Skip to content

Kategória 1-07.01 Vytvoriť v spolupráci ministerstva školstva s rezortom zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny komplexný systém zdravotnej, psychologickej a sociálnej depistáže detí od 0 do 6 rokov Všetky podnety

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

v kategórii nie je uvedený bod 1-07.02

V dokumente sú pojmy raná starostlivosť a včasná intervencia vnímané predovšetkým ako služby sociálnej, zdravotnej, opatrovateľskej starostlivosti a uvádzané v spojitosti s jasľami, centrami včasnej intervencie, DSS (1-07.02) alebo deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (bod 1-03.04) . Uvádzané služby sú poskytované v rezorte zdravotníctva a sociálnych vecí . Návrh: Do národného programu (ako dokumentu zaoberajúceho sa primárne výchovou a vzdelávaním ) zakomponovať pojem rané poradenstvo/raná starostlivosť v spojitosti s CŠPP. Práve CŠPP s tímom odborníkov majú v oblasti raného poradenstva svoje nezastupiteľné miesto a zohrávajú dôležitú úlohu pri diagnostike a komplexnej stimulácii detí s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím a ich nástupe do predškolských a školských zariadení. V praxi sa často stáva, že je žiak v prvých ročníkoch ZŠ odoslaný pre ťažkosti v učení do CŠPP , kde sa v rámci diagnostiky zistí, že ťažkosti (niekedy diskrétne a nezachytené ani pediatrom) sa už prejavovali v ranom veku, pred samotným nástupom do školy alebo predškolského zariadenia. Jeho zlyhávanie v škole je tak dôsledkom niečoho, čo malo byť podchytené ešte pred nástupom do školy. V tejto súvislosti navrhujeme tiež v legislatíve zadefinovať pojem dieťa s rizikovým vývinom v ranom veku (identifikovaným na základe lekárskeho skríningu alebo napr. ranej diagnostiky predrečového a rečového správania dieťaťa v poradenskom zariadení) , keďže v dokumente sa tento pojem uvádza, ale v školskej legislatíve absentuje. Sú to deti s rizikom zdravotného postihnutia a/alebo vývinovej poruchy.
V súvislosti s CŠPP nejde o deti rizikové z dôvodu vonkajších vplyvov (nevyhovujúce rodinné prostredie, deti migrantov, týrané, zneužívané deti atď,...), čo patrí skôr do kompetencie CPPPaP v rámci sociálno-patologických javov. Poskytovanie raného poradenstva/starostlivosti v CŠPP je bezplatné a zodpovedá aj požiadavkám článku 23 Dohovoru a právach dieťaťa – „s uznaním zvláštnych potrieb postihnutého dieťaťa sa pomoc, v súlade s odst. 2 tohto článku musí poskytovať podľa možnosti bezplatne, s ohľadom na finančné zdroje rodičov alebo iných osôb, ktoré sa o dieťa starajú“.

Apr 19

Dana

 • 19. 04. 2017
 • Dana

Návrh na vytvorenie zariadení ranej starostlivosti a vzdelávania sa opiera o správu SOCIA, ktorá konštatuje, že v SR neexistuje raná starostlivosť. Opäť upozorňujeme, že východiskové informácie sú mylné. Raná starostlivosť je zadefinovaná v CŠPP od ich vzniku (25 rokov). Legislatívne sú vytvorené možnosti aby bola poskytovaná v rodine formou výjazdu alebo v poradenskom zariadení či už formou návštev alebo dokonca viacdňových pobytov. Tieto informácie môžeme podporiť závermi štatistiky, kedy v roku 2015/16 bolo v rámci CŠPP evidovaných 2109 detí v ranom veku (do 3 rokov) z celkového počtu 84 000 klientov. Počet detí v ranom veku podľa štatistických ukazovateľov stúpa. Prečo nie je vyšší? CŠPP nemôže podľa zákona zaevidovať dieťa ako klienta ak nemá diagnózu. To znamená, že sa nám strácajú rizikové deti a evidujú sa až vo veku pridelenia diagnózy, čo je niekedy až vo veku 4 - 5 rokov.
Druhý problém vytvorenia centier pre deti od 0 do 3 rokov je, že sa stráca kontinuita odbornej starostlivosti, V troch rokov by dieťa malo byť zaradené do iného zariadenia. Aktuálny systém CŠPP umožňuje kontinuálnu starostlivosť o dieťa od 0 do vstupu do školy a v prípade potreby aj ďalej.
Navrhujeme ponechať systém ranej starostlivosti v CŠPP a na základe odbornej SWOT analýzy tento systém vylepšiť. Zabezpečiť spoluprácu medzi rezortmi (o čo je snaha už skoro 20 rokov, žiaľ stále bez výsledku).

