Skip to content

Kategória 1-07.03 Zabezpečiť ukotvenie právneho nároku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od 3 do 6 rokov a garantovať dostupnosť zariadení predprimárneho vzdelávania od 3 rokov pre každé dieťa Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Žiadame opatrenie doplniť o: "V materských školách zabezpečiť právny nárok na BEZPLATNÉ predprimárne vzdelávanie. Okrem garancie dostupnosti predprimárneho vzdelávania je potrebné zabezpečiť aj kvalitu."
V dokumente absentuje vízia skvalitnenia predprimárneho vzdelávania, v tejto oblasti sa zužuje len na dostupnosť a riešenie detí s problémami (čo je síce veľmi dôležité, avšak na dokument reformného charakteru veľmi málo). Nie je dostatočne zmapovaný súčasný stav predprimárneho vzdelávania, navyše v tejto časti sú uvedené nepravdy (absencia individualizácie vzdelávacieho procesu, nevykonávanie individualizácie vzdelávania na základe vyhodnocovania školskej spôsobilosti a pod.,) Vzhľadom na tieto skutočnosti navrhujeme spoločné stretnutie tvorcov dokumentu so zástupcami všetkých predškolských profesijných združení (SKÚ, SACEI, SPV, OMEP, ASŠaŠZ) za účelom kvalitného dopracovania dokumentu.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

Navrhujem zaradiť predprimárne vzdelávanie v materských školách do systému vzdelávania financovaného štátom. Zaviesť, aby rok pred nástupom dieťaťa do základnej školy bola návšteva materskej školy povinná. Táto povinnosť bude v prospech detí so zdravotným postihnutím, ktorých prvé začlenenie do kolektívu rovesníkov je často až nástupom do školy.

Apr 25

 • 25. 04. 2017

Výchova a vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov a služby poskytované týmto deťom sú prostredníctvom siete materských škôl na veľmi dobrej úrovni, a tak v skvalitnení je treba sa zamerať hlavne na rozšírenie kapacít v existujúcich MŠ ako na vznikanie iných foriem – lesné kluby, škôlky na farmách a pod. Tiež pojem „škôlka“ by sa v programe nemal vyskytovať, nakoľko ani zákon v systéme škôl takýto pojem nepozná! Máme len školy: materská škola, základná škola...

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Navrhovaný text: Legislatívne zabezpečiť povinné predprimárne vzdelávanie všetkých detí rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku

Pripomienka: Považujeme za dôležité, dlho sa o to zasadzujeme, aby deti absolvovali povinne predškolskú prípravu pred nástupom do školy. Predovšetkým v MŠ, resp. v ZŠ s MŠ.

May 03

Vladimír

 • 03. 05. 2017
 • Vladimír

Pre všetkých poskytovateľov systematického predškolského vzdelávania od 3 do 6 rokov majú byť stanovené rovnaké podmienky (kvalifikácia ped. zamestnancov, dostatočný počet odborných zamestnancov, kurikulum, požiadavky na vybavenie). Súčasne navrhujeme, aby kvalifikačnou požiadavkou pre pedagógov bolo VŠ vzdelanie minimálne na úrovni Bc. v odboroch predškolskej pedagogiky.

Apr 26

Katarína

 • 26. 04. 2017
 • Katarína

Spomínajú sa tu nejaké detské skupiny, lesné detské kluby... to mi pripomína detské kútiky na odkladanie detí v obchodných centrách. Ak sa má dieťa zúčastňovať nejakého výchovno-vzdelávacieho procesu, tak jedine v inštitúciách, ktoré sú zaradené do siete škôl.

Apr 29

Miroslav

 • 29. 04. 2017
 • Miroslav

Zaradiť nultý povinný ročník absolvovaný v materskej škole do systému prenesených kompetencií štátu a pokryť ho financovaním a normatívom na úrovni ZŠ. Bolo by chybou zasahovať do organizácie základných škôl pridaním 0.ročníka do organizácie (do budov) ZŠ. Zároveň by strata žiakov plodila napätie v MŠ.

