Skip to content

Kategória 1-08.02 Rozšíriť ponuku všeobecno-vzdelávacích programov sekundárneho vzdelávania Všetky podnety

Apr 09

Danka

 • 09. 04. 2017
 • Danka

V minulosti bolo na gymnáziu štúdium diferencované na prírodovednú a humanitnú vetvu , myslím, že aj v súčasnosti by to bolo dobré. Povinné aj voliteľné predmety by boli takto zamerané a aj maturita by mohla byt odlišná; prírodné vedy povinne SJL, MAT + 2 povinné -zvolené ; humanitná vetva : SJL, CUJ, +2 povinné -zvolené.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Rozšírenie ponuky gymnázií je veľmi dobrý nápad: napr. vytvorením programov/modulov s dominanciu obsahu spoločenských vied a vied o človeku. Môže to byť veľmi vhodná voľba pre žiakov chystajúcich sa na štúdium učiteľských odborov.

Apr 24

Ján

 • 24. 04. 2017
 • Ján

Navrhujeme nevytvárať ďalšie nové typy škôl – gymnázií. Vždy budú ľudia, ktorí dajú prednosť "nekvalitnému VŠ diplomu" pred hocako kvalitným SOŠ vzdelaním, a tí pôjdu cestou "neakademickej vetvy gymnázií"... Namiesto toho navrhujeme posilňovať dotáciu disponibilných hodín na gymnáziách, odporúčame efektívnejšie usporiadať G štúdium – 2 ročníky spoločný základ, potom výraznejšia diferenciácia. Navrhujeme 2-úrovňovú maturitnú skúšku zo SJL aj MAT.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- aký bude profil absolventa neakademického gymnaziálneho štúdia?
- aký bude zásadný administratívny rozdiel medzi akademickým a neakademickým gymnaziálnym štúdiom?
- aké bude uplatnenie študentov neakademického gymnaziálneho štúdia?
- aké budú cieľové požiadavky na študentov neakademického štúdia?
- budú sa oba typy gymnaziálneho štúdia realizovať na tej istej škole?
- ako bude prebiehať maturitná skúška študentov neakademického štúdia? Bude mať tú istú úroveň ako pre študentov akademického štúdia? Ako sa budú tieto úrovne líšiť vzhľadom na príslušné tlačivá (vysvedčenia...)

Apr 24

Miroslav

 • 24. 04. 2017
 • Miroslav

Nerozumiem návrhu zaviesť menej akademicky a teoreticky orientovaný všeobecno-vzdelávací program pre žiakov, ktorí nemajú záujem o odborné vzdelávanie a prípravu, ale neláka ich ani silno akademické gymnaziálne štúdium.
Títo žiaci, dovolím si tvrdiť, tvoria minimálne 30% súčasnej populácie na gymnáziách a nemajú na nich čo robiť! Navrhovaný nefunkčný hybrid pripraví absolventov neuplatniteľných a nepotrebných pre potreby trhu práce!

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Navrhujeme nenazývať "menej akademicky" orientovaný všeobecno- vzdelávací program ako gymnaziálne štúdium.

Apr 25

Tatiana

 • 25. 04. 2017
 • Tatiana

Nesúhlas s formulovaným opatrením.
Odôvodnenie: Zavedenie menej akademicky orientovaného všeobecno-vzdelávacieho programu je úplne nesystémové riešenie. Absolvent gymnázia získa maturitu, ktorá bude maturitou na gymnáziu. Ako to bude odlíšené, že sa jedná o maturitu akademicky alebo neakademicky orientovaného programu gymnázia? Môže to byť riešené nejakou formou doložky, ale reálne kto a kedy bude študovať doložky ku vysvedčeniam? Ak má niekto maturitu z gymnázia, predpokladá sa, že je to gymnázium, teda všeobecné vzdelanie s predpokladom štúdia na vysokej škole a nie „silnejšie“ alebo „slabšie“ gymnázium. Aké uplatnenie bude mať absolvent neakademicky orientovaného vzdelávacieho programu gymnázia?

