Skip to content

Kategória 1-07.00 Predškolské vzdelávanie a výchova Všetky podnety

Mar 21

Daniela

 • 21. 03. 2017
 • Daniela

Je potrebné :
- zachovať úroveň materských škôl
- sú pre nás likvidačné detské centrá, kútiky, rôzne súkromné zariadenia... kde nie je garantovaná žiadna odbornosť, hygiena, zdravá výživa.
- taktiež sú pre nás likvidačné 0-té ročníky v ZŠ. Ponechať dieťa v hravom, detskom prostredí materskej školy, kde získa školskú zrelosť.
- áno, povinné zaškolenie od 5 alebo od 4 rokov, ale priamo v materských školách
- financovanie nie z podielových daní miest a obcí ako teraz - originálne kompetencie, ale priamo ako prenesené kompetencie, rovnako ako to je v ZŠ
- motivovať výkon učiteľa nielen morálne ale hlavne finančne
- vyzdvihnúť postavenie učiteľa a hlavne vo vzťahu rodič-učiteľ, verejnosť-učiteľ
- zrušiť dotácie štátu súkromným a cirkevným školám. Štát nech podporuje rozvoj štátnych škôl.

Apr 24

Erika

 • 24. 04. 2017
 • Erika

Cieľ 1-07
Riziko cieľa 1-07 :
- zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom veku skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...)
- v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD

Návrhy :

- Povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do PŠD.
- Zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1. septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD).

Cieľ 1-07.03

Návrhy :

navrhované MŠ by mali mať také isté obsahové, priestorové a personálne podmienky ako existujúce MŠ,
mali by byť zaradené v sieti materských škôl,
mala by sa na ne vzťahovať kontrola štátu,

Apr 19

Xénia

 • 19. 04. 2017
 • Xénia

Som učiteľkou MŠ 36 rokov, môj plat sa však zastavil po 32 rokoch praxe a spolu s kolegyňami v mojom veku sme ukrátené o platové postupy, ktoré za odpracované roky, kvalifikáciu, odbornosť by nám asi mali patriť.
Ďalším problémom, ktorý považujem za nedoriešený je množstvo "súkromných" stredných pedagogických škôl, ktoré "vypúšťajú" veľmi zlé odborne pripravené učiteľky po štyroch rokoch štúdia, nehovoriac o dvojročných nadstavbových štúdiách. Učiteľky, ktoré si urobia len dvojročné nadstavbové štúdium, by mali robiť len asistentky pri väčšom počte detí v triedach... nie sú schopné odviesť odbornú kvalifikovanú prácu, za ktorú nesie zodpovednosť hlavne riaditeľka. Z vlastnej skúsenosti viem, že do týchto súkromných škôl sa nerobí výber, berú sa dievčatá s poruchami reči, dievčatá oslobodené od telesnej výchovy, ženy, s rôznymi učňovskými a strednými školami, ktoré sa nemajú kde zamestnať..... je to zlé... Ak chceme udržať úroveň predškolského vzdelávania, je potrebné urobiť zmeny aj v tomto smere.

Apr 23

Monika

 • 23. 04. 2017
 • Monika

1-07.01 - Podľa mňa funkčnosť multidisciplinárnych tímov VIMS PPI, ktoré sa budú podieľať na depistáži a spolupodieľať sa na riešení každého individuálneho prípadu dieťaťa je dosť nereálna. Veď v súčasnosti vidíme, aký je problém napr. s asistentmi v materských školách / z finančných dôvodov / ale aj v systematickej spolupráci so psychológmi. Ďalším dôvodom nesúhlasu je príprava a podielanie sa na depistáži – čo spôsobí opäť ďalšie testy a vyhodnocovania podľa odborníkov. Myslíme si, že cudzí, nezaineresovaný človek by s deťmi, ktoré nepozná testy robiť nemal.
1-07.02 – Vznik jaslí, centier, nemusí to byť zlé, ale aj tak si myslím, že rodičia sa majú o svoje deti starať doma, hrať sa s nimi, venovať sa im. Čo sa týka terénnej formy – poskytovania opatrovateľských a poradenských služieb v rodine – podľa mňa na SVK nezrealizovateľné. Z čoho by tých ľudí platil štát?!
1-07.03 – Chcete skvalitňovať služby výchovy a vzdelávania v materských školách tak že založíte lesné a firemné škôlky, kluby, herne..... veď firemnú škôlku nech si založí súkromná firma, keď chce a lesnú lesy....neverím, že by to niekedy naozaj reálne fungovalo.
1-07.04 - Povinná školská dochádzka nech je od 5 rokov, ale nech sa deje v materských školách, lebo sú dlhodobo na to pripravené, hlavne materiálne , ale aj odborne. Ak by mali ísť predškoláci do prvého( nultého ročníka) v ZŠ deťom nepomôžete!!! Ak totiž dieťa bude slabšie, bude mať odklad do školy, to bude chodiť do ZŠ dva roky, a ešte nebude prvák? Prečo si myslíte, že učiteľky v MŠ nevedia pripraviť dieťa do 1. ročníka? Máte na to dôkaz, Veď doteraz analýzy hovorili len o tom, že deti sú dobre pripravené na vstup do ZŠ.Prepáčte, podľa môjho názoru je toto politická hra. Materské školy, vždy vo výchove deti a aj vo vzdelávaní hrali prvé husle. Nechajte to tak a tak bude dobre ako to je. Sme fundované učiteľky a vieme ako deti pripraviť na školu. Nechajte sa deti hrať, smiať, učiť sa to čo potrebujú a nechajte ich žiť a tvoriť.

Apr 25

Vlasta

 • 25. 04. 2017
 • Vlasta

Nesúhlasné stanovisko so zavedením povinného vzdelávania od 5 rokov!
Uvádzaný dôvod na posunutie vekovej hranice vstupu do povinného vzdelávania od 5 rokov, ktorým je nastupujúci všeobecný trend podpory „skorého začiatku“ vo vzdelávaní je absurdný a nezmyselný. Autori prehliadli (zámerne?) že na Slovensku je potrebné skvalitňovať a nie tendenčne, určite nie v prospech dieťaťa rozbíjať fungujúci systém predprimárneho vzdelávania tzv. návrhom na „ skvalitňovanie služieb výchovy, vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku nielen na pôde materských škôl, ale aj prostredníctvom iných foriem, napr. detských skupín?, firemných škôlok?, komunitných škôlok? a pod.“ Skrytou víziou návrhu je úplne spoplatnenie takýchto služieb rodičom za starostlivosť o ich detičky do 5 rokov?!
V predprimárnom vzdelávaní na Slovensku všeobecný trend podpory „skorého začiatku“ je uplatňovaný už niekoľko desaťročí tým že v materskej škole sa uplatňuje výchova a vzdelávanie detí od troch do šiestich rokov a nie až od 5 rokov veku dieťaťa, ako je to v návrhu! Inštitucionálne predprimárne vzdelávanie (viac 180 rokov trvajúca existencia predškolských zariadení, neskôr materských škôl) rešpektuje v plnom rozsahu vývinové obdobie (podľa medzinárodných definícií vývinovej psychológie obdobie predškolského veku trvá od 3 do 6-tich, príp. do 7-mich rokov veku dieťaťa). Predprimárne vzdelávanie je realizované v MŠ na základe moderných vedeckých poznatkov, overených skúseností v záujme naplnenia Deklarácie práv dieťaťa. Práve u detí navštevujúcich pravidelne a dlhodobo ( 3-4 roky) predprimárne vzdelávanie v MŠ, sa dosahuje výrazný výchovno-vzdelávací efekt nie iba v príprave na školu ale aj pre ďalší život. Ide o fungujúci systém vzdelávania v MŠ pod odborným vedením v prospech osobnostného rozvoja detí a pre ich šťastne prežité detstvo.
Preto navrhujem znenie: Štát garantuje kvalitné predprimárne vzdelávanie dieťaťa od troch do šiestich rokov v materskej škole pre každé dieťa, lebo právo na kvalitné predprimárne vzdelávanie v materskej škole má každé dieťa bez rozdielu. Povinné predprimárne vzdelávanie je v materskej škole od 5 rokov veku dieťaťa.

Apr 20

Helena

 • 20. 04. 2017
 • Helena

Podľa nášho názoru by sa inštitucionálne predprimárne vzdelávanie nemalo vnímať len ako služba ranej starostlivosti, ktorá sa prirovnáva k sociálnej, zdravotnej a opatrovateľskej starostlivosti. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania by sa mal sústreďovať na výchovu a vzdelávanie a nie na služby.
Myslíme si, že predprimárne vzdelávanie by malo dieťa ukončiť vo veku 6 rokov v materskej škole, nakoľko až v tomto veku dieťa najskôr dosiahne školskú spôsobilosť po stránke kognitívnej, somatickej, pracovnej, emocionálnej a sociálnej. naše skúsenosti nám dokonca ukazujú, že niektoré deti potrebujú aj dlhší čas ako je vek 6 rokov, aby zvládli požiadavky, ktoré sú kladené na dieťa pri vstupe do základnej školy. Aj zo zdravotného hľadiska sa nám javí, že veľa detí má v tomto veku a v tejto dobe oslabenú imunitu a preto by nebolo vhodné, aby tieto deti vo veku 5 rokov boli začlenené v základnej škole. Bolo by vhodné aby problematika školskej spôsobilosti bola konzultovaná zo psychológmi, pediatrami a inými odborníkmi napríklad aj z oblasti neurológie.
K povinnému vzdelávaniu dieťaťa vo veku 5 rokov v základných školách nie sú akceptované práva dieťaťa na hru a na oddych. Materská škola ich zabezpečuje počas celodenného pobytu, sú v nej vytvorené špecifické podmienky (požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim denných činností, stravovanie a pitný režim......) optimálnejšie, než v základnej škole. V základných školách nie sú reálne podmienky pre zriadenie prípravných tried bez ďalších investícií a zmien.
Prípravné ročníky, tak ako sa to píše v návrhu reformy, by sme odporúčali otvoriť v základných školách len pre deti, ktoré k 31. augustu už dovŕšili vek 6 rokov, ale na základe vyšetrenia a posúdenia školskej spôsobilosti v CPPPaP im odborní zamestnanci odporúčajú odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.
Podporujeme uzákonenie povinného predprimárneho vzdelávania od 5 rokov ale nie v základnej škole ale v materskej škole.
V materských školách je vysoká odborná spôsobilosť učiteľov pre predprimárne vzdelávanie, ktorí kvalitne zabezpečujú výchovu a vzdelávanie v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným v roku 2016.

Mar 26

Mária

 • 26. 03. 2017
 • Mária

Subjekty ZŠ s MŠ sú veľmi nevhodné vo vzťahu k materským školám. Učitelia materských škôl sú odsúvaní na vedľajšiu koľaj. Rozhoduje sa o nich bez nich. Materská škola tak, ako iný druh školy v školskej sústave by mala byť riadené vlastným riaditeľom tak ako to bolo v minulosti.

Apr 12

Katarína

 • 12. 04. 2017
 • Katarína

Vyjadrujem nesúhlasím so zadefinovaním predškolského vzdelávania a výchovy v podobe, ako je navrhnuté v tomto dokumente, pretože predstavuje len zúžený pohľad autorského kolektívu (bez ich znalosti reálnej praxe predprimárneho vzdelávania v materských školách na Slovensku) ako akejsi starostlivosti o deti. Autori akoby nepostrehli, že pre rannú starostlivosť o deti vo veku od 0-3 rokov bol prijatý nový zákon, ako ani to, že problematika rannej starostlivosti patrí pod gesciu MPSVaR SR. Autori tak isto definujú aj výchovu a vzdelávanie detí od 3-6 rokov len ako starostlivosť.
Nesúhlasím s tým, že výchova a vzdelávanie detí od 3-6 rokov sa má realizovať prostredníctvom akýchsi detských skupín, komunitných škôlok, detských lesných klubov a pod. pričom vôbec nie je zadefinované, či budú tieto „škôlky“ súčasťou sústavy škôl a či budú zaradené v sieti so všetkými právami a povinnosťami, týkajúcich sa kvalifikačných požiadaviek „domácich učiteľov“, priestorových podmienok, materiálno technických podmienok, či budú musieť dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách?
Ak to budú len také detské skupiny, ako sa navrhuje v návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Kataríny MACHÁČKOVEJ, Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (NR SR tlač 0456 - http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=456) a ich činnosť bude upravovať zákon Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (NR SR tlač 0474 - http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=474) tak to je začiatok konca kvalitného predprimárneho vzdelávania doposiaľ poskytovaného v materských školách.
Nesúhlasím s názorom, že v materských školách chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. Z tohto konštatovania usudzujem, že autori vôbec nepoznajú spôsob, ako sa realizuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ, že materské školy na začiatku školského roka vykonávajú rôzne depistáže v spolupráci s CPPPaP a CŠPP. Pedagogickú diagnostiku v rámci formatívneho hodnotenia vykonáva každá učiteľka na triede a na základe zistení následne výchovno-vzdelávací proces indidvidualizuje podľa potrieb každého dieťaťa. Dovoľujem si tvrdiť, že indidvidualizácia vzdelávacieho procesu v MŠ je v porovnaní s inými druhmi škôl na najvyššej úrovni.
Nesúhlasím s tým, aby sa predprimárne vzdelávanie okrem materských škôl realizovalo aj v základných školách: aký zmysel má overovať niečo, čo vôbec nie je potrebné zavádzať? Predprimárne vzdelávanie má byť len doménou materských škôl a aj niektorí rodičia naozaj budú mať záujem, tak nech ho realizujú doma, ale za jasných personálnych aj obsahových podmienok, aby bolo rovnocenné s predprimárnym vzdelávaním poskytovaným v materských školách ako najideálnejších inštitúciách.
Nemôžem sa zbaviť pocitu, že tak, ako kedysi niekto úmyselne zničil vybudovanú sieť detských jasieľ, tak teraz niekomu veľmi záleží na rozbití siete materských škôl a ich presunu do sféry sociálnych služieb.
Ak sa nezobudíme a nebudeme vidieť skutočný zámer v oblasti materských škôl, ktorý obsahuje tento dokument, tak po pár rokoch budeme „objavovať teplú vodu“ a budeme sa snažiť túto sieť budovať nanovo, ako to teraz vidíme v prípade detských jasieľ.
Prečo sa návrh radšej nevenuje zmene spôsobu financovania materských škôl?