Apr 26

Valéria

 • 26. 04. 2017
 • Valéria

Právny nárok na predprimárne vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov je pozitívny krok, aj rôzne formy vzdelávania, avšak na zabezpečenie kvality vzdelávania je potrebné ukotviť aj to, že všetky formy preprimárneho vzdelávania budú viazané "Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách", budú mať vypracované školské vzdelávacie programy a budú ich uskutočňovať len kvalifikovaní zamestnanci pre predprimárne vzdelávanie.

Apr 21

Alena

 • 21. 04. 2017
 • Alena

Cieľ 1-07.03

Zabezpečiť ukotvenie právneho nároku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od 3 do 6 rokov a garantovať dostupnosť zariadení predprimárneho vzdelávania od 3 rokov pre každé dieťa / napr. detských skupín, firemných škôlok, komunitných škôlok, lesných detských klubov, škôlok na farmách/

Návrhy :
- navrhované MŠ by mali mať také isté obsahové, priestorové a personálne podmienky ako
existujúce MŠ,
- mali by byť zaradené v sieti materských škôl,
- mala by sa na ne vzťahovať kontrola štátu.

Apr 27

Ružena

 • 27. 04. 2017
 • Ružena

Je potrebné zabezpečiť ukotvenie právneho nároku na predprimárneho vzdelávania detí od 3 rokov v marginalizovanej skupine. Vzdelávanie poskytovať hoci priamo v danej lokalite. Nepozerať na žiadnu segregáciu, ale na výsledok a význam predprimárneho vzdelávania detí. Len tak sa zabezpečí rovnaká štartovacia čiara pre vstup do 1. ročníka.

Apr 21

Judita

 • 21. 04. 2017
 • Judita

Zabezpečiť ukotvenie právneho nároku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od
3 do 6 rokov a garantovať dostupnosť zariadení predprimárneho vzdelávania od
3 rokov pre každé dieťa / napr. detských skupín, firemných škôlok, komunitných
škôlok, lesných detských klubov, škôlok na farmách/

Návrhy :
-navrhované MŠ by mali mať také isté obsahové, priestorové a personálne podmienky ako existujúce MŠ,
- mali by byť zaradené v sieti materských škôl,
- mala by sa nane vzťahovať kontrola štátu,

May 09

Eva

 • 09. 05. 2017
 • Eva

K bodu 1-07.03...niektoré vzdelávacie prístupy nie sú v súčasnosti plne aplikovateľné v štátnych škôlkach, napríklad každodenný a intenzívny pobyt detí v prírode. V štátnych škôlkach sa napriek snahe pedagógov deťom tomuto intenzívnemu kontaktu s prírodou niekedy nedostáva. Najmä vo veľkých mestách, kde je väčšina štátnych škôlok na sídlisku, to nie je z praktických dôvodov možné. Mnoho dnešných rodičov si želá pre svoje deti detstvo v spojení s prírodou. Na Slovensku už existuje množstvo lesných detských klubov, eko škôlok, škôlok na farmách, ktoré štát nemusí zakladať. Tieto subjekty však potrebujú podporu štátu v podobe legislatívneho rámca, ktorý by im umožňoval na Slovensku fungovať, podobne ako je to napríklad v Českej republike. Malé škôlky a kluby v prírode dokážu vytvárať inkluzívne prostredie pre deti dnešnej doby – doby alergií, oslabenej imunity, hyperaktivity, ľahkých foriem autizmu, poruchy pozornosti atď. Lesné kluby, škôlky na farmách a eko škôlky sú už existujúce riešenie, ktoré by mohlo vďaka vhodne nastavenému legislatívnemu rámcu pomôcť rodičom detí, ktoré potrebujú individuálny prístup a pravidelný pobyt v prírode.

Apr 05

Pavol

 • 05. 04. 2017
 • Pavol

Toto opatrenie bude vyžadovať do školstva nie 4,5 % HDP, ale minimálne 9 % a to je utópia.

