Skip to content

Kategória 1-07.04 Predĺžiť povinné vzdelávanie na 11 rokov a stanoviť jeho začiatok vo veku 5 rokov Všetky podnety

Apr 11

Renáta

 • 11. 04. 2017
 • Renáta

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
VÝZNAMNÝ KROK VPRED
Naše skúsenosti vychádzajú z dlhoročnej praxe v prípravnom ročníku pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
• vo vyučovacom procese využívame metódu fonematického uvedomovania hlások podľa D. B Eľkonina- máme takmer 10 ročné skúsenosti – jednoznačne odporúčame realizovať v prípravnom ročníku.
• realizujeme projekt výuky anglického jazyk metódou Jolly Phonics pod názvom “Jolly Phonics do slovenských základných škôl”. Metóda Jolly Phonics je vhodná pre deti už od 3 rokov veku dieťaťa - jednoznačne odporúčame realizovať v prípravnom ročníku.
• Logopedická a špeciálno pedagogická diagnostika a intervencia a včasné poskytnutie odbornej starostlivosti je prevenciou problémov v oblasti učenia. Školský logopéd - jednoznačne odporúčame vytvoriť pracovné miesto.

1. Výhody v oblasti personálnej – „prípravky“
kooperácia pedagogicko – odborného tímu zamestnancov ZŠ v oblasti
o adaptácie dieťaťa na prácu v škole a školské prostredie,
o pripravenosti dieťaťa pre vstup do prvého ročníka,
o odborné vymedzenie špecifických potrieb detí a požiadaviek na komplexnú odbornú
starostlivosť,
o bezproblémové zabezpečenie úpravy podmienok, foriem, metód a prístupu vo výchove a vzdelávaní dieťaťa.

Personálne zabezpečenie
Učiteľ prvého stupňa v základnej škole je plne kvalifikovaným a odborne pripravený i na vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov.


Základné školy majú zriadené školské kluby detí. To znamená, že dopoludňajšie aktivity v prípravnom ročníku bude realizovať pedagogický zamestnanec s kvalifikáciou vyššie uvedenou a pracovať podľa vypracovaného učebného plánu. V popoludňajších hodinách by tieto deti boli súčasťou školského klubu detí. Školské kluby detí majú vypracované kvalitné výchovné programy, ktoré charakterizujú moderné výchovno-vzdelávacích stratégie, inovačné metódy a formy práce. Výhodou zriadenia prípravného ročníka v základnej škole je širokospektrálna ponuka kvalitných záujmových útvarov.
Priestorové a materiálno-technické zabezpečenie – Základné školy ponúkajú špecifické /odborné/ učebne pre rozvoj poznávacích procesov, rozvoj psychomotorických, zmyslových, rytmicko-pohybových schopností detí.
Základné školy ponúkajú širšie možnosti v oblasti kultúrno – spoločenských a športových aktivít /napr. Vianočné akadémie, školské olympiády, divadelné predstavenia, návšteva kultúrnych ustanovizní.../
Kooperáciou všetkých členov skupiny akou je základná škola sú vytvorené podmienky pre rozvíjanie sociálnych zručností detí rôznych vekových kategórií /kooperácia, dobrovoľnícka činnosť, ..... /
Školské stravovanie – Zabezpečenie zariadením školského stravovania – po konzultácii s vedúcimi pracovníčkami zariadení školského stravovania to nie je žiaden problém.
Ak sa chceme posunúť smerom dopredu a bližšie k dieťaťu, ak naozaj chceme, aby ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko boli splnené, nesmieme sa báť prekážok, nesmieme vnímať alternatívne a inovatívne programy ako strašidlá novej doby.

Apr 24

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 24. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

Navrhujeme :Legislatívne zabezpečiť POVINNÉ predprimárne vzdelávanie všetkých detí rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku.
V súčasnosti deti mnohé migrujú, máme striedavú starostlivosť, niektoré vôbec nechodia do MŠ...ak by sa zakotvila povinnosť, predišli by sme mnohým problémom; napr. u detí zo SZP, či MRK, pretože predprimárne vzdelávanie v MŠ pred nástupom do školy má svoj vzdelávací program prípravy pre tieto deti.
Považujeme za dôležité, aby deti absolvovali povinne predškolskú prípravu pred nástupom do školy. Predovšetkým v MŠ, resp. v ZŠ s MŠ.

Apr 27

Blanka

 • 27. 04. 2017
 • Blanka

prípravný ročník výlučne v prostredí MŠ, ZŠ poskytuje vzdelávanie, nie prípravu na vzdelávanie;
prípadné zmeny v organizácii primárneho vzdelávania na systém 1 - 5 je možné realizovať len v súlade s precíznou novou špecifikáciou obsahu učiva v rámci ZŠ a po definovaní a absolvovaní nových programov pedagogického vzdelávania

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Dokument nerieši deti, ktoré aj po absolvovaní príprav. ročníka budú, z rôznych dôvodov, nezrelé na úspešné zvládnutie 1. ročníka. Možným riešením školskej nezrelosti by bolo zopakovanie si prípravného ročníka, už nie v MŠ ale na ZŠ, čo by umožňovalo postupnú "aklimatizáciu" dieťaťa na školu. Zároveň by ešte nemuselo plniť požiadavky vzdelávacieho programu pre 1. ročník ale postupovať podľa špecifických programov (napr. Eľkonin - fonematické uvedomovanie). Vývin každého dieťaťa je individuálny, treba ho rešpektovať a ak je to potrebné, poskytnúť čas na dozretie čiastkových funkcií ako i CNS.

Mar 24

Megy

 • 24. 03. 2017
 • Megy

Vôbec nesúhlasím s návrhom vytvoriť nultý ročník v základnej škole pre deti 5 - 6 ročné.
Materské školy sú špecifikované vzdelávacie a odborne vybavené inštitúcie na kvalitné a kvalifikované predprimárne vzdelávanie všetkých detí od 3 do 6 rokov so všetkými právami a povinnosťami pre deti aj ich zákonných zástupcov.

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

V súčasnosti sa príprava detí do ZŠ realizuje na pôde MŠ podľa ŠVP pre predprimárne vzdelanie, sieť MŠ je stabilná môže aj naďalej plniť funkciu prípravy detí na vstup do ZŠ
zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje ich práva, potreby a možností v danom veku, skracuječas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený vývin po stránkebiologickej, psychickej, emocionálnej a pod
V súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD, preto navrhujeme zaviesť povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do PŠD
Navrhujeme zaradiť dieťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1. septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD).
Navrhujeme ponechať povinnú školskú dochádzku od 6 rokov v základných/špeciálnych školách s možnosťou navštevovať prípravný ročník v špeciálnych základných školách pre deti, ktoré po dovŕšení 6. roku veku pri posúdení nedosiahli školskú zrelosť.

Apr 20

Edita

 • 20. 04. 2017
 • Edita

nesúhlasím so zaradením 5-ročných detí do"Povinného vzdelávania"Prečo sme posúvali zápis detí na apríl, veď aj 2 mesiace mali opodstatnenie, že dieťa ešte dozrelo pre vstup do školy) Okrem toho dieťa stratí šťastné detstvo, keďže práca v škole už je založená na pravidelnej dochádzke a pravidelnej príprave na vyučovanie.

Apr 11

Katarína

 • 11. 04. 2017
 • Katarína

Systém predškolského vzdelávania je u nás veľmi dobrý. Problém je len v tom, že dochádzka do MŠ nie je povinná tak, ako to je napr. v Maďarsku/ povinne od 3 rokov/ . Nepostačuje povinné vzdelávanie len od 5 rokov. MŠ by mali byť súčasťou povinného vzdelávania už od 3 rokov pre všetky deti. Nepovažujem ako uč. MŠ za vhodné, aby sa deti od 5 rokov vzdelávali v ZŠ, alebo v tzv. detskej skupine. Kto bude učiť v detskej skupine? Kto bude garantovať úroveň prípravy detí v detskej skupine, ak tam nebude požiadavka na kvalifikáciu pedagóg? Je to krok dozadu. Chceme rušiť niečo, čo bolo dobre vymyslené. Mali by sme zvýšiť úroveň MŠ tým, že by učiteľky mali v triedach pestúnku, ktorá by sa starala o každodenné veci a tak učiteľka by bola učiteľkou. Mala by viac priestoru na skvalitnenie výučby. Aj v zahraničí majú učiteľky pestúnky. Najdôležitejšie by bolo však, aby financovanie MŠ prešlo pod záštitu ministerstva školstva.

Mar 17

Alena

 • 17. 03. 2017
 • Alena

Ak sa ustanoví povinné vzdelávanie od veku 5 rokov, nech sa tak robí naďalej v materských školách a nie v základných, pretože potom sa budú v MŠ rušiť triedy a prepúšťať učiteľky, ak by sa zaviedli prípravné ročníky v základných školách. Ďakujem

Apr 21

Milena

 • 21. 04. 2017
 • Milena

Cieľ 1-07.04

Predĺžiť povinné vzdelávanie na 11 rokov a stanoviť jeho začiatok vo veku 5 rokov.

