroje, ktoré sú uvedené, ale aj finančné nástroje ako sú rôzne grantové schémy (napr. podpora partnerstiev v rámci EŠIF).

V dnešnom turbolentne sa meniacom svete je nereálne, aby človek získal všetky potrebné vedomosti a zručnosti pre prácu a život výhradne v škole (v počiatočnom vzdelávaní). Alarmujúco nízky stav participácie dospelých na celoživotnom vzdelávaní na Slovensku sa naďalej prehlbuje, napriek realizácií národného projektu CVANU sa po ukončení štúdia vzdeláva len 3% populácie (2016). Riešenie vidíme v zapojení aktérov, ktorí sa usilujú o pozitívne zmeny v oblasti ďalšieho vzdelávania. Vyjadrujeme úprimnú snahu poskytnúť odbornú pomoc pri nastavovaní národných resp. dopytových projektov v oblasti ďalšieho vzdelávania a taktiež pri formovaní legislatívy.

Navrhujeme terminologicky nastaviť prostredie edukácie na Slovensku. Ako príklady uvádzame neujasnenosť pojmov kvalifikácia a celoživotné vzdelávanie. Bez toho, aby sa ministerstvo zhodlo na význame pojmu kvalifikácia, nie je možné zmysluplne tvoriť Národnú sústavu kvalifikácií, Slovenský kvalifikačný rámec a pod. Odporúča nám to aj CEDEFOP resp. Rada Európy. Takmer všetky európske politiky v oblasti vzdelávania operujú pojmami kvalifikácia, vzdelávací výstup/ výsledky vzdelávania a pomocou prístupu „shift to learning outcomes approach“ zavádzajú potrebné nástroje na efektívne a transparentné nastavenie vzdelávacieho systému, ktoré následne umožňuje validáciu výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Navrhujeme zadefinovať vzdelávanie dospelých v legislatíve SR v zmysle uznesenia Rady Európy o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých. Pomôže to odstrániť nepresnosť používania termínu „celoživotné vzdelávanie“ napr. Zákon o celoživotnom vzdelávaní. Celoživotné vzdelávanie je charakterizované ako vzdelávanie počas celého života jednotlivca. Jednoducho povedané: celoživotné vzdelávanie = vzdelávanie „od kolísky po hrob“. Termín celoživotné vzdelávanie teda v sebe zahŕňa aj školské vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) aj ďalšie vzdelávanie. V prípade zákona o celoživotnom vzdelávaní by sa dalo očakávať, že bude riešiť aj materské školy, základné, stredné a vysoké školstvo.. čo však nie je skutočnosťou. Naopak, dochádza k tomu, že pojem celoživotné vzdelávanie sa vďaka chybne pomenovanému zákonu používa nesprávne ako synonymum ďalšieho vzdelávania.

May 15

Anna

 • 15. 05. 2017
 • Anna

Zabezpečiť spravodlivé financovanie všetkých základných škôl, nedopustiť diskrimináciu škôl s vyšším počtom žiakov.

May 15

Monika

 • 15. 05. 2017
 • Monika

Ak chceme budovať inkluzívnu spoločnosť, musíme začať dostupnou a kvalitnou ranou starostlivosťou, ktorá bude pomáhať celej rodine: dieťaťu so zdravotným postihnutím ako aj rodičom, ktorým bude zabezpečená nielen podpora ale aj vzdelávanie ohľadom potrieb a postupov pri starostlivosti o dieťa s postihnutím. Ďalšie kroky by mali smerovať k inkluzívnemu predškolskému vzdelávaniu. Treba vytvoriť také podmienky, aby deti so zdravotným postihnutím mohli navštevovať predškolské zariadenie podľa výberu rodičov, aby tieto deti neboli diskriminované.

Každé dieťa je vzdelávateľné, a preto aj deťom, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie by malo byť poskytnuté bez ohľadu na to, či chodia do školy, sú doma alebo v zariadení sociálnej služby.

Nemôže sa stať, že ak rodič má záujem o vzdelávanie svojho dieťaťa v škole len kvôli jeho zdravotnému postihnutiu je v školách nechcené a rodič je nútený ho vzdelávať doma.

Žiadny typ školy by nemal byť konečnou zastávkou vo vzdelávaní. To platí aj pre špeciálne a praktické školy.

Je kľúčové, aby systém bol priepustný, to znamená, aby jedno rozhodnutie, jedno zaradenie nebolo definitívne, ale žiak mal možnosť napr. zmeniť odbor na SOŠ alebo sa dostať zo špeciálnej školy na klasickú

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Na ziaka ma pozitivny vplyv porovnavat ho s nim samotnym pred a po absolvovaní nejakeho vzdelavania a nie porovnavat ho s inymi ziakmi

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

A na to by malo posluzit kontinualne vzdelavanie a spu aby nam s tym pomohli. inac vytvorenie konkurencnej atmosfery medzi ziakmi nema dobre vysledky.

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Urcite nie, je to diskriminácia podla veku, nemoralne a zhorsi to odovzdavanie poznatkov medzi generaciami a spolupracu medzi kolegami.

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Zaviesť zvlastnu mzdovu tabulku na financovanie odbornych ucitelov - inzinierov. za plat ako je ponukany nastupujucim ucitelom nepojde pracovat ziaden mlady inzinier, ktoremu ponuknu pri nastpe dvojnasobnu mzdu, zabezpecit ich karierny rast, sabatove roky a posobeni v praxi s danovou ulavou pre firmu, aby nezaostal vo svojej kvalifikacii. Tak to funguje aj v inych vyspelych krajinach.

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

umožniť posobenie viacerých odborových zvazov na škole.

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Škola musela zaplatit firme za prípavu projektu, iné projekty jej nepresli. Bolo to drahé a kto to zaplatil? Asi vsetci ucitelia, sme bez koncorocných odmien a osobného hodnotenia. Niektoré projekty padli na tom, že skola nechcela participovat na financovani. Viac sa potom písat projekt neoplati. Nič nie je oficialne odovodnene.

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Na Stredné priemyselné školy zvýšiť príspevok na žiaka, aby škola mohla realizovať praktické vyučovanie, pričom pracovisko pre žiaka stojí približne 1500 e. Teoretické vyučovanie nestačí a duálne vzdelávanie vychováva učňa k pásu - operátora .

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Na stredných odborných školách nemáme pre elektrotechniku novšie knihy ako z roku cca1988. Vydávať preložené zahraničné odborné učebnice pre odborné školy, zaplatiť učiteľom za tvorbu vlastných pracovných listov, prehodnotiť funkciu ŠIOV, ktorý neplní svoju úlohu v odbornom vzdelávaní a ani nebude - nemá odborníkov a treba ho zrušiť a peniaze pridať učiteľom inžinierom, ktorých už takmer niet, o 5 rokov nebude mať kto učiť,

May 15

Marcel

 • 15. 05. 2017
 • Marcel

Sumar podnetov si dovolujem poslat v tabulke excel na adresu

Info@ minedu .sk

S uctou

Marcel Pecnik
Banska Bystrica
0907813888

May 15

Pavel

 • 15. 05. 2017
 • Pavel

Materiál „Učiace sa Slovensko“ je napísaný tak, aby náhodného záujemcu - čitateľa odradil. Svojim rozsahom, slovenčinou pomaly zrozumiteľnou ako latinčina a štruktúrou pripomínajúcou počítačový program je vhodný len pre odborníkov.
Materiál je urobený tak, že v podstate sa nehovorí o učení (a vzdelávaní) ale len o „technických aspektoch“ vzdelávania, preto sa treba AJ opýtať : „ČO TO JE „UČIŤ SA“?

1, Materiál je veľmi dlhý – zhruba 220 strán textu a okolo 450 „kategórii podnetov“.
2, Pre laika, ktorý má byť tiež spolutvorcom, je skoro nezrozumiteľný.
3, Je písaný „veľmi múdro“ – tak, že v praxi sa dá vyložiť hocijako. Hrozí, že sa presadí to vysvetlenie, ktoré budú podporovať ľudia s najlepšou výrečnosťou, najsilnejšími hlasmi, najlepšou výdržou, či dokonca s najsprávnejšími názormi.
4, V celom materiáli nie je jasne a krátko definované, čo je to „vzdelávanie“!
5, V celom materiáli nie je vysvetlené, čo je to „kvalitné“ vzdelávanie.
6, Materiál sa volá „Učiace sa Slovensko“ ale pojednáva najmä o „vzdelávaní“! Pojem „učiť sa“ je podstatne širší, ako pojem „vzdelávať sa“!
Najlepšie je to vysvetlené v rozprávke „O troch grošoch“. Tam je to síce len o materiálnom zabezpečení, ale otec zároveň hovorí aj o tom, ako syna vychováva. Je tam ukryté, že právom i povinnosťou mladého človeka je učiť sa všetkými možnými spôsobmi, ktoré sa mu ponúkajú – bez znalosti písma. Právom i povinnosťou starého človeka (otcovho otca) je učiť – odovzdať mladému človeku všetky osobné skúsenosti a životné poznatky. Právom i povinnosťou dospelého je urobiť všetko pre to, aby mladý človek sa mohol učiť, aby starý človek mohol učiť a tak jeho život mal zmysel až do smrti a sám má žiť tak, aby žil plný život a na staré kolená mal čo učiť!
Mladého človeka tak učíme, aby v živote plnenie si povinnosti bral ako normálnu vec a aby neutekal pred zodpovednosťou.
7, Matematiku znovu „povýšiť“ na povinný maturitný predmet. V matematike sa nedá príklad vyriešiť rečami - alebo vieš, alebo nevieš!
8, Medzi povinné maturitné predmety zaradiť aj niektorý predmet z oblasti prírodných vied. Mohla by to byť fyzika z toho dôvodu, aby sa žiak naučil, že prírodné zákony jednoducho platia, že o ich platnosti nerozhoduje jeho želanie, či hlasovanie v parlamente.
9, Chýba mi zmienka o tom, že dieťa v procese výchovy a vzdelávania máme naučiť „UČIŤ SA“; najdôležitejšie je naučiť dieťa všímať si okolie, nejasnosti vyhodnocovať a hľadať riešenia a odpovede. Túto spôsob učenia sa dieťa dokonale ovláda – tak sa učí chodiť, tak sa učí hovoriť, tak zdokonaľuje motoriku pohybov i cvičí „verbálne“ svaly, tak sa učí vidieť (človek sa učí vidieť až do 25 rokov). Učme ho samostatne rozmýšľať a konať. Veď to je najjednoduchšia, najkratšia a najlepšia cesta. Je aj najlacnejšia!
10, Na základných školách a na stredných školách všeobecného smeru učiť tak, aby jej absolvent mal také všeobecné znalosti, aby sa mohol bez problémov uplatniť v hociktorej oblasti života.
11, V celom materiáli mi chýbajú rodičia – ich miesto vo výchove a učení sa mladého človeka je nenahraditeľné a preto by mali byť uvedení všade a na prvom mieste.

Program „Učiace sa Slovensko“ je rozpracovaný tak, že v tejto podobe je veľmi ľahko zneužiteľný. Platí: „čím viac slov, tým viac vysvetlení“, viac hádok, nedorozumení...
Preto navrhujem tento návrh programu stiahnuť a nahradiť ho novým, jasným, krátkym programom (25 strán čistého textu); takým aby sa dal preštudovať za jeden večer a ktorému porozumie každý Slovák s maturitou.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

VŠEOBECNE K NPRVV - ZÁVEREČNÉ ODPORUČENIE:
Klub 500 súhlasí s tým, aby v spolupráci so širokým spektrom dotknutých subjektov boli spracované základné tézy reštrukturalizácie vzdelávacieho systému na Slovensku. Odporúčame, materiál vychádzal z demografického vývoja spoločnosti a spoločenskej potreby trhu práce tak, aby každý občan ktorý ukončí základné, stredné a vysokoškolské vzdelanie mal aj vzdelanie na úrovni ukončeného stupňa.
Klub 500 odporúča tento materiál stiahnuť z rokovania, nakoľko ho považuje za materiál, ktorý nezodpovedá úrovni 21. storočia a ekonomickej, sociálnej a spoločenskej úrovni Slovenskej republiky.

May 15

Šimon

 • 15. 05. 2017
 • Šimon

Zvlášť nejaké pripomienky nemám. Dôležité je aby študent zmaturoval a získal uplatnenie vo svojom obore. Možno by som prial aby dostali žiaci viac priestoru v školstve na volnu komunikáciu s učiteľmi. Ďakujem

May 15

Iveta

 • 15. 05. 2017
 • Iveta

Dobrý deň. Chýba mi v dokumente formulácia "povinnosť vzdelávať sa " pre žiakov ",, prípadne "povinnosť spolupracovať na svojom vzdelávaní". Povinnú školskú dochádzku nemožno totiž chápať ako povinné vzdelávanie sa žiakov.
Ďakujem.

May 15

JanaM

 • 15. 05. 2017
 • JanaM

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
VÝZNAMNÝ KROK VPRED
Naše skúsenosti vychádzajú z dlhoročnej praxe v prípravnom ročníku pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
• vo vyučovacom procese využívame metódu fonematického uvedomovania hlások podľa D. B Eľkonina- máme takmer 10 ročné skúsenosti – jednoznačne odporúčame realizovať v prípravnom ročníku.
• realizujeme projekt výuky anglického jazyk metódou Jolly Phonics pod názvom “Jolly Phonics do slovenských základných škôl”. Metóda Jolly Phonics je vhodná pre deti už od 3 rokov veku dieťaťa - jednoznačne odporúčame realizovať v prípravnom ročníku.
• Logopedická a špeciálno pedagogická diagnostika a intervencia a včasné poskytnutie odbornej starostlivosti je prevenciou problémov v oblasti učenia. Školský logopéd - jednoznačne odporúčame vytvoriť pracovné miesto.