Apr 27

Andrea

 • 27. 04. 2017
 • Andrea

Potrebné je pre všetky formy, ktoré budú poskytovať predškolské vzdelávanie a výchovu, nastaviť rovnaké podmienky, čo sa týka požiadaviek na vzdelanie pedagógov, postupovania podľa ŠVP/ŠkVP a pod. Má ísť predsa o kvalitu. A deti majú mať možnosť rovnakých šancí

Apr 21

Milena

 • 21. 04. 2017
 • Milena

Cieľ 1-07.03

Zabezpečiť ukotvenie právneho nároku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od 3 do 6 rokov a garantovať dostupnosť zariadení predprimárneho vzdelávania od 3 rokov pre každé dieťa / napr. detských skupín, firemných škôlok, komunitných škôlok, lesných detských klubov, škôlok na farmách/

Návrhy :
- navrhované MŠ by mali mať také isté obsahové, priestorové a personálne podmienky ako existujúce MŠ,
- mali by byť zaradené v sieti materských škôl,
- mala by sa na ne vzťahovať kontrola štátu.

Apr 25

Zuzana

 • 25. 04. 2017
 • Zuzana

Návrhy :

navrhované MŠ by mali mať také isté obsahové, priestorové a personálne podmienky ako existujúce MŠ,
mali by byť zaradené v sieti materských škôl,
mala by sa na ne vzťahovať kontrola štátu,

Apr 30

Vlado

 • 30. 04. 2017
 • Vlado

Nestačí iba povinný predškolský ročník, aj keď túto iniciatívu treba privítať. Celková dĺžka vzdelávania by však nemala byť určená počtom rokov. Pre väčšinu žiakov je jeden povinný ročník na strednej škole (ako je to dnes) nezmyselný. Nepoznám krajinu, okrem Slovenska, kde by sa dĺžka povinného vzdelávania nekryla s počtom rokov potrebných na dosiahnutie uceleného stupňa vzdelania. Alebo urobme povinnou celú strednú školu, alebo stačí povinné nižšie sekundárne vzdelávanie (ako je to vo väčšine školských systémov).
Najmä s ohľadom na sociálne znevýhodnenú populáciu, často s iným než slovenským materinským jazykom, ale aj niektoré vážne postihnuté deti je treba zabezpečiť, aby všetci žiaci mali šancu ukončiť nižšie sekundárne vzdelávanie. Preto navrhujem vymedziť povinné vzdelávanie nie počtom rokov školskej dochádzky, ale tým, že žiak ukončí tento stupeň vzdelávania. Existujú deti, ktoré sú schopné nižšie sekundárne vzdelanie dosiahnuť, ale vzhľadom na svoje individuálne špecifiká naň potrebujú dlhší čas. Hornou hranicou pre toho, kto nižšie sekundárne vzdelanie získať nedokáže, by mohol byť vek 18 (výnimočne 19) rokov. Akceptovanie môjho návrhu vyrieši problém s častým odchodom rómskych žiakov zo základnej školy pred jej dokončením, lebo terajšiu hranicu 16 rokov dosiahli v nižšom ročníku. A nezamedzí im prístup k vyššiemu sekundárnemu vzdelaniu, čím zvýši ich možnosti na trhu práce.

May 10

Lenka

 • 10. 05. 2017
 • Lenka

Okrem garancie dostupnosti zariadení je dôležitá aj ich rozmanitosť. V texte sú spomínané lesné kluby, ekoškôlky atď. Je však nevyhnutné ich fungovanie v právnych rámcoch správne nastaviť, aby tá rozmanitosť neostala len pri názve, ale aby sa preniesla do celého fungovania a riadenia takýchto klubov. Možnosť výberu pre rodičov je o to dôležitejšia, že tento dokument ráta s povinnou školskou dochádzkou od 5 rokov, ktorá by teda prebiehala aj v predškolských zariadeniach. Ak bude mať rodič povinnosť dieťa do predškolského zariadenia prihlásiť, mal by mať možnosť vybrať si, aké zariadenie to bude.

Mar 21

Lucia

 • 21. 03. 2017
 • Lucia

V tomto cieli sa spomínajú detské skupiny, firemné škôlky, komunitné škôlky, ako istá forma, ale nevieme čoho? Forma výchovy a vzdelávania, alebo forma inštitúcie? Z textu v tomto cieli nie je jasné, či budú tieto "škôlky" súčasťou sústavy škôl a či budú zaradené v sieti so všetkými právami a povinnosťami? Podľa môjho názoru (okrem detských skupín) sú to v podstate dnešné súkromné materské školy (firemné škôlky) alebo materské školy zriadené obcou (komunitné škôlky), čiže nejde o nič nové, čo tu doposiaľ nie je.
V čom sa majú tieto „škôlky“ líšiť od terajších materských škôl? Budú iné? Budú musieť dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách? Budú musieť mať zabezpečené organizačné, priestorové, materiálne, personálne podmienky ako v ostatných materských školách? Ak nie, tak by to boli len nejaké detské hrové skupiny bez systematickej a cieľavedomej činnosti, bez požiadaviek na obsah ich činnosti, organizáciu a personálne zabezpečenie.