Mar 18

Vlasta

 • 18. 03. 2017
 • Vlasta

Mám dlhoročnú prax v MŠ, a konštatujem, že tak plytký a nedostatočný ŠVP pre materské školy tu ešte nebol. Bez Programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách sa pri plánovaní výchovno- vzdelávacej činnosti nezaobídem! Myslím si, že by sa mal zrevidovať tento osvedčený dokument a ponechať ho vo forme ,akej bol, pretože učiteľka v mladšej vekovej skupine ako predškolskej sa bez neho neobíde. ( a neviem si predstaviť ,ako podľa nového ŠVP plánujú začínajúce učiteľky, podľa mňa sú bez šance.)
Zrevidujte Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách!

Apr 26

Valéria

 • 26. 04. 2017
 • Valéria

Pri definovaní súčasného stavu a problémov v predškolskom vzdelávaní sa uvádza, že: "V materských školách chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa". Toto tvrdenie je zavádzajúce, nakoľko v materských školách sa vedie pedagogická diagnostika každého dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu a práve na základe tejto diagnostiky učiteľka materskej školy individualizuje vzdelávací proces konkrétneho dieťaťa, prispôsobuje jeho individuálnemu rozvoju tak, aby dosahovalo neustály pokrok a dosiahlo na konci predprimárneho vzdelávania školskú spôsobilosť. Práve tento individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa v kolektíve detí vedený a zaznamenávaný učiteľkou je možný v materskej škole.

Apr 26

Vlasta

 • 26. 04. 2017
 • Vlasta

Nesúhlasné stanovisko so zavedením povinného vzdelávania od 5 rokov!
Uvádzaný dôvod na posunutie vekovej hranice vstupu do povinného vzdelávania od 5 rokov, ktorým je nastupujúci všeobecný trend podpory „skorého začiatku“ vo vzdelávaní je absurdný a nezmyselný. Autori prehliadli (zámerne?) že na Slovensku je potrebné skvalitňovať a nie tendenčne, určite nie v prospech dieťaťa rozbíjať fungujúci systém predprimárneho vzdelávania tzv. návrhom na „ skvalitňovanie služieb výchovy, vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku nielen na pôde materských škôl, ale aj prostredníctvom iných foriem, napr. detských skupín?, firemných škôlok?, komunitných škôlok? a pod.“ Skrytou víziou návrhu je úplne spoplatnenie takýchto služieb rodičom za starostlivosť o ich detičky do 5 rokov?!
V predprimárnom vzdelávaní na Slovensku všeobecný trend podpory „skorého začiatku“ je uplatňovaný už niekoľko desaťročí tým že v materskej škole sa uplatňuje výchova a vzdelávanie detí od troch do šiestich rokov a nie až od 5 rokov veku dieťaťa, ako je to v návrhu! Inštitucionálne predprimárne vzdelávanie (viac 180 rokov trvajúca existencia predškolských zariadení, neskôr materských škôl) rešpektuje v plnom rozsahu vývinové obdobie (podľa medzinárodných definícií vývinovej psychológie obdobie predškolského veku trvá od 3 do 6-tich, príp. do 7-mich rokov veku dieťaťa). Predprimárne vzdelávanie je realizované v MŠ na základe moderných vedeckých poznatkov, overených skúseností v záujme naplnenia Deklarácie práv dieťaťa. Práve u detí navštevujúcich pravidelne a dlhodobo ( 3-4 roky) predprimárne vzdelávanie v MŠ, sa dosahuje výrazný výchovno-vzdelávací efekt nie iba v príprave na školu ale aj pre ďalší život. Ide o fungujúci systém vzdelávania v MŠ pod odborným vedením v prospech osobnostného rozvoja detí a pre ich šťastne prežité detstvo.
Preto navrhujem znenie: Štát garantuje kvalitné predprimárne vzdelávanie dieťaťa od troch do šiestich rokov v materskej škole pre každé dieťa, lebo právo na kvalitné predprimárne vzdelávanie v materskej škole má každé dieťa bez rozdielu. Povinné predprimárne vzdelávanie je v materskej škole od 5 rokov veku dieťaťa.

Mar 29

Ludmila

 • 29. 03. 2017
 • Ludmila

Pre predškolský vek sú charakteristické určité špecifiká, týkajúce sa vývinu telesného, kognitívneho a predovšetkým sociálneho. Takmer žiadne 5 ročné dieťa nie je pripravené zvládnuť dynamiku ZŠ, najmä v zmysle adaptácie na nové školské prostredie a požiadavky s ním spojené bez prípravy v MŠ .
Ak chceme začleniť 5 ročné deti do prostredia v ZŠ , muselo by dôjsť k mnohým úpravám a zmenám, aby tento proces nebol pre deti škodlivý. Priniesol by zvýšené finančné náklady na rekonštrukcie a vybavenie tried, na vzdelávanie učiteľov atď. Prečo duplicitne vytvárať prostredie, ktoré už existuje?
Riešenie nedostatku kapacít MŠ presunutím predškolákov do prípravných ročníkov v ZŠ a uvoľnením miest v MŠ pre 2 ročné deti považujem za krátkozraké a ploché riešenie! Navrhujem investovať finančné prostriedky na vybudovanie jaslí a nie do prípravných ročníkov v ZŠ.
MŠ sú špecializované inštitúcie, ktoré poskytujú kvalitné predprimárne vzdelávanie v prirodzenom a bezpečnom prostredí, s dostatočným materiálno – technickým vybavením, rešpektujúcim trend doby a vekové osobitosti detí.
Výchova a vzdelávanie sa v MŠ realizuje prostredníctvom hry a činností, zohľadňujúc vekové špecifiká predškolského veku, osobitosti individuálneho vývinu, rešpektujúc zásady psychohygieny ( režim dňa – dĺžka a striedanie činností, dostatok a pravidelnosť pohybových aktivít, odpočinku..).
Predškolská výchova na Slovensku má dlhoročnú tradíciu. Vyvíjala sa postupne a bola zaraďovaná medzi tie najkvalitnejšie na svete.
Nezabúdajme, že MŠ plní aj funkciu sociálnu (dĺžka prevádzky v ZŠ, prevádzka počas častých školských prázdnin).
Učiteľky MŠ sú vysokokvalifikované, multifunkčné odborníčky,pružné a neustále si dopĺňajúce svoje vzdelanie.
V neposlednom rade treba bezpodmienečne vrátiť MŠ pod štátnu správu a nie samosprávu obce, kde starosta vôbec nerozumie problematike školstva a dehonestuje prácu učiteliek a vôbec zamestnancov školstva, nehovoriac už o tom ak nie sú jeho priaznivci...

Apr 25

Henrieta

 • 25. 04. 2017
 • Henrieta

Návrh o povinnom vzdelávaní dieťaťa od 5. roku dieťaťa je veľkým prínosom pre našu spoločnosť . Každá spoločnosť si vytvára takú školu, akú sama pre svoj rozvoj potrebuje. Škola je pritom zrkadlom spoločnosti. Slovensko výborne vytvorenú sieť materských škôl, ktorých potenciál stačí len využiť. Sú vytvorené priestorové , materiálne, technické aj personálne zabezpečenie. Pre nás je krok späť ak by predškolské triedy boli experimentálne zriadené v základnej škole. Je to obdoba tzv. nultých ročníkov, ktoré sa neuchytili a ich prínos alebo nejaké nahradenie materských škôl sa nepreukázalo. Dieťa má vstupovať do základnej školy ako žiak a nie ako nejaký prípravkár alebo nulťák. Tieto deti by boli ukrátené o to čo sme prežívali všetci ako sme dostali školskú tašku a prvý krát sme vstúpili do základnej školy ako žiaci, ktorí sa naučia čítať a písať. Nie je potrebné aby sa plytvalo peniazmi na nejaké monitorovanie a experimentovanie s deťmi v základných školách, bolo by to niečo iné ak by sme nemali vytvorenú sieť materských škôl, ktoré si svoju funkciu pripravenosti na vstup do ZŠ plnia. Jedinú vec na ktorú už dlho naše školstvo čaká je tá, aby všetky deti a to povinne absolvovali predškolskú prípravu pred vstupom do ZŠ.Prečo niekto potrebuje dokazovať a experimentovať na deťoch či majú v 5 rokoch vstúpiť do školy a pripravovať sa tam na vstup do školy.
Tieto veci chápali už ľudia v 19 storočí keď už v roku 1868 bol zákon o materských školách, ktorý navrhoval , aby deti začali chodiť do materskej školy od 2. – 6. roku
V roku 1891 bolo prvé zákonné ustanovenie o materských školách na našom území, podľa ktorého boli rodičia povinní posielať deti od 3 -6 rokov do materskej školy, ak nebola záruka, že sa o ne dostatočne postarajú.

Apr 07

Alexandra

 • 07. 04. 2017
 • Alexandra

Nesúhlasím s tým, aby predškolské vzdelávanie bolo zadefinované v podobe, ako je navrhnuté v tomto dokumente, pretože chýba reálny pohľad na prax predprimárneho vzdelávania v materských školách. Nesúhlasím s tým, aby bola výchova a vzdelávanie detí od 3-6 rokov charakterizovaná ako starostlivosť.
Nesúhlasím s tým, aby sa výchova a vzdelávanie detí vo veku od 3-6 rokov realizovalo prostredníctvom komunitných škôlok, lesných klubov a pod., pretože nie je jasne nastavený ich cieľ, práva a povinnosti, ako aj kvalifikačné predpoklady učiteliek a ani to, či budú musieť dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie.
Nesúhlasím s názorom, že v materských školách chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. Z daného vyplýva, že autori zrejme vôbec nesledovali a nepoznajú aktuálnu situáciu v materských školách, nevedia, že sa spolupracuje pravidelne a priebežne s logopédom, psychológom, aj so špeciálnym pedagógom, učiteľky si vedú pozorovacie hárky, portfóliá prác detí a pod. Individualizácia detí je v materskej škole na veľmi vysokej úrovni.
Zásadne nesúhlasím s tým, aby sa predprimárne vzdelávanie realizovalo aj v základných školách, materské školy majú svoje opodstatnenie a tradíciu, ktorá vychádza z rokov praxe, kde sa ukázalo a ukazuje, aké prepotrebné je, aby dieťa navštevovalo materskú školu ešte pred vstupom do základnej školy. Materská škola je tým najideálnejším priestorom - nielen po materiálnej, ale hlavne po personálnej stránke, čo je prirodzeným medzistupňom medzi rodinou a vstupom do zš.

Apr 21

Zuzana

 • 21. 04. 2017
 • Zuzana

zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom
veku skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený
vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...) - v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD
Návrhy : - Povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do
PŠD. - Zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1.
septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD). - Povinnú školskú dochádzku stanoviť na 12 rokov, s možnosťou získania dokladu
o ukončení vzdelania do 18. roku veku

Apr 21

Alena

 • 21. 04. 2017
 • Alena

Cieľ 1-07 Predškolské vzdelávanie a výchova

Predškolské vzdelávanie je garantované pre deti od 3 rokov a je povinné pre deti od 5 rokov. Nadväzuje na rozvinuté rané vzdelávanie a starostlivosť a na komplexný systém služieb ranej starostlivosti a včasnej intervencie pre deti od 0 do 3 rokov

Návrhy:
- navrhované MŠ by mali mať také isté obsahové, priestorové a personálne podmienky ako
existujúce MŠ,
- mali by byť zaradené v sieti materských škôl,
- mala by sa na ne vzťahovať kontrola štátu.