Apr 18

Michaela

 • 18. 04. 2017
 • Michaela

Cieľ vytvoriť systém komplexnej depistáže je veľmi vítaný. Pomôže zabezpečiť komplexné monitorovanie kvality ranej starostlivosti a vzdelávania detí v predškolskom veku. Čo však napríklad v súčasnej bežnej v materskej škole chýba, je najmä podpora iných odborníkov, ktorí by mali byť samozrejmou súčasťou odborných tímov v materských školách - napr. školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg., pričom takéto odborné tímy môžu pracovať podľa miestnych potrieb vo viacerých materských školách a podľa potreby poskytovať odborné podporné služby aj rodičom zabezpečujúcim deťom domáce predprimárne vzdelávanie.

Apr 11

Pavol

 • 11. 04. 2017
 • Pavol

Z tohto bodu mám taký dojem, že ideme suplovať starostlivosť rodičov, obzvlášť u Rómov, hoci v mnohých prípadoch to už personál v škôlkach a školách robí. Ale zamyslime sa nad tým: Nebolo by vhodnejšie urobiť represívne opatrenia, aby rómske dievčatá nerodili už v 13 – 14 rokoch, aby otcami neboli maloletí chlapci a aby zo strany ich rodičov sa to považovalo za normálne a v mnohých prípadoch za súčasť ich kultúry. Nehovoriac o príbuzenských vzťahoch medzi rodičmi. V skratke povedané: Deti majú deti a keďže do 25 rokov veku neberú sociálne dávky, tak plodia zaostalé deti.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Tento bod je pre školy mimoriadne kľúčový. Opakovane komunikujeme
potrebu komplexného funkčného medzirezortného systému spolupráce
a zadefinovania kľúčového koordinátora v tomto systéme spolupráce.
Potreba legislatívneho ukotvenia povinností jednotlivých koordinátorov,
ako aj finančného zabezpečenia v systéme zdravotnej, psychologickej
a sociálnej depistáže detí od 0 do 6 rokov.

Apr 26

Katarína

 • 26. 04. 2017
 • Katarína

Som veľmi zvedavá na " multidisciplinárne tímy VIMS PPI, ktoré sa budú podieľať na depistáži a budú sa spolu s ostatnými odborníkmi spolupodieľať na riešení každého individuálneho prípadu." To znie ako science fiction. Ale držím palce!

Apr 21

Milena

 • 21. 04. 2017
 • Milena

Cieľ 1-07. 01

Vytvoriť v spolupráci ministerstva školstva s rezortom zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny komplexný systém zdravotnej, psychologickej a sociálnej depistáže detí od 0 do 6

- Bola už niekde v zahraničí realizovaná navrhovaná transformácia špeciálnych materských škôl na navrhované centrá včasnej intervencie?
- Existuje aspoň pracovná verzia koncepcie zamýšľanej transformácie špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie – postupné kroky, časový horizont, personálne obsadenie, finančná náročnosť...?
- Pred navrhovanou transformáciou špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie sa v praxi uskutoční overovanie zamýšľanej transformácie vo vybraných špeciálnych materských školách s cieľom optimalizovať plánovanú celoštátnu transformáciu?
- Bude môcť byť aj viac odborníkov v triede pre jedno dieťa? Ako to bude garantované?
- Aký bude najvyšší možný počet detí so ZZ v triede?
- Kto a ako konkrétne zabezpečí a bude zodpovedný za metodickú a odbornú podporu pri vzdelávaní detí?
- V akom časovom horizonte bude zabezpečená metodická odborná podpora?
- Ako budú zabezpečené učebné materiály a učebné zdroje pri „špeciálnom podpornom programe“?
- Akým spôsobom sa môžu špeciálne materské školy pretransformovať na centrá včasnej intervencie keď v nich pracujú pedagogickí a nie odborní zamestnanci?