Apr 19

Mária

 • 19. 04. 2017
 • Mária

Nie je potrebné rozlišovať dve formy gymnázia, je to možné riešiť cez existujúce ŠVP a
ŠkVP za podmienky zlepšenia financovania. Dostatočné financovanie umožní na gymnáziách
otvárať špecializované skupiny z menším počtom žiakov -pestrosť aj rozdielna náročnosť bude zaručená (žiak si
bude môcť vybrať náročnejšiu úroveň tam, v čom je dobrý a menej náročnú tam, kde
si netrúfa alebo nepotrebuje predmet na A úrovni)

Apr 28

Mária

 • 28. 04. 2017
 • Mária

1 – 08.02
Cieľ rozšíriť ponuku všeobecno-vzdelávacích programov sekundárneho vzdelávania plne podporujem.
• Nepovažujem však za šťastnú formuláciu „bolo by vhodné zaviesť aj menej akademicky a teoreticky orientovaný všeobecno-vzdelávací program, ....., ktorý by bol ponúkaný paralelne so súčasným akademicky orientovaným programom.“
Vhodnejšie by bolo: ŠVP pre gymnáziá bude mať rámcový charakter s určeným počtom hodín základnej výuky a určeným počtom disponibilných hodín. Disponibilné hodiny gymnáziá môžu využiť buď na rozšírenie počtu hodín základných predmetov alebo na zavedenie nových predmetov. Gymnáziám sa tak, prostredníctvom ich ŠkVP, ponúka priestor na možnosť vytvoriť niekoľko špecificky profilovaných smerov vzdelávania, ktoré nemusia byť viazané na celé triedy, ale výuka predmetov ich profilácie sa môže vyučovať v skupinách žiakov vytvorených z rôznych tried daného ročníka, prípadne aj v skupinách žiakov vytvorených zo žiakov tried rôznych ročníkov. Takto môžu v rámci jednej školy vzniknúť skupiny žiakov orientujúcich sa napr. -na technicky zamerané štúdium, - prírodovedne zamerané štúdium, - ekonomicky zamerané štúdium, - umelecky zameranú štúdium a pod.
V rámci týchto zameraní školy môžu posilniť aj prakticky, alebo neakademicky orientované zamerania štúdia. Variabilita zameraní je takto determinovaná napr. záujmom žiakov, počtom žiakov školy, kreativitou škôl, a pod. Tiež sa takto v ŠkVP dajú zohľadniť regionálne špecifiká aj potreba trhu práce.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Odmietame zavádzanie nového pojmu "menej akademicky a teoreticky orientovaný všeobecno-vzdelávací program pre žiakov“. Navrhovaný hybrid pripraví absolventov neuplatniteľných na trhu práce! Naopak: malo by sa dbať na zvýšenie úrovne a kvality gymnaziálneho vzdelávania.

May 11

ŠPÚ

 • 11. 05. 2017
 • ŠPÚ

... Ponuka profilových programov...zameraných na matematiku,...:
Aktuálny iŠVP je už teraz pripravený tak, že školy môžu takéto programy poskytnúť. Preformulovať: Vypracovať vzory všeobecno-vzdelávacích programov sekundárneho vzdelávania pre rôzne zamerania.
Mala by byť školám poskytnutá ponuka vzorov všeobecno-vzdelávacích programov s rôznym zameraním (na matematiku, prírodné vedy, spoločenské vedy, jazyky,...), aby mali možnosť nielen si vypracovať vlastný program, ale jednoducho prebrať jednu z ponúk.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 zásadne nesúhlasí s uvedeným opatrením. Považujeme za nesystémové a len ďalšie rozširovanie už tak zbytočne širokého rozsahu študijných smerom o študijný smer akéhosi „menej akademicky a teoreticky orientovaného všeobecno-vzdelávacieho programu“. Klub 500 považuje za neprípustné, aby sa študijné smery vytvárali podľa pocitov žiakov a študentov, nie podľa potreby ekonomiky („ak niekto nemá záujem o odborné vzdelávanie a prípravu, ale neláka ho ani silno akademické gymnaziálne štúdium (buď preto, že sa naň necítia, alebo preto, že sú praktickejšie orientovaní a majú vo výhľade kariéru, pre ktorú nie je oboznamovanie sa zo základmi jednotlivých vedných disciplín relevantné)“. Pýtame sa o akých pracovných pozíciách to autori hovoria?!