1. Výhody v oblasti personálnej – „prípravky“
kooperácia pedagogicko – odborného tímu zamestnancov ZŠ v oblasti
o adaptácie dieťaťa na prácu v škole a školské prostredie,
o pripravenosti dieťaťa pre vstup do prvého ročníka,
o odborné vymedzenie špecifických potrieb detí a požiadaviek na komplexnú odbornú
starostlivosť,
o bezproblémové zabezpečenie úpravy podmienok, foriem, metód a prístupu vo výchove a vzdelávaní dieťaťa.

Personálne zabezpečenie
Učiteľ prvého stupňa v základnej škole je plne kvalifikovaným a odborne pripravený i na vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov.


Základné školy majú zriadené školské kluby detí. To znamená, že dopoludňajšie aktivity v prípravnom ročníku bude realizovať pedagogický zamestnanec s kvalifikáciou vyššie uvedenou a pracovať podľa vypracovaného učebného plánu. V popoludňajších hodinách by tieto deti boli súčasťou školského klubu detí. Školské kluby detí majú vypracované kvalitné výchovné programy, ktoré charakterizujú moderné výchovno-vzdelávacích stratégie, inovačné metódy a formy práce. Výhodou zriadenia prípravného ročníka v základnej škole je širokospektrálna ponuka kvalitných záujmových útvarov.
Priestorové a materiálno-technické zabezpečenie – Základné školy ponúkajú špecifické /odborné/ učebne pre rozvoj poznávacích procesov, rozvoj psychomotorických, zmyslových, rytmicko-pohybových schopností detí.
Základné školy ponúkajú širšie možnosti v oblasti kultúrno – spoločenských a športových aktivít /napr. Vianočné akadémie, školské olympiády, divadelné predstavenia, návšteva kultúrnych ustanovizní.../
Kooperáciou všetkých členov skupiny akou je základná škola sú vytvorené podmienky pre rozvíjanie sociálnych zručností detí rôznych vekových kategórií /kooperácia, dobrovoľnícka činnosť, ..... /
Školské stravovanie – Zabezpečenie zariadením školského stravovania – po konzultácii s vedúcimi pracovníčkami zariadení školského stravovania to nie je žiaden problém.
Ak sa chceme posunúť smerom dopredu a bližšie k dieťaťu, ak naozaj chceme, aby ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko boli splnené, nesmieme sa báť prekážok, nesmieme vnímať alternatívne a inovatívne programy ako strašidlá novej doby.

May 14

Alžbeta

 • 14. 05. 2017
 • Alžbeta

Zdôrazňujeme, že popri vzdelávaní zároveň aj vychovávame, t.j. rozvíjanie potenciu a napĺňanie potrieb musí prebiehať prostredníctvom individualizovanej výchovy a vzdelávania.

May 14

Gabriel

 • 14. 05. 2017
 • Gabriel

Opäť vytvoriť školské správy. Odstrániť nezmyselné vojny medzi školami a nekompetentnými samosprávami.
Individualizácia výchovy a vzdelávania v takom rozsahu - nezmysel plodiaci indivídua s ktorými sa nezrealizujú celospoločenské zámery.
Učiteľ je najdôležitejším článkom, ale bez serioznej vedy nemôže existovať. Teraz sa dostane k čiastkovým kompilátom od komerčne
preferovaný západných autorov.
Vyčleniť obvodných lekárov pre učiteľov.
Neburať overený, tradičný system organizovania vyučovania. Navrhované formy obstoja ako doplnkové.
Riaditeľ školy iba pedagog. Zástupca môže byť z inej profesie, nie opačne.

May 13

Marianna

 • 13. 05. 2017
 • Marianna

Tie deti, ktoré sú podľa odborníkov schopné výuky podľa štandardného vzdelávacieho programu pre intaktnú populáciu a v bežnom kolektíve, by takéto vzdelávanie mali mať umožnené.

Zdravotné znevýhodnenie NESMIE byť prekážkou pri vzdelávaní dieťaťa v bežnej škole.

Naopak, treba vytvoriť podmienky, aby sa mohlo takéto dieťa vzdelávať v bežnej triede.

Len takýmto spôsobom sa dá naplno rozvinúť potenciál v týchto deťoch. V špeciálnych školách nemajú vzor, ako fungovať v spoločnosti, vzor sociálneho správania, nemá ich tam kto "potiahnuť vpred". Ak chceme z týchto detí vyťažiť maximum ich schopností a sebestačnosti, potrebujú okolo seba správny vzor a kolektív, od ktorého by sa učili.
V opačnom prípade, bez podpory integrácie a začlenenia zdravotne znevýhodnených do spoločnosti si štát vychováva budúcich invalidov (poberateľov ID), ktorí by nimi nemuseli byť pri správnej podpore, už od raného detstva - v škôlke, škole, vyššom vzdelávaní.

V prvom rade treba zabezpečiť asistentov. Každé dieťa, ktoré ho potrebuje, by ho malo reálne aj dostať.

Treba vytvoriť aj triedy s nižším počtom detí (dôležité pri deťoch s ADHD, Aspergerovým syndrómom a pod.)

Zabezpečiť dostatok špeciálnych pedagógov a psychológov na školách.

Deti s ADHD, Aspergerovým syndrómom a ďaľšími ľahšími formami autizmu pri normálnom intelekte, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami učenia, ľahším sluchovým postihom a mnohé ďalšie sú schopné výuky v bežnej škole, pri úprave prostredia a pomoci od okolia. Tieto deti nepatria do špeciálnych škôl!

May 04

viera

 • 04. 05. 2017
 • viera

pokracujem dalej, neviem,preco su tie podnety obmedzene na par znakov, ved zakaldne skolstvo (a nielen) je v takom ubohom stave, ze aj 200 000 znakov by bolo nedostatocnych!
12. skratky "znamok", teda honotenia v ziackej knizke, su uplne nezrozumitelne aj pre dospeleho, nie to pre ziaka, to ste pre koho vymysleli taketo "hodnotenia"? to aky ma plnit ucel, ked tomu nikto okrem ucitelky nerozumie?
13. informacna spolocnost- je pre zakladne skoly uplne neznamy pojem, je im cudzia, nerozumeju jej, neposkytuju informacie rodicom,a ani nechcu, to su moje skusenosti, ked odmietla tak triedna ucitelka, ako aj riaditel s vyjadrenim - ci vy nepoznate nikoho z rodicov, aby ste sa ich pytali?? takze toto by ste mali v tej vasej reforme pekne rozobrat, co a ako konkretne by to skoly museli robit,, ja viem, lebo ja uz mam skolu - pre syna -, kde s tym problem teda nemaju. ale samzorjeme, je to v anglicku.
14. zakazat ucitelkam a riaditelom vrieskat a kricat po detoch, zakazat im posmievat sa im, zakazat im neuctivo - s despoktom a pohrdanim sa k nim chovat. poznam mnozstvo takychto kreatur, co su zial ucitelkami, a nicia detom detstvo , pocit stastia, a radost z ucenia sa. teda aj zlymi znamkami k tomu prispeivaju, nielen tymto asocialnym pristupom k ziakom.
15. zaviest cudzi jazyk uz od prveho rocnika, jedna hodina kazdy den.
16. naucit ucitelky ako maju naucit slvoensky jazyk hlavne romskych ziakov, respektive prikazat zakaldnym skolam, ze maju najprv naucit vyucovaci, slvoensky jazyk tych ziakov, ktori mu nerozumeju.
17. zaviest kamery do tried a na chodby, ku ktorym budu mat pristup rodicia danych ziakov, aby mohli sledovat a kontrolovat ucitelku aj spoluziakov.
18. priakazat skolam sa vazne zaoberat sikanou medzi detmi.
vizitka slovenskeho skolstvva: slovenski ziaci nielen hlupnu, zaroven patri medzi najnespokojnesich ziakov sveta, ale aj volia v coraz vacsej miere fasistov. to je teda vizitka!!! mate byt na co hrdi, no naozaj! fasistov vychovavate! a nejaky dejepis naviac vam v tom vobec nepomoze, lebo deti vidia cely system v skole, a ten sa im nepaci (co sa im vobec necudujem, ale uplne im rozumiem, ani mne sa nepaci sucasne skolstvo), tak ked sa stanu volicmi, idu proti systemu. nedovolite ziakom nic, len im rozkazujete a zakazujete, cele skolstvo je silne direktivne. a to tak voci ziakom, ako aj voci rodicom.
19. rodicia danej skoly budu mat neobmedzeny pristup ku vsetkym financnych transakciam, budu robit kontrolu ci audit, ako skola naraba s verejnymi financiami, a potom to musia zverejnit, na co vsetko sa pouzili peniaze. to musi prebiezne zverejnovat aj samotna skola.
20. rodicia budu moct kontrolovat pedagogicku uroven uciteliek, aj ich zivotopis, ci maju potrebnu kvalifikaciu, alebo ci ide o znamosti s riaditelkou skoly.
21. skolstvo je uplne izolovane od spolocnosti, od jej potrieb, od rodicov, od ich potreib, od pracovneho trhu - zamestnavatelov a ich potreib, a v podstate je izolovane aj od ziakov a ich potreib. skolam treba prikazat, aby spolupracovali s miesntymi podnikatelmi a zamestnavatelmi a pripravovali ziakov na ich potreby. skolstvo je zaostale.
22. kontrlovat , realne, nie formalne, vysledky pedagogickej cinnosti jednotlivych uciteliek, a aj celej skoly/riaditela. ak su dlhodobo nizke, podpriemerne, vyvodit zodpovednost zo zakona - vyhodit ucitelky, vymenit riaditela. zo zakona, inak zriadovatel tam necha svojich neschopnych znamych aj desatrocie, aby nicili vzdelavanie ziakov.

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

Dokument má ambíciu pomenovať, ako má vzdelávací systém vyzerať za desať rokov. Nikde však ani v tomto dokumente a bohužiaľ a podľa nášho stupňa poznania ani v žiadnom inom dokumente nie je možné nájsť, čo má žiak vedieť a na akej úrovni, aby sa riaditeľ školy mohol s čistým svedomím podpísať na jeho vysvedčení, na ktorom je napísané, že žiak získal „primárne vzdelanie“, „nižšie stredné vzdelanie“, alebo „úplné stredné všeobecné vzdelanie“.
Zastávame názor, že dokument nenastavuje vzdelávací systém tak, aby pripravoval človeka tak, aby bol naučený zvládať bežné životné situácie, vrátane stresu, ktoré život prináša. Nemôžeme nastavovať systém tak, aby bol „sterilný“ v duchu hesla „len aby sme žiaka nestresovali“, napríklad hodnotením (celý život bude nejakým spôsobom hodnotený), vyžadovaním disciplíny a dodržiavaním nejakých pravidiel (celý život to bude od neho niekto vyžadovať) alebo rešpektovaním autorít (celý život bude musieť niekoho rešpektovať v práci, trénera v záľubách..) Úspech je vždy podložený tvrdou prácou, disciplínou a neustálym prekonávaním prekážok – o tom je život.
Na záver potrebujeme zdôrazniť, že zvyšovanie kvality výstupov regionálneho školstva bytostne závisí od zmien a zvýšenie náročnosti vysokoškolského vzdelávania. Zastávame názor, že vplyv na kvalitu vzdelania má aj ponuka prostredia a konkurencia na vstupe, teda boj uchádzačov a prijatie na školu. To samozrejme platí na stredných a vysokých školách a majú na to vytvorený systém prijímacieho konania a prijímacích skúšok. Dnes prevažuje ponuka nad dopytom (viac miest na školách ako je uchádzačov. Súčasný vstup do vysokoškolského vzdelávania je vysoko demotivačný pre žiakov stredných škôl. Obdobne to však môžeme povedať aj o stredných školách vo vzťahu k základným školám.)

May 04

Katarína

 • 04. 05. 2017
 • Katarína

Individualizované vzdelávanie úzko súvisí s celoživotným neformálnym vzdelávaním, malo by sa týkať každého.

K základným predpokladom pre efektívnu implementáciu individualizovaného vzdelávania patria
1. vzdelávacie metódy pre individualizované poznávanie v súlade so súčasným vedeckým poznaním
2. nástroje a obsahy vytvorené pre takéto formy vzdelávania a prístupné pre každého – žiakov, učiteľov, rodičov, záujemcov z radov odborníkov aj laikov
(seriózne interaktívne poznávacie portály zamerané na systematické objavovanie, hry, tvorivo-objavné dielne, interaktívne výstavy, súťaže, fablaby a pod.) s prepracovaným systémom spätnej väzby
3. časový priestor pre žiakov, aby sa vytvorené postupy, materiály atď. mohli skutočne využívať a tiež, aby sa mohol dosiahnuť žiaduci efekt
4. vytvorenie inštitúcie, ktorá by garantovala rozvoj poznávacích metód, tvorbu takých materiálov, prevádzku portálov a pod.
5. vytvorenie siete moderných centier pre laboratórne práce, pilotné programy a pod.

Napĺňanie uvedených predpokladov nie je nereálne! 25 rokov pracovala na ich napĺňaní na Slovensku aj Projektová skupina SCHOLA LUDUS.