Apr 21

Zuzana

 • 21. 04. 2017
 • Zuzana

Zabezpečiť ukotvenie právneho nároku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od
3 do 6 rokov a garantovať dostupnosť zariadení predprimárneho vzdelávania od
3 rokov pre každé dieťa / napr. detských skupín, firemných škôlok, komunitných
škôlok, lesných detských klubov, škôlok na farmách/
Návrhy :
navrhované MŠ by mali mať také isté obsahové, priestorové a personálne podmienky
ako existujúce MŠ,
mali by byť zaradené v sieti materských škôl,
mala by sa nane vzťahovať kontrola štátu,

Apr 21

Alena

 • 21. 04. 2017
 • Alena

Cieľ 1-07.03

Zabezpečiť ukotvenie právneho nároku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od 3 do 6 rokov a garantovať dostupnosť zariadení predprimárneho vzdelávania od 3 rokov pre každé dieťa / napr. detských skupín, firemných škôlok, komunitných škôlok, lesných detských klubov, škôlok na farmách/

Návrhy :
- navrhované MŠ by mali mať také isté obsahové, priestorové a personálne podmienky ako
existujúce MŠ,
- mali by byť zaradené v sieti materských škôl,
- mala by sa na ne vzťahovať kontrola štátu.

Apr 20

Eva

 • 20. 04. 2017
 • Eva

Návrhy :
navrhované MŠ by mali mať také isté obsahové, priestorové a personálne podmienky ako existujúce MŠ, mali by byť zaradené v sieti materských škôl, mala by sa na ne vzťahovať kontrola štátu,

Apr 19

Natália

 • 19. 04. 2017
 • Natália

Cieľ 1-07.03
Zabezpečiť ukotvenie právneho nároku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od
3 do 6 rokov a garantovať dostupnosť zariadení predprimárneho vzdelávania od
3 rokov pre každé dieťa / napr. detských skupín, firemných škôlok, komunitných
škôlok, lesných detských klubov, škôlok na farmách/
Návrhy :
navrhované MŠ by mali mať také isté obsahové, priestorové a personálne podmienky
ako existujúce MŠ,
mali by byť zaradené v sieti materských škôl,
mala by sa na ne vzťahovať kontrola štátu,

Apr 18

Michaela

 • 18. 04. 2017
 • Michaela

V dokumente sa píše o zavedení „iných foriem“ predprimárneho vzdelávania, čo je samo o sebe dobrá reformná myšlienka za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok.
Z týchto troch foriem sa za „nové“ pre Slovensko dajú považovať len detské skupiny, keďže firmy či komunity dnes materské školy už bežne zriaďujú a sú zaradené v sieti škôl so všetkými právami aj povinnosťami pri dodržaní všetkých podmienok ustanovených zákonom.
Ak budú takéto „nové formy“ zavedené, musia spĺňať všetky kvalitatívne aj legislatívne kritériá vo všetkých uvedených oblastiach vymedzených rámcovo v Proposal for key principles of Quality Framework for ECEC, 2014, ideálne spracovanými vzhľadom na národné špecifické podmienky, predovšetkým, z hľadiska personálneho, materiálneho a priestorového zabezpečenia, obsahu poskytovaného vzdelávania, a monitorovacieho systému – bližšie pozri v časti 1-07.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Ukotvenie nároku neznamená jeho reálnu aplikáciu a popísané riešenie popisuje len kapacitné navýšenie a naznačuje rešpektovanie aj iných foriem. Žiadame zadefinovanie aplikačnej praxe.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