- zavedenie pojmu prípravný ročník nie je vhodný pre MŠ, v súčasnosti je prípravný ročník súčasťou špeciálnych základných škôl,
- v súčasnosti sa príprava detí do ZŠ realizuje na pôde MŠ podľa ŠTVP pre predprimárne vzdelanie, sieť MŠ je stabilná môže aj naďalej plniť funkciu prípravy detí na vstup do ZŠ,
- kto bude učiť v tzv. prípravnom ročníku, učiteľka ZŠ alebo učiteľka MŠ, aké má mať potrebné dosiahnuté vzdelanie,
- ak dieťa nebude spôsobilé po ukončení tzv. prípravného ročníka nastúpiť do prvého ročníka ZŠ bude opakovať prípravný ročník?

Návrhy :
- ponechať prípravný ročník v ŠZŠ pre všetky deti s odloženou školskou dochádzkou od 6 rokov veku s tým, aby bola týmto deťom poskytovaná špeciálnopedagogická a odborná starostlivosť,
- zaviesť povinné školské vzdelávanie pre deti od 5 rokov v materských školách ako povinné predprimárne vzdelávanie, bez započítania do PŠD,
- ponechať povinnú školskú dochádzku od 6 rokov v základných/špeciálnych školách s možnosťou navštevovať prípravný ročník v špeciálnych základných školách pre deti, ktoré v 6. roku veku pri posúdení nedosiahli školskú zrelosť.

Apr 23

Martina

 • 23. 04. 2017
 • Martina

Experiment v podobe otvorenia prípravných ročníkov v ZŠ pre 5-6 ročné deti nie je opodstatnený, nakoľko máme výborne rozpracovaný systém výchovy a vzdelávania detí predprimárneho veku.
Čo sa týka otázky kvalifikácie učiteľov v primárnom ročníku, sú myslené učiteľky z MŠ, či učiteľky primárneho vzdelávania? Ktorá kvalifikácia bude postačujúca?
Prostredie MŠ je v súlade s požiadavkami ich vývinu. Preto je vhodné, aby deti ostali v MŠ aj keď tento rok bude povinný, čo považujeme za dobrý návrh.

Mar 20

Denisa

 • 20. 03. 2017
 • Denisa

Som učiteľka 1. stupňa zš, ale mám kvalifikáciu na vzdelávanie v MŠ, mám aj 5 ročnú prax v MŠ. Pracujem v meste, kde je jedna materská škola, ktorá je preplnená a z kapacitných dôvodov nedokáže prijať deti menšie ako 3 roky. Minulý rok dostalo v našej škole odklad 7 detí.
Naša škola má voľné kapacity na vytvorenie triedy.

Pre zriaďovateľa, a v konečnom dôsledku aj pre rodičov, vidím práve v tomto priestor na to, aby sa vytvorila trieda primárneho vzdelávania u nás. Na škole je ešte jedna učiteľka, ktorá by v tejto triede vedela učiť, pretože kvalifikáciu má.
Nikomu by sa práca nebrala ( reakcia na predchádzajúce príspevky), učila by ju kvalifikovaná učiteľka, v materskej škole by sa uvoľnilo miesto pre deti, ktoré ju potrebujú a vhodné by to bolo hlavne pre deti s odkladom.

Mar 18

Vlasta

 • 18. 03. 2017
 • Vlasta

Nemyslím si, že by bolo šťastným krokom posunúť hranicu nástupu do školy od 5 roku veku. Som dlhoročná učiteľka v MŠ a hovorím z vlastnej skúsenosti.
Každým rokom narastá počet detí s odloženou školskou dochádzkou (čo je tiež jednou z príčin nedostatku miest v MŠ), ale alarmujúce je, že narastá počet detí, ktoré sú nezrelé emocionálne, EQ je alarmujúco nízke! Kde inde, ako v MŠ bude priestor tento problém riešiť?
Už teraz po x reformách ja problém nájsť časový priestor na výchovu ako takú, pretože nové reformy sú zamerané viac menej len na vzdelávanie! A kde je výchova,
a hlavne emocionálna výchova našich detí!? ( často ju nenájdeme ani v rodine).

Apr 26

Valéria

 • 26. 04. 2017
 • Valéria

Povinné vzdelávanie od 5 rokov veku dieťaťa je pozitívnym krokom, lebo takto bude zabezpečená príprava každého dieťaťa na školské vzdelávanie.
Skúsenosti z mojej 36 ročnej praxe hovoria, že 5 ročné deti nepatria do školy, niektoré nie sú zrelé ani v 6 roku svojho života a to z dôvodu emocionálnej zrelosti. Sociálna a emocionálna zrelosť 5 ročných detí je veľmi dôležitá, nielen kognitívne schopnosti detí. Materská škola jej dáva obrovský priestor. Keď 5 ročné dieťa začleníme do základnej školy, neznáme, veľké, hlučné prostredie môže vyvolať u detí rôzne traumy a stresy, lebo je preukázané, že základné školy bojujú so vzrastajúcou agresivitou u detí a nízkou empatiou a prosociálnym správaním. Materské školy v poslednom roku predprimárneho vzdelávania absolvujú niekoľko návštev v základnej škole, zoznamujú sa s prostredím základnej školy, zúčastňujú sa vybraných vyučovacích hodín, uskutočňujú sa spoločné aktivity ZŠ a MŠ a tak je dieťaťa postupne pripravované na prostredie základnej školy. Povinným vzdelávaním v prípravnom ročníku v základnej škole nebude dodržaná zásada primeranosti a postupnosti v socializácií 5 ročných detí v základnej škole. Deti nie sú zrelé, aby boli v spoločnosti dospievajúcich žiakov (kde v súčasnosti sa učitelia a rodičia sťažujú na agresivitu žiakov smerom k učiteľom a spolužiakom).

Apr 10

monika golhová

 • 10. 04. 2017
 • monika golhová

Chcela by som vyjadriť názor, aby 5 ročné deti ostali ešte v materských školách a pokračovali v predprim. vzdelávaní v nej. V ZŠ nie sú učiteľky pripravené na predprim. vzdelávanie. Alebo sa budú učiteľky z MŠ presúvať do ZŠ do prípravných ročníkov? V MŠ máme vhodné prostredie aj podmienky na predprim. vzdelávanie do 6-7 rokov.
Ďakujem

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

1 rok štúdia na strednej škole nevytvára predpoklady pre získanie uceleného vzdelania, je to len formálne naplnenie dĺžky vzdelávania.

Apr 26

Katarína

 • 26. 04. 2017
 • Katarína

Prečo sa nemôže prípravný ročník v MŠ považovať za "nultý" ročník? Školné rodič za tieto deti neplatí - podobne ako v ZŠ. Po ukončení MŠ dieťa získava certifikát, ktorý by mal znamenať absolvovanie 1. roku povinnej školskej dochádzky. Pri tvorbe ŠVP sa do štandardov pre predprimárne vzdelávanie mali dodať niektoré náročnejšie štandardy, pretože dnešné deti sú vnímavé, schopné nasávať aj viac vedomostí už vo veku 5-6 rokov. Na druhej strane ale tieto deti ešte majú svoje špecifické potreby - hry, pohyb, oddych - o ktoré by boli ukrátené nástupom do ZŠ v piatich rokoch veku.
V MŠ sa vedú diagnostické záznamy, robia sa depistážne vyšetrenia a spolupracuje sa s psychológmi, Tam sa "vychytajú" deti , ktoré vyžadujú špeciálny prístup.

May 15

Juraj

 • 15. 05. 2017
 • Juraj

Povinnú školskú dochádzku navrhujem ponechať na 10 rokov, ale posunúť rozhranie od 5 rokov a max. do 9 ročníka základnej školy. Jeden rok PŠD na SŠ spôsobuje v súčasnosti organizačné a motivačné problémy pedagógom na SŠ. Zároveň navrhujem zaviesť povinnú prípravu na povolanie v réžií ÚPSVaR príp. v spolupráci so zamestnávateľom pre mladých ľudí do 17r (18r), ktorý ukončili PŠD a nie sú vo vzdelávacom procese. Navrhujem posledný rok pred základnou školou výkon vzdelávania realizovať v materských školách s adekvátnou podporou štátu smerom k týmto dobre fungujúcim zariadeniam.

Apr 20

Adriana

 • 20. 04. 2017
 • Adriana

Ideálna by bola povinná dochádzka predškolákov od 3 – 6 rokov života. Nultý ročník by nemal byť na ZŠ pretože, ak by dieťa povinne zo zákona chodilo do MŠ od 3 rokov, určite by nadobudlo napr. motorické zručnosti ako aj naučené prvé básne, piesne, slová v cudzom jazyku, geometrické tvary, držanie pera,...a samozrejme návyk na skupinu detí a na autoritu čiže učiteľa. Ja som za to, aby deti chodili 3 roky do MŠ, 9 rokov na ZŠ a povinný 1 rok na SŠ. Určite nečaká žiadnu ZŠ nič dobré, ak bude mať 17 ročných žiakov na škole spolu s deťmi z MŠ a so žiakmi 1.st. ZŠ, hlavne výchovné problémy.