May 04

Marek

 • 04. 05. 2017
 • Marek

je potrebné zabezpečiť lepšiu komunikáciu medzu vyučujúcimi a rodičmi. Praktickejšie oboznámenie o rôznych aktivitách, presunoch v škole, a pod. Využívať tel. + mailovú komunikáciu.

May 14

Daniel

 • 14. 05. 2017
 • Daniel

Individualizácia v určitej miere je iste potrebná. Ale je jej takéto intenzívne zavádzanie krok správnym smerom? Nemala by škola byť práve miestom, kde sa žiak učí socializácii, spolupráci s ostatnými, určitému prispôsobovaniu sa nadriadeným aj kolegom (teda učiteľovi a spolužiakom)? Ak ho v škole budeme 12 - 17 rokov učiť, že celý svet sa točí okolo neho, že všetko sa prispôsobuje jeho individuálnym potrebám a on sa nemusí prispôsobovať nikomu a ničomu, po ukončení školy a vstupe do života a práce utrpí šok a bude nepoužiteľný. Či už bude v klasickom zamestnaní, kde sa bude musieť prispôsobovať šéfovi a kolegom, aby ako firma podali požadovaný výkon (a nikto sa nebude prispôsobovať zamestnancovým individuálnym potrebám) alebo bude živnostník - podnikateľ - ten sa bude musieť prispôsobovať svojim klientom a zákazníkom (a nie oni jemu). A rovnako aj v bežnom živote - manžel/ka, deti, rodina - každý sa musí prispôsobovať, nie očakávať, že všetci sa budú prispôsobovať jeho individuálnym potrebám, že celý svet sa bude točiť okolo neho. Obávam sa, že prílišná individualizácia môže spôsobiť viac škody ako úžitku a deťom iba ublíži. Prídu na to však neskoro, až keď opustia bublinu, v ktorej ich budeme počas školy držať, keď zistia, že život tam vonku, za múrmi školy (kde sa hľadelo iba na nich a ich potreby) je iný.

Apr 01

Anna

 • 01. 04. 2017
 • Anna

Nie vždy je individualizácia vzdelávania najlepším riešením. Žiaci s ťažším handicapom by aj naďalej mali byť vzdelávaní v špeciálnych školách, kde je sociálna klíma, možnosť zapájania sa do mimovzdelávacích aktivít a pocit úspechu pre nich väčším prínosom ako spoločnosť asistenta a odsúvanie až izolácia od kolektívu detí.

Apr 30

Paulína

 • 30. 04. 2017
 • Paulína

Vážení predkladatelia,

naše pripomienky sa týkajú dokumentu ako celku (parciálne sme uviedli samostatne):
1. Dokument príliš široko a všeobecne sumarizuje súčasný stav v porovnaní s vybranými situáciami v zahraničí;
2. Nespomínajú sa v ňom jednotlivé umenia či kultúra vo forme, ktorá by zaručovala ich rovnocennosť voči ostatným vzdelávacím oblastiam;
3. Nikde nie je zmienka o možnosti využitia umeleckej kreativity aj v mimoumeleckých vzdelávacích situáciách (a naopak);
4. Za základ tvorivosti či kreativity sa považujú iba psychologicky, liečebne, sociálne a obdobné podmienené techniky;
5. Dramatická výchova ponúka veľké možnosti nielen pre kreativitu ako take, ale je veľmi vhodným mostíkom na preklenutie bariér medzi rôznymi disciplínami alebo ich prepojenie (I smerom do praxe).
6. Uvítali by sme zavedenie tvorivej dramatiky, ktoré by prinieslo aspoň mierne vyváženie prevažujúceho akcentu nášho edukačného systému na rozvoj kognitívnej domény osobnosti žiaka aj na afektívnu a psychomotorickú doménu. Prinieslo by to možnosť a šancu uspieť a iným typom žiakov s dominantnými typmi ďalších inteligencií (podľa Gardnera), nielen v súčasnom stave favorizovanej a preferovanej lingvistickej a logicko-matematickej inteligencie.

K dokumentu ako celku sa ďalej pýtame:

- kto to hovorí?
Zbor poradcov? Tento materiál je napísaný presne nešťastne zovšeobecňujúcim jazykom, z ktorého sa vytratil akýkoľvek konkrétny obsah a jeho užitočnosť je tým pádom veľmi otázna.

- komu to hovorí?
Učiteľom? Načo? Tým je to dávno jasné. Prečo? Majú kompetenciu s tým niečo urobiť? Okrem toho - majú za niekoľko týždňov urobiť prácu, na ktorú tím ministrových expertov mal viac než rok?

- aké mechanizmy, či nástroje dokument ponúka na dosiahnutie sledovaného cieľa?
Nič také sme v dokumente nenašli - ani smerom k municipalite, ani smerom k vláde, príslušným ministerstvám, parlamentu, ZMOSu...

- v čom spočíva prínos tohto návrhu oproti súčasnému stavu?
Táto otázka pre nás zostala bez odpovede.

Dokument považujeme prinajlepšom za memorandum s extrémne nízkou spoločenskou hodnotou a ako taký ho odmietame.

S pozdravom,
platforma dramatickej výchovy EDUdrama a vybraní členovia národných pracovných skupín.

Apr 13

František

 • 13. 04. 2017
 • František

Časť druhá.

Aj keby som už dnes, po desiatich rokoch, tieto články štylizoval inak, podstata by zostala nemenná, lebo je nadčasová. Toľko v kocke, no ak som vás presvedčil, že viem, o čom rozprávam, som ochotný vám svoje podnety k uceleniu reformy, prezentovať osobne a spolupracovať na jej zavádzaní a fungovaní. Ak nie, tak pri reforme školstva presadzujte hlavne zavedie školských psychológov a koordináciu ich činnosti, nakoľko je to dôležitejšie, ako materiálne vybavenie škôl.


S pozdravom

František Hodonský
Štefánikova 30
943 01 Štúrovo


E-mail: frantisek.hodonsky@gmail.com
Mobil: 0949 280 218

Apr 28

Peter

 • 28. 04. 2017
 • Peter

Zosúladiť úväzok majstra odbornej výchovy z učiteľom.MOV jedna hodina na odbornom výcviku trvá 60 minút avšak jedna vyučovacia hodina na teoretickom vyučovaní trvá 45 minút. Z toho vyplýva že ak MOV vyučuje jeden deň tak učí 6x60 minút = 360 minut. Učiteľ 6x 45 minút = 270 minút. Ak by boli aj majster aj učiteľ zaradený do 10 platovej triedy 710 eur. MOV mesačne pri úväzku 35 hodín týždenné mesačne odpracuje 140 hodín. Učiteľ pri týždennom úväzku 22 hodín odpracuje mesačne 66 hodín( 88x45 = 66 hodín-60 minútových) , pričom ak má úväzok vyšší ako 22 hodín všetko nad tento počet sa mu počíta ako nadčasové hodiny.
Teraz keď si vydelíme 710 : 140 = 5,07 eur je hodinová mzda MOV, 710 : 66 = 10,75 eur je hodinová mzda učiteľa.

Takže jedná sa o diskrimináciu . Aj MOV aj učiteľ majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa , obidvaja sú zaradený do 10 platovej triedy avšak po prepočítaní úväzkov, tak ako som to uviedol vyššie je majster odbornej výchovy diskriminovaný pretože jeho hodinová mzda je o polovičku nižšia a paradox je ten že pri vyššom počte odučených hodín.

Apr 28

Tatiana

 • 28. 04. 2017
 • Tatiana

Navrhujeme: 1. Prípravné ročníky ponechať na Špeciálnych základných školách.
2. Prijímať všetkých žiakov so zdravotným znevýhodnením na odporúčanie CŠPP. Prípravné ročníky pripravujú žiakov na vstup do 1.ročníka ZŠ alebo ŠZŠ, majú pre túto činnosť kvalifikovaných odborníkov, skúsenosti, špeciálne učebne... Treba doriešiť legislatívne, aby sa žiakom po absolvovaní prípravného ročníka na ŠZŠ počítal 1 rok školskej dochádzky - aj u tých čo postupujú na ZŠ.
3. Príjmať do prípravných ročníkov aj žiakov s odloženou školskou dochádzkou, legislatívne to dorieiť so ZŠ pri zápisoch...

Apr 28

Viera

 • 28. 04. 2017
 • Viera

Stanovisko Komisára pre deti k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko

1. Všeobecne
Predložený dokument predstavuje vhodný teoretický základ pre komplexné systémové zmeny výchovy a vzdelávania na Slovensku. Pozitívne vnímame snahu o komplexné vnímanie vzdelávania a výchovy a pokus o multidisciplnárnu spoluprácu, ktorá je v tejto oblasti veľmi potrebná. Navrhované opatrenie si však vyžadujú intenzívnu spoluprácu a koordináciu činností s územnou samosprávou. Vo väčšine oblastí je dôležité zamerať sa na dodržiavanie a mapovanie práv detí.

2. Pripomienky k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko
1-03.02
Tu vidíme vhodný priestor pre využitie sociálneho asistenta v súvislosti so zákonom č. 219/2014 Z.z.o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1-03.03
Doplnenie Komisára pre deti ako vhodného partnera v tejto oblasti.
1-03.04
Intenzívna spolupráca odborníkov v školskom a mimoškolskom prostredí. Návrhom komisára pre deti je vytvorenie pozície „školského sociálneho pracovníka“.
1-04
Preventívne programy v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva zamerané. Integrácia školského sociálneho pracovníka a sociálneho asistenta do škôl ako prirodzenú súčasť multidisciplnárneho kolektívu.
1-04.01
Multidisciplnárny systém musí zabezpečiť aj zber a analýzu informácií o školskom prostredí, ktoré budú slúžiť ako podklad pre možné zmeny pracovných postupov.
Úrovne činností VIMS PPI:
U1 – doplnenie školského sociálneho pracovníka,
U2 – rozpracovať koordináciu a prácu multidisciplinárnych tímov na školách,
U3 – doplniť sociálnu diagnostiku.

1-04.06
Rozpracovať systém mapovania činností a ich efektivitu jednotlivých centier VIMS PPI.
1-07.02
Zabezpečiť celoplošný systém včasnej intervencie.

Apr 28

Mária

 • 28. 04. 2017
 • Mária

Pripomienky k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“.

• Keďže text je veľmi vizionársky nedá sa komentovať veľmi exaktne.
• S väčšinou zo zadefinovaných cieľov sa dá súhlasiť, preto návrh je „dobrá cesta“ ale je treba garantovať, zabezpečiť, ustrážiť, .... jeho kvalitné „rozmenenie na drobné“ t.j. aby:
o zákony, nariadenia, prípadne ďalšia legislatíva a súvisiace predpisy naozaj podporovali tieto vizionárske predstavy;
o ľudia, tvoriaci zákony a ďalšie súvisiace dokumenty boli z praxe a stotožnení s týmto NPRVV a s jeho zameraním;
o ľudia z praxe, zapojení do procesu tvorby implementácie legislatívy a odborných materiálov, mali dostatočný časový a finančný priestor na prácu na systémových materiáloch, na spoluprácu s MŠ, v PK pri ŠPU, s NUCEM atď. t.j.:
 buď budú uvoľnení z plného úväzku a ostávanú pracovať na škole na čiastočný úväzok a ďalšiu časť pracovného času budú spolupracovať s MŠ, ŠPÚ, NUCEM,......,
 buď vytvoriť skupinu odborníkov z praxe na účely tvorby materiálov. Hľadať učiteľov zo škôl, ktorí sú ochotní a majú skúsenosti s inováciami vo výchove a vzdelávaní (riaditelia, učitelia,...) a sú na potrebnú dobu zo svojich škôl uvoľnení na verejné účely, podobne ako napr. starostovia obcí.
o boli zapracované princípy, aktivity, vízie, ciele... naozaj vedúce k dosiahnutiu cieľov, deklarovaných v tomto NPRVV;
o sa nerobili zmeny za každú cenu, t.j. čo je dnes dobré, to zachovať, prípadne využiť ako „východziu polohu“;
o bolo garantované finančné zabezpečenie celého procesu, resp. implementácie vízie do slovenského vzdelávacieho systému;
o si všetci kompetentní uvedomili skutočnosť, že súčasný spôsob financovania ničí kvalitu vyučovania na ZŠ, SŠ aj VŠ!