Apr 25

Lucia

 • 25. 04. 2017
 • Lucia

1-07.01 Súhlasíme, aby sa vytvoril komplexný systém zdravotnej, psychologickej a sociálnej depistáže detí od 0 do 6 rokov. Zároveň súhlasíme, aby sa vytvorila sústava zariadení pre deti od 0 do 3 rokov, ktorá bude v prípade požiadavky poskytovať deťom ranú starostlivosť a predškolské vzdelávanie na základe vzájomnej odbornej spolupráce rezortov.
Predškolské vzdelávanie realizovať v súlade s vývinovými osobitosťami a možnosťami od skorého raného veku s prípravou programu predškolského vzdelávania u detí v ranom veku. Pri príprave programu vytvoriť tím odborníkov na problematiku raného predškolského veku s uplatnením najnovších trendov v oblasti raného predškolského vzdelávania. Od roku 1999 sa v MŠ výchova a vzdelávanie realizovala podľa Programu výchovy a vzdelávania detí v MŠ (ďalej PVV v MŠ), ktorý určil obsah vzdelávania detí 2-3 ročných a zároveň určil kvalifikáciu potrebnú na predškolské vzdelávanie detí v ranom veku.
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/program_vychovy_materske_skoly.pdf

Mar 27

Milan

 • 27. 03. 2017
 • Milan

Dovoľte ešte jeden (sprostredkovaný podnet) k školskému stravovaniu:
"Osobne vítam iniciatívu, aby sa v školách zvýšil podiel vegetariánskej a zdravej výživy. Pre nás pravoslávnych je to významný prínos, pretože s našimi viac ako 200 pôstnymi dňami počas roka máme občas problém nájsť niečo vhodné v reštaurácii, či v škole. Ak by sa napríklad v školách zaviedla možnosť výberu medzi "klasickou" a vegetariánskou (ešte lepšie vegánskou, pretože vegetariánska by nám problém nevyriešila) stravou, odbúralo by sa nám veľa problémov. Momentálne to riešime tak, že počas pôstnych dní sa naše deti stravujú doma. S úctou j. Š. Pružinský"
(autor je pravoslávnym kňazom, teológom a pedagógom, docentom na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove)

Apr 24

Andrea

 • 24. 04. 2017
 • Andrea

Do prípravného ročníka majú byť deti prijaté aj napriek tomu, že nedosiahnu školskú zrelosť. Čo s týmito deťmi po absolvovaní prípravného ročníka, ak naďalej nebudú školsky zrelé pre nástup do prvého ročníka? Vhodné je vytvoriť ,, medzistupeň ,, medzi prípravou na ZŠ a prvým ročníkom ZŠ pre nezrelé deti. Kto bude súčasťou terénneho tímu vysielaného k týmto deťom? Ako bude zabezpečené ich dochádzanie do centier, ktoré majú zabezpečiť ich prípravu na zvládnutie požiadavok ZŠ? Vhodným riešením sa javí medziročník medzi prípravným a prvým ročníkom ZŠ pre nezrelé deti, ktorý by bol zriadený na jednej (v prípade potreby aj na dvoch) ZŠ v meste, kde v.-v. proces bude pod vedením špeciálneho pedagóga.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Depistáže boli robené v rámci projektov VUDPAP, europrojektov a kde sú aplikované výsledky? Aj teraz sa robia v rámci projektu MPC „ Škola otvorená všetkým“ – prečo sa nedokončí to, čo sa začne? A mrhá sa tak finančnými prostriedkami.