Apr 21

Alena

 • 21. 04. 2017
 • Alena

Cieľ 1-07.04

Predĺžiť povinné vzdelávanie na 11 rokov a stanoviť jeho začiatok vo veku 5 rokov.

- zavedenie pojmu prípravný ročník nie je vhodný pre MŠ, v súčasnosti je prípravný ročník
súčasťou špeciálnych základných škôl,
- v súčasnosti sa príprava detí do ZŠ realizuje na pôde MŠ podľa ŠTVP pre predprimárne
vzdelanie, sieť MŠ je stabilná, môže aj naďalej plniť funkciu prípravy detí na vstup do ZŠ,
- kto bude učiť v tzv. prípravnom ročníku, učiteľka ZŠ alebo učiteľka MŠ, aké má mať potrebné
dosiahnuté vzdelanie,
- ak dieťa nebude spôsobilé po ukončení tzv. prípravného ročníka nastúpiť do prvého ročníka ZŠ
bude opakovať prípravný ročník?

Návrhy :
- ponechať prípravný ročník v ŠZŠ pre všetky deti s odloženou školskou dochádzkou od 6 rokov
veku s tým, aby bola týmto deťom poskytovaná špeciálnopedagogická a odborná starostlivosť,
- zaviesť povinné školské vzdelávanie pre deti od 5 rokov v materských školách ako povinné
predprimárne vzdelávanie, bez započítania do PŠD,
- ponechať povinnú školskú dochádzku od 6 rokov v základných/špeciálnych školách s možnosťou
navštevovať prípravný ročník v špeciálnych základných školách pre deti, ktoré v 6.roku veku pri
posúdení nedosiahli školskú zrelosť.

Apr 18

Michaela

 • 18. 04. 2017
 • Michaela

Rozumieme idei vytvorenia podporného systému pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých problémom nie je diagnostikovaná školská nezrelosť, ale školská pripravenosť. Ak by boli všetky deti vo veku 6 rokov dovŕšených k augustu príslušného roka fyziologicky zrelé, myšlienka ich podchytenia v „prípravných ročníkoch“ by dávala zmysel. Zavedenie prípravného ročníka v ponímaní zverejnených cieľov NPRVV však nezmení to, že niektoré deti nie sú zrelé ani vo veku 6 rokov na primárne vzdelávanie tak, ako je nastavené v súčasnosti, nehovoriac už o deťoch so špeciálnymi výchovno.vzdelávacími potrebami..
Myšlienku prípravných ročníkov považujeme za veľmi prínosnú za podmienky, že nahradí funkciu v súčasnosti existujúcich nultých ročníkov, ktoré sú však postavené bohužiaľ na princípe pozitívnej diskriminácie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia– teda nie pre všetky deti, ktoré to potrebujú. Ak by boli prípravné ročníky zriadené týmto spôsobom, teda pre všetky deti, ktoré majú 6 rokov, ale nie sú zrelé na školu, prestal by existovať inštitút „odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky“. Deti, ktoré by sa javili ako zrelé a pripravené na prvý ročník, by nastupovali do prvého ročníka, ostatné deti do prípravného ročníka primárneho vzdelávania (nie predprimárneho), kde by obsah vzdelávania bol kombinovaný –zahŕňal by aj obsah štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie aj obsah štátneho vzdelávacieho programu pre 1 ročník základnej školy.
Autori síce argumentujú tézou „skorého začiatku“, avšak táto idea sa netýka začiatku povinného vzdelávania. V niektorých vyspelých krajinách naopak nastupuje trend posunutia nástupu dieťaťa do školského prostredia na 7 rokov.
Z nášho pohľadu je potrebné reformovať skôr primárne vzdelávanie, obzvlášť prvý ročník, aby prechod neinicioval u detí autormi spomínané „objektívne a subjektívne bariéry“ a to uvoľnením jeho organizácie, metód a foriem.
Niektoré nekritické tvrdenia kolegov zo základných škôl, že sú „plne kvalifikovaní učiť aj deti od 5 rokov“ zužujúce výučbu detí na aplikáciu rôznych metód (ktoré mimochodom mnohé materské školy už dlhoročne v praxi využívajú) svedčia o neznalosti špecifík predprimárneho vzdelávania a starostlivosti. Je potrebné starostlivo rozlíšiť trúfalosť/nesebakritickosť a kvalifikovanosť. V tomto prípade celkom iste neplatí pravidlo, že „nižšie automaticky nezahŕňa vyššie“. Zrejme k takýmto tvrdeniam vedie v súčasnosti realizované spojené vzdelávanie budúcich učiteľov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania alebo pocit, že predprimárne vzdelávanie je len akousi hravejšou formou primárneho.

Mar 21

Lucia

 • 21. 03. 2017
 • Lucia

Vyjadrujem nesúhlas s povinným vzdelávaním detí od 5 rokov veku v prípravnom ročníku v základnej škole.
Dieťa nastúpi do tzv. prípravného ročníka na predprimárne vzdelávanie na základnú školu (ktorá poskytuje primárne vzdelávanie). Na konci prípravného ročníka CPPPa P rozhodne o tom, že nie je spôsobilé nastúpiť do prvého ročníka ZŠ. Vznikajú otázky?
• Opakuje teda prípravný ročník?
• Plynie mu týmto už druhý rok povinného vzdelávania?
• Na rok sa skonštatuje dodatočný odklad nástupu do prvého ročníka - plynie mu takto už tretí rok povinného vzdelávania?
• Na primárnom stupni vzdelávania by podľa návrhu dieťa nemalo byť neúspešné (nemalo by prepadnúť); bude to teda predprimárne vzdelávanie, alebo už primárne?
• Podľa akého programu sa bude uskutočňovať vzdelávanie týchto detí?
Riešiť nedostatok kapacít MŠ presunutím detí do ZŠ je krátkozraké a ploché riešenie. Nemôžem súhlasiť s vyjadrením, že sieť ZŠ je stabilná, keď máme veľké množstvo neplnoorganizovaných tzv. málotriednych ZŠ, v ktorých počet detí je neskutočne nízky a v ktorých sa vyučovací proces realizuje v tom lepšom prípade v jednej triede so spojenými 2 ročníkmi (podľa údajom z EDUZBERu, je v sieti škôl aj mnoho ZŠ, v ktorých sa vyučovací proces realizuje v jednej triede so všetkými ročníkmi primárneho stupňa, plus sú tam zaradení aj žiaci 0 ročníka a ešte aj žiaci so ŠVVP – toto všetko svedčí o nestabilite, nie o stabilite siete ZŠ. Nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa na úkor jedného druhu škôl stabilizovala sieť iného druhu škôl. Sieť MŠ je stabilná. Z roka na rok sa rozširuje. Prechodný nedostatok kapacít MŠ (ktorý sa týka najmä niekoľko väčších miest) nemôže byť dôvodom zničenia kontinuálneho predprimárneho vzdelávania detí od 3 do 6 rokov v materskej škole.
Postupným klesaním demografickej krivky sa vytvorí priestor pre nižší počet detí v triedach MŠ ako aj priestor pre prijímanie detí mladších ako 3 roky, aj detí 2-ročných, ako sa to už deje aj v súčasnosti vo viacerých regiónoch SR (ide o verejne dostupné informácie z CVTI ST).