Apr 18

Mária

 • 18. 04. 2017
 • Mária

1-07.04- povinné vzdelávanie v 5.roku veku dieťaťa ponechať v Materskej škole, ktorej ŠVP je kompatibilný s požiadavkami ZŠ
- netreba nič experimentálne overovať, MŠ sú kompetentné ( viď. ŠŠI)
- hovoríte o povinnom prípravnom vzdelávaní a dávate možnosť tzv. domáceho vzdelávania ( ??????)

2-06.01 - zrušenie kreditových príplatkov považujem ako učiteľka MŠ za krok späť v odmeňovaní., Materské školy nemajú u svojich zriaďovateľov žiadnu garanciu zvyšovania platov a odobratie kreditových príplatkov im tieto financie ešte ušetrí a učiteľky budú v pozícii prosebníkov...

2-07.01- zmena atestácií na i. a II.kvalifikačnú skúšku tu bola do roku c.c.2007(???)

2-02.02- zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov je strategické, a čo s učiteľmi s 33 a viacročnou praxou? (konkrétne)

Za všetky učiteľky MŠ : prosíme o zmenu systému financovania regionálneho školstva t.j. finančné prostriedky určené pre tzv. originálne kompetencie ( MŠ), zasielať prostredníctvom " prenesených kompetencií, nie originálnych", prípadne mzdy zamestnancov financovať priamo z MŠ SR a prevádzku budov prostredníctvom zriaďovateľa !!!!!!!

Apr 26

Andrea

 • 26. 04. 2017
 • Andrea

- Ak sa ide zavádzať do oblasti predprimárneho vzdelávania aj pojem "starostlivosť", ktorý školský zákon neuvádza (starostlivosť je totiž, vzhľadom na špecifiká predškolského veku, ponímaná ako prirodzená súčasť výchovy a vzdelávania v materskej škole), zaveďme aj povinnosť asistentov do všetkých tried MŠ, ktorí budú práve so starostlivosťou vypomáhať, aby sa učiteľka mohla venovať výlučne vzdelávaniu a výchove detí, nemusela od nich odbiehať keď je potrebné očistiť, prezliecť dieťa po "nehode" a pod. a deti tak nemuseli samy, častokrát v inej miestnosti, na ňu čakať. Okrem narúšania výchovno-vzdelávacej činnosti hrozí riziko úrazov.
- Dokument uvádza okrem dostupnosti dôraz aj na kvalitu. V materských školách v súčasnosti legislatíva umožňuje na pozícii učiteľ pôsobiť nekvalifikovaným osobám (t. j. dva roky od prijatia na pozíciu učiteľ postačuje akákoľvek maturita, do dvoch rokov je potrebné začať štúdium v odbore a do 4 rokov ho ukončiť). Toto je z hľadiska kvality neprijateľné a je potrebné túto možnosť urgentne z legislatívy vypustiť. Predškolský vek je veľmi senzitívne obdobie, učiteľ musí disponovať určitými poznatkami z oblasti pedagogiky, psychológie, ako aj metodík vzdelávacích oblastí. Zároveň, požiadavky praxe kladú na učiteľa značné nároky (podieľať sa na tvorbe ŠkVP, plánovať výchovno-vzdelávaciu činnosť na základe poznania aktuálnej úrovne detí a smerovania k najbližšej úrovni a mnohé iné).
Pre dôraz na kvalitu sa nemožno na horizont 10 rokov uspokojiť ani so súčasne postačujúcou kvalifikáciou stredoškolského vzdelania v odbore. Navrhujem zvýšiť kvalifikačné požiadavky na pozíciu učiteľ materskej školy na vysokoškolské vzdelanie minimálne 1. stupňa (Bc.) s platnosťou od určitého obdobia, pričom na učiteľky s určitou dĺžkou praxe by sa už požiadavka nevzťahovala. Absolvovanie stredných pedagogických škôl nech je postačujúce pre kvalifikáciu asistentov v materských školách.

Apr 27

Blanka

 • 27. 04. 2017
 • Blanka

Podľa nášho názoru by sa inštitucionálne predprimárne vzdelávanie nemalo vnímať len ako služba ranej starostlivosti, ktorá sa prirovnáva k sociálnej, zdravotnej a opatrovateľskej starostlivosti. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania by sa mal sústreďovať na výchovu a vzdelávanie a nie na služby.
Zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom veku. Skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený vývin po všetkých stránkach. Aj v našej materskej škole evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD.
Navrhujeme povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ. K povinnému vzdelávaniu dieťaťa vo veku 5 rokov v základných školách nie sú akceptované práva dieťaťa na hru a na oddych. Materská škola ich zabezpečuje počas celodenného pobytu, sú v nej vytvorené špecifické podmienky (požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim denných činností, stravovanie a pitný režim), optimálnejšie, než v základnej škole. Prípravné ročníky, tak ako je uvedené v návrhu reformy, by sme odporúčali otvoriť v základných školách len pre deti, ktoré k 31. augustu už dovŕšili vek 6 rokov, ale na základe vyšetrenia a posúdenia školskej spôsobilosti v CPPPaP im odborní zamestnanci odporúčajú odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. Podporujeme uzákonenie povinného predprimárneho vzdelávania od 5 rokov, nie však v základnej škole, ale v materskej škole.
V materských školách je vysoká odborná spôsobilosť učiteľov pre predprimárne vzdelávanie, ktorí kvalitne zabezpečujú výchovu a vzdelávanie v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným v roku 2016.
V dokumente je uvedené: „V materských školách taktiež chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. V niektorých prípadoch sa aplikuje vyhodnocovanie školskej spôsobilosti, aby sa zistilo, či je dieťa spôsobilé na vstup do prvého ročníka základnej školy. Na základe vyhodnocovania školskej spôsobilosti sa však spravidla nevykonáva individualizácia vzdelávania a neposkytujú sa podporné služby a intervencie, aby dieťa pripravenosť dosiahlo.“ (s. 36-37) S týmto tvrdením nesúhlasíme, pretože v bežných a štandardne kvalitných materských školách učiteľka pokrok každého dieťaťa priebežne neformálne, ale aj formálne diagnostikuje a vyhodnocuje, výchovno-vzdelávaciu činnosť plánuje vždy v zóne najbližšieho rozvoja dieťaťa. Takéto nastavenie je umožnené špecifikom kurikula, keďže výchovno-vzdelávacia činnosť na úrovni predprimárneho vzdelávania nie je viazaná učebným plánom, je možné úplne prispôsobiť skladbu a integráciu vzdelávacích oblastí a nastavenie aktivít, konkrétnej skupine detí, dieťaťu. Na takejto kvalitnej praxi je potrebné stavať, nie tvrdiť, že sa celoplošne nerealizuje – je to ignorovanie a dehonestácia súčasného stavu. Dovolíme si tvrdiť, že individualizácia starostlivosti a vzdelávania je v materských školách oproti iným stupňom vzdelávania na ďaleko lepšej úrovni aj napriek veľmi sťaženým podmienkam (vysoké počty detí na jednu učiteľku, nedostupnosť pedagogických asistentov v bežnej MŠ).

Apr 19

Marta

 • 19. 04. 2017
 • Marta

Materská škola je súčasťou školskej sústavy. Jej poslaním je poskytnúť vzdelávanie v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Podľa cieľa RŠ 1.7 je materská škola prirovnávaná skôr k sociálnej, zdravotnej a opatrovateľskej starostlivosti, čiže ide o poskytovanie sociálnych služieb, a tie patria pod Ministerstvo sociálnej práce a rodiny. Národný program rozvoja, výchovy a vzdelávania by sa mal zamerať na výchovu a vzdelávanie.
Od troch rokov štát garantuje dostupnosť predprimarného vzdelávania v materských školách. Ciele a obsah Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie sú v súlade s aktuálnymi požiadavkami súčasnej spoločnosti. Je zostavený tak, aby sa predprimárne vzdelávanie stalo východiskom všeobecného vzdelávania a pripravilo dieťa na vstup do základnej školy.
Materské školy musia mať vhodné materiálne, priestorové, ale aj personálne podmienky, aby tak zabezpečili kvalitu výchovy a vzdelávania detí od troch rokov veku. Ako to bude legislatívne podchytené v iných formách – firemné škôlky, komunitné škôlky a podobne?
Dieťa v druhom roku života len objavuje svoje vlastné ja. Prechádza z používania neurčitku a minulého času k trojčlenným vetám. Rozširuje sa mu slovná zásoba. V tomto období dieťa spoznáva svoju hrubú motoriku. To znamená, že ešte „nie je pánom “ svojich pohybov, a tie sú málo koordinované a „nemotorné“, a preto má dieťa v tomto období často sklon k úrazom. V tomto veku sa o hygiene začína len učiť. S nástupom do materskej školy musí mať dieťa osvojené hygienické návyky. Od dvoch rokov je zlatý vek imitácie. Dieťa napodobňuje hlavne rolové hry, no na vstup do materskej školy nestačia len hry. Dieťa potrebuje aj pozornosť a vedieť sa sústrediť na to, čo ho nie vždy zaujme. V období od troch rokov si dieťa po ukončení hry uvedomuje, že si musí hračky upratať samé, toto však ešte nepozná dvojročné až dva a polročné dieťa. Dieťa v tomto období potrebuje byť stredobodom pozornosti, je egocentrické a kolektív považuje skôr za súperov. Materská škola je zameraná a cielená práve na socializáciu jedinca či skupín. Keďže je to prvotná forma edukácie, ktorú jedinec, či skupina navštevuje, hovoríme o prvotnej edukácií. Ako sme už spomínali, počiatočný výchovno-vzdelávací proces chápeme ako „učenie“ . Materská škola nenahrádza rodinnú výchovu, dopĺňa ju po personálnej, odbornej, kvalifikačnej, technickej stránke a je zameraná na rozvoj všetkých hodnôt a cieľov, ktoré sú stanovené a presne vymedzené pre deti od troch rokov.

Apr 28

Erika

 • 28. 04. 2017
 • Erika

Osobne si myslim, ze tu nejde o reformu skolstva. Vobec sa v celom tomto procese nehladi na dieta. Cele je to len spinavy bizis na ukor deti. Nevedia, kde vziat peniaze na fungovanie zakladnych skol, tak natlacia do skol aj 5rocne deti. Tie by si csak v takomto veku mali este uzivat detstvo a nie riesit nejake systematicke vyucovanie. A z materskych skol urobit akesi "opatrovne"...robite si z nas blaznov? Najprv nas vsetkych nahanate zvysovat odbornost a potom mas degradujete na nejake au-pairky??? To je vysmech kazdej jednej ucitelky v MS. Ja len dufam, ze tento podvod na detoch sa nikdy nezrealizuje. Chceme do deti hustit vedomosti...ale kedy z nich mame vychovat dobrych ludi, ak namiesto systematickeho vzdelavania to ma byt len nejake "celodenne optrovanie"????? Cele zle. Ponechajte to tak, ako to bolo...a vylepsite kvalitu, nie zaduste vsetko dobre.

Apr 18

Michaela

 • 18. 04. 2017
 • Michaela

Pokračovanie k časti venujúcej sa podmienkam zabezpečenia kvality predprimárneho vzdelávania, ktorých spracovanie vychádza z medzinárodných štúdií.
Kvalitu ďalej pomôžu zabezpečiť:
• Mechanizmy riadenia, ktoré sú súčasťou uceleného integrovaného systému verejnej politiky a ktoré zaisťujú, že zodpovedajúce financovanie je prerozdelené pre zariadenia poskytujúce rané vzdelávanie, osobitne v znevýhodnených oblastiach (Proposal for key principles of Quality Framework for ECEC, 2014, s. 17, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf). Je nevyhnutné zmeniť financovanie materských škôl z financovania prostredníctvom podielových daní na financovanie prostredníctvom normatívov, ako je to v prípade ostatných druhov škôl poskytujúcich stupeň vzdelania. Všetky finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom materských škôl musia byť účelovo viazané, platy pedagogických zamestnancov by mali byť financované priamo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je potrebné podporovať štátnou dotáciou nielen deti rok pred plnením školskej dochádzky, ale všetky deti navštevujúce materskú školu. V súčasnosti akoby pre zabezpečovanie výdavkov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou deti pod 5 rokov neexistovali. V oblasti financovania a podporovania materských škôl sú medzi zriaďovateľmi obrovské rozdiely, rozvoj či udržanie kvality materskej školy úplne závisí od rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva.

Apr 19

Vratislava

 • 19. 04. 2017
 • Vratislava

Cieľ 1-07
Riziko cieľa 1-07 :
- zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom veku skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...)
- v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD

Návrhy :

- Povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do PŠD.
- Zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1. septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD).