Apr 28

Ružena

 • 28. 04. 2017
 • Ružena

Plytvanie zdrojmi v školstve. Dosiahnete najvyššie vzdelanie: II.kvalifikačnú skúšku a, najvyšší počet kreditov. Stane sa, že dostanete výpoveď pre nadbytočnosť a máte problém. Väčšina škôl nechce zamestnať takýchto učiteľov ( vysoký plat). Radšej zamestná "lacnejšieho" učiteľa. Štát chce, aby sa učitelia vzdelávali, ale v prípade, že chcete zmeniť miesto, alebo stratíte zamestnanie je Vám dosiahnuté vzdelanie prekážkou. Možno by pomohlo, keby bola iná finančná dotácia škôl, ktoré zamestnávajú učiteľov, ktorí sa vzdelávajú a pracujú na sebe ( počet učiteľov s II. kvalifikačnou skúškou). Určite sú aj iné možnosti, ako riešiť túto situáciu, v ktorej dochádza k plytvaniu ľudskými zdrojmi, ale aj financiami.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Ukotvenie nároku neznamená jeho reálnu aplikáciu a popísané riešenie
popisuje len kapacitné navýšenie a naznačuje rešpektovanie aj iných
foriem. Žiadame zadefinovanie aplikačnej praxe

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

„Neškatuľkovať“ deti a žiakov, no ak je to potrebné, potom odporúčame
sformulovať nový Cieľ 1-0.. s názvom Vytvoriť doplnkovú časť
stratégie rozvoja inkluzívneho vzdelávanie žiakov so zdravotným
znevýhodnením.
Právo na vzdelanie je podložené Ústavov SR a Zákonom č. 245/2008 Z. z.
Súčasne aj odporúčaním výboru OSN 2016 v znení: „Výbor naliehavo
žiada zmluvný štát, aby k postihnutiam zaujal postoj založený na ľudských
právach, zaviedol komplexnú stratégiu pre inklúziu detí s postihnutiami
a aby: (a) Upravil školský zákon s cieľom zakotviť v národnej legislatíve
princíp a právo na inkluzívne vzdelávanie a prijal komplexné konkrétne
opatrenia, vrátane definovaných zodpovedností a časového rámca pre
implementáciu (kapitola F, č. 37)

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Organizácia, obsah ani formy vzdelávania v škole nie sú uspôsobené tak, aby učiteľom umožňovali cielene odkrývať jedinečný potenciál – súhlas, ale nie preto, čo je uvedené ako dôvod, ale preto, že učitelia majú zlé podmienky na prácu, lebo a) veľké triedy, b) preťažení učitelia – treba znížiť základné úväzky.
Ak chceme hovoriť o individualizácii vzdelávania, tak v triede s 30 žiakmi to pôjde asi ťažko.
Individualizácia vzdelávania – návrhy:
Znížiť počet žiakov v triedach na cca 18 – 20.
Znížiť základný úväzok učiteľa (pri nezmenenom plate) na cca 18 hodín týždenne, čo mu umožní nielen lepšie sa pripraviť na hodinu, ale aj lepšie danú hodinu viesť.
Prípadne časť úväzku vyčleniť na individuálne konzultácie a doučovania.

Apr 07

Martin

 • 07. 04. 2017
 • Martin

Súhlas, avšak je potrebné špecifikovať podmienky, upraviť počty žiakov v triede.
Ak zavádzať novú koncepciu, tak počnúc štúdiom na VŠ pedagogického zamerania. Vtedy má zmena zmysel a je systémová.

Apr 09

Richard

 • 09. 04. 2017
 • Richard

Určite je takýto prístup požadovaný pre širší rozvoj každého jednotlivca, ale v súčasných podmienkach v škole daná situácia skôr vedie k určitému zrieďovaniu a prispôsobovaniu sa požiadaviek na učebný výsledok detí komplexne (všetkých) a viditeľne škodí povesti slovenského školstva. Aby bola možná skutočná inklúzia či individualizácia, musel by nastať i skutočný – v danom pomere vyvážený nárast pedagogického či odborného personálu. To žiaľ doposiaľ nenastalo, i keď individualizácia prístupu sa už na školách vyžaduje. Počet detí so špeciálnymi potrebami samo o sebe narastá a ďalší presun, tento krát i zo špeciálnych škôl, by mohol spôsobiť ešte väčšiu krízu vo výsledkoch a úrovni školy ako máme v školstve v súčasnej dobe. Samozrejme, ak sa zamestná potrebný počet odborne vyškolených pedagogických zamestnancov, ktorí starostlivosť o deti zabezpečia, môže byť táto zmena prínosom.

Apr 09

Danka

 • 09. 04. 2017
 • Danka

Matematické ( a nielen tie) súťaže by malo organizovať ministerstvo školstva alebo niektorá z jej organizácii (nucem, siov,...) a pre žiakov by mali byť BEZPLATNÉ.
Súťaže by mohli byť na rôznej intelektuálnej úrovni a mali by byť pre žiakov motivujúce. Na ZŠ s 80% žiakmi zo SZP nemôžeme očakávať zapojenie do olympiády, ktorá je skôr pre nadaných žiakov, ani do súťaží, kde je podmienkou zaplatenie účastníckeho poplatku.
Súťaže by neboli finančne náročné ak by sa mohli robiť on-line, tak ako testovanie T-9, alebo MS

Apr 11

Pavol

 • 11. 04. 2017
 • Pavol

V tejto kapitole sa potiera vplyv prostredia na mentálne schopnosti každého dieťaťa „ a títo odborníci“, celkom vylúčili typ mentálnej retardácie z titulu zlých životných podmienok, ktoré je vedecky potvrdené.
Mám silné obavy, že deti budú tak prevzdelávané, že sa nám to vráti ako „líbyjský bumerang“ – migračná kríza.
Zaradenie detí v 5. roku do školskej dochádzky nepomôže tomu veľa, lebo je to už neskoro, hlavne u detí z rómskych osád, komunít. Vieme dobre, že z hľadiska individuálneho vývinu CNS sú najviac dôležité prvé tri roky.
Súčasný stav a jeho problémy
Dokiaľ sme mali tradičné usporiadanie žiackych kolektívov, fyzických priestorov a škôl, vo svetovom hodnotení a monitoringu sme boli na 8. mieste za Thajskom a keď do toho začali rozprávať tzv. pedagogický „prostitúti“, tak sme na 45. mieste za Thajskom.
Individualizácia vyučovania je totálny blud, ktorý poškodí nielen žiakom, ale aj nášmu renomé. My môžeme cudzie chváliť, ale držať sa musíme svojho rozumu.

Apr 13

František

 • 13. 04. 2017
 • František

Podnet obsahuje viac, ako 3600 znakov, preto je v dvoch častiach.

Projekt “Učiace sa Slovensko” je ambiciózny, ale má dve závažné riziká, prečo bude nerealizovateľný a tým sa minie účinku a zapadne prachom tak, ako väčšina, ak nie všetky predošlé. Skoro do každej kapitoly by bolo treba zapracovať isté požiadavky, aby ako celok tento projekt mohol naplniť svoj zámer.
V tomto štádiu to však zatiaľ pokladám za zbytočné mrhanie energiou, pokiaľ sa v projekte nedefinujú základne priority, ktoré dokážu eliminovať už vyššie spomínané riziká. Už pracovný názov projektu “UČIACE SA SLOVENSKO” hovorí, že dôraz sa opäť bude klásť na vzdelávanie. Pritom každá reforma, ktorej nosným pilierom nebude zdôrazňovať výchovnosť a spustiť skutočný výchovno-vzdelávací proces je neúčinná a zbytočná.
Čo naše školstvo potrebuje presadiť je, aby si všetky zložky (žiak, rodič, pedagóg a politik) v ňom zúčastnené uvedomili, že žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.

Prvé a to menšie riziko je jeho finančná náročnosť. Nikdy nebude na jeho realizáciu dostatočné množstvo finančných prostriedkov a to hlavne preto, že rieši iba vzdelávanie. Fakt, že školstvo sa obmedzilo iba na vzdelávanie a vytratila sa z neho výchovnosť ho odsúdilo na jeho zlyhávanie. Tento stav je nutné, hlavne v základnom školstve zvrátiť, nakoľko má jedincov (žiakov) pripraviť na život a nie na profesiu. Profesnosť má za úlohu až stredné a vysoké školstvo. No i tie, toto svoje profesné poslanie dokážu naplniť, iba ak nezlyhá výchovný proces v základnom školstve
Treba si uvedomiť, že v základnom školstve máme mať PEDAGÓGOV a nie učiteľov. Učiteľ je v základnom školstve málo a jeho činnosť sa minie účinku. Až keď učí pedagóg, až vtedy základné školstvo dokáže naplniť svoje poslanie, nakoľko pedagóg dokáže s ruskou sčotkou žiaka naučiť viac, ako iba učiteľ s najmodernejším PC.
Ak dosiahneme stav, aby každý “učiteľ” bol predovšetkým pedagógom, potom treba zadefinovať už iba to, čo to výchova je a čo má za úlohu. I keď každá filozofia obsahuje siahodlhé elaboráty o výchove, v skutočnosti výchova musí splniť iba dve svoje úlohy - zbaviť dieťa strachu (veď aj dravce sa rodia plaché) a vzbudiť v ňom entuziazmus. Všetko ostatné v tých elaborátoch je iba návod, ako má výchova naplniť tieto svoje dve úlohy.

Úspech reformy je závislý na tom, či bude vplývať na všetky články reťazca, ktorými sú štát, pedagóg, rodič a žiak rovnakou intenzitou. Veď každá reťaz je tak silná, ako silný je jej najslabší článok. Ak zlyhá čo i len jeden článok, zlyhá celá reforma a zas sa bude v školstve iba tápať, blúdiť a bude sa lamentovať nad neutešenými výsledkami žiakov, ktoré sú jediným meradlom úspešnosti školstva.

Princíp, ako pracovať na týchto článkoch som preukázateľne načrtol už pred desiatimi rokmi tu:


1) Žiaci https://frantisekhodonsky.blog.sme.sk/c/76858/Blizi-sa-vysvedcenie-Finisujeme-Kam-ZIAKOM.html


2) Pedagógovia https://frantisekhodonsky.blog.sme.sk/c/76912/Blizi-sa-vysvedcenie-Finisujeme-Kam-PEDAGOGOM.html


3) Politici https://frantisekhodonsky.blog.sme.sk/c/77033/Blizi-sa-vysvedcenie-Finisujeme-Kam-POLITIKOM.html


4) Rodičia https://frantisekhodonsky.blog.sme.sk/c/158946/Vychova.html

Apr 27

Eva

 • 27. 04. 2017
 • Eva

1/Učebnice sú nápadito členené, ale plné menej dôležitých informácií, časť potrebná na dlhodobé zapamätanie je málo zdôraznená. V učebniciach sa autor/ka učebnice priveľmi snaží prezentovať svoju odbornú úroveň. Tým sa text horšie pochopí a zapamätá. Budúce učebnice by mali byť konzultované s rodičmi so základnym vzdelaním- s priemerným intelektom, pretože tých je väčšina. Je treba nahradiť žiakom už na základnej škole zrozumiteľné pojmy „jednotné číslo, množné číslo“ latinskými názvami „singulár, plurál“, rovnako latinské označenie pádov- nominatív, datív atď? Rovnako by sa mohlo vynechať príliš podrobné delenie zámien i citosloviec slovenskej gramatiky.To by sa mali naučiť žiaci, ktorí budú maturovať. 2/Domáce úlohy si žiaci nižších ročníkov si môžu robiť v školských kluboch, vyššie ročníky doma samostatne, ale reálne s pomocou rodičov. V Kanade majú povinnú šk. dochádzku do 18 rokov, s pobytom žiaka v škole do 17. hodiny, doma žiaci už úlohy robiť nemusia. (Podľa údajov mojich príbuzných obsah učiva povinnej školskej dochádzky v Kanade zodpovedá úrovni našich deviatakov.) V poslednom čase dostávajú žiaci povinnosť vypracovať doma tzv.projekty. Napr. v 4.tr.základnej školy urobiť projekt „Vyššie územné celky.Ale časť rodičov má len základné vzdelanie. „Znevýhodnenými rodinami“ sa v tomto prípade stali napr. predavačky a pod. Škola vychováva nielen budúcich vysokoškolákov, nesmie odradiť priemernych žiakov. 3/Zaradiť nácvik prísania na klávesnici počitača bez kontroly zraku cca v 13-14 roku so správnym držaním chrbtice tým stredoškolákom, ktorý budú musieť denne používať počítač. 4/Počas rozhovorov so žiakmi v každej hodine musí mať učiteľ priestor povedať svoje osobné názory, nestačia len hodiny etiky, preto je dôležité znížiť aktuálne kvantum látky, aby mu zostal tento priestor. Informácie si žiaci nájdu na internete šikovne, ale zase nepostrehnú úskalia zákerností vo virtuálnom kontakte bez upozornenia autoritou učiteľa či rodiča. 5/Intenzívne doučiť učiteľky prváčikov naučiť iľavákov písať správnou technikou tak, aby pohyb ruky nevychádzal z lakťa a ramena. Neskôr to spomaľuje písanie, žiak nestíha písať diktát. 6/Na robenie domácich úloh u detí zo zlého domáceho prostredia by mal riaditeľ zaistiť pomoc pedagógov alebo kvalitných asistentov v škole po vyučovaní, bude to treba zaplatiť. 7/Zaradzovanie žiakov do osobitných škôl: aktivisti sa snažia, napriek psycholog. vyšetreniu natlačiť dieťa tam, kde ho čaká len zlyhanie, skrytej šikane spolužiakov nedá zabrániť. Tu môže byť veľmi užitočná návšteva v rodine- pokúsiť sa nájsť pre žiaka niečo, za čo by mohol byť v škole ocenený. Osobitných učilíšť pre žiakov z osobitných škôl je príliš málo, pri vytváraní nových- by sa mohlo hľadať riešenie s miestnymi podnikateľmi, aké profesie by potrebovali- síce len so základnymi školskými znalosťami, mohlo by sa zaviesť i u nich duálne vyučovanie. 8/ Návštevy pedagógov v problémovych rodinách by mali byť zaplatené, niekedy sú nepríjemné, ale prinášajú nové možnosti riešenia nevýhodného postavenia žiaka v škole.
9/Osobný názor: Aktuálna tendencia znižovať počet gymnázií v Bratislave sa mi javí ako diskriminačná. V Bratislave je vyššia koncentrácia rodičov s vysokoškolským vzdelaním, (univerzity, centrálne úrady, vedecké ústavy,) a tým i počet sa snažia zaistiť pre ich deti čo najvyššie vzdelanie. rodičov vysokoškolákov, ktorí

Apr 03

Peter

 • 03. 04. 2017
 • Peter

Zrušiť osnovy. Z cieľových požiadaviek obsahové požiadavky. Zamerať sa na kľúčové kompetencie žiaka, ktoré majú tvoriť charakteristický profil absolventa daného typu školy. Vytvoriť 5 hlavných kľúčových kompetencií. 1. schopnosť a mať ochotu vzdelávať sa a pracovať na sebe celý život. 2. Byť empatický, tolerantný a ochotný pomáhať. 3. Byť schopný načúvať konštruktívne argumentovať a zapájať sa do diskusie. 4. Vedieť vyhľadávať informácie a posúdiť ich dôveryhodnosť, 5. Byť ochotný tvoriť hodnoty a sprístupniť ich ostatným.
Tieto kľúčové kompetencie na seba nabalia aj vedomosti fúru vedomostí, ktoré si každé dieťa individualizuje podľa svojich potrieb, netreba ich striktne predpisovať.