Apr 19

Soňa

 • 19. 04. 2017
 • Soňa

Slovenská republika prijala dokumenty, ako Základné práva detí, Dohovor o právach detí, ktoré zahŕňajú široký psychosociálny rozvoj dieťaťa.
Právo na hru, právo na oddych.Sú zabezpečené počas denného poriadku v materskej škole.
Materská škola plní aj špecifické podmienky v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007, kde sú presne stanovené požiadavky pre deti a mládež, podľa ktorého sa realizuje táto príprava. Obsahuje požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, režim denných činností, prevádzku, stravovanie a pitný režim, činnosti výchovy a vzdelávania a náležitostí prevádzkového poriadku. Z tejto vyhlášky vyplýva, že pre deti je to najvhodnejšie prostredie, čo sa týka klímy, učebných a didaktických pomôcok, ako aj výučbových programov pre predprimárne vzdelávanie. V neposlednom rade sú to aj kvalifikovaní pedagógovia, ktorí sú zárukou toho, že na vysokej úrovni pripravia deti na ďalšie vzdelávanie a život.
Hra v materskej škole má nepredstaviteľný význam pre rozvoj celej osobnosti dieťaťa. Je pre neho nielen zdrojom zábavy a potešenia, ale prostredníctvom hry sa učí poznávať okolitý svet. Pomocou hry dieťa rozvíja svoju reč, fantáziu, predstavy. Hra je nezastupiteľná a ničím nenahraditeľná činnosť pre dieťa v predškolskom veku. Stáva sa z nej dôležitý motivačný prostriedok učenia sa.
Hra predstavuje dôležitý prirodzený výchovný prostriedok. V materskej škole deti prežívajú ešte ozajstné detstvo v prirodzenom prostredí. Preto nesúhlasíme so zavedením prípravných ročníkov na základnej škole od piateho roku dieťaťa.
Nezanedbateľné je, že v materskej škole, kde sú zriadené prípravné triedy netreba ďalšie investície a zmeny. Vychádzajúc z našich poznatkov a skúseností si dovolíme tvrdiť, že by bolo vhodné, aby deti, ktoré majú odklad povinnej školskej dochádzky, absolvovali nultý ročník základnej školy. Kde inde ako v materskej škole majú deti so špecifickým znevýhodnením možnosť kvalitného a optimálneho vzdelávania prípravného ročníka? Zárukou je odborná spôsobilosť kvalifikovaných pedagógov. Je vhodné ponechať vzdelávanie 5-ročných detí v materskej škole a potom v prvom ročníku základnej škole. V nultom ročníku v základnej škole pripravovať deti, ktoré po absolvovaní prípravného ročníka materskej škole, nie sú ešte spôsobilé na povinné zaškolenie v prvom ročníku.
Školská spôsobilosť, inak povedané, pripravenosť na školu znamená, dosiahnutie takého stupňa vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu úspešné osvojenie školských znalostí. Je to jav komplexný. Na zvládnutie školy musí byť dieťa pripravené nie len po stránke fyzickej, ale aj po stránke rozumovej, sociálnej a citovej.
Fyzickú pripravenosť určuje pediater, ktorý tvrdí, že práve v šiestom roku života nastávajú najväčšie zmeny v detskom organizme. Teda začína sa pripravovať na zaškolenie. Rozdiely nájdeme aj medzi chlapcami a dievčatami a to po stránke fyzickej – vyspievajú pomalšie.
Rozumová pripravenosť: dieťa v piatom roku nemá toľko skúseností, a tým pádom si nevie poradiť v niektorých situáciách. Aj keď jeho vysoká úroveň vnímania môže byť znakom jeho nadpriemernosti, treba ho začleňovať do kolektívu, do ktorého patrí. Jeho motorika a celková koordinácia v období 5 rokov sa rozvíja, ale keď ho už privedieme do kolektívu, v ktorom už takmer všetky deti majú koordináciu o dva – tri stupne vyššie, dieťa sa začne podceňovať, pretože sa od nástupu do školy bude stretávať so spolužiakmi, ktorým nebude schopný konkurovať, pretože nie sú jeho rovesníci.

Apr 27

Ružena

 • 27. 04. 2017
 • Ružena

Je to veľmi dobrá myšlienka stanoviť začiatok povinného vzdelávania vo veku 5 rokov. Len je potrebné konkretizovať, kde sa vzdelávanie bude realizovať - materská škola, špeciálna materská škola alebo základná škola príp. špeciálna základná škola. Ďalej je potrebné presne zadefinovať obsah vzdelávania. Mal by byť jednotný pre všetky deti. Tak sa zabezpečí rovnaká štartovacia čiara pri vstupe do 1. ročníka základnej školy. Ak dieťa vykazuje zdravotné znevýhodnenie na základe organického podkladu alebo vrodenej chyby, najneskôr po absolvovaní 1. ročníka základnej školy vykonať diagnostiku a dieťa preradiť do školy adekvátnej jeho postihnutiu. Preto je potrebné, aby si rodič mohol vybrať, kde dá svoje dieťa zdiagnostikovať - CŠPP alebo CPPPaP. Obidve poradenské zariadenia majú v náplni práce diagnostiku detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Mar 20

Monika

 • 20. 03. 2017
 • Monika

Nesúhlasím, aby sa päť ročné deti vzdelávali už v základných školách. Prečo by sme mali deťom skracovať ich detstvo a zastrašovať ich. Kam chceme týmto dôjsť. V materských školách máme veľké množstvo vysokoškolsky vzdelaných učiteliek, ktoré dokážu pripraviť deti do prvého ročníka, majú dostatočné skúsenosti, nepotrebujeme aby sme napĺňali materské škôlky dvoj ročnými deťmi. Som toho názoru, že materská škola by mala vychovávať a vzdelávať deti od troch do šiestich rokov. V prípade dvoj ročných detí, ktoré ešte nemajú dosiahnutý vek tri roky je veľmi dôležité mať v materskej škole pomocnú silu, ktorá by bola vždy nápomocná. Pred pár rokmi i v jasliach pracovali tri učiteľky, ktoré sa deťom dostatočne venovali. I tento problém považujem za alarmujúci, aby do MŠ chodili deti len od troch rokov, ak z Vašej strany nebudeme môcť čakať pomoc. Jasle boli výborným zariadením pre pomoc rodinám, ktoré sa žiaľ nepodarili udržať. Prečo si majú vysokoškolské učiteľky vymeniť prácu s deťmi dvojročnými namiesto detí, ktoré treba pripraviť do základnej školy?

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

- povinné vzdelávanie v prípravnom ročníku zriadenom v základnej škole
- prípravný ročník vytvára šancu aj pre deti s prípadným znevýhodnením
- umožňuje ľahšiu prácu učiteľovi v 1. ročníku

Apr 23

Alica

 • 23. 04. 2017
 • Alica

- Je veľmi dôležité, aby do 1. ročníka neprichádzali deti, ktoré sú nezaškolené - nepopísaný list v každej oblasti - hygienické návyky, motorika, komunikácia, primerané vedomosti...
V tejto súvislosti je super nápad zaviesť povinné vzdelávanie od 5. roka.
Navrhujem: nebúrajme existujúci systém! Sme nespokojní s úrovňou 6 - ročných detí, ktoré prichádzajú z MŠ? Čo nás vedie k tomu, aby 5 roční začali chodiť do ZŠ? Je potrebné vôbec zmeny v školských vzdelávacích programoch, možno len nejaké kozmetické úpravy....

Riešením je garantovať štátom miesto 5 ročnému dieťaťu v MŠ, sledovať dochádzku (ako v škole), neospravedlnenú neprítomnosť hlásiť zriaďovateľovi a dosiahnuť povinnú prítomnosť žiaka na vzdelávaní pod hrozbou sankcií. Každá MŠ by mala k dispozícii psychológa a špeciálneho pedagóga napr. z najbližšieho CPPPaP, poskytovali by "služby v teréne". Systematicky, nie každodenne, by sa zúčastňoval na procese vzdelávania detí a monitoroval deti so ŠVVP. Potom by sa vyšetrenie v Centre nerealizovalo len "v umelých podmienkach kancelárie", nedostával by charakteristiky sprostredkovane, ale mal by vlastnú skúsenosť s konkrétnym dieťaťom v triede, poznal by prácu pedagóga. Pre úplnosť vyšetrenia dieťa nezavrhujem navštívenie centra s rodičom, ale čo sa uvedie v správach z vyšetrení by sa priamo potom odkomunikovalo s pedagógom, dieťa by už bolo zdiagnostikované a malo by odbornú intervenciu.
Potom by sa mohol úplne vytratiť odklad školskej dochádzky, dieťa by mohlo pokračovať ďalej v 0. ročníku ZŠ, resp. 1. ročníku ŠZŠ, čomu sa v súčasnosti veľmi!!!! bránime.
Otázka iných foriem vzdelávania - OK, ale každé dieťa musí mať kmeňové školské zariadenie, aby bol prehľad a nemali sme "mrazničkové prípady".

Apr 07

Martin

 • 07. 04. 2017
 • Martin

Nesúhlasíme, aby boli na rovnakej úrovni aj iné formy vzdelávania.
Nesúhlasme, aby bolo predprimárne vzdelávanie od 5. roku vo forme domáceho vzdelávania na rovnakej úrovni.
Súhlasíme s 11 ročnou povinnou školskou dochádzkou (1 rok v MŠ, 9 ZŠ, 1 SŠ).