Cieľ 1-07.03
Návrhy :
navrhované MŠ by mali mať také isté obsahové, priestorové a personálne podmienky ako existujúce MŠ,
mali by byť zaradené v sieti materských škôl,
mala by sa na ne vzťahovať kontrola štátu,

Apr 05

Milada

 • 05. 04. 2017
 • Milada

Vyjadrujem nesúhlas so zadefinovaním predškolského vzdelávania a výchovy v podobe, ako je navrhnuté v tomto dokumente, pretože predstavuje len zúžený pohľad autorského kolektívu (bez ich znalosti reálnej praxe pred primárneho vzdelávania v materských školách na Slovensku) ako akejsi starostlivosti o deti. Autori akoby nepostrehli, že pre rannú starostlivosť o deti vo veku od 0-3 rokov bol prijatý nový zákon, ako ani to, že problematika rannej starostlivosti patrí pod gesciu MPSVaR SR. Autori tak isto definujú aj výchovu a vzdelávanie detí od 3-6 rokov len ako starostlivosť. Nesúhlasím s tým, že výchova a vzdelávanie detí od 3-6 rokov sa má realizovať
prostredníctvom akýchsi detských skupín, komunitných škôlok, detských lesných klubov a pod. pričom vôbec nie je zadefinované, či budú tieto „škôlky“ súčasťou sústavy škôl a či budú zaradené v sieti so všetkými právami a povinnosťami, týkajúcich sa kvalifikačných požiadaviek „domácich učiteľov“, priestorových podmienok, materiálno technických podmienok, či budú musieť dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách?
Ak to budú len také detské skupiny, ako sa navrhuje v návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Kataríny MACHÁČKOVEJ, Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (NR SR tlač 0456 - http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=456) a ich činnosť bude upravovať zákon Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ
o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (NR SR tlač 0474 - http://www.nrsr./web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=474) tak to je začiatok konca kvalitného pred primárneho vzdelávania doposiaľ poskytovaného v materských školách.
Nesúhlasím s názorom, že v materských školách chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. Materské školy na začiatku školského roka vykonávajú rôzne depistáže v spolupráci s CPPP a P a CŠPP.
Pedagogickú diagnostiku v rámci formatívneho hodnotenia vykonáva každá učiteľka na triede a na základe zistení následne výchovno-vzdelávací proces individualizuje podľa potrieb každého dieťaťa. Dovoľujem si tvrdiť, že individualizácia vzdelávacieho procesu v MŠ je v porovnaní s inými druhmi škôl na najvyššej úrovni.
Nesúhlasím s tým, aby sa predprimárne vzdelávanie okrem materských škôl realizovalo aj v základných školách: aký zmysel má overovať niečo, čo vôbec nie je potrebné zavádzať? Predprimárne vzdelávanie má byť len doménou materských škôl a ak niektorí rodičia naozaj budú mať záujem, tak nech ho realizujú doma, ale za jasných personálnych aj obsahových podmienok, aby bolo rovnocenné s predprimárnym vzdelávaním poskytovaným v materských školách ako najideálnejších inštitúciách. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že tak, ako kedysi niekto úmyselne zničil vybudovanú sieť detských jasieľ, tak teraz niekomu veľmi záleží na rozbití siete materských škôl a ich presunu do sféry sociálnych služieb. Ak sa nezobudíme a nebudeme vidieť skutočný zámer v oblasti materských škôl, ktorý obsahuje tento dokument, tak po pár rokoch budeme „objavovať teplú vodu“ a budeme sa snažiť túto sieť budovať nanovo, ako to teraz vidíme v prípade detských jasieľ.
Prečo sa návrh radšej nevenuje zmene spôsobu financovania materských škôl ?

May 12

Jana

 • 12. 05. 2017
 • Jana

Kolektív pedagogických pracovníkov MŠ Exnárova 6 predkladá pripomienky do verejnej diskusie k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“
 Súhlasíme s povinnou školskou dochádzkou 11 rokov, začiatok jej plnenia navrhujeme v 5. roku veku dieťaťa v materskej škole.
 Nepodporujeme návrh stanoviť začiatok povinnej školskej dochádzky vo veku 5 rokov v ZŠ, vzhľadom na nízku emočnú a emocionálnu, fyziologickú a sociálnu
nezrelosť detí.
 Súhlasíme s vytvorením prípravného/nultého ročníka v ZŠ pre deti s OŠD.
 Skvalitniť výučbu znížením počtu detí na jednu učiteľku/15 detí, zlepšením materiálno-technického vybavenia tried v materských školách.
 Sprísniť podmienky pri zriaďovaní súkromných materských škôl a zariadení a zabezpečiť v nich výučbu podľa Štátneho vzdelávacieho programu, tým zvýšiť kvalitu
ich výchovno-vzdelávacej práce.
 Vyjadrujeme nesúhlas s prijímaním nekvalifikovaných pedagogických zamestnancov, nakoľko to znižuje kvalitu vzdelávania a pripravenosť detí na vstup do ZŠ a
zároveň znižuje štatút učiteľa.
 Začleniť materské školy pod finančnú správu ministerstva školstva.
 Podporujeme vyjadrenie Spoločnosti pre predškolskú výchovu Slovenska, ktorá nesúhlasí, aby bolo zrušené použitie finančných prostriedkov pridelených
zriaďovateľom zo štátneho rozpočtu na aktivity detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Apr 18

Michaela

 • 18. 04. 2017
 • Michaela

Vychádzajúc z medzinárodných štúdií možno povedať, že kvalitu by malo zabezpečiť nasledovné:
• Nárok na poskytovanie raného vzdelávania a starostlivosti, pričom tento by mal byť univerzálny, dostupný všetkým – to je oblasť, ktorej je v podstate venovaná „vízia“ v tejto časti dokumentu.
• Kvalifikáciu pracovnej sily a vhodné pracovné podmienky – sme jednou z mála krajín EÚ, ktorá nepožaduje minimálne vzdelanie učiteliek v materskej škole na úrovni 1. stupňa VŠ vzdelania, čím sa zaraďujeme jednoznačne medzi krajiny, kde kvalita nemôže byť personálne garantovaná. (Eurydice Policy Brief, 2014 s.16, či Key data on early childhood education and care in Europe - Eurydice and Eurostat report - 2014 editions. s. 111) Drvivá väčšina štátov EÚ ustanovuje kvalifikačné predpoklady minimálne na úrovni 1. stupňa VŠ a vyššie dokonca nielen pre učiteľov predprimárneho vzdelávania detí vo veku od 3 rokov aj pre pedagogických zamestnancov zariadení ranej starostlivosti. Je potrebné eliminovať rôzne „hybridné“ spôsoby získania kvalifikácie, ktoré sú v súčasnosti možné obzvlášť v profesii učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, čo sa reálne odráža na kvalite predprimárneho vzdelávania. V súčasnosti je totiž možné zamestnávať aj osoby s maturitou bez kvalifikácie, pričom postačí ak si ju do dvoch rokov začnú dopĺňať formou nadstavbového štúdia. Často sa stáva, že zamestnanec si vzdelanie vôbec nedoplní a na jeho miesto je opätovne prijatá znova nekvalifikovaná osoba, čím sa síce efektívne šetrí na mzdových nákladoch no tragicky znehodnocuje kvalita poskytovaného predprimárneho vzdelávania.
• Vhodný pomer učiteľov a veľkosti detských skupín, vzhľadom pre vek a zloženie skupiny detí. Je potrebné redukovať aj počet detí na jedného učiteľa – maximálny počet detí na jedného pedagogického zamestnanca by bol ideálne 15. V prípade, že je prijatých v triede viac ako 15 detí, výchovu a vzdelávanie a starostlivosť by mali zabezpečovať vždy súbežne dvaja pedagogickí zamestnanci. Najvyšší počet detí v jednej triede by mal byť maximálne 20 a menej (podľa veľkosti priestorov). V každej triede by mal pôsobiť aj pedagogický asistent, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu. Obdobne je potrebné nastaviť jasné kritériá v zariadeniach poskytujúcich starostlivosť a vzdelávanie detí od 0 do 3 rokov.
• Kurikulum – sme jednou z veľmi mála krajín EÚ, ktorá úplne rezignuje na kurikulum ranej starostlivosti. (bližší prehľad pozri v Eurydice Policy Brief, 2014, s.20, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/Eurydice_Policy_Brief_ECEC_EN.pdf). Pritom v minulosti sme na Slovensku už takýto program mali, bol to Program výchovnej práce v jasliach a v materských školách.
• Kvalitný monitorovací systém implementovaný na lokálnej i národnej úrovni – je druhou oblasťou, ktorá je v dokumente podchytená. V tejto časti chcem pripomenúť, že v dokumente sa vôbec nerieši súčasný stav nedostatočnej až absentujúcej metodickej pedagogickej podpory nielen materských škôl.
Posledný bod pre nedostatok miesta uvádzame v ďalšom komentári.

Apr 18

Michaela

 • 18. 04. 2017
 • Michaela

Vízia reformy v oblasti ranej starostlivosti a vzdelávania sa zameriava hlavne na kvantitatívne zvýšenie dostupnosti služieb starostlivosti a tiež vzdelávania detí od 0 do 6 rokov. Je nesporné, že dôraz na dostupnosť je veľmi aktuálny, Avšak celá časť dokumentu venovaná ECEC (Early Childhood Education and Care) je spracovaná s nepochopiteľným prehliadnutím ďalších dôležitých podmienok zabezpečenia kvality v tejto oblasti. (bližšie: Proposal for key principles of Quality Framework for ECEC, 2014) Dostupnosť inštitucionalizovanej ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania a podpora potreby špecifickej intervencie, ktoré sú spracované v cieli 1-07, sú len dvomi z nich.
V dokumente sa tvrdí, že: „V materských školách taktiež chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. V niektorých prípadoch sa aplikuje vyhodnocovanie školskej spôsobilosti, aby sa zistilo, či je dieťa spôsobilé na vstup do prvého ročníka základnej školy. Na základe vyhodnocovania školskej spôsobilosti sa však spravidla nevykonáva individualizácia vzdelávania a neposkytujú sa podporné služby a intervencie, aby dieťa pripravenosť dosiahlo.“ (s. 36-37) Toto tvrdenie nie je pravdivé, keďže v bežných a štandardne kvalitných materských školách učiteľka pokrok každého dieťaťa priebežne neformálne ale aj formálne diagnostikuje a vyhodnocuje a výchovno-vzdelávaciu činnosť plánuje vždy v zóne najbližšieho rozvoja dieťaťa. Takéto nastavenie je umožnené špecifikom kurikula, keďže výchovno-vzdelávacia činnosť na úrovni predprimárneho vzdelávania nie je viazaná učebným plánom, je teda naozaj možné úplne prispôsobiť skladbu a integráciu vzdelávacích oblastí a nastavenie aktivít, konkrétnej skupine detí, dieťaťu. Na takejto kvalitnej praxi je potrebné stavať, nie tvrdiť, že sa celoplošne nerealizuje – to je ignorovanie súčasného stavu. Rovnako deti s odloženou školskou dochádzkou sú v bežných kvalitných materských školách podchytené a rozvíjané v nadväznosti na dôvody odkladu. Dovolíme si tvrdiť, že individualizácia starostlivosti a vzdelávania je v materských školách oproti iným stupňom vzdelávania na ďaleko lepšej úrovni aj napriek veľmi sťaženým podmienkam (vysoké počty detí na jednu učiteľku, nedostupnosť pedagogických asistentov v bežnej MŠ). Individualizácia a inklúzia v predprimárnom vzdelávaní bez formulovania konkrétnych vízií a cieľov a systémových reformných opatrení však nikdy nebude skutočnou realitou. Je potrebné začať minimálne personálnym zabezpečením, teda aby úplne bežnou súčasťou každej triedy pri počtoch detí na triedu aktuálne nastavených školským zákonom boli pedagogickí asistenti, pretože nielen deti so ŠVVP, prípadne deti s navonok pozorovateľnými individuálnymi potrebami potrebujú individuálny prístup.

Apr 20

Eva

 • 20. 04. 2017
 • Eva

Riziko cieľa 1-07 : - zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom veku skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...) - v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD
Návrhy :
- Povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do PŠD. - Zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1. septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD). - Povinnú školskú dochádzku stanoviť na 12 rokov, s možnosťou získania dokladu o ukončení vzdelania do 18. roku veku

Apr 20

Michaela

 • 20. 04. 2017
 • Michaela

V materských školách by mali učiť pedagogický zamestananci s uplným vysokoškolským vzdelaním, t. j. ukončením Mgr. studia na Pedagogickej fakulte. Často sa stáva, že učia tí, ktorí sú staršej generácie a nemajú mgr. alebo učia tí, ktorí majú vystudovaný uplne iný odbor, ktorý ani naznak nema nic spolocné s pedagogikou. Nemali by byt prijatí do skôl tí zamestnanci v pozícií ucitela, ktorí nemajú vystudované ucitelstvo uplným 5. rocnym vysokoskolským studiom. Súcasný system ponuka aj akési "nadrabanie " aprobacie v ucitelskej kombinacii predmetov, ma 2 predmety a doraba si dalsí treti predmet. Co by malo byt vylucene. Ten co vystuduje takéto akési "nad " studium 3 roky nikdy nemoze nahradit kvalifikovanú prácu toho kto získal v takomto predmete vedomosti a zrucnosti počas piatich rokov studia.