Apr 30

Zlatica

 • 30. 04. 2017
 • Zlatica

Toto opatrenie plne podporujem, považujem za potrebné vytvoriť komplexný systém zdravotnej, psychologickej a sociálnej depistáže detí od 0 do 6 rokov. Avšak navrhujem legislatívne ukotviť spôsob spolupráce jednotlivých členov pracovnej skupiny, kto bude koordinátorom spolupráce jednotlivých odborníkov pri realizácii depistáže a taktiež spolupráce tejto pracovnej skupiny so zariadeniami poskytujúcimi ranú starostlivosť a vzdelávanie deťom od 0 do 3 rokov a materskými školami. Nie je mi však na základe tohto opatrenia jasná cieľová skupina, na ktorú sa bude tím odborníkov zameriavať. V opatrení sa uvádza, že "ak sa u dieťaťa zistia počas depistáže významné črty deprivácie, multidisciplinárny tím navrhne zaradenie dieťaťa do špeciálneho podporného programu (pozri opatrenie 1-03.04)". Uvedené opatrenie však hovorí len o vytvorení špecifických programov ranej starostlivosti a včasnej intervencie zohľadňujúcich špecifické potreby detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a sociálne vylúčených spoločenstiev.

Apr 28

Miro

 • 28. 04. 2017
 • Miro

Rodinná výchova a školské prostredie by mali byť nastavené tak, aby boli naklonené vzájomnej spolupráci. Hľadanie alternatívnych modelov podpory predškolskej výchovy na úrovni samospráv alebo neformálnych občianskych aktivít musí smerovať aj k podpore takej predškolskej výchovy, ktorá umožní a podporí rodinné hodnoty a opateru detí v súlade s hodnotovým zameraním rodičov. Tento postup je v záujme pozitívneho vývoja mladých rodín, ktoré nebudú vnímať deti ako obmedzenie svojho vlastného života či profesionálneho rozvoja.

Tu je priestor pre uplatnenie predškolskej starostlivosti o deti v zariadeniach či opatrovateľskej službe, ktorá by bola podporovaná transparentnými a ľahko dostupným modelmi kvalifikovanej starostlivosti o deti pre všetky sociálne skupiny obyvateľstva.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

Pod garanciou Ministerstva zdravotníctva SR navrhujem zriaďovať centrá včasnej intervencie predovšetkým ako terénnu službu do rodiny, kde sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím. V centrách budú pôsobiť multidisciplinárne tímy odborníkov. Na poskytovaní služieb centra budú participovať aj ministerstvo školstva a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Doriešiť financovanie týchto centier tak, aby boli pre rodinu bezplatné.

Apr 25

Zuzana

 • 25. 04. 2017
 • Zuzana

- Bola už niekde v zahraničí realizovaná navrhovaná transformácia špeciálnych materských škôl na navrhované centrá včasnej intervencie
- Existuje aspoň pracovná verzia koncepcie zamýšľanej transformácie špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie – postupné kroky, časový horizont, personálne obsadenie, finančná náročnosť...?
- Pred navrhovanou transformáciou špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie sa v praxi uskutoční overovanie zamýšľanej transformácie vo vybraných špeciálnych materských školách s cieľom optimalizovať plánovanú celoštátnu transformáciu?
- Bude môcť byť aj viac odborníkov v triede pre jedno dieťa? Ako to bude garantované?
- Aký bude najvyšší možný počet detí so ZZ v triede?
- Kto a ako konkrétne zabezpečí a bude zodpovedný za metodickú a odbornú podporu pri vzdelávaní detí?
- V akom časovom horizonte bude zabezpečená metodická odborná podpora?
- Ako budú zabezpečené učebné materiály a učebné zdroje pri „špeciálnom podpornom programe“?
- Akým spôsobom sa môžu špeciálne materské školy pretransformovať na centrá včasnej intervencie keď v nich pracujú pedagogickí a nie odborní zamestnanci?

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Navrhujeme zákonom upraviť medzirezortnú spoluprácu v záujme skorej depistáže a starostlivosti o deti vo veku od 0 – 6 rokov (neexistuje právna norma, ktorá zaväzuje pediatrov hlásiť dieťa so ZZ)

Apr 23

Martina

 • 23. 04. 2017
 • Martina

- multidisciplinárne témy VIMS PPI sa budú podieľať na depistáži celostného pohľadu na vývin každého individuálneho prípadu, čo je nereálne - ako a kto zabezpečí realizáciu? Chýba systémové riešenie počnúc vymedzením kompetencií, spôsobu financovania, kvalifikovaného personálu....

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Tento bod je pre školy mimoriadne kľúčový. Opakovane komunikujeme potrebu komplexného funkčného medzirezortného systému spolupráce a zadefinovania kľúčového koordinátora v tomto systéme spolupráce.