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

s. 41 - 42
... Zaviesť menej akademicky a teoreticky orientovaný ...program

Nesúhlasíme - navrhujem zrušiť túto časť, pretože: 1. náročnosť predmetov (z ktorých sa nematuruje povinne) sme znížili na minimálnu úroveň (pracovne sme ju aj označili "pre herečky a právnikov"), viac chceme len od maturantov; 2. potom by sa musela meniť aj maturita pre uvedených žiakov; 3. je to v rozpore s tým, čo sa píše v úvode - citujeme: Hlavným poslaním gymnázií je príprava žiakov na vysokoškolské štúdium

Apr 29

Miroslav

 • 29. 04. 2017
 • Miroslav

Treba si uvedomiť, že na Slovensku existujú 2 školské prostredia: 1. Bratislava a Košice s desiatkami gymnázií, ktoré môžu ponúkať paralelné rozmanité zamerania škôl, a 2. zvyšok Slovenska, kde vo väčšine miest existuje jediné gymnázium, popri ktorom by už nemohlo vzniknúť, pre nedostatkov žiakov, ďalšie "neakademické" gymnázium. Ale aj v prostredí "2" dnešný učebný plán s voliteľným predmetmi zvyčajne v 3. a určite výrazne v 4. ročníku umožňuje poskytnúť žiakom individuálny výber predmetov dostatočný pre prípravu na MS a pre štúdium na VŠ.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

s. 42

Navrhujeme 1. variant

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Tento nový (neakademický) program by bol ponúkaný gymnáziami paralelne so súčasným akademicky orientovaným programom.

Z akého dôvodu nútiť gymnázia, ktoré sú akademicky orientované robiť VP, ktorý nie je akademicky orientovaný? Nemali by takéto vzdelávanie zastrešovať radšej SOŠ. Resp. nerobia tak už?

Mar 30

Viera

 • 30. 03. 2017
 • Viera

Som presvedčená, že nie je vhodné zaviesť menej akademicky a teoreticky orientovaný všeobecno-vzdelávací program na gymnáziách. Gymnáziá by mali produkovať vzdelaných ľudí, ktorí majú predpoklad ísť ďalej študovať na VŠ. Tento cieľ by sa úplne stratil. Neznižujme úroveň gymnázií.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Nesúhlasíme s navrhovaným opatrením zaviesť aj menej akademicky a teoreticky orientovaný všeobecno-vzdelávací program.
Odôvodnenie: už v roku 2016 vyjadrili riaditelia gymnázií zásadný nesúhlas s navrhovaným opatrením vzhľadom na to, že súčasný školský vzdelávací program gymnázií umožňuje už od 3. ročníka dostatočnú diferenciáciu ponuky všeobecno-vzdelávacích programov v rámci voliteľných predmetov.

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Odporúčam prehodnotiť toto opatrenie, zrejme sa vytvorí nesystémový hybrid medzi G a SOŠ, po nevhodnom zjednotení SPŠ a SOU do SOŠ.

Apr 02

Viera

 • 02. 04. 2017
 • Viera

Rozšíriť ponuku gymnázií, ale nezavádzať akýsi "neakademický" program. Skôr sa vrátiť k prírodovednej a humanitnej vetve, ako to bolo v minulosti. Neznižujme úroveň gymnázií.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Navrhujeme nahradiť:
Rozšíriť možnosti variability vzdelávacieho programu gymnázií.

Opakovane zdôvodňujeme:
Rozširovanie ponuky vzdelávacích programov je extenzívny prístup dizajnovaný pre veľké sídla, nereálny pre "vidiek", kde nie je dosť žiakov....
Neumožňuje formovanie svojej vzdelávacej cesty žiakom ( Musí si vybrať na začiatku) ....
Rozširovanie ponuky vzdelávacích programov je extenzívny prístup dizajnovaný pre veľké školy. V menších školách generuje problémy s odbornosťou učiteľov - teda kvalitou vzdelávania.
.....
Taktiež zavádzanie "neakademického všeobecného vzdelávania" na stredných odborných školách generuje problémy s odbornosťou učiteľov - teda kvalitou vzdelávania.

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: zaviesť aj menej akademicky a teoreticky orientovaný všeobecno-vzdelávací základ
Odôvodnenie: ak sa žiak necíti na akademické gymnaziálne štúdium alebo je praktickejšie zameraný a má vo výhľade kariéru, má predsa široké možnosti výberu strednej odbornej školy

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Nesúhlasíme s opatrením neznižovať podiel žiakov, ktorí získajú úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou pod súčasnú úroveň a perspektívne vytvárať podmienky pre jeho postupný nárast;
b) Navrhujeme vyradiť zo siete všetky 8-ročné gymnáziá, ktoré sú zriadené pri základných školách.