Apr 18

Monika

 • 18. 04. 2017
 • Monika

• Materská škola je zaradená v sústave škôl, tvorí jej prvý stupeň, ale je potrebné rešpektovať špecifiká predprimárnej edukácie a to je odlišný spôsob učenia, ako sa realizuje na vyšších stupňoch škôl, ide hlavne o učenie prostredníctvom hry, ako jednoznačne akceptujúcu špecifiká daného veku detí,
• nie je dôvod začínať povinné vzdelávanie v 5. roku veku dieťaťa v prípravných ročníkoch v základných školách, ktoré na jednej strane navýšia už aj tak nedostatočný rozpočet v školstve a na strane druhej nezabezpečia sociálne, personálne i materiálne podmienky na optimálny rozvoj bežnej detskej populácie,
• v prostredí materských škôl je plná podpora „skorého začiatku“, naviac so zodpovedným a plne si uvedomujúcim rešpektom ku benefitom, ktoré predškolský vek ponúka,
• v materskej škole je snaha o rovnomerný rozvoj osobnosti dieťaťa v podnetnom prostredí, ktoré spĺňa nároky pre úspešný rozvoj dieťaťa: pedagogicko-psychologické, hygienicko-zdravotné, estetické, materiálne ale aj sociálne.
Vytvorenie vhodného prostredia je nevyhnutná záležitosť, jej nedocenenie by mohlo mať vážne následky. Ide o usporiadanie fyzických podmienok, zabezpečenie materiálu, činností, flexibilný časový rozvrh aktivít a v neposlednom rade o profesionálne kompetencie učiteľa. Prostredie základných škôl nemá podmienky, ktoré by rešpektovali potreby detí predškolského veku, úroveň ich rozvoja. Predpokladaná investícia energie a financií by bola zbytočná a nie je postačujúca, pretože základné školy svojim charakterom nezodpovedajú špecifikám predškolského obdobia, ktoré trvá do šiestich rokov. K tomu, aby sa dieťa mohlo psychicky a fyzicky zdravo rozvíjať, potrebuje prostredie poskytujúce príležitosti k bohatej, podnetnej činnosti, ale aj príležitosti vedúce ku vytváraniu spektra kvalitných sociálnych skúseností pod vedením skúsených profesionálov.

Apr 27

Andrea

 • 27. 04. 2017
 • Andrea

- Pri povinnom vzdelávaní od 5 rokov v domácej forme, ako aj v prípade primárneho stupňa, zabezpečiť kontrolu, metodickú podporu a pod. garančnými centrami. Ak budú garančným centrom aj školy (v tomto prípade materské), je potrebné zabezpečiť na to kapacity (ľudí), prípadne primerané zníženie úväzku učiteľov, ktorí by to mali realizovať.
- Povinné vzdelávanie v inštitucionálnej forme od 5 rokov nech sa realizuje v materských školách. V základných školách výlučne len v prípadoch, kde nie je v obci materská škola (vytvoriť tam predškolskú triedu). V materských školách sa pracuje s deťmi presne takým spôsobom, po akom návrh NPRVaV "volá" (vytváranie situácií, v ktorých sa deti učia jeden od druhého, nie transmisívny spôsob výučby, ale učenie sa v zmysle konštruktivizmu, kladenie otázok, diskusie, prezentovanie vlastných názorov a ich zdôvodňovanie, triedy zariadené nie pre frontálny spôsob organizácie vyučovania, ale skupinový, akceptovanie jedinečnosti dieťaťa, empatia a pod.). Preto nie je správne meniť niečo, čo funguje.
- Predškolské vzdelávanie je potrebné dopracovať ohľadom vízie kvality - ako naďalej skvalitňovať predškolské vzdelávanie. Riešiť dostupnosť a deti z nedostatočne podnetného prostredia je veľmi dôležité, avšak na reformný dokument nepostačujúce.
- V mnohých častiach dokumentu sa akoby zabudlo na to, že návrh zahŕňa aj materské školy. Buď sa všeobecne "kritizujeˇ" to, čo je v materských školách už dávno samozrejmosťou (prevažne skupinový spôsob výučby, empatia, jedinečnosť a pod.), alebo sa materské školy neuvádzajú v častiach, kde pre iné druhy škôl sú uvedené dobré návrhy (napr. požiadavka na prax učiteľov budúcich učiteľov v danom druhu školy sa explicitne uvádza len pre prípad učiteľov základných a stredných škôl, pritom aj učitelia budúcich učiteľov materských škôl by mohli mať prax v tomto druhu školy - v MŠ)

Mar 19

Andrea

 • 19. 03. 2017
 • Andrea

Zavedením povinnosti pre 5-ročné deti absolvovať vzdelávací program na úrovni predprimárneho vzdelávania v trvaní aspoň jedného roka pred nástupom do primárneho vzdelávania v domácom vzdelávaní je podľa môjho názoru nepostačujúce z hľadiska odbornosti vzdelávania. Prípustné možno len v prípade zdravotnej nespôsobilosti dochádzať do MŠ. Ďalej je potrebné zvážiť umiestnenie tried v základných školách s prihliadnutím na to, aby sa nezrušovali triedy v MŠ, avšak na základe vlastnej praxe v 1.ročníku badám vyše 15 rokov nedostatočnú pripravenosť detí na vstup do prvého ročníka /česť výnimkám/, preto navrhujem postupne zakomponovať výučbu v tomto ročníku pedagógom s minimálne 3 ročnou praxou v 1. ročníku.

Apr 30

Zlatica

 • 30. 04. 2017
 • Zlatica

Súhlasím s povinným vzdelávaním so začiatkom od ť. rokov avšak navrhujem legislatívne zabezpečiť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole v 5 - ročných detí pred nástupom na primárne vzdelávanie v ZŠ. Považujeme za dôležité, aby deti absolvovali povinne predškolskú prípravu pred nástupom do školy. Navrhujem legislatívne vymedziť možnosť povinného predprimárneho vzdelávania v domácom prostredí a systém kontroly kvality tejto formy vzdelávania.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Do budúcna je potrebné zvážiť predĺženie povinného vzdelávania na stredných školách, nakoľko 1 ročník strednej školy nie je dostačujúci na prípravu pre akékoľvek povolanie, či už z pohľadu vedomostí alebo zručností, ktoré sa na škole môže žiak naučiť a následne potom využiť v zamestnaní. Súčasne sa týmto nízkym stupňom vzdelania znižuje uplatniteľnosť na trhu práce, kde sa stále viac kladie dôraz na odborné vedomosti a zručnosti v odbore.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Súhlasíme s predĺžením povinnej školskej dochádzky o 1 rok so začiatkom vo veku 5 rokov. Treba však jasne pomenovať, kde sa bude vykonávať. Sme za to, aby deti vo veku 5 rokov zostali v materských školách a do základnej školy by mohli ísť deti s odkladom povinnej školskej dochádzky.

Mar 21

Lucia

 • 21. 03. 2017
 • Lucia

Nesúhlasím s návrhom experimentálne vytvoriť prípravný ročník v základnej škole.
Materské školy sa postupne, po vybudovaní detských jasieľ s prispením finančných prostriedkov z EÚ, budú môcť v horizonte najbližších 5 rokov na kvalitné a kvalifikované predprimárne vzdelávanie všetkých detí od 3 do 6 rokov. Materské školy budú môcť byť skutočne špecializovanými inštitúciami, v ktorých bude posledný rok povinný, so všetkými právami a povinnosťami pre deti aj ich zákonných zástupcov.
Aj deti, ktoré majú perspektívu predčasného zaškolenia, môžu byť včas podchytené vo svojom prirodzenom prostredí a kolektíve.
V návrhu cieľa popri absencii informácie o obsahu a organizácii vzdelávania v navrhnutých alternatívach úplne chýba aj načrtnutie personálneho zabezpečenia takéhoto alternatívneho návrhu.
V prípade, ak by sa schválila alternatíva prípravné ročníky od 5 rokov v ZŠ, ohrozila by sa kontinuita predprimárneho vzdelávania detí – dieťa v 5. rokoch odíde z MŠ do inej inštitúcie, kde pokračuje ďalej v predprimárnom vzdelávaní inde (ktoré začalo ako nepovinné v materskej škole).
Kontinuálne a najzmysluplnejšie by ho prirodzene absolvovalo v tej istej inštitúcii, teda materskej škole s už vytvoreným zázemím – vzťahy v kolektíve, s učiteľkou, proces učenia sa založený na dlhodobom poznaní osobnosti, špecifík učenia sa, výsledkov, reakcií, osobných preferencií, kultúrneho, ekonomického a sociálneho zázemia dieťaťa.

May 09

Dušan

 • 09. 05. 2017
 • Dušan

Aj keď to už z návrhu vypadlo, uvítal som alternatívu predĺženia 1. stupňa na 5 rokov. Ide v značnej miere o opakovanie a upevňovanie učiva, žiaci by to robili s tým, kto ich učil. Potom by sa rozhodli pre 2. stupeň alebo osemročné gymnázium.