Apr 18

Dagmar

 • 18. 04. 2017
 • Dagmar

Dobrý deň,

nakoľko sa nedalo zmeniť nastavenie kategórií, rs. nevyhovuje mi spôsob voľby kategórií, poznamenávam úvodom, že moje podnety sa týkajú všetkých kategórií.
Vyjadrím ich v skratke, pretože sú odvodené z dokumentov, ktoré sú decíznej sfére všeobecne známe a mali by byť spiritus movens jej konania aj reformy.

Domnievam sa, že v pripravovanej textácii reformy VaV v SR treba
1. jasne deklarovať záväzky SR - ako členskej krajiny OSN/UNESCO, Rady Európy, Európskej únie, OBSE prijaté v oblasti vzdelávania všeobecne, demokraticko-občianskeho a ľudsko-právneho osobitne. Z prijatých záväzkov (soft law aj hard law) jasne vyplýva, že podstatou a zmyslom VaV v demokratickej spoločnosti je prispieť k podpore mieru, demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Význam tejto misie azda netreba v súčasnosti plnej výziev pre demokratický aj globálny svet pripomínať. Napokon, ministri a ministerky školstva sa k nim o. i. prihlásili tak v Parížskej (EÚ) ako aj Bruselskej deklarácii (RE).
V tomto zmysle je zodpovedný každý subjekt (človek i organizácia) demokratickej spoločnosti (ide o celospoločenský záujem a celoživotnú záležitosť), duch VaV reformy by mal byť preto odvodený od tejto podstaty demokratického vzdelávania (napríklad, v jej princípoch a cieľoch).
2. jasne potvrdiť, uviesť a do reformy zapracovať vnútroštátne právne normy, súvisiace stratégie a koncepcie ako aj relevantné inštitúcie - za všetky najmä Ústavu SR, antidiskriminačný zákon, Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR (2015) a ďalšie ľudskoprávne a iné súvisiace stratégie a koncepcie. Obdobne treba využiť kapacitu a produkciu poradných orgánov vlády SR v oblasti ľudských práv, Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej výborov (napríklad, čerpať z výstupov k hore uvedenej ĽP stratégii 2015) a menovite Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv..., gestorovaného rezortom školstva.

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Pôvodný text: Súčasný stav a jeho problémy Vo všeobecnosti prostredie a proces v tradičnom usporiadaní škôl nemôžeme považovať za pria-teľské k žiakom. Je v ňom minimum priestoru, ak vôbec nejaký, na individualizáciu vzdelávania. Táto situácia sa ešte vypuklejšie prejavuje pri individuálnej školskej integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Navrhovaný text: Napriek personálnej a finančnej poddimenzovanosti nášho školstva musíme nájsť priestor na zlepšenie, zefektívnenie, individualizáciu výchovy a vzdelávania v škole... v záujme optimálneho vývinu ml.človeka... Potrebné doplniť do škôl a školských zariadení pedagógov a psychológov rôznych špecializácií, ktorí zefektívnia inkluzívnu výchovu a vzdelávanie detí, žiakov.

Pripomienka: Navrhujeme jemnejšiu formuláciu

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Pripomienka BSK k celému dokumentu Národný program výchovy a vzdelávania:

a) v programe chýba jasne zadefinovaná „priepustnosť“ vzdelávacieho systému – odporúčame tvorcom zvážiť prehodnotenie systému prijímania na vysoké školy v súvislosti s ukončením štúdia na strednej škole (všeobecná maturita/odborná maturita, akceptovateľnosť akéhokoľvek typu maturity na všetkých vysokých školách?, môže žiak po získaní výučného listu v odbore napr. murár, pokračovať v štúdiu a získať maturitu na strednej odbornej škole a po splnení podmienok prijímacieho konania pokračovať v štúdiu na vysokej škole, napr. v odbore sociálna práca, právo, medicína a pod.);

b) odporúčame do programu zapracovať aj tézy k Programovému vyhláseniu vlády 2016 – časť Školská politika, ktoré boli spoločne prijaté všetkými samosprávnymi krajmi 5. 4. 2016 v Trnave

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Povodny text: Cieľ 1-01 Rozvíjanie potenciálu a napĺňanie potrieb – individualizované vzdelávanie
Navrhovaný text: individualizovaná výchova a vzdelávanie
Pripomienka: pri vzdelávaní zároveň aj vychovávame; dôležité zdôrazniť aj výchovu (optimalizovať soc-psych.vývin detí, rozvoj soft skills ap.)

Apr 20

Viera

 • 20. 04. 2017
 • Viera

Pre efektívnu individualizáciu vzdelávania by bolo dobré prejsť z frontálneho vyučovania na skupinovú a samostatnú prácu. Nie je možné pracovať individuálne a zároveň všetci rovnako a rovnakým tempom. Príkladov, že to funguje efektívne je vo svete dosť napr. na školách demokratického typu alebo Montessori.

Apr 20

Viera

 • 20. 04. 2017
 • Viera

Pre efektívnu individualizáciu vzdelávania by bolo dobré prejsť z frontálneho vyučovania na skupinovú a samostatnú prácu. Nie je možné pracovať individuálne a zároveň všetci rovnako a rovnakým tempom. Príkladov, že to funguje efektívne je vo svete dosť napr. na školách demokratického typu alebo Montessori.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Do tejto kapitoly presunúť viaceré ciele a opatrenia z kapitoly 3 Odborné vzdelávanie a príprava, ktoré majú vzťah aj k vzdelávaniu na základných školách a gymnáziách. Určite sem patrí:
Cieľ 3-02 Informácie o uplatnení absolventov
3-02.03 Pripraviť výzvu pre rozvojové projekty „Stopa našich absolventov
Cieľ 3-03 Kvalita škôl
3-03.03 Vytvoriť pracovnú skupinu na revíziu normatívneho financovania vzdelávania
3-03.04 Skvalitniť vzdelávacie prostredie, podporiť aj rozširovanie digitálnych učebných materiálov
3-03.05 Zabezpečiť, aby profesionalizácia učiteľov reagovala na zmeny v požiadavkách trhu práce
Cieľ 3-06 Celoživotné kariérové poradenstvo
3-06.01 Ustanoviť explicitne povinnosť rozvíjať zručnosti žiakov pre riadenie vlastnej kariéry v štátnych vzdelávacích programoch a povinnosť realizovať kariérové vzdelávanie a výchovu
3-06.04 Vytvoriť pracovnú skupinu na podporu profesionalizácie služieb, ktorá vyhodnotí zahraničné a domáce modely služieb kariérového poradenstva a navrhne model zabezpečovania služieb kariérového poradenstva
3-06.05 Vytvoriť pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu na zníženie miery fragmentácie informácií o vzdelávacích príležitostiach a kvalifikáciách
Najvážnejším predpokladom správneho výberu vzdelávacej cesty žiakom je kariérové poradenstvo už od druhého stupňa základnej školy. Takéto kariérové poradenstvo musí byť podporované vzormi (3-02.03 stopa našich absolventov) a veku primeranými osobnými skúsenosťami žiaka už zo štúdia na základnej škole a ďalej na všetkých stredných školách. Kariérové poradenstvo musí byť čoraz viac integrálnou súčasťou vzdelávacích programov ( 3-03.02, 3-06.01, ...)

asi by bolo vhodné štruktúru dokumentu preskupiť tak aby reflektovalo:
univerzálne ciele a potreby celoživotného vzdelávania
Všeobecné formálne vzdelávanie v ZŠ a SŠ ( education)
Odborné formálne vzdelávanie a prípravu (trainibng)
Nie je to nutné, no asi by to bolo čitateľnejšie pre verejnosť.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Takto formulovaný cieľ je nereálny. O 10 rokov môžeme maximálne očakávať vytváranie podmienok a spoločenskej klímy na to, aby „sa napĺňali individuálne potreby žiaka prostredníctvom individualizovanej výučby“ Ako smerovanie to však podporujeme. Je to trend, ktorý sa ale musí v spoločnosti akceptovať, občania mu musia rozumieť a vidieť jeho zmysel. Dnes to tak nie je.

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

V Národnom programe chýbajú jasné opatrenia nasmerované na skupinu žiakov a detí so zdravotným znevýhodnením. Všetky podporné opatrenia pre deti so zdravotným znevýhodnením je potrebné rovnako zodpovedne riešiť na úrovni predškolskej výchovy a vzdelávania a ostatných stupňoch vzdelávania, pretože len tak môžu byť znevýhodnené deti včas podporené v rozvíjaní svojho potenciálu.
V návrhu NPRVVvidíme veľa nepresnosti v terminológií, ktoré je potrebné zosúladiť s platnou legislatívou (napr. zamestnanci – pracovníci, prípravný ročník sa nerovná 0 ročníku apod.), chýba časový rámec pripravovaných zmien, definovanie prechodného obdobia (napr. kto zabezpečí podporu učiteľov a ostatných zamestnancov, riešenie informovania rodičov a pod.), pri Inklúzii sa zamerať nielen na metodickú prípravu učiteľov, ale aj odbornú.

Apr 24

Ján

 • 24. 04. 2017
 • Ján

Je dôležité nezamieňať si individuálne vzdelávacie potreby žiaka s jeho subjektívnym vnímaním a predstavami o týchto potrebách. Medzi oboma týmito kvalitatívne inými obsahmi existuje prirodzený prienik, ale nie sú totožné. Ideálne chápanie individuálnych vzdelávacích potrieb sa môže najpravdepodobnejšie zrodiť v spoločnom mentálnom priestore medzi všetkými aktérmi vzdelávania (učiteľ, žiak, rodič, kompetentné zastúpenie spoločnosti).

Individualizované vzdelávanie je prejavom maximálneho rešpektu k faktu, že žiak je primárne subjektom a nie objektom vzdelávania. Individualizované vzdelávanie vychádza z dobrej znalosti učiteľa svojich žiakov, ktorým adresuje často nerovnaké požiadavky a úlohy, pretože "spravodlivo" neznamená rovnako - tu nás čaká veľa práce, pretože spoločnosť tento fenomén nie vždy chápe.

ZKŠS navrhuje pedagogickú stratégiu dvojohniskového kurikula namiesto učiva usporiadaného okolo štandardu priemeru - tu nie je priestor na podrobnejšie predstavenie dvojohniskového systému (=DOS); radi návrh vysvetlíme bližšie.

Apr 24

Lucia

 • 24. 04. 2017
 • Lucia

Keby boli experimenty a piloty nastavené tak, aby boli otvorené akýmkoľvek formám vzdelávania (domáce, komunitné, internetové, informálne, neformálne, v zahraničí, alternatívy rôznych typov od montessori po unschooling,...), tak, aby poskytoval štát kontrolu minimálnych štandardov (nie počty stoličiek, ročníkové obsahy,... ale či nie sú porušované zákony napr o popieraní holokaustu a či sú žiaci na konci vo výstupe schopní pokračovať napr v štandardnom systéme na ďalšom stupni) a poskytoval podporu (napr normatív na učebnice vrátane alternatívnych, apod), získali by sme pre tie školy a učiteľov ktorí chcú a vedia robiť to inak, možno aj lepšie, možnosť, a pre ostatných inšpiráciu. Financovať rovnako domáce vzdelávanie a športovú školu so štadiónom a bazénom, alebo kontrolovať rovnako doma vzdelávajúceho rodiča ako triedneho učiteľa, nebude rozumné, to by bolo dobré definovať v jednotlivých oblastiach individuálne.
Hovoríme o generácii z, o trhu práce, na ktorom je bežné napr digitálne nomádstvo, kde hodnotami bude schopnosť koordinácie, kooperácie, sebariadenia a časového manažmentu bez externej kontroly, kde autizmus, telesné či zmyslové znevýhodnenie, neschopnosť písať rukou alebo neochota nauciť sa slovenských autorov,... nebude zohrávat žiadnu rolu.

Apr 24

Miroslav

 • 24. 04. 2017
 • Miroslav

V zadefinovaní štandardného vybavenia škôl brať do úvahy nielen vybavenie v rámci IKT, ale aj športovísk, telocviční a kabinetov telesnej a športovej výchovy.