Odôvodnenie: zastávame názor, že je potrebné zachovať pomer gymnaziálneho a odborného vzdelávania a prípravy - 25:75, ktorý korešponduje s požiadavkami zamestnávateľov v Žilinskom kraji. Navrhujeme, aby bola upravená sieť 8-ročných gymnázií, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl (základná škola + 8-ročné gymnázium).

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Ide o veľmi dobrý návrh. Chýba však špecifikácia profilu absolventa nižšieho všeobecno-vzdelávacieho študijného programu. Boli by absolventi navrhovaného neakademického programu pripravovaní na vysokoškolské štúdium? Alebo cez voliteľné predmety a profiláciu na určité pracovné pozície? Alebo je to príprava na podnikanie? Nepôjde len o nejakú inú formu dnešnej obchodnej akadémie?
Treba uviesť ešte fakt, že dnešní absolventi gymnázií sú podľa vyjadrení vysokých škôl na vysokoškolské štúdium veľmi slabo pripravení. Čo by nasledovalo po rozdelení dnešných gymnázií na akademické a neakademické programy? Gymnáziá s akademickým programom by zrejme mali študentov na VŠ pripraviť lepšie ako to robia dnešné gymnáziá. Čo však navrhované všeobecno-vzdelávacie školy neakademického programu? Budú ich absolventi na VŠ štúdium pripravení ešte slabšie ako dnešní gymnazisti? Nebudeme potom na VŠ štúdium pripravovať nedostatočné percento populačného ročníka?

Apr 18

Zuzana

 • 18. 04. 2017
 • Zuzana

situácia z praxe: žiak má na ZŠ samé 1, v ničom výrazne nevyniká ani nezaostáva,väčšinou nemá predstavu o svojom budúcom povolaní (alebo sa rozhoduje medzi viacerými), na gymnáziu sa postupne začína profilovať. Vzhľadom na tento fakt i na fakt, že ŠVP rozvrhol obsah vzdelávania na viaceré ročníky, je možné, aby sa žiak gymnázia profiloval až po 2. ročníku (4-roč.gym).

Apr 13

Mariana

 • 13. 04. 2017
 • Mariana

Súhlasím s návrhom návratu k humanitnej a prírodovednej vetve gymnázií. V rámci pestrejšej ponuky stredoškolských všeobecno-vzdelávacích programov navrhujem zaradenie vyučovania latinského jazyka v gymnáziách ako povinného, resp. aspoň ako voliteľného predmetu. Zdôvodnenie: z latinského jazyka vychádzajú internacionálne slová hlavne v európskych jazykoch, ako aj odborná terminológia v mnohých odboroch, čo zjednoduší a urýchli rozvoj jazykových a odborných schopností žiakov; s latinským jazykom žiak prijíma súčasne aj antickú vedu a kultúru (história, mená a význam osobností, základ vied, základy štátneho usporiadania, právneho systému, podstata mnohých citátov používaných aj v súčasnosti, oblasť mytológie potrebná pre poznanie umenia a pod.); obnovila by sa znalosť latinského jazyka, ktorý je nevyhnutný pri práci s archívnymi prameňmi, ktoré sú v archívoch a múzeách SR prebádané odhadom cca do 50% alebo aj menej; latinský jazyk je uzavretý, s presnou a logickou stavbou, ktorá významne napomôže žiakovi aj pri vytváraní rozumového systému.

Apr 07

Martin

 • 07. 04. 2017
 • Martin

Nesúhlasíme, že sa oslabuje podpora SOŠ a podporuje sa gymnázium, vzhľadom na trh práce...

May 15

Henrieta

 • 15. 05. 2017
 • Henrieta

Navrhujeme zaviesť Životológiu ako ďalšiu ponuku vzdelávacieho programu pre gymnáziá dodávateľským spôsobom:
1. v časti 1-08.02 - spĺňa atribúty tzv. "menej akademicky a teoreticky orientovaného všeobecno-vzdelávacieho programu, ktorý by bol určený žiakom, ktorí nemajú záujem o odborné vzdelávsanie a prípravu, ale neláka ich ani silno akademické gymnaziálne štúdium.Tento nový (neakademický ) program by bol ponúkaný gymnáziami paralelne so súčasným akademicky orientovaným programom" - Životológia svojím charakterom je silno praktický vzdelávací program s konkrétnymi metódami orientovanými na výchovu a vzdelávanie stredoškolskej mládeže , v ktorom sú využité pedagogické, sociologické , psychologické a aj nefomrálne metódy vzdelávania.