May 09

Dušan

 • 09. 05. 2017
 • Dušan

Aj keď to už z návrhu vypadlo, uvítal som alternatívu predĺženia 1. stupňa na 5 rokov. Ide v značnej miere o opakovanie a upevňovanie učiva, žiaci by to robili s tým, kto ich učil. Potom by sa rozhodli pre 2. stupeň alebo osemročné gymnázium.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Povinné vzdelávanie bude začínať v 5. roku veku dieťaťa, pričom inštitucionálne sa bude realizovať preferenčne v prípravných ročníkoch materských škôl alebo iných typoch zariadení uskutočňujúcich vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie, pričom bude možnosť vzdelávať deti aj v tzv. domácom vzdelávaní.
Umožní sa vytvorenie experimentálneho overenia programu povinného vzdelávania v prípravnom ročníku zriadenom v základnej škole.
Nestotožňujeme sa s alternatívou prípravných ročníkov v „iných typoch zariadení“, v domácom prostredí či v základných školách. Povinné vzdelávanie by malo začínať v 5. roku veku dieťaťa, pričom by sa malo jednoznačne realizovať v prípravných ročníkoch materských škôl.
Ciele stanovené v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách sú koncipované tak, aby predprimárne vzdelávanie bolo plnohodnotným východiskom všeobecného vzdelávania na ďalších stupňoch vzdelávania. Vymedzené vzdelávacie oblasti zabezpečujú kontinuitu s primárnym vzdelávaním v základnej škole. Už teraz sú obavy, či nebude mať Národný program negatívny dopad aj na úroveň vzdelávania v materských školách, najmä pre profesiu učiteľky materskej školy. Táto profesia sa stane neatraktívnou, bude braná iba ako opatrovateľská činnosť a nebude o ňu záujem, ani záujem o štúdium na VŠ v tomto odbore.
V základnej škole ide predovšetkým o využitie súčasných priestorových kapacít a toto prostredie neposkytuje optimálne podmienky pre potreby 5- ročných detí. Najvhodnejšou metódou, formou a prostriedkom vzdelávania v predškolskom veku je stále hra. Základná škola má hodinový systém vyučovania, ktorý je pre dieťa v tomto veku nevhodný a neakceptujúci jeho psychohygienu.
Domáce vzdelávanie by malo byť realizované len vo výnimočných (odôvodnených) prípadoch, napr. pre zdravotné znevýhodnenie a pod. Toto domáce vzdelávanie, ako aj „iné typy vzdelávania“, by mali byť kontrolované a overované, aby bolo zabezpečené dosiahnutie primeranej prípravy dieťaťa na ďalšie vyššie vzdelávanie.
Nejasné je aj personálne zabezpečenie tohto alternatívneho návrhu, t. j. kvalifikácia učiteľov, resp. vzdelávateľov. Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie budú v prípravnom ročníku ZŠ či „iných typoch zariadení“ napĺňať učitelia základných či materských škôl? A aké vzdelanie bude mať „domáci vzdelávateľ“? V súčasnosti sú deti aj v materských v školách vzdelávané učiteľmi minimálne s odborným stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním. Akým spôsobom bude štátom garantovaná profesionálna príprava detí na primárny stupeň? Alebo nezáleží na vzdelaní vzdelávateľa?
V materskej škole zabezpečuje kvalitnú prípravu detí na primárne vzdelávanie odborná spôsobilosť kvalifikovaných učiteľov pre predprimárne vzdelávanie. Edukačné aktivity sú vyvážene striedané a vytvárajú časový priestor na hru a hravé učenie sa detí. Denné činnosti sa striedajú v určitom rytme, čo pozitívne vplýva na celkovú atmosféru a klímu triedy a vytvára medzi deťmi a učiteľkou atmosféru pohody a vzájomnej dôvery. Je v nich vyriešené aj materiálne a technické zabezpečenie adekvátne pre predškolský vek.
V materských školách sú teda reálne podmienky pre zriadenie prípravných tried bez ďalších investícií a zmien. Predškolská prípravná edukácia v ZŠ by si vyžadovala nemalé finančné prostriedky na úpravu prostredia, personálne i materiálno-technické zabezpečenie.

May 13

Danka

 • 13. 05. 2017
 • Danka

Vhodnejšia by bola 12 ročná povinná školská dochádzka, aby sa vzdelávali žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia minimálne do veku 17 rokov, ideálne do 18 - rokov a získali by minimálne výučný list. Trendom je totiž ukončenie štúdia na vlastnú žiadosť po 1. ročníku SŠ, čím sa dobrovoľne znevýhodnia na pracovnom trhu. Nemali by mať nárok na žiadne sociálne dávky od štátu a to ani v budúcnosti.

May 13

Danka

 • 13. 05. 2017
 • Danka

Vhodnejšia by bola 12 ročná povinná školská dochádzka, aby sa vzdelávali žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia minimálne do veku 17 rokov, ideálne do 18 - rokov a získali by minimálne výučný list. Trendom je totiž ukončenie štúdia na vlastnú žiadosť po 1. ročníku SŠ, čím sa dobrovoľne znevýhodnia na pracovnom trhu. Nemali by mať nárok na žiadne sociálne dávky od štátu a to ani v budúcnosti.

May 14

Zuzana

 • 14. 05. 2017
 • Zuzana

Nesúhlasím s tým, aby začiatok povinnej školskej dochádzky začal už v piatich rokoch. Deti nie sú natoľko vyspelé, aby začali s vyučovacím procesom. Je to pre nich záťaž a je to príliš skoro. Myslím, že deti by v piatich rokoch mali povinne absolvovať predškolskú prípravu - teda aby sa začlenili do školského procesu navštevovaním materskej školy, kde budú prirodzeným spôsobom pripravované na zvládnutie základnej školy.
Zároveň by som zrušila 9. ročník, nakoľko deti sa v ňom veľa nového nenaučia, väčšinou opakujú učivo z predchádzajúcich ročníkov a inak "zabíjajú čas". Zaviedla by som znova 8-ročné základné školy.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

„Na základe výsledkov experimentálneho overovania sa následne rozhodne o vhodnosti otvárania prípravných ročníkov v základnej škole a o podmienkach, za ktorých ich bude možné otvárať.“
- kto rozhodne o podmienkach otvorenia prípravného ročníka v základnej škole?
- ako to bude s denným režimom predškolákov v školskom prostredí, ktoré má presnú organizáciu vyučovania (prestávky, zvonenie...) a iným pedagogickým obsadením základnej školy a materskej školy?

Apr 25

Zuzana

 • 25. 04. 2017
 • Zuzana

zavedenie pojmu prípravný ročník nie je vhodný pre MŠ, v súčasnosti je prípravný ročník súčasťou špeciálnych základných škôl
v súčasnosti sa príprava detí do ZŠ realizuje na pôde MŠ podľa ŠTVP pre predprimárne vzdelanie, sieť MŠ je stabilná môže aj naďalej plniť funkciu prípravy detí na vstup do ZŠ
kto bude učiť v tzv. prípravnom ročníku, učiteľka ZŠ alebo učiteľka MŠ, aké ma mať dosiahnuté vzdelanie,
ak dieťa nebude spôsobilé po ukončení tzv. prípravného ročníka nastúpiť do prvého ročníka ZŠ bude opakovať prípravný ročník?

Návrhy :

ponechať prípravný ročník v ŠZŠ pre všetky deti s odloženou školskou dochádzkou od 6 rokov veku s tým, aby bola týmto deťom poskytovaná špeciálnopedagogická a odborná starostlivosť.
zaviesť povinné školské vzdelávanie pre deti od 5 rokov v materských školách ako povinné predprimárne vzdelávanie.
ponechať povinnú školskú dochádzku od 6 rokov v základných/špeciálnych školách s možnosťou navštevovať prípravný ročník v špeciálnych základných školách pre deti, ktoré v 6. roku veku pri posúdení nedosiahli školskú zrelosť.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

V experimentálnom overovaní programu povinného vzdelávania v prípravnom ročníku majú mať zastúpenie aj fakulty pripravujúce učiteľov, tam by malo prebiehať toto vzdelávanie v rámci kontinuálneho vzdelávania. Primárne sme za to, aby v MŠ boli zaškolené 5 ročné deti, aby bol povinný posledný rok v MŠ.

Apr 13

Mariana

 • 13. 04. 2017
 • Mariana

Stanoviť začiatok povinného vzdelávania od veku 5 rokov považujem za správne s tým, že by išlo o posledný stupeň predškolského vzdelávania. Základná škola v rozsahu 9 ročníkov sa mi javí ako primeraná a overená rokmi praxe. Ďalší, jedenásty, rok na 3. stupni vzdelávania by sa mal modifikovať podľa schopností a možností žiakov. V niektorých prípadoch by bol zrejme neefektívny a azda aj zbytočný (v. Cieľ 1-03). V súvislosti s návrhmi na zavedenie povinného 11-ročného vzdelávania mi nedá necitovať niekdajšieho významného pedagóga Prof. Dr. Gustáva Pavloviča, DrSc., ktorý na celoslovenskom seminári učiteľov a školských pracovníkov 7.-8. júna 1971 povedal: „Pri budovaní našej školskej sústavy sa ustavične chybne orientujeme na adičnú politiku; k starému obsahu školy neorganicky pridávame, dodávame, pripájame, ešte lepšie neorganicky prihadzujeme nový obsah. A keď nám učebná látka so školy doslova vyteká, prekypuje, školu o rok predĺžime.“ Nová školská reforma musí obsahovať typológiu a štruktúru školskej sústavy na Slovensku v nadväznosti na jasne stanovený a definovaný obsah výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch a typoch škôl i v mimoškolskom prostredí tak, aby bola zdôvodnená a zdôvodniteľná aj dĺžka povinného vzdelávania.