Apr 24

Juraj

 • 24. 04. 2017
 • Juraj

Dobry den,
celkovy globalny trend vzdelavania je v uvolnovani vyzadovaneho uciva a skor k vyuzivani kreativity a oboch mozgovych hemisfer. Dnes celkom urcite nevieme povedat ake povolania vobec budu existovat za 10 rokov, takze len tazko mozeme deti pripravovat inak ako umoznit im ostat zvedavymi, tvorivimi prirodzene vzdelavajucimi sa bytostami.
Reforma by v kazdom pripade mala umoznovat vznik alternativnych skol t.j. aby aj rodicia ktory nie su spokojny so statnym vzdelavacim programom mali moznost legalne svoje deti umiestnovat do skol typu summerhill sudbury valley.
Samozrejme nie vsetkym rodicom/detom takyto model vyhovuje ale tym co ano nemaju ziadnu moznost. Priestor a sloboda pre skoly, ktore maju zaujem robit veci inak.
Umoznit vznik demokratickych skol, t.j. skol kde sa deti ucia spolupodielat na rozhodovani o vsetkych otazkach ktore sa ich tykaju.
Zaroven umoznit domace vzdelavanie na druhom stupni tak ako to umoznuje CR.
Dakujem za zohladnenie pripomienok

Apr 28

Zuzana

 • 28. 04. 2017
 • Zuzana

Veľmi vítame konzultačnú iniciatívu kolektívu autorov a držíme palce pri spracovaní viac ako 1500 podnetov.
Podnet OSF obsahuje štyri pripomienky k cieľom a procesu tvorby dokumentu:
1) Medzi definovanými strategickými cieľmi chýba jasné pomenovanie nevyhnutnosti udržania demokratického smerovania Slovenska, ktoré sa odvíja od uznania ľudských práv ako základnej hodnoty. Výchova a vzdelávanie k demokracii a ľudským právam nemôžu byť len jednou z „29“ prierezových tém, ale musia byť definované ako základný pilier vzdelávacieho systému.
Školské prostredie je prvým laboratóriom, v ktorom sa deti učia „demokracii“. Pod vedením svojich pedagógov majú možnosť skúšať jej mechanizmy a kriticky posudzovať jej nástroje. Nedávny výskum Štátnej školskej inšpekcie a Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave signalizuje alarmujúci stav akceptácie extrémizmu v radoch mládeže:
https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/Sprava_z_vyskumu_1.pdf
Vo voľbách do NRSR 2016 až 22% voličov ĽSNS tvorili prvovoliči. Preto je nevyhnutné, aby výchova a vzdelávanie k ľudským právam a demokracii tvorili podhubie celého vzdelávacieho systému, formálneho aj neformálneho, systému práce ako aj spôsobu myslenia na školách. Demokratické procesy v demokratickej škole vyžadujú reálnu participáciu detí vo vzdelávacom procese a fungovaní školy. Okrem formálneho kurikula, je potrebné venovať ďaleko väčšiu pozornosť tzv. skrytému kurikulu, a toto ďalej rozpracovať v pracovných metódach pedagógov.

2) Žiadame dokument doplniť o nástroje na participáciu detí a mládeže v obsahu a tvorbe vzdelávania. Inšpiratívne školské systémy (fínsky, nórsky, anglosaský) vnímajú dieťa ako subjekt a aktívneho partnera v celom procese. Viaceré prieskumy potvrdili, že deti sú v slovenských školách nešťastné. Pritom pocit šťastia významne súvisí s pocitom zmysluplnosti toho, čo sa v škole deje, s možnosťou osobne ovplyvniť obsah a formu učenia a s možnosťou zúčastňovať sa rozhodovacích procesov. Zdôrazniť potrebu prechodu detí od pasívnych „načúvačov“ a prijímateľov informácií k aktívnym spolutvorcom konečného výsledku vzdelávacieho procesu.

3) Zmieniť v dokumente dôležitosť Žiackych školských rád ako prvého orgánu zastupiteľskej demokracie, s ktorým sa deti a mladí ľudia v živote stretnú (dokument ŽŠR nespomína). Podčiarknuť význam celkovej kultúry a klímy školy založenej na vzájomnej úcte a rešpekte medzi žiakmi/študentami na jednej strane a pedagógmi a zamestnancami školy na strane druhej. Škola ako ideálne ihrisko na vyskúšanie si nástrojov demokracie v praxi.


4) Podporiť záujem verejnosti o aktívnu spoluúčasť na reforme vzdelávacieho systému zjednodušením jazyka a štylistiky dokumentu.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Škola sama nedokáže identifikovať individuálne potreby každého žiaka. Na takúto činnosť je potrebná spolupráca viacerých zložiek výchovno-vzdelávacieho procesu ako pedagógov, psychológov, ďalších odborníkov. Doteraz bola extrémne zdôrazňovaná potreba kolektivizácie, spolupráce v kolektíve, sociability, teraz je v navrhovanej reforme je extrémne chápaná idividualizácia.

Apr 30

Paulína

 • 30. 04. 2017
 • Paulína

Žiada sa skonkretizovať, o aké informačné zdroje a kanály pôjde. Myslia tým autori webové stránky jednotlivých škôl? Ak áno, z čoho bude financovaná ich tvorba? (Od výšky finančných prostriedkov sa odvíja kvalita webu, ktorý školu reprezentuje. Prax potvrdzuje, že zabezpečenie kvalitného webu je pre školy problém.) Alebo pôjde o nejaký univerzálny a voľne dostupný model webu? O tom opatrenie nevypovedá.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Nadané žiaci sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zníženie normatívu oproti prvotnému nastaveniu spôsobilo nezáujem škôl o vzdelávanie nadaných žiakov a znevýhodnilo ich možnosti rozvoja. Navrhujeme vrátenie normatívu na 2,0.

Apr 30

OZ Edulienka

 • 30. 04. 2017
 • OZ Edulienka

Garančné centrum - definovanie inštitúcie a jej úloh
Zriadenie garančných centier je reakciou na zvýšenú požiadavku rodičov o využívanie inštitútu individuálneho vzdelávania a ich potreby združovať sa a využívať pravidelnú podporu rodičov a detí v priebehu vzdelávania.

Táto požiadavka vznikla na základe vzniku novej socioekonomickej skupiny rodičov, ktorí majú iné požiadavky na vzdelávanie svojich detí a majú záujem o zvýšenú participáciu na ich vzdelávaní.

Zriadením garančných centier individuálne vzdelávaní získavajú novú inštitucionálnu platformu, prostredníctvom ktorej budú poskytované komplexné služby rodičom a deťom na individuálnom vzdelávaní, čím štát deklaruje rovnakú podporu deťom pri všetkých spôsoboch plnenia povinného vzdelávania.

Garančné centrá budú v krátkodobom horizonte prispievať k:
odbornej podpore rodičov vzdelávajúcich svoje dieťa v domácom prostredí,
organizovaniu vzdelávacích aktivít podporujúcich plnenie cieľov vzdelávacích programov detí,
organizovaniu vzdelávacích aktivít podporujúcich rozvoj sociálnych zručností detí ako prevenciu pred možným sociálnym vylúčením detí.

Garančné centrá v dlhodobom horizonte prispejú k:
rozvoju metodológie práce s deťmi na individuálnom vzdelávaní,
k príprave pedagógov - garantov individuálneho vzdelávania a vedúcich garančných centier,
scitlivovaniu verejnosti k téme individuálneho vzdelávania,
spolupráci špecializovaných pracovísk a výskumných inštitúcií so záujmom o danú problematiku,
rozvoju politík zameraných na osobitné spôsoby plnenia povinného vzdelávania,
rozvoju spolupráce s inštitúciami podobného zamerania v zahraničí.

Garančné centrá sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívov určených na dieťa za príslušný rok. Normatív poukazuje rodič garančnému centru prostredníctvom poukazu na ním organizované aktivity prostredníctvom ktorých napĺňa dieťa ciele vzdelávacieho programu.

Na čele garančného centra je osoba spĺňajúca kvalifikačné požiadavky pre vykonávanie tohoto druhu činnosti (napr. kvalifikačné požiadavky na pozíciu riaditeľa školy - pripraviť špecifikáciu).

Vznik garančných centier znamená uskutočňovanie individuálneho prístupu k dieťaťu, ktorý je jednou z ústredných tém vízie v dokumente Učiace sa Slovensko.

Vznik garančných centier navrhujeme už v prvej etape realizácie koncepcie, lebo financovanie nie je viazané na vyčlenennie nových zdrojov, ale na využitie už vyčlenených zdrojov - normatívov viažucich sa na deti, ktorých poberateľom sa stanú aj garančné centrá.

Apr 30

Vlado

 • 30. 04. 2017
 • Vlado

Inkluzívna škola si vyžaduje aj inkluzívne poradenské zariadenia. Vznik psychologických (neskôr pedagogicko-psychologických) poradenských zariadení a o 25 rokov neskôr osobitných špeciálnopedagogických poradenských zariadení mal historické opodstatnenie a nesporný význam. O ďalšie štvrťstoročie, pri budovaní inkluzívneho školstva, však naráža na svoje limity. Preto podporujem vytvorenie jedného typu zariadenia, ktoré by plnilo ako úlohy doterajších CPPPaP, tak aj úlohy CŠPP. V oboch centrách dnes pracujú aj psychológovia aj špeciálni pedagógovia i ďalší odborníci. Je potom absurdné, ak špeciálny pedagóg v CPPPaP nesmie pomôcť dieťaťu so zdravotným znevýhodnením a psychológ v CŠPP napríklad nadanému dieťaťu. A ak mentálnu retardáciou musí najprv diagnostikovať CPPPaP, aby sa postihnutému dieťaťu mohlo následne venovať CŠPP.
Zjednotené poradenské zariadenie by malo mať spoločný, čo najjednoduchší názov. Pedagogicko-psychologická poradňa sa mi vidí najvhodnejšia - obsahuje ako pedagogiku (špec. pedagogika je hádam jej súčasťou), tak aj psychológiu, to špeciálne pritom nezdôrazňuje (inklúzia vyžaduje zaoberať sa individuálnymi, nielen špeciálnymi potrebami detí) a je ľahko zapamätateľný. Ak sa ujme presvedčenie, že lepšie než o poradenstve je hovoriť o podpore, potom možno uvažovať napr. o Centre pedagogicko-psychologickej podpory. Intervencia i prevencia sú súčasťou tejto podpory, netreba ich tlačiť do názvu, lebo sa stane nezapamätateľný a nevysloviteľný.
Spoločný názov a spoločné úlohy samozrejme neznamenajú, že by sa poradne nemohli obsahovo špecializovať. Niektoré by sa primárne venovali "zdravej" populácii a možno by sa sústredili alebo viac na prevenciu alebo viac na intervenciu, iné by sa primárne venovali klientele s rôznymi druhmi postihnutia... Ale tvorili by jeden systém, pričom by všetky poradne boli nezávislé od škôl (CŠPP ako súčasť špeciálnej školy nemôže vždy plniť svoje úlohy tak, ako by si odborníci predstavovali, lebo ich riadi riaditeľ konkrétnej školy, ktorá má svoje záujmy).

Apr 30

Vlado

 • 30. 04. 2017
 • Vlado

Myslím, že najdôležitejšie je vytvoriť správne pomenovanie systému, potom to už bude fungovať samo od seba. VIMS PPI je trestuhodne simplifikujúci. Navrhujem Komplexný integrovaný synergický viacúrovňový multidisciplinárny systém primárnej, sekundárnej i terciálnej prevencie, interdisciplinárnej kvantitatívnej i kvalitatívnej diagnostiky, individuálneho i skupinového poradenstva, adekvátnych intervencií, terapií a všestrannej odbornej i ľudskej podpory. Ak som ešte na niečo zabudol, prosím kolegov, aby ma doplnili.

Apr 30

SŠI Trenčín

 • 30. 04. 2017
 • SŠI Trenčín

Vytvorenie podmienok pre vzdelávanie založené na variabilnej organizácii výučby, zachovaní heterogénnych skupín žiakov a ešte k tomu aj individualizácia postupov vzdelávania, to je veľmi náročná kombinácia, ktorú asi nemá šancu zvládnuť žiaden učiteľ. Jedine že by mal 4 – 8 žiakov v triede... Inkluzívne vzdelávacie prostredie nebude pre deti so špeciálnymi potrebami viac podnetné a tvorivé ako špeciálna škola. Veď práve preto sa zriadili pre tieto deti špeciálne školy, aby dokázali naplniť ich špeciálne potreby na vzdelávanie. Učiteľ v bežnej triede nedokáže ani pri najlepšej vôli poskytovať deťom so špeciálnymi potrebami podnetnosť, jedine ak to bude na úkor ostatných detí..
Kolektív učiteľov špeciálnej školy

Mar 26

Richard

 • 26. 03. 2017
 • Richard

Medzi problémové skutočnosti navrhujem zaradiť prílišnú orientáciu na memorovanie faktov namiesto vysvetľovania vzťahov a súvislostí.

To je spôsobené tak osnovami a učebnicami ako aj metódami skúšania.

Sylaby v súčasnosti vychádzajú z oblastí vedy, ktoré chceme naučiť, nap. "Rovnobežník, lichobežník, obvod a obsah rovnobežníka, lichobežníka a trojuholníka" a pre ne sa hľadá uplatnenie v praxi. (Kedy napr. učiteľ slovenčiny, policajt, štátny úradník, účtovník alebo iná bežná profesia potrebuje rovnobežník alebo lichobežník?). Postup by mal byť opačný: určiť problémy/úlohy, s ktorými sa absolvent s najväčšou pravdepodobnosťou v živote stretne a musí ich vedieť zvládať, napr. nákup v obchode (t.j. porovnávanie cien, vzťah ceny a kvality), pôžička (úročenie splátka, vzťah dĺžky pôžičky na splátku), domáci rozpočet, kúpa bytu (pôdorys, rozloha, záludnosti určovaní plochy), atď. a podľa toho určiť, aké teoretické základy potrebuje.