Potreba legislatívneho ukotvenia povinností jednotlivých koordinátorov, ako aj finančného zabezpečenia v systéme zdravotnej, psychologickej a sociálnej depistáže detí od 0 do 6 rokov.

Apr 23

Martina

 • 23. 04. 2017
 • Martina

- multidisciplinárne témy VIMS PPI sa budú podieľať na depistáži celostného pohľadu na vývin každého individuálneho prípadu, čo je nereálne - ako a kto zabezpečí realizáciu? Chýba systémové riešenie počnúc vymedzením kompetencií, spôsobu financovania, kvalifikovaného personálu....

Apr 05

Pavol

 • 05. 04. 2017
 • Pavol

Z tohto bodu mám taký dojem, že ideme suplovať starostlivosť rodičov, obzvlášť u Rómov, hoci v mnohých prípadoch to už personál v škôlkach a školách robí. Ale zamyslime sa nad tým: Nebolo by vhodnejšie urobiť represívne opatrenia, aby rómske dievčatá nerodili už v 13 – 14 rokoch, aby otcami neboli maloletí chlapci a aby sa to zo strany ich rodičov považovalo za normálne a v mnohých prípadoch za súčasť ich kultúry. Nehovoriac o príbuzenských vzťahoch medzi rodičmi. V skratke povedané: Deti majú deti a keďže do 25 rokov veku neberú sociálne dávky, tak plodia zaostalé deti.

Apr 21

Judita

 • 21. 04. 2017
 • Judita

Pred navrhovanou transformáciou špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej
intervencie sa v praxi uskutoční overovanie zamýšľanej transformácie vo
vybraných špeciálnych materských školách s cieľom optimalizovať plánovanú
celoštátnu transformáciu?
- Bude môcť byť aj viac odborníkov v triede pre jedno dieťa? Ako to bude
garantované?
- Aký bude najvyšší možný počet detí so ZZ v triede?
- Kto a ako konkrétne zabezpečí a bude zodpovedný za metodickú a odbornú
podporu pri vzdelávaní týchto detí?
Je to nonsens takáto koncepcia. Pre toho kto s deťmi v živote nepracoval......prosím už si niekto vypočujte aj ľudí s praxe....Neodháňajte si kvalitných pedagógov....alebo si niekto myslí, že práca s deťmi v predškolskom veku je jednoduchá? Už sa konečne všetci zobuďme!!!!!!

Apr 21

Zuzana

 • 21. 04. 2017
 • Zuzana

Vytvoriť v spolupráci ministerstva školstva s rezortom zdravotníctva, práce,
sociálnych vecí a rodiny komplexný systém zdravotnej, psychologickej a sociálnej
depistáže detí od 0 do 6
- Bola už niekde v zahraničí realizovaná navrhovaná transformácia špeciálnych
materských škôl na navrhované centrá včasnej intervencie - Existuje aspoň pracovná verzia koncepcie zamýšľanej transformácie špeciálnych
materských škôl na Centrá včasnej intervencie – postupné kroky, časový horizont,
personálne obsadenie, finančná náročnosť...?
- Pred navrhovanou transformáciou špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej
intervencie sa v praxi uskutoční overovanie zamýšľanej transformácie vo
vybraných špeciálnych materských školách s cieľom optimalizovať plánovanú
celoštátnu transformáciu?
- Bude môcť byť aj viac odborníkov v triede pre jedno dieťa? Ako to bude
garantované?
- Aký bude najvyšší možný počet detí so ZZ v triede?
- Kto a ako konkrétne zabezpečí a bude zodpovedný za metodickú a odbornú
podporu pri vzdelávaní detí?
- V akom časovom horizonte bude zabezpečená metodická odborná podpora?
- Ako budú zabezpečené učebné materiály a učebné zdroje pri „špeciálnom
podpornom programe“?
- Akým spôsobom sa môžu špeciálne materské školy pretransformovať na centrá
včasnej intervencie keď v nich pracujú pedagogickí a nie odborní zamestnanci?