Apr 19

Natália

 • 19. 04. 2017
 • Natália

Cieľ 1-07.04
Predĺžiť povinné vzdelávanie na 11 rokov a stanoviť jeho začiatok vo veku 5
rokov.
zavedenie pojmu prípravný ročník nie je vhodný pre MŠ, v súčasnosti je prípravný
ročník súčasťou špeciálnych základných škôl
v súčasnosti sa príprava detí do ZŠ realizuje na pôde MŠ podľa ŠTVP pre
predprimárne vzdelanie, sieť MŠ je stabilná môže aj naďalej plniť funkciu prípravy
detí na vstup do ZŠ
kto bude učiť v tzv. prípravnom ročníku, učiteľka ZŠ alebo učiteľka MŠ, aké ma mať
dosiahnuté vzdelanie,
ak dieťa nebude spôsobilé po ukončení tzv. prípravného ročníka nastúpiť do prvého
ročníka ZŠ bude opakovať prípravný ročník?
Návrhy :
ponechať prípravný ročník v ŠZŠ pre všetky deti s odloženou školskou dochádzkou
od 6 rokov veku s tým, aby bola týmto deťom poskytovaná špeciálnopedagogická
a odborná starostlivosť.
zaviesť povinné školské vzdelávanie pre deti od 5 rokov v materských školách ako
povinné predprimárne vzdelávanie.
ponechať povinnú školskú dochádzku od 6 rokov v základných/špeciálnych školách
s možnosťou navštevovať prípravný ročník v špeciálnych základných školách pre deti,
ktoré v 6. roku veku pri posúdení nedosiahli školskú zrelosť.

Apr 20

Eva

 • 20. 04. 2017
 • Eva

Predĺžiť povinné vzdelávanie na 11 rokov a stanoviť jeho začiatok vo veku 5 rokov. zavedenie pojmu prípravný ročník nie je vhodný pre MŠ, v súčasnosti je prípravný ročník súčasťou špeciálnych základných škôl v súčasnosti sa príprava detí do ZŠ realizuje na pôde MŠ podľa ŠTVP pre predprimárne vzdelanie, sieť MŠ je stabilná môže aj naďalej plniť funkciu prípravy detí na vstup do ZŠ kto bude učiť v tzv. prípravnom ročníku, učiteľka ZŠ alebo učiteľka MŠ, aké ma mať dosiahnuté vzdelanie, ak dieťa nebude spôsobilé po ukončení tzv. prípravného ročníka nastúpiť do prvého ročníka ZŠ bude opakovať prípravný ročník?
Návrhy :
ponechať prípravný ročník v ŠZŠ pre všetky deti s odloženou školskou dochádzkou od 6 rokov veku s tým, aby bola týmto deťom poskytovaná špeciálnopedagogická a odborná starostlivosť. zaviesť povinné školské vzdelávanie pre deti od 5 rokov v materských školách ako povinné predprimárne vzdelávanie. ponechať povinnú školskú dochádzku od 6 rokov v základných/špeciálnych školách s možnosťou navštevovať prípravný ročník v špeciálnych základných školách pre deti, ktoré v 6. roku veku pri posúdení nedosiahli školskú zrelosť.

Apr 20

Jana

 • 20. 04. 2017
 • Jana

-podľa mňa by sa malo týkať posunutie povinného vzdelávania od 5 rokov iba detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, a to tiež iba v prípade, že tieto deti si neplnia povinné vzdelávanie v MŠ. (teda deti, ktoré nenavštevujú MŠ vôbec, by mali povinne začať s povinným vzdelávaním vo veku 5 rokov).

Apr 20

Terézia

 • 20. 04. 2017
 • Terézia

1. pripomienka : nesúhlasím, aby mali národnostné menšiny svoje učebnice v naších školách ,na Slovensku by sa malo učiť po slovensky
2. pripomienka : mohlo by sa rozšíriť povinné vzdelávanie do 17 rokov ,aby aj žiaci so sociálne znevyhodneného prostredia mali aspoň minimálne výučný list ,aby sa naučili napr. murárčine a boli prínosom pre náš národ v budúcnosti

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- nestotožňujem sa s alternatívou prípravných ročníkov v „iných typoch zariadení“, v domácom prostredí či v základných školách.
Povinné vzdelávanie by malo začínať v 5. roku veku dieťaťa, pričom by sa malo jednoznačne realizovať v prípravných ročníkoch materských škôl.

Odôvodnenie:
- ciele stanovené v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách sú koncipované tak, aby predprimárne vzdelávanie bolo plnohodnotným východiskom všeobecného vzdelávania na ďalších stupňoch vzdelávania. Vymedzené vzdelávacie oblasti zabezpečujú kontinuitu s primárnym vzdelávaním v základnej škole.
- v základnej škole ide predovšetkým o využitie súčasných priestorových kapacít a toto prostredie neposkytuje optimálne podmienky pre potreby 5- ročných detí. Najvhodnejšou metódou, formou a prostriedkom vzdelávania v predškolskom veku je stále hra. Základná škola má hodinový systém vyučovania, ktorý je pre dieťa v tomto veku nevhodný a neakceptujúci jeho psychohygienu.
- domáce vzdelávanie by malo byť realizované len vo výnimočných (odôvodnených) prípadoch, napr. pre zdravotné znevýhodnenie a pod. Toto domáce vzdelávanie, ako aj „iné typy vzdelávania“, by mali byť kontrolované a overované, aby bolo zabezpečené dosiahnutie primeranej prípravy dieťaťa na ďalšie vyššie vzdelávanie.
- nejasné je aj personálne zabezpečenie tohto alternatívneho návrhu, t. j. kvalifikácia učiteľov, resp. vzdelávateľov. Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie budú v prípravnom ročníku ZŠ či „iných typoch zariadení“ napĺňať učitelia základných či materských škôl? A aké vzdelanie bude mať „domáci vzdelávateľ“? V súčasnosti sú deti aj v materských v školách vzdelávané učiteľmi minimálne s odborným stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním. Akým spôsobom bude štátom garantovaná profesionálna príprava detí na primárny stupeň? Alebo nezáleží na vzdelaní vzdelávateľa?
- v materskej škole zabezpečuje kvalitnú prípravu detí na primárne vzdelávanie odborná spôsobilosť kvalifikovaných učiteľov pre predprimárne vzdelávanie. Edukačné aktivity sú vyvážene striedané a vytvárajú časový priestor na hru a hravé učenie sa detí. Denné činnosti sa striedajú v určitom rytme, čo pozitívne vplýva na celkovú atmosféru a klímu triedy a vytvára medzi deťmi a učiteľkou atmosféru pohody a vzájomnej dôvery. Je v nich vyriešené aj materiálne a technické zabezpečenie adekvátne pre predškolský vek.
V materských školách sú teda reálne podmienky pre zriadenie prípravných tried bez ďalších investícií a zmien. Predškolská prípravná edukácia v ZŠ by si vyžadovala nemalé finančné prostriedky na úpravu prostredia, personálne i materiálno-technické zabezpečenie.

Apr 20

Edita

 • 20. 04. 2017
 • Edita

-žiaci, ktorí majú odklad,mali by navštevovať nultý ročník na základnej škole

Apr 12

Margaréta

 • 12. 04. 2017
 • Margaréta

Verím, že tento krok bol myslený tým najlepším spôsobom. No obávam sa, aby to neviedlo k tomu, že 5 ročné deti sa budú v škole učiť vydržať sedieť 45 minút a cez prestávky nebehať. Pretože toto je stále bežná prax (nielen) v prvých ročníkoch na ZŠ.
Napríklad v Anglicku funguje vzdelávanie od 5 rokov, ale to ako vyzerá u nich a u nás, je veľký rozdiel.

Mar 21

Juraj

 • 21. 03. 2017
 • Juraj

Zvážiť a prehodnotiť ( ak je to v rámci EU možné ) 10 ( či 11 ) ročnú povinnú školskú dochádzku ( či vzdelávanie ) a tým uvolniť pracovnú silu pre montážne linky napr.: v automotiv , kde u tzv. operátorov stačí zaškolenie ( tí schopní sa uchytia aj bez 10 ročnej školskej dochádzky či maturity a automobilový priemysel si ich dovzdelá podľa svojich potrieb - tak ako to robí už teraz.

Je na to vhodná doba - nemáme volnú pracovnú silu a volné miesta nám tak či tak zaberú inostránci.