Pri skúšaní je jednoduchšie zadať žiakovi, aby vymenoval zoznam niečoho (typy listov stromov, panovníkov, chemické zlúčeniny, atď) a odpoveď na takúto otázku je jednoduchšie vyhodnotiť, ako vymyslieť zadanie a hodnotenie pre komplexnejšiu úvahu na podobnú tému aj pri naučení menšieho množstva faktov. Vyžadovanie "vymenúvačiek" však vedie žiakov k memorovaniu faktov namiesto hľadania súvislostí.

Aj keď je isté penzum faktov neustále potrebné, mám pocit, že tvorcovia osnov majú za cieľ zvyšovanie počtu faktov, ktoré by mali žiaci ovládať.

Konkrétny príklad:
Profil absolventa 2. stupňa ZŠ správne definuje požiadavku "[absolvent] používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia". Keď sa pozrieme, na akých neznalostiach je postavený marketing niektorých finančných produktov, tak je zrejmé, že školstvo tento cieľ nenapĺňa. Transformácia do vzdelávacích štandardov má zjavne iný cieľ: budovanie základov matematickej gramotnosti a rozvíjanie kognitívnych oblastí (viď https://www.minedu.sk/data/att/7509.pdf, kapitola Charakteristika predmetu). Od budovania matematickej gramotnosti je len krôčik k učeniu teoretických základov matematiky bez ohľadu na ich praktickú použiteľnosť. Tento proces sa pravdepodobne deje aj v ostatných predmetoch.

Tvorcovia vzdelávacích štandardov by mali prehodnotiť, čo je v dnešnom živote dôležitejšie:
- stredová súmernosť, alebo zručnosť s úrokovými počtami (viem, že úrokové počty sú v osnovách, ale zjavne ich veľká časť absolventov nevie správne použiť - niekde je chyba)
- kategorizácia listov rastlín alebo rozlišovanie kvality potravín
- zoznam panovníkov alebo využívanie spoločného nepriateľa v propagande
- atď.

Napr. v matematike by stačilo menej oblastí matematiky ale s väčším dôrazom na využitie v praxi.

Takisto by malo ministerstvo pomôcť učiteľom s tvorbou metodiky skúšania, ktoré nebude uprednostňovať memorovanie faktov, ale zameria sa na to, či absolvent chápe súvislosti.

Mar 27

Milan

 • 27. 03. 2017
 • Milan

Vážení pán minister, vážení tvorcovia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.
Oceňujeme Vaše úsilie o zlepšenie situácie v oblasti vzdelávania našich detí, situácie našich učiteľov a v neposlednom rade i rodičov a rodín ako takých.
Veľmi by sme Vás v tejto súvislosti prosili, aby ste pri úprave pokynov, týkajúcich školského stravovania (na všetkých typoch škôl) nezabudli na deti z rodín, ktoré sa odmalička stravujú alebo chcú stravovať vegetariánsky alebo vegánsky. Mnohé rodiny na Slovensku sa dnes stravujú takto, pribúda ich a v súčasnosti platné nariadenia, týkajúce sa školského stravovania, najmä po nástupe detí do materských a základných škôl, spôsobujú takýmto rodinám a deťom rozličné problémy.
Stačilo by azda zmeniť iba zastaralú Vyhlášku MŠ SR č. 330/2009 tak, aby neprikazovala p. školským kuchárkam všetkým deťom (takmer bez rozdielu) pripravovať jedlá z mäsa a mäsových výrobkov a v školských kuchyniach/jedálňach dovoľovala (vzhľadom na dlhodobé poukazovanie na karcinogenitu, či potenciálnu karcinogenitu mäsa a mäsových výrobkov) rovnocenné, ba prednostné používanie jedál rastlinného pôvodu (jedál zo zeleniny, ovocia, strukovín, obilnín a pod.).
Tiež by sme si dovolili navrhnúť, aby mäso a mäsové výrobky v školskej strave boli - popri alergénoch, ako potenciálne karcinogény - osobitne označované (k tomu, k potenciálnej karcinogenite mäsa a mäsových výrobkov pozrite, prosím, Vyjadrenie IARC ku konzumácii červeného mäsa a mäsových výrobkov: https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf)
Ďakujeme Vám za porozumenie a želáme úspešné naplnenie školskej reformy - všeobecne aj v tejto oblasti, v oblasti školského stravovania.
Všetci si želáme, aby naše deti a rodiny boli zdravé. Aby boli zdraví učitelia, aby boli zdraví všetci obyvatelia našej krajiny.
S úctou
Milan Šišmiš, Martinská iniciatíva za kvalitné školské stravovanie, Martin
(pozrite, prípadne, aj stanovisko iných k tejto téme tu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=721912)

Mar 31

Veronika

 • 31. 03. 2017
 • Veronika

Nech sa zavedie viac povinných projektov.... stop s memorovaním

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

Pedagogickú kategóriu majster odbornej výchovy zmeniť na učiteľ odborných predmetov resp. odborného výcviku tak ako to urobili v Českej republike a zároveň zosúladiť úväzky, (ktoré sú v súčastnosti učiteľ 22 h týždenne, majster 24 - 35 h týždenne ) na 22 h pre učiteľa a učiteľa odborného výcviku.

Apr 29

Veronika

 • 29. 04. 2017
 • Veronika

Keby som bola prezidentka celého sveta by som riešila problémy ako ľudí bez domova, bez práce a šikanu. Ale v prvom rade by som sa zamerala na školstvo. Školstvo má obrovský vplyv na prakticky celý život detí. Za zlú známku majú trest, za dobrú odmenu. V škole by nás mali učiť praktické veci ktoré v živote aj môžeme využiť. Ale buďme úprimní koľko z tých 100% žiakov pracuje s matematikou tak ako nás učia? Počítať neznámu, zlomky, deliť so zvyškom pod sebou. Veľmi mále percento ľudí tieto veci vážne využije. V dnešnej dobe pri sebe má každý telefón ktorý ma kalkulačku čiže to máme zabezpečené. Mali by nás namiesto toho učiť naše práva, vedieť to čo môžeme, rozvíjať a pomáhať nám zistiť v čom sme dobrí keďže na to moc ľudí popri škole čas nemá. Jedine čo od nás chcú je aby sme sa učili naspamäť texty básničiek alebo textov ktoré nás nebavia a nerozumieme im. Škola nás pripravuje na to že budeme pracovať pre niekoho, počúvať niekoho rozkazy a mať celý život jednu a tú istú prácu. Prečo nás nemôžu namiesto toho učiť povedať si svoj názor, ako si budovať kariéru alebo to ako v dnešnom svete preraziť? Prečo nás musia iba učiť ako počúvať rozkazy, slušne a potichu sedieť v lavici a počúvať veci ktoré nikdy nevyužijeme ako napríklad kto a kedy zomrel, koľko mal manželiek a koľko z toho zavraždil. Hodnotenie tiež nie je najlepšie. Nehodnotí sa to čo máme správne a to čo vieme, hodnotí sa iba počet chýb a to čo sme spravili zle. Mali by nás učiť ako sa vyrovnať s neúspechom. Neučia nás ako sa správne rozhodovať maximálne nás učia tipovať či na teste zakrúžkujeme A alebo B podľa toho ktoré nebolo dlhšie. Neučia nás ako sa starať o svoje zdravie ale namiesto toho sa učíme naspamäť básne mŕtvych ľudí ktoré do konca tej hodiny zabudneme. Mali by nás učiť ako dať prvú pomoc ktorá dokáže zachrániť milióny životov ale my sa namiesto toho učíme pytagorovu vetu aby sme si dopočítali tretiu stranu trojuholníka. Neučia nás ako si vziať hypotéku, založiť firmu alebo zarábať peniaze. Učia nás iba ísť za stádom a počúvať vodcu, nemať vlastný názor a keď tak si ho nechať pre seba. Čo takto sa porozprávať o problémoch vo svete? O domácom násilí alebo ako pomôcť kamarátovi v depresii? Hmm... nie poďme namiesto toho počítať z hlavy stratené X alebo sa učiť zloženie bunky. Hovoria že problém su rodičia a nie deti. Prečo sa potom neučíme ako byť správny rodič? Učia nás že máme používať kondómy a antikoncepciu ale nikdy nie to keď dieťa vážne chceme. V 18 chcú aby som volila za politickú stranu o ktorej som nikdy nebola oboznámená. To znamená že ako prezidentka by som v prvom rade zmenila systém v školstve. Bezdomovci tiež nie sú len tak z ničoho nič ale má na tom podiel aj škola. Nejde Vám nejaký predmet? Zlá známka. Zlá známka znamená znížený priemer. Znížený priemer znamená horšiu známku. Táto horšia známka pre učiteľa môže byť nič, nemusí mať žiadny význam ale žiakovi môže zničiť život.
Toto bola moja práca na štylistiku, hodinu na sošmiš a myslim že sa to sem celkom hodí, aj ked neviem do akej kategórie to mam zaradiť.

Apr 24

Lucia

 • 24. 04. 2017
 • Lucia

Pojem dieťa so švvp je neinkluzívny, vychádza z integrácie, prináša stigmatizáciu - labeling (okrem prirodzenej stigmatizácie ktorú inakosť prináša, a ktorá vychádza z nastavenia spoločnosti na normalitu a ne-normalitu, a s týmto práve inkluzívne vzdelávanie vie pekne pracovať). P.Dočkal navrhoval nahradiť diagnostiku diagnóz v zmysle ŠPECIÁLNYCH potrieb (zo strany školstva, nie z medicínskeho hľadiska) za diagnostiku INDIVIDUÁLNYCH potrieb (a vlastne individuálneho profilu) KAZDÉHO žiaka. Toto v istej miere pedagóg v škole už robí (napr štvrťročná správa o žiakovi). Ak ide o individualizované vzdelávanie, toto automaticky prináša individuálnu pedagogickú diagnostiku a diagnostika špeciálnych potrieb stráca význam. V prostredí kde sú všetky potreby dieťaťa akceptované a vzdelávanie je zamerané individuálne na každé dieťa s jeho balíkom potrieb, je inklúzia, nie integrácia s neprirodzeným labelingom (všetky deti majú nejaké potreby, hranica čo je špeciálne je pričasto daná konceptom normality v danej triede, škole, poradni, v dobe kedy ľudia s Down.syn.študujú na Univerzitách už ani inteligenčné testy ako ich poznáme nemôžu predsa určovať kam ešte dieťa vo vzdelávaní pustíme a kam už nie...).

Apr 02

Martin

 • 02. 04. 2017
 • Martin

- súhlas, avšak je potrebné špecifikovať podmienky, upraviť počty žiakov v triede,
- ak zavádzať novú koncepciu, tak počnúc štúdiom na VŠ pedagogického zamerania. Vtedy má
zmena zmysel a je systémová.

Apr 28

Anita

 • 28. 04. 2017
 • Anita

Už vyše 10 rokov pracujem na ŠZŠ. Za tú dobu prešlo cez moje ruky už desiatky detí. Tieto detí sú ťažko vychovávateľné, sú MP nakoľko väčšinou pochádzajú zo soc. znevýh. prostredia. Aj keď navštevujú MŠ, ich rozumové schopnosti, základné vedomosti sú na veľmi nízkej úrovni. V ŠZŠ máme vytvorené vhodné podmienky pre individuálnu prácu, pretože je tu nižší počet detí, a vzdelávací program je prispôsobený im schopnostiam a vedomostiam.
Učivo preberáme v pomalšom tempe, aby si to ľahšie osvojovali, môžu prežívať pocit úspechu. Ak by tieto detí boli zaradení do bežnej ZŠ, s tempom práce by nestačili a nemohli by postupovať z ročníka do ročníka.
V ZŠ pracujú odborne vzdelaní učitelia, ktorí svojej práci rozumejú. Myslím si, že bez ŠZŠ žiaci s MP by nedokázali sa začleniť a byť plnohodnotným členom spoločnosti, preto v žiadnom prípade nesúhlasím s preradením MP detí do bežných ZŠ.