„...skvalitňovanie služieb výchovy, vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku od 3 rokov aj prostredníctvom iných foriem, napr. detských skupín, firemných škôlok, komunitných škôlok, lesných detských klubov, škôlok na farmách a pod.“
Z obsahu uvedeného návrhu nie je jasné, prečo by sa mali zriaďovať „iné formy“, napr. detské skupiny, lesné detské kluby..., keď sa začalo s rozširovaním kapacít materských škôl s podporou z fondov EÚ. Autori neuvádzajú, do akej miery bude zabezpečené predprimárne vzdelávanie v týchto ďalších navrhovaných formách t.j. v detských skupinách, firemných škôlkach, komunitných škôlkach, lesných detských kluboch, škôlkach na farmách a pod.? Budú v nich pôsobiť kvalifikovaní a vzdelávaní pedagógovia? Či pôjde iba o náhradu kapacít materských škôl a zabezpečenie opatrovania detí počas pracovnej doby rodičov? Bude v nich zabezpečená rovnosť v kvalite a spôsobe výchovy a vzdelávania detí v materských školách a týchto „iných formách“ ? Kto bude garantovať ich kvalitu? Kto im bude výchovno-vzdelávací proces kontrolovať? Aké sú podmienky vzdelania z oblasti pedagogiky a psychológie vzdelávacej osoby, ktorá bude pripravovať deti a garantovať ich bezpečnosť?
Ak v iných formách bude poskytovaná len starostlivosť o deti v predškolskom veku od 3 rokov, potom v takomto ponímaní nie sú formou predprimárneho vzdelávania, ale sú sociálnou službou. Autorský tím plánuje zriadiť iné formy aj napriek tomu, že sa vo svojom dokumente opiera o:
„...zistenia vládnych i nezávislých monitorov na území Slovenskej republiky... v posledných rokoch čoraz intenzívnejšie akcentujú dôležitosť predškolskej stimulácie detí v materskej škole ako nevyhnutnú podmienku úspešného začatia plnenia povinnej školskej dochádzky.“ Deti, ktoré absolvujú predškolskú prípravu v materskej škole sú vo všeobecnosti lepšie pripravené pre požiadavky základných škôl, ako deti, čo do materskej školy nechodili.
Materské školy majú zákonom o pedagogických zamestnancoch a tiež školským zákonom stanovené kvalifikačné predpoklady, personálne požiadavky na učiteľky a zo zákona sú povinné tvoriť školský vzdelávací program. Na jeho základe plánujú výchovno-vzdelávací proces... Ak chcú tieto „iné formy“ poskytovať výchovu aj predprimárne vzdelávanie, mali by plniť legislatívne podmienky v oblasti školstva pre predprimárne vzdelávanie.

Apr 23

Martina

 • 23. 04. 2017
 • Martina

Vytváranie detských skupín, komunitných škôl, lesných detských klubov - nesystémový krok bez jasných vymedzení a systémových opatrení.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Ukotvenie nároku neznamená jeho reálnu aplikáciu a popísané riešenie popisuje len kapacitné navýšenie a naznačuje rešpektovanie aj iných foriem. Žiadame zadefinovanie aplikačnej praxe.

Apr 18

Monika

 • 18. 04. 2017
 • Monika

Je potrebné pomenovať štátom garantovanú inštitúciu (odborne garantovanú a finančne zabezpečenú) zabezpečujúcu výchovu a vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov, ktorou by mala zostať materská škola.
V prostredí slovenských škôl je zadefinovaná materská škola s podmienkami a pravidlami zaradenia do siete škôl, kde je obsah výchovy a vzdelávania garantovaný štátom vo forme štátneho vzdelávacieho programu. Je dôležité rodičom, verejnosti prezentovať materskú školu, jej poslanie a nie vytvárať väčší zmätok v neidentifikovaných inštitúciách, ktoré si rodičia pre svoje dieťa môžu vybrať, napr. detské skupiny, firemné škôlky (dnes sú to súkromné materské školy), komunitné škôlky (súčasné materské školy zriadené obcou), lesné škôlky, detské kluby, škôlky na farmách a pod.
V národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania by mali byť jasne pomenované a zadefinované inštitúcie, zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie a inštitúcie, ktoré budú zabezpečovať starostlivosť o deti.