Apr 21

Alena

 • 21. 04. 2017
 • Alena

Cieľ 1-07. 01

Vytvoriť v spolupráci ministerstva školstva s rezortom zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny komplexný systém zdravotnej, psychologickej a sociálnej depistáže detí od 0 do 6

- Bola už niekde v zahraničí realizovaná navrhovaná transformácia špeciálnych materských škôl
na navrhované centrá včasnej intervencie?
- Existuje aspoň pracovná verzia koncepcie zamýšľanej transformácie špeciálnych materských
škôl na Centrá včasnej intervencie - postupné kroky, časový horizont, personálne obsadenie,
finančná náročnosť...?
- Pred navrhovanou transformáciou špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie
sa v praxi uskutoční overovanie zamýšľanej transformácie vo vybraných špeciálnych
materských školách s cieľom optimalizovať plánovanú celoštátnu transformáciu?
- Bude môcť byť aj viac odborníkov v triede pre jedno dieťa? Ako to bude garantované?
- Aký bude najvyšší možný počet detí so ZZ v triede?
- Kto a ako konkrétne zabezpečí a bude zodpovedný za metodickú a odbornú podporu pri
vzdelávaní detí?
- V akom časovom horizonte bude zabezpečená metodická odborná podpora?
- Ako budú zabezpečené učebné materiály a učebné zdroje pri „špeciálnom podpornom
programe"?
- Akým spôsobom sa môžu špeciálne materské školy pretransformovať na centrá včasnej
intervencie, keď v nich pracujú pedagogickí a nie odborní zamestnanci?

Apr 20

Eva

 • 20. 04. 2017
 • Eva

Cieľ 1-07. 01
Vytvoriť v spolupráci ministerstva školstva s rezortom zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny komplexný systém zdravotnej, psychologickej a sociálnej depistáže detí od 0 do 6
- Bola už niekde v zahraničí realizovaná navrhovaná transformácia špeciálnych materských škôl na navrhované centrá včasnej intervencie - Existuje aspoň pracovná verzia koncepcie zamýšľanej transformácie špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie – postupné kroky, časový horizont, personálne obsadenie, finančná náročnosť...? - Pred navrhovanou transformáciou špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie sa v praxi uskutoční overovanie zamýšľanej transformácie vo vybraných špeciálnych materských školách s cieľom optimalizovať plánovanú celoštátnu transformáciu? - Bude môcť byť aj viac odborníkov v triede pre jedno dieťa? Ako to bude garantované? - Aký bude najvyšší možný počet detí so ZZ v triede? - Kto a ako konkrétne zabezpečí a bude zodpovedný za metodickú a odbornú podporu pri vzdelávaní detí? - V akom časovom horizonte bude zabezpečená metodická odborná podpora?
- Ako budú zabezpečené učebné materiály a učebné zdroje pri „špeciálnom podpornom programe“? - Akým spôsobom sa môžu špeciálne materské školy pretransformovať na centrá včasnej intervencie keď v nich pracujú pedagogickí a nie odborní zamestnanci?

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Tento bod je pre školy mimoriadne kľúčový. Opakovane komunikujeme potrebu komplexného funkčného medzirezortného systému spolupráce a zadefinovania kľúčového koordinátora v tomto systéme spolupráce.

Potreba legislatívneho ukotvenia povinností jednotlivých koordinátorov, ako aj finančného zabezpečenia v systéme zdravotnej, psychologickej a sociálnej depistáže detí od 0 do 6 rokov.

Apr 19

Natália

 • 19. 04. 2017
 • Natália

Cieľ 1-07. 01
Vytvoriť v spolupráci ministerstva školstva s rezortom zdravotníctva, práce,
sociálnych vecí a rodiny komplexný systém zdravotnej, psychologickej a sociálnej
depistáže detí od 0 do 6
- Bola už niekde v zahraničí realizovaná navrhovaná transformácia špeciálnych
materských škôl na navrhované centrá včasnej intervencie - Existuje aspoň pracovná verzia koncepcie zamýšľanej transformácie špeciálnych
materských škôl na Centrá včasnej intervencie – postupné kroky, časový horizont,
personálne obsadenie, finančná náročnosť...?
- Pred navrhovanou transformáciou špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej
intervencie sa v praxi uskutoční overovanie zamýšľanej transformácie vo
vybraných špeciálnych materských školách s cieľom optimalizovať plánovanú
celoštátnu transformáciu?
- Bude môcť byť aj viac odborníkov v triede pre jedno dieťa? Ako to bude
garantované?
- Aký bude najvyšší možný počet detí so ZZ v triede?
- Kto a ako konkrétne zabezpečí a bude zodpovedný za metodickú a odbornú
podporu pri vzdelávaní detí?
- V akom časovom horizonte bude zabezpečená metodická odborná podpora?
- Ako budú zabezpečené učebné materiály a učebné zdroje pri „špeciálnom
podpornom programe“?
- Akým spôsobom sa môžu špeciálne materské školy pretransformovať na centrá
včasnej intervencie keď v nich pracujú pedagogickí a nie odborní zamestnanci?