Apr 28

Miro

 • 28. 04. 2017
 • Miro

Spolu so slobodou jednotlivých zriaďovateľov pri stanovovaní cieľov škôl v naznačenej miere je tiež potrebné účinne zabezpečiť vymáhanie zodpovednosti zriaďovateľa a vedenia školy za ich riadne napĺňanie, ako aj pravidelné vyhodnocovanie. Na základe pravidelného hodnotenia sa bude pravidelne vyhodnocovať pôsobenie školy. Výsledky budú pravidelne premietané transparentným spôsobom do jej finančného zabezpečenia. Prostriedky a ich použitie bude vedenie školy v spolupráci so zriaďovateľom transparentne na základe krátkodobých aj dlhodobých ukazovateľov a cieľov školy slobodne spravovať podľa vlastných potrieb na rozvoj personálneho zabezpečenia vzdelávania, infraštruktúry školy a jej primeraného rozvoja.. V závislosti od regiónu a sociálnej štruktúry by mal byť mzdový a prevádzkový normatív určovaný v závislosti od potrieb školy vzhľadom na geografickú polohu a štruktúru miestnej komunity. Významnú úlohu v tomto smere bude mať demografická skladba, sociálna a vzdelanostná úroveň aj regionálne iné špecifiká. V spolupráci so zriaďovateľmi je potrebné prehodnotiť financovanie škôl podľa počtu žiakov, ktoré neodráža reálne potreby tých istých škôl v rôznych kontextoch ich pôsobenia.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Žiadame zjednotiť školský systém napr. v rámci gymnaziálneho štúdia pod jednou odbornou záštitou, a to pod záštitou Min. školstva, nie ako doteraz, že časť po župami, časť pod Min. vnútra, časť pod Min. školstva. Súčasný stav spôsobil chaos v systéme a nerovnaké podmienky na školách a nedajú sa rešpektovať výsledky jednotlivých škôl.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Vzdelávanie učiteľov má byť v celej miere záležitosťou vysokých škôl a prípravy učiteľov na budúce povolanie. Nedostatočne pripravený absolvent s VS diplomom po ukončení už ako učiteľ po nástupe do školy zisťuje, že musí absolvovať ďalšie vzdelávanie, keďže je nepripravený pre školskú prax, a to aj v oblasti tvorby a vyhodnocovania testov. Keďže zistí, čo všetko ešte nevie, odchádza zo školstva. Navrhujeme exaktnejšie výbery študentov na post učiteľov, zabezpečiť po 2. ročníku dlhodobú prax na školách ako asistenti a za tieto práce zabezpečiť finančné ohodnotenie.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Nie sme zástancami toho, aby sa príliš skoro špecializovali. Ide o harmonický všestranný rozvoj človeka.
Súhlasíme s názorom, že doplnenie do tried asistentov, špeciálnych pedagógov a psychológov asociuje patológiu a nemocničné prostredie vo vzdelávaní.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Navrhujeme, aby hodnota maturitnej skúšky sa nedevalvovala nízkou úrovňou, aby maturitnú skúšku na Slovensku nemal každý. Sme proti úrovniam, keďže môže zvýhodňovať žiakov s nižšou úrovňou lepší výsledný priemer, napr. pre štúdium v zahraničí. Súčasná maturita nereflektuje rozdiel medzi úrovňou vedomostí žiakov lepšie pripravených na maturitu. Navrhujeme prehodnotiť MS zo slovenčiny, jednotlivé časti opakujú testovanie kompetencií z predmetu, v písomnej časť učiteľ dokáže zhodnotiť jednotlivé jazykové úrovne a gramatickú spôsobilosť, podobné testovanie aj v externej časti, zároveň žiaci na to isté odpovedajú aj v ústnej časti. Z psychologického hľadiska navrhujeme nepísať najkreatívnejšiu časť písomnej maturity, ktorá je znakom zrelosti a vyspelosti jedinca v popoludňajších hodinách, kedy nastupuje krivka únavy. Z materinského jazyka preto navrhujeme EČ MS zrušiť, doobeda napísať slohovú prácu a ústnu časť realizovať ako akademickú debatu. Navrhujeme posilniť výučbu matematiky na stredných školách, povinným zavedením maturity z matematiky budú musieť žiaci konať MS z piatich predmetov, keďže popri slovenčine, cudzom jazyku a matematiku budú im potrebné ešte ďalšie dva predmety na postup na VŠ, napr. na medicínu ešte aj biológia, chémia, príp. fyzika. Toto si vyžaduje prehodnotiť učebné osnovy.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Učitelia na školách zastávajú názor, že už teraz je veľa testovania na školách. Navrhujeme zrušiť Testovanie 5 a nahradiť ho interným školským testovaním. Rodičia a deti, ktorí neuspeli, sú v mladšom školskom veku zbytočne frustrovaní, deti sú stresované a spôsobuje to u nich zníženie sebadôvery a sebavedomia vo svoje vlastné schopnosti v útlom veku. Nebránime sa centrálne vypracovanému štandardizovanému testu, ale preferujeme vyhodnotenie v rámci školy. Populácia na Slovensku žije v ustavičnom strachu a strese, preto nie je dobré, ak sa to zavádza aj do školy. Deti v základných školách by nemali byť zaťažované ustavičným tlakom podávania výkonov. Počet testovaní sa zvyšuje a úspešnosť sa znižuje. Nevidíme prínos Testovania 5, výpovedná hodnota je nulová a žiak dokáže splnenie svojich komplexných kompetencií v testovaní 9.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Ako dokážu učitelia hodnotiť nekognitívne schopnosti, aká bude stupnica, prípadne systém, norma hodnotenia. A keď každého žiaka má hodnotiť učiteľ individuálne až individualizovane, aká bude výpovedná hodnota samého hodnotenia.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Fikcia tejto reformy je v tom, že navrhuje hodnotenie procesu osobnosti žiaka. Pritom školský zákon zabraňuje slovné hodnotenie. Komplexnejšie formy hodnotenia môžu byť subjektívne, ak sa jasne neurčí, čo má žiak vedieť. Učiteľ je zameraný na vzdelávanie, čo bude výstupom hodnotenia – bude učiteľ učiť a ešte popisovať osobnosť žiaka.

Apr 28

Daniel

 • 28. 04. 2017
 • Daniel

Nevidím nikde možnosť napísať poznámku k materiálu ako celku, tak to píšem sem. Chcel by som sa autorom poďakovať za kvalitne odvedenú prácu. Je vidno, že si naozaj dali prácu so zmapovaním toho, čo našu spoločnosť v oblasti vzdelávania páli, analyzovali dôkladne a svoje návrhy často dobre vyargumentovali. Aj to, že je možná takáto verejná diskusia je veľmi dobre.
Osobne si myslím, že keby sa tento ambiciózny materiál podarilo (aj bez akejkoľvek akceptovanej pripomienky) naplniť, bolo by to úžasné a potom by som sa vôbec neobával o to, či a ako dokážu naše školy pripraviť naše deti do života, ktorý ich čaká.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Delenie na nehomogénne skupiny spôsobí chaos v škole. Kde je povedané, alebo vedecky potvrdené, že vekovo zmiešané skupiny sú výhodnejšie? Učiteľ musí učiť štátom určené učivo a nie je čas na diskusiu, kladenie otázok. Nabúranie dĺžky vyučovacej hodiny je neúnosné vzhľadom k tomu, že najmä mladšie deti potrebujú stabilitu a pokoj, aj tak žijú v turbulentom svete, u starších detí je prípustné blokové vyučovanie.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Reforma si stanovila príliš veľa cieľov so záťažou najmä pre učiteľov. Ako dokážu tieto ciele splniť učitelia, ktorí na to neboli pripravení:- integrované predmety, prierezové témy, praktické aktivity, manuálne aktivity, umelecké aktivity a tzv. mäkké zručnosti a v tom istom bode strategické myslenie, kritické myslenie, čo rozhodne nepovažujeme za mäkké zručnosti.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Bilingválne štúdium – to znamená, že ak bude bilingválne štúdium 5 ročné a žiaci nastúpia po deviatom ročníku, budú končiť strednú školu v 20. roku svojho života. Väčšinou sú to žiaci s akcelerovaným vývinom a netreba predlžovať dobu štúdia na základnej škole.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Žiadame vyňať spod platnosti 5-10% školy a gymnáziá pre intelektovo nadané deti. Momentálne dochádza k nonsensu, že žiak je úspešnou diagnostikou nadania vyňatý z bežnej populácie a následne platí zákon 5% žiakov z bežnej populácie. Uvádzame príklad, či žiak s postihnutím prestane byť platnosťou 5% postihnutý, žiak športovec futbalista z piateho ročníka do prímy prestane byť talentovaný na futbal, takisto žiak s nadaním v piatom ročníku nestratí svoje nadanie overené diagnostickými štandardizovanými testami. Veľmi nekompetentný prístup k talentovaným a nadaným. Touto úpravou sa zamedzí problémom, ktoré sú v súčasnosti a žiaci talentovaní a nadaní musia byť spod tejto platnosti 5-10% vyňatí. Žiaci talentovaní – športovo a umelecky a intelektovo nadaní sú na školy vyberaní podľa kritérií umeleckých, športových a nadaní na základe psychologických diagnostických testov, a preto nespadajú do tejto časti detskej populácie.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Nejasne zadefinované, o aké organizácie ide. Nemožno mechanicky prenášať zodpovednosť za rozvoj nadaných žiakov len na akési organizácie, ktoré pracujú s nadanými, keďže primárne intelektovo nadaných má za povinnosť rozvíjať škola ako taká. Či ide o občianske združenia, prípadne metodické inštitúcie či neziskové organizácie, centrá voľného času atď. Kto bude verifikovať tieto organizácie, aby sa predišlo špekuláciám. Sme škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave a pod našou gesciou pracuje sieť škôl s triedami pre nadané deti, bude aj naša škola takto podporovaná a uvedené školy vzhľadom k tomu, že sa nadaným venujú aj mimo školy? Jediné skutočne merateľné výsledky nadaných žiakov môže preukázať len naša škola. Štipendiá pre nadané deti, ako ich uvádza reforma, nepomôžu, pretože ak sú nadané deti v bežnej triede, sú často vystavené nepriateľským postojom a tlaku detí, štipendiá by to len zhoršili. Celý postup a návrh vyvolá chybné postoje k vzdelávaniu nadaným.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Žiadame, aby bolo explicitne vyjadrené, že sa poskytovanie štipendií sa bude dotýkať všetkých nadaných žiakov bez ohľadu na to, či sa vzdelávajú v inkluzívnom alebo exkluzívnom type vzdelávania.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

K termínu nositeľnosti cennej expertnosti – nedostatočne vysvetlený termín. Čo znamená cenná expertnosť. Bude napríklad škola pre nadané deti certifikovaná ako špecializované zariadenie, kto bude o tom rozhodovať. Som autorkou špeciálneho Programu edukácie nadaných detí, ako prvá som začala na Slovensku a v strednej Európe s takýmto typom vzdelávania, v štátnom vzdelávacom programe je už aj odkaz na môj Program APROGEN, akceptovaný aj v zahraničí,, v návrhu školskej reformy sa nespomína, akú úlohu bude zohrávať (v škole už máme vyškolených odborníkov pedagógov a psychológov v oblasti starostlivosti o nadané deti) v inkluzívnom type vzdelávanie. Žiadame, aby sa naša inštitúcia nositeľom cennej expertnosti. V škole máme 750 žiakov a v rámci Slovenska cca 3000. Doteraz sme spolupracovali pri tvorbe školského zákona a štátneho vzdelávacieho programu pre nadané deti, štát automaticky prebral našu koncepciu, preto sa pýtam, ako majú školy pre nadané deti pomáhať inkluzívnym školám, napr. materiály, vzdelávanie učiteľov, kto zabezpečí tento transfer, proces a ako konkrétne v praxi by mal prebiehať, keď napr. mne ako odborníčke v edukácii nadaných Ministerstvo školstva už niekoľkokrát zamietlo uznať tento vzdelávací program ako autorizovaný, aj napriek tomu, že po pokusnom desaťročnom overovaní som ho pred odbornou komisiou v roku 2007 úspešne obhájila. Program APROGEN je vytvorený pre komunitu intelektovo nadaných detí a zohľadňuje skupinovú, kooperatívnu, programovú a projektovú prácu pre túto skupinu populácie. Ak sa máme stať metodickým pracoviskom, ako bude toto zadefinované v reforme. Chýba nám konkrétna realizácia.

Nesúhlasíme s veľmi úzkym zadefinovaním špecifických oblastí v školách a triedach pre žiakov s mimoriadnym nadaním - nadanie jazykové, matematické, prírodovedné (takéto delenie nepovažujeme za progresívny návrh, pretože rovnaké členenie sa urobilo už pri menšej reforme v 60. rokoch minulého storočia), pretože bude nereálne dostať do jednotlivých oblastí žiakov s intelektovým nadaním vzhľadom na ich multipotenciálne schopnosti a väčšina matematicky orientovaných je výnimočná aj v jazykoch, príp. prírodovednej oblasti a žiaci s nadaním v mladšom školskom veku sa ešte tak neprofilujú, profilácia nastáva až vo vyšších ročníkoch, často sa stáva, že až v posledných ročníkoch vyššieho sekundárneho typu vzdelávania. Nie je vhodné robiť profiláciu v nižších ročníkoch.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Nie sme zástancami toho, aby sa príliš skoro špecializovali. Ide o harmonický všestranný rozvoj človeka.
Súhlasíme s názorom, že doplnenie do tried asistentov, špeciálnych pedagógov a psychológov asociuje patológiu a nemocničné prostredie vo vzdelávaní.

Apr 28

Jolana

 • 28. 04. 2017
 • Jolana

Nie sme zástancami toho, aby sa príliš skoro špecializovali. Ide o harmonický všestranný rozvoj človeka.
Súhlasíme s názorom, že doplnenie do tried asistentov, špeciálnych pedagógov a psychológov asociuje patológiu a nemocničné prostredie vo vzdelávaní.

May 16

Dana

 • 16. 05. 2017
 • Dana

Dobry den,
moj podnet smeruje k ziskaniu inspiracie, konkretne k vytvoreniu podmienok pre rozvoj kultury nacuvania, podla sucasneho danskeho pedagoga Jarsa Rokkjaer. Podnetom je clanok vydany v tyzdenniku (casopise) Tyzden 36/2015, z 31.8.2015, strana 26 (tlacena verzia) s nazvom "Aby učiteľ zvládol neistotu", autor Ivan Pribicko.
Zelam vsetko dobre,
s uctou
Dana Mensikova