Apr 07

PaedDr. Eva

 • 07. 04. 2017
 • PaedDr. Eva

Vyjadrenie k cieľu: Cieľ RŠ-1-7 Predškolské vzdelávanie a výchova
Vyjadrujem nesúhlasím so zadefinovaním predškolského vzdelávania a výchovy v podobe, ako je navrhnuté v tomto dokumente, pretože predstavuje len zúžený pohľad autorského kolektívu (bez ich znalosti reálnej praxe predprimárneho vzdelávania v materských školách na Slovensku) ako akejsi starostlivosti o deti. Autori akoby nepostrehli, že pre rannú starostlivosť o deti vo veku od 0-3 rokov bol prijatý nový zákon, ako ani to, že problematika rannej starostlivosti patrí pod gesciu MPSVaR SR. Autori tak isto definujú aj výchovu a vzdelávanie detí od 3-6 rokov len ako starostlivosť.
Nesúhlasím s tým, že výchova a vzdelávanie detí od 3-6 rokov sa má realizovať prostredníctvom akýchsi detských skupín. Pričom vôbec nie je zadefinované,či budú tieto „škôlky“ súčasťou sústavy škôl a či budú zaradené v sieti so všetkými právami a povinnosťami, týkajúcich sa kvalifikačných požiadaviek „domácich učiteľov“, priestorových podmienok, materiálno technických podmienok, či budú musieť dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách? Nesúhlasím s názorom, že v materských školách chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. Z tohto konštatovania usudzujem, že autori vôbec nepoznajú spôsob,ako sa realizuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ, že materské školy na začiatku školského roka vykonávajú rôzne depistáže v spolupráci s CPPPaP a CŠPP. Diagnostika dieťaťa v MŠ prebieha pravidelne učiteľkami na jednotlivých triedach MŠ. Vyhodnocuje sa a na základe zistení sa výchovno-vzdelávací proces indidvidualizuje podľa potrieb každého dieťaťa. Nesúhlasím s tým, aby sa predprimárne vzdelávanie okrem materských škôl realizovalo aj v základných školách: aký zmysel má overovať niečo, čo vôbec nie je potrebné zavádzať?Predprimárne vzdelávanie má byť len doménou materských škôl a aj niektorí rodičia naozaj budú mať záujem, tak nech ho realizujú doma, ale za jasných personálnych aj obsahových podmienok, aby bolo rovnocenné s predprimárnym vzdelávaním poskytovaným v materských školách ako najideálnejších inštitúciách.Prečo sa návrh radšej nevenuje zmene spôsobu financovania materských škôl? Práve súčasný spôsob financovania materských škôl má za následok aj ich nedostatok, aj to, že v materských školách pôsobí minimum asistentov a takmer žiadny odborný zamestnanec. Len zmenou financovania sa budú dať zastaviť enormné rozdiely medzi materskými školami, ktoré sa začínajú výrazne prejavovať práve z dôvodu rozdielneho prístupu zriaďovateľov k financovaniu materských škôl z dôvodu absencie účelovej viazanosti finančných prostriedkov poskytnutých obciam/mestám z podielových daní na školstvo.
Ak sa nezobudíme a nebudeme vidieť skutočný zámer v oblasti materských škôl, ktorý obsahuje tento dokument, tak po pár rokoch budeme „objavovať teplú vodu“ a budeme sa snažiť túto sieť budovať nanovo, ako to teraz vidíme v prípade detských jasieľ.

Apr 25

Zuzana

 • 25. 04. 2017
 • Zuzana

Riziko cieľa 1-07 :
- zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom veku skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...)
- v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD

Návrhy :

- Povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do PŠD.
- Zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1. septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD).
- Povinnú školskú dochádzku stanoviť na 12 rokov, s možnosťou získania dokladu o ukončení vzdelania do 18. roku veku

Apr 07

Alzbeta

 • 07. 04. 2017
 • Alzbeta

Vyjadrenie k cieľu: Cieľ RŠ-1-7 Predškolské vzdelávanie a výchova
Vyjadrujem nesúhlasím so zadefinovaním predškolského vzdelávania a výchovy v podobe, ako je navrhnuté v tomto dokumente, pretože predstavuje len zúžený pohľad autorského kolektívu (bez ich znalosti reálnej praxe predprimárneho vzdelávania v materských školách na Slovensku) ako akejsi starostlivosti o deti. Autori akoby nepostrehli, že pre rannú starostlivosť o deti vo veku od 0-3 rokov bol prijatý nový zákon, ako ani to, že problematika rannej starostlivosti patrí pod gesciu MPSVaR SR. Autori tak isto definujú aj výchovu a vzdelávanie detí od 3-6 rokov len ako starostlivosť.
Nesúhlasím s tým, že výchova a vzdelávanie detí od 3-6 rokov sa má realizovať prostredníctvom akýchsi detských skupín, komunitných škôlok, detských lesných klubov a pod. pričom vôbec nie je zadefinované, či budú tieto „škôlky“ súčasťou sústavy škôl a či budú zaradené v sieti so všetkými právami a povinnosťami, týkajúcich sa kvalifikačných požiadaviek „domácich učiteľov“, priestorových podmienok, materiálno technických podmienok, či budú musieť dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách?
Ak to budú len také detské skupiny, ako sa navrhuje v návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky , tak to je začiatok konca kvalitného predprimárneho vzdelávania doposiaľ poskytovaného v materských školách. Čo s novým Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý nadobudol platnosť v roku 2016 a na ktorý boli vynaložené nemalé finančné prostriedky.
Nesúhlasím s názorom, že v materských školách chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. Z tohto konštatovania usudzujem, že autori vôbec nepoznajú spôsob, ako sa realizuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ, že materské školy na začiatku školského roka vykonávajú rôzne depistáže v spolupráci s CPPPaP a CŠPP. Pedagogickú diagnostiku v rámci formatívneho hodnotenia vykonáva každá učiteľka na triede a na základe zistení následne výchovno-vzdelávací proces indidvidualizuje podľa potrieb každého dieťaťa. Dovoľujem si tvrdiť, že indidvidualizácia vzdelávacieho procesu v MŠ je v porovnaní s inými druhmi škôl na najvyššej úrovni.
Nesúhlasím s tým, aby sa predprimárne vzdelávanie okrem materských škôl realizovalo aj v základných školách: aký zmysel má overovať niečo, čo vôbec nie je potrebné zavádzať? Predprimárne vzdelávanie má byť len doménou materských škôl a aj niektorí rodičia naozaj budú mať záujem, tak nech ho realizujú doma, ale za jasných personálnych aj obsahových podmienok, aby bolo rovnocenné s predprimárnym vzdelávaním poskytovaným v materských školách ako najideálnejších inštitúciách.
Stále som presvedčená, že kvalitu povinného predpriimárneho vzdelávania najlepšie zabezpečia materské školy, ktoré majú vytvorené nielen najlepšie priestorové, materiálne a personálne podmienky-kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

May 02

Erika

 • 02. 05. 2017
 • Erika

Rozmýšľala som, či sa vôbec vyjadriť k predš. vzdelávaniu a výchovu. Už dlhé roky pôsobím ako učiteľka MŠ, prešli sme rôznymi zmenami a reformami, ale toto, čo sa v poslednej dobe deje, mi pripadá ako veľký chaos. Skôr, ako chceme niečo reformovať, treba si urobiť jasno v istých veciach a urobiť tam poriadok.
Tak napr.:
MŠ sú zaradené do siete škôl, ale prečo sú ináč financované ako iné školy? Je v poriadku, ak sa jedným učiteľom zvýši plat a druhým nie, lebo nie sú zaradení do "správnej" formy financovania? Sú učiteľky MŠ vôbec ešte učiteľkami, alebo sa ponímajú ako sociálne pracovníčky? /vychádza to z toho diferencovaného prístupu/.
Predškolská výchova a vzdelávanie, ciele, úlohy a špecifiká sú presne zadefinované, s prihliadnutím na dieťa vo veku od 3-6 rokov. Nechápem, akým prínosom bude pre dieťa "odtrhnutie" z predškolského prostredia a vlastne aj keď naďalej zostane predškolákom, bude na pôde ZŠ. Nenašla som ani jeden rozumný argument, ktorý by ma presvedčil o správnosti tohto kroku . Myslíte si, že mu to dá viac? Podceňujete prípravu v MŠ ?
Koho majú školy vlastne rešpektovať? Koho nariadenia sú pre ne záväzné? Ministerstva, inšpekcie, alebo starostov a primátorov?
Školy majú patriť školstvu, to znamená, že treba zrušiť, alebo obmedziť právomoci starostom a primátorom. Nie je možné, aby neodborne zasahovali do chodu škôl. Nie je možné, aby mali právo veta pri výberových konaniach. Nie je možné, aby niektorí doslova terorizovali školy. Ministerstvo školstva nie je totiž starostovi nadriadené, ale učitelia sú podriadení starostom a primátorom.

Apr 21

Milena

 • 21. 04. 2017
 • Milena

Predškolské vzdelávanie je garantované pre deti od 3 rokov a je povinné pre deti od 5 rokov. Nadväzuje na rozvinuté rané vzdelávanie a starostlivosť a na komplexný systém služieb ranej starostlivosti a včasnej intervencie pre deti od 0 do 3 rokov

Riziko cieľa 1-07 :
- zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možnosti detí v danom veku, skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...)
- v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD.

Návrhy :
- povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do PŠD,
- zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1. septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD).

May 15

Hana

 • 15. 05. 2017
 • Hana

Dať možnosť v rámci celoživotného vzdelávania aj učiteľom materskej školy študovať Rozširujúce štúdium napr. Primárna pedagogika, ktorá priamo nadväzuje na študijný odbor Predškolská pedagogika (ale aj iné). Toto štúdium môžu absolvovať neučiteľské smery, u ktorých je podmienkou mať ukončené DPŠ. Učitelia v materských školách sú diskriminovaní a znevýhodnení a Predškolská pedagogika-- 2. stupeň, nieje považovaná za učiteľský smer.

Apr 27

Blanka

 • 27. 04. 2017
 • Blanka

Aj napriek vysokej odbornej spôsobilosti učiteľov pre predprimárne vzdelávanie, považujeme na základe vlastných skúseností za problém množstvo súkromných stredných pedagogických škôl, ktoré po štyroch rokoch štúdia nepripravia žiakov na takej úrovni ako školy štátne, nehovoriac o dvojročných nadstavbových štúdiách. Učiteľky, ktoré ukončia dvojročné nadstavbové štúdium, by mali byť podľa nášho názoru asistentkami pri väčšom počte detí v triedach. Nie všetky sú schopné odviesť odbornú kvalifikovanú prácu. Do týchto súkromných škôl sa väčšinou nerobí výber, berú sa dievčatá s poruchami reči, dievčatá oslobodené od telesnej výchovy, ženy, s rôznymi učňovskými a strednými školami, ktoré sa nemajú kde zamestnať. Ak chceme udržať úroveň predškolského vzdelávania, je potrebné urobiť zmeny najmä v tomto smere – v zjednotení požiadaviek na výkon povolania učiteľa predškolského vzdelávania. Navrhujeme, aby v materských školách učili pedagogickí zamestnanci s úplným vysokoškolským vzdelaním, t. j. ukončením druhého stupňa vysokoškolského vzdelania na Pedagogickej fakulte (interné štúdium), s predchádzajúcim štúdiom na strednej pedagogickej škole v odbore učiteľstvo pre materské školy. Nemali by byť prijatí do škôl tí zamestnanci v pozícií učiteľa, ktorí nemajú ukončené stredné odborné vzdelanie na pedagogickej škole a zároveň ukončený 2. stupeň vysokoškolského vzdelania (interné štúdium) v oblasti pedagogiky.
Je nevyhnutné zmeniť financovanie materských škôl z financovania prostredníctvom podielových daní na financovanie prostredníctvom normatív, ako je to v prípade ostatných škôl poskytujúcich istý stupeň vzdelania. Všetky finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom materských škôl musia byť účelovo viazané, platy pedagogických zamestnancov by mali byť financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podporovať štátnou dotáciou nielen deti rok pred plnením školskej dochádzky, ale všetky deti navštevujúce materskú školu. V oblasti financovania a podporovania materských škôl sú medzi zriaďovateľmi obrovské rozdiely, rozvoj či udržanie kvality materskej školy úplne závisí od rozhodnutia poslancov obecného zastupiteľstva, z čoho vyplývajú nerovnaké podmienky a možnosti pre materské škole. Štát by mal podporovať rozvoj štátnych škôl a zrušiť dotácie súkromným a cirkevným školám.
Vyjadrujeme sklamanie z postoja štátu a autorov tejto reformy, ktorí sú mimochodom z hľadiska genderu všetci mužského pohlavia, pričom už longitudiálne je známa feminizácia školstva, nehovoriac o materských školách, v ktorých pôsobia zväčša učiteľky, preto si myslíme, že je veľmi dôležité dobre zvážiť všetky návrhy a podnety učiteliek pôsobiacich v materských školách.