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Tento bod je pre školy mimoriadne kľúčový. Opakovane komunikujeme potrebu komplexného funkčného medzirezortného systému spolupráce a zadefinovania kľúčového koordinátora v tomto systéme spolupráce.

Potreba legislatívneho ukotvenia povinností jednotlivých koordinátorov, ako aj finančného zabezpečenia v systéme zdravotnej, psychologickej a sociálnej depistáže detí od 0 do 6 rokov.

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

V materských školách sa aj v súčasnosti realizuje systematická depistáž detí a následne je realizovaný individuálny prístup. Pedagóg postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho plánu (pre konkrétne dieťa) vypracovaného v spolupráci s psychológom, prípadne s logopédom či s detským pediatrom. Problémom je skôr nedostatočná podpora, spolupráca a ochota rešpektovať odporúčania odborníkov (učiteľov, poradenských zariadení) zákonnými zástupcami detí (rodičmi).

Apr 09

Jana

 • 09. 04. 2017
 • Jana

Zaviesť jednotný systém posudzovania pre deti so znevýhodnením: deti ZTP, SZP, deti intelektovo nadané...
Kompexná posudková činnosť aby spadala pod štátne alebo súkromné centrá včasnej intervencie. Komplexná znamená časovo zmapovať odkázanosť dieťaťa z. 448/2008 príloha č. 3 - stupne odkázanosti, započítavať aj čas v škol. zariadeniach. aby sa nestalo, že dieťa, ktoré vydrží v ZS, aj v klube je odkázané na opatrovanie, ale osobnú asisteciu. Dať možnosť podlielať sa aj rodičovi v starostlivosti dieťaťa aj pri st. odkázanosti 1-4. Možnosť poberania príspevku na osobnú asistenciu aj pre dieťa 6-18r, lebo skola logicky vedie k samostatnosti a povolaniu a nik dieta v skole neopatruje!!! Posuková činnosť aby sa odvíjala od skutočného pobytu dieťaťa v škol. zariadení, v súčasnej legislatíve chýba pojem škol. klub, centrum voľného času, ZUŠ, je tam len základná škola. Pritom už legislatíva pozná pojem asistent učiteľa a asistent vychovávateľa. Komlexný systém posudzovania má byť ZARUČENE sociálny, tj. aby sa nestalo, že dieťa nemôže byť riadny čas v škôlke, aj keď ho má v špec. triede a matke nepriznali ani jednu kompenzáciu, ani nemá rodič. príspevkok na postihnuté dieťa, lebo sa jej do 3 rokov narodilo ďalšie dieťa.
Komplexný posudok má obsahovať informácie pre školu, štát aj rodinu.
Sociálna posudková činnosť má byť vykonávaná výlučne centrami včasnej intervencie, posudkový lekár má byť pravidelne preškolovaný, aktívne zapojený do stáží, preukázať aktivitu v práci so ZTP dostatočnou praxou, alebo osobnými skúsenosťami. Vyvodzovať osobnú zodpovednosť pri opakovanom nerešpektovaní a nesprávnom posúdení zdravotného stavu, pri neetickom jednaní so ZTP deťmi.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

V materských školách sa aj v súčasnosti realizuje systematická depistáž detí a následne je realizovaný individuálny prístup. Pedagóg postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho plánu (pre konkrétne dieťa) vypracovaného v spolupráci s psychológom, prípadne s logopédom či s detským pediatrom. Problémom je skôr nedostatočná podpora, spolupráca a ochota rešpektovať odporúčania odborníkov (učiteľov, poradenských zariadení) zákonnými zástupcami detí (rodičmi).