Apr 21

Zuzana

 • 21. 04. 2017
 • Zuzana

Predĺžiť povinné vzdelávanie na 11 rokov a stanoviť jeho začiatok vo veku 5
rokov.
zavedenie pojmu prípravný ročník nie je vhodný pre MŠ, v súčasnosti je prípravný
ročník súčasťou špeciálnych základných škôl
v súčasnosti sa príprava detí do ZŠ realizuje na pôde MŠ podľa ŠTVP pre
predprimárne vzdelanie, sieť MŠ je stabilná môže aj naďalej plniť funkciu prípravy
detí na vstup do ZŠ
kto bude učiť v tzv. prípravnom ročníku, učiteľka ZŠ alebo učiteľka MŠ, aké ma mať
dosiahnuté vzdelanie, ak dieťa nebude spôsobilé po ukončení tzv. prípravného ročníka nastúpiť do prvého
ročníka ZŠ bude opakovať prípravný ročník?
Návrhy :
ponechať prípravný ročník v ŠZŠ pre všetky deti s odloženou školskou dochádzkou
od 6 rokov veku s tým, aby bola týmto deťom poskytovaná špeciálnopedagogická

Apr 21

Judita

 • 21. 04. 2017
 • Judita

Zavedenie pojmu prípravný ročník nie je vhodný pre MŠ, v súčasnosti je prípravný
ročník súčasťou špeciálnych základných škôl.
Príprava detí do ZŠ realizuje na pôde MŠ podľa ŠTVP pre
predprimárne vzdelanie, sieť MŠ je stabilná môže aj naďalej plniť funkciu prípravy
detí na vstup do ZŠ
Ja sa len pytam, kto bude učiť v tzv. prípravnom ročníku, učiteľka ZŠ alebo učiteľka MŠ?
Aké ma mať dosiahnuté vzdelanie?
Ak dieťa nebude spôsobilé po ukončení tzv. prípravného ročníka nastúpiť do prvého
ročníka ZŠ bude opakovať prípravný ročník?
Návrhy :
Ponechať prípravný ročník v ŠZŠ pre všetky deti s odloženou školskou dochádzkou
od 6 rokov veku s tým, aby bola týmto deťom poskytovaná špeciálnopedagogická a odborná starostlivosť.
Zaviesť poviiné školské vzdelávanie pre deti od rokov v MŠ ako povinné predprimárne vzdelávanie.
Ponechať povinnú školskú dochádzku od
rokov v ZŠ/ Špec. školách, s možnosťou navštevovať prípravný ročník v špeciálnych ZŠ pre deti, ktoré v 6.roku pri posúdení nedosiahli školskú zrelosť.

Apr 05

Peter

 • 05. 04. 2017
 • Peter

1. Nemalo by sa týkať posunutie povinného vzdelávania od 5 rokov iba detí zo sociálne znevýhodneného prostredia ?
2. Je vhodné, aby sa povinné vzdelávanie od veku 5 rokov realizovalo v predškolskom zariadení ? Nie je na to vhodnejšia základná škola ?
3. Posunutie povinného vzdelávania do 17 rokov nespôsobí u časti žiakov pre nezáujem o ďalšie vzdelávanie zhoršenie atmosféry v školách z dôvodu nárastu výchovných problémov ?

Apr 25

 • 25. 04. 2017

Povinné vzdelávanie na úrovni predškolského veku je bezpochyby potrebné. Použitie termínu ,,prípravný ročník“ pre definovanie povinnej školskej dochádzky od 5. roku života dieťaťa považujeme za zavádzajúce, pretože tento termín vyjadruje vzdelávanie detí so ŠVVP.
Začiatok vzdelávania detí od 5 roku života je najvhodnejšie ponechať v MŠ:
- Vybudovaná sieť MŠ takmer v každej obci
- Kvalifikovanosť pedagógov
- Podnetné prostredie vzhľadom k fyziologickým potrebám detí od 3 do 6 rokov
- Materiálno-technické zabezpečenie
- Hrozba likvidácie jednotriednych MŠ
- Jednoduchšia a bezpečnejšia dochádzka detí na plnenie povinného ročníka, ako dochádzanie do vzdialenejších ZŠ.
Zachovanie prípravného ročníka pre žiakov so ZZ je ale nevyhnutné. Pozitívnou zmenou by bolo definovanie prípravného ročníka pre všetkých žiakov, ktorí pred 1. ročníkom potrebujú špeciálnopedagogickú podporu, teda bez selekcie znevýhodnení či prostredia. Špeciálne školy majú takúto formu vzdelávania overenú a definovanú ako prospešnú (odborníkmi aj zákonnými zástupcami). Dieťa po prípravnom ročníku pokračuje vo vzdelávaní v ZŠ alebo ŠŠ (podľa druhu a stupňa znevýhodnenia).
Experimentálne overovanie na ZŠ a prípadné následné zavádzanie prípravných ročníkov v ZŠ vnímame z vyššie uvedených dôvodov neefektívne a finančne náročné.

Apr 02

Ingrid

 • 02. 04. 2017
 • Ingrid

Žiadam zrušiť návrh povinnej školskej dochádzky od 5 rokov a nahradiť ho návrhom povinnej školskej dochádzky od 7 rokov.
Odôvodnenie: Ruská štatistika a prieskum medzi žiakmi jednoznačne potvrdil mentálnu vyzrelosť detí v 7. roku veku dieťaťa rýchlejšie pochopiť učivo. Zrelosť týchto detí je na dostatočnej úrovní na to, aby sa udržala ich pozornosť a záujem. Z praxe na Slovensku je skúsenosť práve s odkladaním začiatku školskej dochádzky od 7 roku veku dieťaťa a pozitívne skúsenosti so zodpovednejším prístupom k záväzkom v škole, čo jednoznačne potvrdzuje vôľu rodičov detí.
O MŠ pre deti do 3 rokov ani neuvažovať. Je to maximálna nezodpovednosť ničiť psychický vývoj kojenca a batoľata, ktorý k svojmu životu na začiatku potrebuje matku a pevný režim v pokojnej atmosfére doma. Z psychologického hľadiska je neakceptovateľné vychovávať deti v cudzom prostredí jasiel pod dohľadom cudzích opatrovateľov, čo má iba negatívny dopad na jeho intelektuálny vývoj. Ďakujem.

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Nie je jasný zmysel zavedenia povinného vzdelávania od 5. roku veku dieťaťa, ak sa toto aj tak nemusí podľa návrhu realizovať inštitucionalizovanou formou, teda v prvom roku (vek 5 rokov - rok pred nástupom do školy) sa dieťa môže "vzdelávať" aj doma a nemusí navštevovať škôlku, či prípravný ročník. To sa nijako nelíši od súčasného stavu.
Aby sa dosiahli ciele súvisiace s týmito návrhmi (teda aby deti prichádzali do školy lepšie pripravené a nezaostávali hneď od prvého ročníka) je potrebné posúdiť pripravenosť detí vo veku 5 rokov a na základe odborného posúdenia umožniť alebo neumožniť dieťaťu absolvovať prípravný ročník v domácom vzdelávaní. Deti, ktoré by na základe posúdenia potrebovali odbornú pomoc, by museli navštevovať od 5 rokov prípravný ročník, resp. posledný ročník škôlky. Zjednodušene povedané, bolo by potrebné posunúť dnešný "zápis" detí do školy (ktorého sa zúčastňujú až vo veku 6 rokov) na vek 5 rokov a tak začať povinné vzdelávanie. A na základe tohoto posúdenia, by sa rozhodlo, či dieťa musí navštevovať prípravný ročník, alebo môže tento prvý rok povinného vzdelávania absolvovať aj doma.

Apr 25

Lucia

 • 25. 04. 2017
 • Lucia

1-07.04 Súhlasíme so stanovením povinného vzdelávania detí vo veku 5 rokov. Žiadame, aby sa povinné vzdelávanie realizovalo najmä, preferenčne v MŠ, najmä z dôvodu vývinových osobitostí dieťaťa a vhodných podmienok v MŠ. (priestory, vybavenie MŠ, kvalitný program, osobitosti foriem a metód, kvalifikácia pedagógov). Súhlasím s experimentálnym overovaním nultého ročníka (nie názov prípravný) a zavedení ako jednej z možnosti (napr. dieťa nenavštevovalo MŠ, absolvuje na základe rozhodnutia rodiča predprimárne vzdelávanie v 0. ročníku, alebo v mieste nie je MŠ, tak sa vytvorí v triede ZŠ 0. ročník, poskytujúci predprimárne vzdelávanie). Realizácia povinného vzdelávania v 0. ročníku v ZŠ predpokladá adaptácia ZŠ (metódy a formy, úprava prostredia a vybavenie, program). Ako budú určené kvalifikačné predpoklady učiteľa v 0. ročníku ZŠ. Bude sa realizovať predprimárne vzdelávanie aj v domácej forme? Budú MŠ poskytovať rodičom týchto detí konzultácie, resp. budú môcť MŠ spolupracovať na tejto forme, ak bude mať rodič záujem? Ako bude zabezpečená odbornosť predprimárneho vzdelávania v domácej forme?

Mar 16

Roman

 • 16. 03. 2017
 • Roman

Súhlasím len pod podmienkou, že sa tu nebudú deti "strašiť". Deti musia byť bez stresu a musia sa tam dobre cítiť tak, ako v materských školách.
Robert Fulghum povedal: " Všetko , čo som sa naučil, naučil som sa v materskej škole".