Apr 10

Andrea

 • 10. 04. 2017
 • Andrea

Vyjadrujeme nesúhlasím so zadefinovaním predškolského vzdelávania a výchovy v podobe, ako je navrhnuté v tomto dokumente, pretože predstavuje len zúžený pohľad autorského kolektívu (bez ich znalosti reálnej praxe predprimárneho vzdelávania v materských školách na Slovensku) ako akejsi starostlivosti o deti. Autori akoby nepostrehli, že pre rannú starostlivosť o deti vo veku od 0-3 rokov bol prijatý nový zákon, ako ani to, že problematika rannej starostlivosti patrí pod gesciu MPSVaR SR. Autori tak isto definujú aj výchovu a vzdelávanie detí od 3-6 rokov len ako starostlivosť.
Nesúhlasím s tým, že výchova a vzdelávanie detí od 3-6 rokov sa má realizovať prostredníctvom akýchsi detských skupín, komunitných škôlok, detských lesných klubov a pod. pričom vôbec nie je zadefinované,či budú tieto „škôlky“ súčasťou sústavy škôl a či budú zaradené v sieti so všetkými právami a povinnosťami, týkajúcich sa kvalifikačných požiadaviek „domácich učiteľov“, priestorových podmienok, materiálno technických podmienok, či budú musieť dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách?
Ak to budú len také detské skupiny, ako sa navrhuje v návrhu zákona poslancov NRSR M.BEBLAVÉHO, K.MACHÁČKOVEJ, S.PETRÍK a Z.ZIMENOVEJ o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,tak to je začiatok konca kvalitného predprimárneho vzdelávania doposiaľ poskytovaného v materských školách.
Nesúhlasím s názorom, že v materských školách chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. Z tohto konštatovania usudzujem, že autori vôbec nepoznajú spôsob,ako sa realizuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ, že materské školy na začiatku školského roka vykonávajú rôzne depistáže v spolupráci s CPPPaP a CŠPP. Pedagogickú diagnostiku v rámci formatívneho hodnotenia vykonáva každá učiteľka na triede a na základe zistení následne výchovno-vzdelávací proces indidvidualizuje podľa potrieb každého dieťaťa. Dovoľujem si tvrdiť, že indidvidualizácia vzdelávacieho procesu v MŠ je v porovnaní s inými druhmi škôl na najvyššej úrovni.
Nesúhlasím s tým, aby sa predprimárne vzdelávanie okrem materských škôl realizovalo aj v základných školách: aký zmysel má overovať niečo, čo vôbec nie je potrebné zavádzať?Predprimárne vzdelávanie má byť len doménou materských škôl a aj niektorí rodičia naozaj budú mať záujem, tak nech ho realizujú doma, ale za jasných personálnych aj obsahových podmienok, aby bolo rovnocenné s predprimárnym vzdelávaním poskytovaným v materských školách ako najideálnejších inštitúciách.
Nemôžem sa zbaviť pocitu, že tak, ako kedysi niekto úmyselne zničil vybudovanú sieť detských jasieľ, tak teraz niekomu veľmi záleží na rozbití siete materských škôl a ich presunu do sféry sociálnych služieb.
Ak sa nezobudíme a nebudeme vidieť skutočný zámer v oblasti materských škôl, ktorý obsahuje tento dokument, tak po pár rokoch budeme „objavovať teplú vodu“ a budeme sa snažiť túto sieť budovať nanovo, ako to teraz vidíme v prípade detských jasieľ.
Prečo sa návrh radšej nevenuje zmene spôsobu financovania materských škôl? Práve súčasný spôsob financovania materských škôl má za následok aj ich nedostatok, aj to, že v materských školách pôsobí minimum asistentov a takmer žiadny odborný zamestnanec.

Apr 07

Mgr. Henrieta

 • 07. 04. 2017
 • Mgr. Henrieta

Vyjadrujem nesúhlasím so zadefinovaním predškolského vzdelávania a výchovy v podobe, ako je navrhnuté v tomto dokumente, pretože predstavuje len zúžený pohľad autorského kolektívu (bez ich znalosti reálnej praxe predprimárneho vzdelávania v MŠ na Slovensku) ako akejsi starostlivosti o deti. Autori akoby nepostrehli, že pre rannú starostlivosť o deti vo veku od 0-3 rokov bol prijatý nový zákon, ako ani to, že problematika rannej starostlivosti patrí pod gesciu MPSVaR SR. Autori tak isto definujú aj výchovu a vzdelávanie detí od 3-6 rokov len ako starostlivosť. Nesúhlasím s tým, že výchova a vzdelávanie detí od 3-6 rokov sa má realizovať prostredníctvom akýchsi detských skupín, komunitných škôlok, detských lesných klubov a pod. pričom vôbec nie je zadefinované,či budú tieto „škôlky“ súčasťou sústavy škôl a či budú zaradené v sieti so všetkými právami a povinnosťami, týkajúcich sa kvalifikačných požiadaviek „domácich učiteľov“, priestorových podmienok, materiálno technických podmienok, či budú musieť dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách? Ak to budú len také detské skupiny, ako sa navrhuje v návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Kataríny MACHÁČKOVEJ, Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (NR SR tlač 0456 - http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=456) a ich činnosť bude upravovať zákon Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (NR SR tlač 0474 - http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=474) tak to je začiatok konca kvalitného predprimárneho vzdelávania doposiaľ poskytovaného v materských školách. Nesúhlasím s názorom, že v materských školách chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. Z tohto konštatovania usudzujem, že autori vôbec nepoznajú spôsob,ako sa realizuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ, že materské školy na začiatku školského roka vykonávajú rôzne depistáže v spolupráci s CPPPaP a CŠPP. Pedagogickú diagnostiku v rámci formatívneho hodnotenia vykonáva každá učiteľka na triede a na základe zistení následne výchovno-vzdelávací proces indidvidualizuje podľa potrieb každého dieťaťa. Dovoľujem si tvrdiť, že indidvidualizácia vzdelávacieho procesu v MŠ je v porovnaní s inými druhmi škôl na najvyššej úrovni. Nesúhlasím s tým, aby sa predprimárne vzdelávanie okrem MŠ realizovalo aj v ZŠ: aký zmysel má overovať niečo, čo vôbec nie je potrebné zavádzať? Predprimárne vzdelávanie má byť len doménou materských škôl a aj niektorí rodičia naozaj budú mať záujem, tak nech ho realizujú doma, ale za jasných personálnych aj obsahových podmienok, aby bolo rovnocenné s predprimárnym vzdelávaním poskytovaným v materských školách ako najideálnejších inštitúciách. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že tak, ako kedysi niekto úmyselne zničil vybudovanú sieť detských jasieľ, tak teraz niekomu veľmi záleží na rozbití siete materských škôl a ich presunu do sféry sociálnych služieb. Ak sa nezobudíme a nebudeme vidieť skutočný zámer v oblasti materských škôl, ktorý obsahuje tento dokument, tak po pár rokoch budeme „objavovať teplú vodu“ a budeme sa snažiť túto sieť budovať nanovo, ako to teraz vidíme v prípade detských jasieľ.

Apr 13

Erika

 • 13. 04. 2017
 • Erika

Vyjadrujem nesúhlasím so zadefinovaním predškolského vzdelávania a výchovy v podobe, ako je navrhnuté v tomto dokumente, pretože predstavuje len zúžený pohľad autorského kolektívu (bez ich znalosti reálnej praxe predprimárneho vzdelávania v materských školách na Slovensku) ako akejsi starostlivosti o deti. Autori akoby nepostrehli, že pre rannú starostlivosť o deti vo veku od 0-3 rokov bol prijatý nový zákon, ako ani to, že problematika rannej starostlivosti patrí pod gesciu MPSVaR SR. Autori tak isto definujú aj výchovu a vzdelávanie detí od 3-6 rokov len ako starostlivosť.
Nesúhlasím s tým, že výchova a vzdelávanie detí od 3-6 rokov sa má realizovať prostredníctvom akýchsi detských skupín, komunitných škôlok, detských lesných klubov a pod. pričom vôbec nie je zadefinované, či budú tieto „škôlky“ súčasťou sústavy škôl a či budú zaradené v sieti so všetkými právami a povinnosťami, týkajúcich sa kvalifikačných požiadaviek „domácich učiteľov“, priestorových podmienok, materiálno technických podmienok, či budú musieť dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách?
Ak to budú len také detské skupiny, ako sa navrhuje v návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Kataríny MACHÁČKOVEJ, Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (NR SR tlač 0456 - http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=456) a ich činnosť bude upravovať zákon Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (NR SR tlač 0474 - http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=474) tak to je začiatok konca kvalitného predprimárneho vzdelávania doposiaľ poskytovaného v materských školách.
Nesúhlasím s názorom, že v materských školách chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. Z tohto konštatovania usudzujem, že autori vôbec nepoznajú spôsob, ako sa realizuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ, že materské školy na začiatku školského roka vykonávajú rôzne depistáže v spolupráci s CPPPaP a CŠPP. Pedagogickú diagnostiku v rámci formatívneho hodnotenia vykonáva každá učiteľka na triede a na základe zistení následne výchovno-vzdelávací proces indidvidualizuje podľa potrieb každého dieťaťa. Dovoľujem si tvrdiť, že indidvidualizácia vzdelávacieho procesu v MŠ je v porovnaní s inými druhmi škôl na najvyššej úrovni.
Nesúhlasím s tým, aby sa predprimárne vzdelávanie okrem materských škôl realizovalo aj v základných školách: aký zmysel má overovať niečo, čo vôbec nie je potrebné zavádzať? Predprimárne vzdelávanie má byť len doménou materských škôl a aj niektorí rodičia naozaj budú mať záujem, tak nech ho realizujú doma, ale za jasných personálnych aj obsahových podmienok, aby bolo rovnocenné s predprimárnym vzdelávaním poskytovaným v materských školách ako najideálnejších inštitúciách.
Nemôžem sa zbaviť pocitu, že tak, ako kedysi niekto úmyselne zničil vybudovanú sieť detských jasieľ, tak teraz niekomu veľmi záleží na rozbití siete materských škôl a ich presunu do sféry sociálnych služieb.
Ak sa nezobudíme a nebudeme vidieť skutočný zámer v oblasti materských škôl, ktorý obsahuje tento dokument, tak po pár rokoch budeme „objavovať teplú vodu“ a budeme sa snažiť túto sieť budovať nanovo, ako to teraz vidíme v prípade detských jasieľ.
Prečo sa návrh radšej nevenuje zmene spôsobu financovania materských škôl?

Apr 09

Andrea

 • 09. 04. 2017
 • Andrea

Vyjadrujem nesúhlasím so zadefinovaním predškolského vzdelávania a výchovy v podobe, ako je navrhnuté v tomto dokumente, pretože predstavuje len zúžený pohľad autorského kolektívu (bez ich znalosti reálnej praxe predprimárneho vzdelávania v materských školách na Slovensku) ako akejsi starostlivosti o deti. Autori akoby nepostrehli, že pre rannú starostlivosť o deti vo veku od 0-3 rokov bol prijatý nový zákon, ako ani to, že problematika rannej starostlivosti patrí pod gesciu MPSVaR SR. Autori tak isto definujú aj výchovu a vzdelávanie detí od 3-6 rokov len ako starostlivosť.
Nesúhlasím s tým, že výchova a vzdelávanie detí od 3-6 rokov sa má realizovať prostredníctvom akýchsi detských skupín, komunitných škôlok, detských lesných klubov a pod. pričom vôbec nie je zadefinované,či budú tieto „škôlky“ súčasťou sústavy škôl a či budú zaradené v sieti so všetkými právami a povinnosťami, týkajúcich sa kvalifikačných požiadaviek „domácich učiteľov“, priestorových podmienok, materiálno technických podmienok, či budú musieť dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách?
Ak to budú len také detské skupiny, ako sa navrhuje v návrhu zákona poslancov NRSR M.BEBLAVÉHO, K.MACHÁČKOVEJ, S. PETRÍK a Z. ZIMENOVEJ o zabezpečení predškolskej starostlivosti , o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách ,tak to je začiatok konca kvalitného predprimárneho vzdelávania doposiaľ poskytovaného v materských školách.
Nesúhlasím s názorom, že v materských školách chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. Z tohto konštatovania usudzujem, že autori vôbec nepoznajú spôsob,ako sa realizuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ, že materské školy na začiatku školského roka vykonávajú rôzne depistáže v spolupráci s CPPPaP a CŠPP. Pedagogickú diagnostiku v rámci formatívneho hodnotenia vykonáva každá učiteľka na triede a na základe zistení následne výchovno-vzdelávací proces indidvidualizuje podľa potrieb každého dieťaťa. Dovoľujem si tvrdiť, že indidvidualizácia vzdelávacieho procesu v MŠ je v porovnaní s inými druhmi škôl na najvyššej úrovni.
Nesúhlasím s tým, aby sa predprimárne vzdelávanie okrem materských škôl realizovalo aj v základných školách: aký zmysel má overovať niečo, čo vôbec nie je potrebné zavádzať?Predprimárne vzdelávanie má byť len doménou materských škôl a aj niektorí rodičia naozaj budú mať záujem, tak nech ho realizujú doma, ale za jasných personálnych aj obsahových podmienok, aby bolo rovnocenné s predprimárnym vzdelávaním poskytovaným v materských školách ako najideálnejších inštitúciách.
Nemôžem sa zbaviť pocitu, že tak, ako kedysi niekto úmyselne zničil vybudovanú sieť detských jasieľ, tak teraz niekomu veľmi záleží na rozbití siete materských škôl a ich presunu do sféry sociálnych služieb.
Ak sa nezobudíme a nebudeme vidieť skutočný zámer v oblasti materských škôl, ktorý obsahuje tento dokument, tak po pár rokoch budeme „objavovať teplú vodu“ a budeme sa snažiť túto sieť budovať nanovo, ako to teraz vidíme v prípade detských jasieľ.
Prečo sa návrh radšej nevenuje zmene spôsobu financovania materských škôl? Práve súčasný spôsob financovania materských škôl má za následok aj ich nedostatok, aj to, že v materských školách pôsobí minimum asistentov a takmer žiadny odborný zamestnanec.