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- z obsahu uvedeného návrhu nie je jasné, prečo by sa mali zriaďovať „iné formy“, napr. detské skupiny, lesné detské kluby..., keď sa začalo s rozširovaním kapacít materských škôl s podporou z fondov EÚ.
- autori neuvádzajú, do akej miery bude zabezpečené predprimárne vzdelávanie v týchto ďalších navrhovaných formách t.j. v detských skupinách, firemných škôlkach, komunitných škôlkach, lesných detských kluboch, škôlkach na farmách a pod.?
Budú v nich pôsobiť kvalifikovaní a vzdelávaní pedagógovia? Či pôjde iba o náhradu kapacít materských škôl a zabezpečenie opatrovania detí počas pracovnej doby rodičov? Bude v nich zabezpečená rovnosť v kvalite a spôsobe výchovy a vzdelávania detí v materských školách a týchto „iných formách“ ? Kto bude garantovať ich kvalitu? Kto im bude výchovno-vzdelávací proces kontrolovať? Aké sú podmienky vzdelania z oblasti pedagogiky a psychológie vzdelávacej osoby, ktorá bude pripravovať deti a garantovať ich bezpečnosť?
- ak v iných formách bude poskytovaná len starostlivosť o deti v predškolskom veku od 3 rokov, potom v takomto ponímaní nie sú formou predprimárneho vzdelávania, ale sú sociálnou službou.
- autorský tím plánuje zriadiť iné formy aj napriek tomu, že sa vo svojom dokumente opiera o:
„...zistenia vládnych i nezávislých monitorov na území Slovenskej republiky... v posledných rokoch čoraz intenzívnejšie akcentujú dôležitosť predškolskej stimulácie detí v materskej škole ako nevyhnutnú podmienku úspešného začatia plnenia povinnej školskej dochádzky.“ Deti, ktoré absolvujú predškolskú prípravu v materskej škole sú vo všeobecnosti lepšie pripravené pre požiadavky základných škôl, ako deti, čo do materskej školy nechodili!
- materské školy majú zákonom o pedagogických zamestnancoch a tiež školským zákonom stanovené kvalifikačné predpoklady, personálne požiadavky na učiteľky a zo zákona sú povinné tvoriť školský vzdelávací program. Na jeho základe plánujú výchovno-vzdelávací proces...
- Ak chcú tieto „iné formy“ poskytovať výchovu aj predprimárne vzdelávanie, mali by plniť legislatívne podmienky v oblasti školstva pre predprimárne vzdelávanie.

Apr 25

Lucia

 • 25. 04. 2017
 • Lucia

1-07.03 Súhlasíme so zabezpečením ukotvenia právneho nároku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od 3 do 6 rokov a garantovania dostupnosti zariadení predprimárneho vzdelávania od 3 rokov pre každé dieťa. V opatreniach sú uvedené v záujme zvyšovania kapacít, rozširovania a skvalitňovania služieb výchovy, vzdelávania aj ďalšie formy napr. detské skupiny, firemné škôlok, komunitné škôlky, lesné detské kluby, škôlky na farmách).
Bude sa v týchto formách realizovať predškolské vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie (2016)? Kto bude v týchto formách predškolské vzdelávanie realizovať, s akými kvalifikačnými predpokladmi? Budú tieto formy predškolského vzdelávania pod gesciou MŠ SR? Alebo prioritou týchto foriem bude služba rodičom v čase ich pobytu v práci t.j. starostlivosť? Budú podliehať tieto zariadenia externej evalvácií? Budú tieto formy spĺňať nejaké nevyhnutné podmienky (materiálno-technické, priestorové, bezpečnostné a pod.)?

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Ukotvenie nároku neznamená jeho reálnu aplikáciu a popísané riešenie popisuje len kapacitné navýšenie a naznačuje rešpektovanie aj iných foriem. Žiadame zadefinovanie aplikačnej praxe.

Apr 11

Pavol

 • 11. 04. 2017
 • Pavol

Toto opatrenie bude vyžadovať do školstva nie 4,5 % HDP, ale minimálne 9 % a to je utópia.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

Doplniť vhodnou formou: ...vrátane vzdelávania dieťaťa, príslušníka národnostnej menšiny, v materinskom jazyku od 3 do 6 rokov.