Apr 28

Miro

 • 28. 04. 2017
 • Miro

Predškolská výchova bola pred rokom 1989 podľa vnímania verejnej aj odbornej verejnosti rozsahom aj kvalitou na primeranej úrovni. V predškolskom veku nie je podľa skúseností z praxe potrebné klásť enormný dôraz na rozvoj intelektu, ale skôr na rozvoj sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie. Rozvoj intelektu by mal ísť ruka v ruke s reálnymi praktickými potrebami života. Predškolská výchova by mala prispieť k tomu, aby mali deti dobre rozvinutú nervovú sústavu, t.j. primerane veku. V dnešnej dobe je to naliehavé, keďže sa zvyšuje počet diagnostikovaných problémových detí. Za momentálneho stavu našej spoločnosti by bolo vhodné v predškolskom vzdelávaní stavať na podpore odborného poradenstva. Ide v tomto smere predovšetkým o odborné centrá, keďže denne prichádzame do styku s faktom, že rodičia v dnešnej spoločnosti potrebujú v predškolskom období významnejšiu podporu a spoluprácu pri výchove a vzdelávaní svojich detí. Poradenstvo by však muselo byť odborné, spojené so skúsenosťami z praxe. Úlohou MŠ by bolo zabezpečenie primeraných personálnych a finančných zdrojov. Pri predškolskom vzdelávaní treba začať brať do úvahy tradície mestských jasiel, materských škôl, firemných materských škôl a pokračovať v tom aj na ďalších stupňoch vzdelávania. Je nevyhnutné, aby zriaďovatelia škôlok mali pedagogické vzdelanie pre primárne vzdelávanie. Zároveň je potrebné hľadať aj iné individualizované formy podpory predškolskej výchovy a vzdelávania a ich podpory ako súčasť podpory rodiny.

Apr 03

Alena

 • 03. 04. 2017
 • Alena

Vyjadrenie k cieľu: Cieľ RŠ-1-07 Predškolské vzdelávanie a výchova
Vyjadrujeme nesúhlas so zadefinovaním predškolského vzdelávania a výchovy v podobe, ako je navrhnuté v tomto dokumente, pretože predstavuje len zúžený pohľad autorského kolektívu (bez ich znalosti reálnej praxe predprimárneho vzdelávania v materských školách na Slovensku) ako akejsi starostlivosti o deti. Autori akoby nepostrehli, že pre rannú starostlivosť o deti vo veku od 0-3 rokov bol prijatý nový zákon, ako ani to, že problematika rannej starostlivosti patrí pod gesciu MPSVaR SR. Autori tak isto definujú aj výchovu a vzdelávanie detí od 3-6 rokov len ako starostlivosť.
Nesúhlasíme s tým, že výchova a vzdelávanie detí od 3-6 rokov sa má realizovať prostredníctvom akýchsi detských skupín, komunitných škôlok, detských lesných klubov a pod. pričom vôbec nie je zadefinované,či budú tieto „škôlky“ súčasťou sústavy škôl a či budú zaradené v sieti so všetkými právami a povinnosťami, týkajúcich sa kvalifikačných požiadaviek, priestorových podmienok, materiálno technických podmienok, či budú musieť dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách? A tu sa natíska otázka „prečo? „ boli schválené nemalé finančné prostriedky na jeho inováciu. Práca erudovaných tvorcov Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie by bola dehonestovaná !!!
Ak to budú len také detské skupiny, ako sa navrhuje v návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Kataríny MACHÁČKOVEJ, Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich činnosť bude upravovať zákon Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak to je začiatok konca kvalitného predprimárneho vzdelávania doposiaľ poskytovaného v materských školách.
Nesúhlasíme s názorom, že v materských školách chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. Z tohto konštatovania usudzujeme, že autori vôbec nepoznajú spôsob, ako sa realizuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ, že materské školy na začiatku školského roka vykonávajú rôzne depistáže v spolupráci s CPPPaP a CŠPP. Pedagogickú diagnostiku v rámci formatívneho hodnotenia vykonáva každá učiteľka na triede a na základe zistení následne výchovno-vzdelávací proces indidvidualizuje podľa potrieb každého dieťaťa. Dovoľujeme si tvrdiť, že indidvidualizácia vzdelávacieho procesu v MŠ je v porovnaní s inými druhmi škôl na najvyššej úrovni.
Nesúhlasíme s tým, aby sa predprimárne vzdelávanie okrem materských škôl realizovalo aj v základných školách: aký zmysel má overovať niečo, čo vôbec nie je potrebné zavádzať? Predprimárne vzdelávanie má byť len doménou materských škôl a aj niektorí rodičia naozaj budú mať záujem, tak nech ho realizujú doma, ale za jasných personálnych aj obsahových podmienok, aby bolo rovnocenné s predprimárnym vzdelávaním poskytovaným v materských školách ako najideálnejších inštitúciách.
Nemôžeme sa zbaviť pocitu, že tak, ako kedysi niekto úmyselne zničil vybudovanú sieť detských jasieľ, tak teraz niekomu veľmi záleží na rozbití siete materských škôl a ich presunu do sféry sociálnych služieb.
Ak sa nezobudíme a nebudeme vidieť skutočný zámer v oblasti materských škôl, ktorý obsahuje tento dok

Apr 30

Zlatica

 • 30. 04. 2017
 • Zlatica

V tomto bode sa poukazuje okrem iného na problém týkajúci sa počtu detí, čo navštevujú predprimárne vzdelávanie. Hrubá zaškolenosť do materskej školy u nás je dlhodobo relatívne nízka, pohybuje sa okolo 87 % , čo je v porovnaní s krajinami s vyspelým vzdelávacím systémom výrazne menej. Aj zaškolenosť v poslednom ročníku materskej školy pred nástupom do školy je u nás jedna z najnižších v Európe. Veľká časť detí chodí do materských škôl, ďalšia časť by do nich chcela chodiť, ale kvôli obmedzeným kapacitám nemôže a časť detí rodičia do predprimárneho vzdelávania nechcú zahrnúť. Dnes je tak stále relatívne veľký podiel detí, čo nechodí do MŠ, aj keď „...zistenia vládnych i nezávislých monitorov na území Slovenskej republiky... v posledných rokoch čoraz intenzívnejšie akcentujú dôležitosť predškolskej stimulácie detí v materskej škole ako nevyhnutnú podmienku úspešného začatia plnenia povinnej školskej dochádzky.“ Deti, ktoré absolvujú predškolskú prípravu v materskej škole sú vo všeobecnosti lepšie pripravené pre požiadavky základných škôl, ako deti, čo do materskej školy nechodili. Ako zabezpečiť zvýšenie hrubej zaškolenosti do materskej školy?
Myslím si, že pokiaľ by sa okrem okrem legislatívneho ukotvenia právneho nároku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od 3 do 6 rokov a garantovania dostupnosti zariadení predprimárneho vzdelávania pre dieťa od 3 rokov ( čo považujem taktiež za dôležité a potrebné vzhľadom na aktuálnu situáciu) uvážilo aj opäť legislatívne ukotviť právo na bezplatné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 3 do 6 rokov. Ak naozaj vnímame a chápeme skutočnú hodnotu predprimárneho vzdelávania v pružnom systéme celoživotného vzdelávania, prečo má byť predprimárne vzdelávanie v materských školách platené a vzdelávanie na štátnych základných, stredných a VŠ je bezplatné?

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

Zastávame názor, že v systéme predprimárneho vzdelávania uvedeného v časti 1.07 je absencia finančného krytia, navyše vytvárajúca neobmedzený priestor pre „podnikateľské aktivity“ s nepopísaným dopadom na verejné zdroje. Otázkou je taktiež návrh rozšírenie pôsobnosti aj na vekovú kategóriu detí od 0 do 3 rokov veku. Aj tu nám nejakým spôsobom vypadáva úloha rodiča.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Nesúhlasíme so zadefinovaním predškolského vzdelávania a výchovy ako akejsi starostlivosti o deti. Pre rannú starostlivosť o deti vo veku od 0-3 rokov bol prijatý nový zákon. Problematika rannej starostlivosti patrí pod gesciu MPSVaR SR. Autori definujú výchovu a vzdelávanie detí od 3-6 rokov len ako starostlivosť.
Výchova a vzdelávanie detí od 3-6 rokov sa má realizovať prostredníctvom akýchsi detských skupín, komunitných škôlok, detských lesných klubov a pod. pričom vôbec nie je zadefinované, či budú tieto „škôlky“ súčasťou sústavy škôl a či budú zaradené v sieti so všetkými právami a povinnosťami, týkajúcich sa kvalifikačných požiadaviek „domácich učiteľov“, priestorových podmienok, materiálno technických podmienok, či budú musieť dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Apr 25

Lucia

 • 25. 04. 2017
 • Lucia

Súhlasíme s cieľom garantovať predškolské vzdelávanie od 3 rokov a povinným predškolským vzdelávaním od 5 rokov. Tiež súhlasíme s cieľom, že predškolské vzdelávanie má nadväzovať na rozvinuté rané vzdelávanie a starostlivosť a na komplexný systém služieb ranej starostlivosti a včasnej intervencie pre deti od 0 do 3 rokov.
Ďalej sa domnievame, že v Národnom programe výchovy a vzdelávania USS v oblasti predškolského vzdelávania a výchovy by nemali byť navrhnuté iba dostupnosť a garancia predškolského vzdelávania, ale najmä ciele a opatrenia k zvýšeniu kvality predškolského vzdelávania. Formulovať špecifické opatrenia týkajúce sa obsahu vzdelávania, cieľov, foriem, metód, organizácie, učebných zdrojov, materiálno-technického vybavenia, hodnotenia detí, kultúry a klímy školy, sebahodnotenia a kvality MŠ. Chápeme, že autori možno mali predstavu, že navrhnuté ciele a opatrenia sa aplikujú aj na podmienky MŠ, ale z textu to nie je vždy zrejmé, resp. jednoznačne spomenúť, že ciele sa týkajú všetkých typov škôl. Taktiež niektoré opatrenia nezohľadňujú špecifiká MŠ.

Apr 07

Zuzana

 • 07. 04. 2017
 • Zuzana

Vyjadrenie k cieľu: Cieľ RŠ-1-7 Predškolské vzdelávanie a výchova
Vyjadrujem nesúhlasím so zadefinovaním predškolského vzdelávania a výchovy v podobe, ako je navrhnuté v tomto dokumente, pretože predstavuje len zúžený pohľad autorského kolektívu (bez ich znalosti reálnej praxe predprimárneho vzdelávania v materských školách na Slovensku) ako akejsi starostlivosti o deti. Autori akoby nepostrehli, že pre rannú starostlivosť o deti vo veku od 0-3 rokov bol prijatý nový zákon, ako ani to, že problematika rannej starostlivosti patrí pod gesciu MPSVaR SR. Autori tak isto definujú aj výchovu a vzdelávanie detí od 3-6 rokov len ako starostlivosť.
Nesúhlasím s tým, že výchova a vzdelávanie detí od 3-6 rokov sa má realizovať prostredníctvom akýchsi detských skupín, komunitných škôlok, detských lesných klubov a pod. pričom vôbec nie je zadefinované, či budú tieto „škôlky“ súčasťou sústavy škôl a či budú zaradené v sieti so všetkými právami a povinnosťami, týkajúcich sa kvalifikačných požiadaviek „domácich učiteľov“, priestorových podmienok, materiálno technických podmienok, či budú musieť dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách?
Ak to budú len také detské skupiny, ako sa navrhuje v návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Kataríny MACHÁČKOVEJ, Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (NR SR tlač 0456 - http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=456) a ich činnosť bude upravovať zákon Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (NR SR tlač 0474 - http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=474) tak to je začiatok konca kvalitného predprimárneho vzdelávania doposiaľ poskytovaného v materských školách.
Nesúhlasím s názorom, že v materských školách chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. Z tohto konštatovania usudzujem, že autori vôbec nepoznajú spôsob, ako sa realizuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ, že materské školy na začiatku školského roka vykonávajú rôzne depistáže v spolupráci s CPPPaP a CŠPP. Pedagogickú diagnostiku v rámci formatívneho hodnotenia vykonáva každá učiteľka na triede a na základe zistení následne výchovno-vzdelávací proces indidvidualizuje podľa potrieb každého dieťaťa. Dovoľujem si tvrdiť, že indidvidualizácia vzdelávacieho procesu v MŠ je v porovnaní s inými druhmi škôl na najvyššej úrovni.
Nesúhlasím s tým, aby sa predprimárne vzdelávanie okrem materských škôl realizovalo aj v základných školách: aký zmysel má overovať niečo, čo vôbec nie je potrebné zavádzať? Predprimárne vzdelávanie má byť len doménou materských škôl a aj niektorí rodičia naozaj budú mať záujem, tak nech ho realizujú doma, ale za jasných personálnych aj obsahových podmienok, aby bolo rovnocenné s predprimárnym vzdelávaním poskytovaným v materských školách ako najideálnejších inštitúciách.
Nemôžem sa zbaviť pocitu, že tak, ako kedysi niekto úmyselne zničil vybudovanú sieť detských jasieľ, tak teraz niekomu veľmi záleží na rozbití siete materských škôl a ich presunu do sféry sociálnych služieb.
Ak sa nezobudíme a nebudeme vidieť skutočný zámer v oblasti materských škôl, ktorý obsahuje tento dokument, tak po pár rokoch budeme „objavovať teplú vodu“ a budeme sa snažiť túto sieť budovať nanovo, ako to teraz vidíme v prípade detských jasieľ.

Mar 24

Mária

 • 24. 03. 2017
 • Mária

Úroveň MŠ je na dobrej úrovni, je garantovaná predprimárna výchova a vzdelávanie podľa ISCED a je kontrolovateľná štátnymi inštitúciami.
Som za povinné zaškolenie 4- 6 ročných detí v MATERSKEJ ŠKOLE so všetkým, čo výchova a vzdelávanie v MŠ poskytuje.
Štát nech podporuje rozvoj štátnych škôl.
Zastávam myšlienku, aby štát zrušil dotácie súkromným a cirkevným školám a bude na motivačnú odmenu pre učiteľov. Ďakujem.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Nesúhlasíme s tým, aby boli na rovnakej úrovni aj iné formy vzdelávania, ani aby bolo predprimárne vzdelávanie od 5. roku vo forme domáceho vzdelávania na rovnakej úrovni. Sme za 11 ročnú povinnú školskú dochádzku (1 rok v materskej škole, 9 základnej, 1 strednej).

Apr 24

Erika

 • 24. 04. 2017
 • Erika

Cieľ 1-07. 01
- Bola už niekde v zahraničí realizovaná navrhovaná transformácia špeciálnych materských škôl na navrhované centrá včasnej intervencie
- Existuje aspoň pracovná verzia koncepcie zamýšľanej transformácie špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie – postupné kroky, časový horizont, personálne obsadenie, finančná náročnosť...?
- Pred navrhovanou transformáciou špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie sa v praxi uskutoční overovanie zamýšľanej transformácie vo vybraných špeciálnych materských školách s cieľom optimalizovať plánovanú celoštátnu transformáciu?
- Bude môcť byť aj viac odborníkov v triede pre jedno dieťa? Ako to bude garantované?
- Aký bude najvyšší možný počet detí so ZZ v triede?
- Kto a ako konkrétne zabezpečí a bude zodpovedný za metodickú a odbornú podporu pri vzdelávaní detí?
- V akom časovom horizonte bude zabezpečená metodická odborná podpora?
- Ako budú zabezpečené učebné materiály a učebné zdroje pri „špeciálnom podpornom programe“?
- Akým spôsobom sa môžu špeciálne materské školy pretransformovať na centrá včasnej intervencie keď v nich pracujú pedagogickí a nie odborní zamestnanci?

Cieľ 1-07.04
ponechať prípravný ročník v ŠZŠ pre všetky deti s odloženou školskou dochádzkou od 6 rokov veku s tým, aby bola týmto deťom poskytovaná špeciálnopedagogická a odborná starostlivosť.
zaviesť povinné školské vzdelávanie pre deti od 5 rokov v materských školách ako povinné predprimárne vzdelávanie, bez započítania do PŠD
ponechať povinnú školskú dochádzku od 6 rokov v základných/špeciálnych školách s možnosťou navštevovať prípravný ročník v špeciálnych základných školách pre deti, ktoré v 6. roku veku pri posúdení nedosiahli školskú zrelosť.

Apr 18

Monika

 • 18. 04. 2017
 • Monika

Poslanie a ciele predškolských inštitúcií od svojho vzniku na Slovensku prešli významnými zmenami. Od sociálno-opatrovateľského poslania až po súčasnú podobu materských škôl, patriacich do sústavy škôl, s dôležitou funkciou utvárania základov osobnosti dieťaťa, v súlade s individuálnymi osobitosťami a rešpektovaním špecifík predškolského veku.
• Návrh národného programu na jednej strane predkladá návrh na rozšírenie povinného vzdelávania od 5 rokov veku dieťaťa, na druhej strane v celom materiáli čo sa týka predprimárneho vzdelávania, detí do 6 rokov, vzdelávania učiteľov predprimárneho vzdelávania, vytvárania materiálnych podmienok atď. cítiť snahu zaradiť vzdelávanie detí predškolského veku do oblasti služieb (viď príklad Úrad pre dohľad nad službami deťom – 1-14.01, s. 65 – „v oblasti predškolských a iných školských zariadení“, tiež zriaďovatelia škôl, samostatne materských škôl) – nejasné postavenie materských škôl,
• napriek tomu, že sa reálne zvyšuje počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a už dávno urgentne nastal čas, kedy sa mal zvýšiť počet odborných pracovníkov v tejto oblasti, materiál pre deti predškolského veku navrhuje rozširovanie úradov a ustanovizní s odsunutím odbornej a reálnej praktickej pomoci týmto deťom v praxi,
• absentuje jasné pomenovanie a odlíšenie služieb, zahŕňajúcich zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc, podporu rodičovstva a školy, poskytujúcej výchovu a vzdelávanie,
V národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania by mali byť jasne pomenované inštitúcie, zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie a inštitúcie, ktoré budú zabezpečovať starostlivosť o deti,
• je potrebné pomenovať štátom garantovanú inštitúciu, zabezpečujúcu výchovu a vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov, ktorou by mala zostať materská škola,
• v tomto kontexte je pojem služby absolútne neadekvátny, nakoľko ide o inštitucionalizovanú výchovu a vzdelávanie,
• materiál neakceptuje súčasné kvality predprimárneho vzdelávania,
• predprimárne vzdelávanie na Slovensku má svoju odbornú históriu, nie je vhodné globálne dehonestovať a meniť to, čo je dobré a neakceptovať realitu (napr. konštatovanie, nezaložené na pravde, že v MŠ chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa, neposkytujú sa podporné služby a intervencie pre pripravenosť dieťaťa pre školu),
• dôrazne sa ohradzujeme proti konštatovaniu „situácia v období predprimárneho vzdelávania prináša komplikácie a nezodpovedá aktuálnym potrebám detí, rodičov ani škôl“, opačne - chaotické a nekoncepčné predlohy, materiály a návrhy môžu tento stav zapríčiniť.

Apr 11

Lucia

 • 11. 04. 2017
 • Lucia

V dokumente sú pojmy raná starostlivosť a včasná intervencia vnímané predovšetkým ako služby sociálnej, zdravotnej, opatrovateľskej starostlivosti a uvádzané v spojitosti s jasľami, centrami včasnej intervencie, DSS (1-07.02) alebo deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (bod 1-03.04) . Uvádzané služby sú poskytované v rezorte zdravotníctva a sociálnych vecí . Navrhujeme do národného programu (ako dokumentu zaoberajúceho sa primárne výchovou a vzdelávaním ) zakomponovať pojem rané poradenstvo/raná starostlivosť aj v spojitosti s CŠPP. Práve CŠPP s tímom odborníkov majú v oblasti raného poradenstva svoje nezastupiteľné miesto a zohrávajú dôležitú úlohu pri diagnostike a komplexnej stimulácii detí s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím a ich nástupe do predškolských a školských zariadení. V praxi sa často stáva, že je žiak v prvých ročníkoch ZŚ odoslaný pre ťažkosti v učení do CŠPP , kde sa v rámci diagnostiky zistí, že ťažkosti (niekedy diskrétne a nezachytené ani pediatrom) sa už prejavovali v ranom veku, pred samotným nástupom do školy alebo predškolského zariadenia. Jeho zlyhávanie v škole je tak dôsledkom niečoho, čo malo byť podchytené ešte pred nástupom do školy.
V tejto súvislosti navrhujeme tiež v legislatíve zadefinovať pojem dieťa s rizikovým vývinom (identifikovaným na základe lekárskeho skríningu alebo napr. ranej diagnostiky predrečového a rečového správania dieťaťa v poradenskom zariadení) , keďže v dokumente sa tento pojem uvádza, ale v školskej legislatíve absentuje. Sú to deti s rizikom zdravotného postihnutia a/alebo vývinovej poruchy.
V súvislosti s CŠPP nejde o deti rizikové z dôvodu vonkajších vplyvov (nevyhovujúce rodinné prostredie, deti migrantov, týrané, zneužívané deti atď,...), čo patrí skôr do kompetencie CPPPaP v rámci sociálno-patologických javov. Poskytovanie raného poradenstva/starostlivosti v CŠPP je bezplatné a zodpovedá aj požiadavkám článku 23 Dohovoru a právach dieťaťa – „s uznaním zvláštnych potrieb postihnutého dieťaťa sa pomoc, v súlade s odst. 2 tohto článku musí poskytovať podľa možnosti bezplatne, s ohľadom na finančné zdroje rodičov alebo iných osôb, ktoré sa o dieťa starajú“. "

Apr 09

Andrea

 • 09. 04. 2017
 • Andrea

Vyjadrujem nesúhlasím so zadefinovaním predškolského vzdelávania a výchovy v podobe, ako je navrhnuté v tomto dokumente, pretože predstavuje len zúžený pohľad autorského kolektívu (bez ich znalosti reálnej praxe predprimárneho vzdelávania v materských školách na Slovensku) ako akejsi starostlivosti o deti. Autori akoby nepostrehli, že pre rannú starostlivosť o deti vo veku od 0-3 rokov bol prijatý nový zákon, ako ani to, že problematika rannej starostlivosti patrí pod gesciu MPSVaR SR. Autori tak isto definujú aj výchovu a vzdelávanie detí od 3-6 rokov len ako starostlivosť.
Nesúhlasím s tým, že výchova a vzdelávanie detí od 3-6 rokov sa má realizovať prostredníctvom akýchsi detských skupín, komunitných škôlok, detských lesných klubov a pod. pričom vôbec nie je zadefinované,či budú tieto „škôlky“ súčasťou sústavy škôl a či budú zaradené v sieti so všetkými právami a povinnosťami, týkajúcich sa kvalifikačných požiadaviek „domácich učiteľov“, priestorových podmienok, materiálno technických podmienok, či budú musieť dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách?
Ak to budú len také detské skupiny, ako sa navrhuje v návrhu zákona poslancov NRSR M.BEBLAVÉHO, K.ACHÁČKOVEJ, S.PETRÍK a Z.ZIMENOVEJ o zabezpečení predškolskej starostlivosti ,tak to je začiatok konca kvalitného predprimárneho vzdelávania doposiaľ poskytovaného v materských školách.
Nesúhlasím s názorom, že v materských školách chýba systematická depistáž a následná individualizácia vzdelávacieho procesu dieťaťa. Z tohto konštatovania usudzujem, že autori vôbec nepoznajú spôsob,ako sa realizuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ, že materské školy na začiatku školského roka vykonávajú rôzne depistáže v spolupráci s CPPPaP a CŠPP. Pedagogickú diagnostiku v rámci formatívneho hodnotenia vykonáva každá učiteľka na triede a na základe zistení následne výchovno-vzdelávací proces indidvidualizuje podľa potrieb každého dieťaťa. Dovoľujem si tvrdiť, že indidvidualizácia vzdelávacieho procesu v MŠ je v porovnaní s inými druhmi škôl na najvyššej úrovni.
Nesúhlasím s tým, aby sa predprimárne vzdelávanie okrem materských škôl realizovalo aj v základných školách: aký zmysel má overovať niečo, čo vôbec nie je potrebné zavádzať?Predprimárne vzdelávanie má byť len doménou materských škôl a aj niektorí rodičia naozaj budú mať záujem, tak nech ho realizujú doma, ale za jasných personálnych aj obsahových podmienok, aby bolo rovnocenné s predprimárnym vzdelávaním poskytovaným v materských školách ako najideálnejších inštitúciách.
Nemôžem sa zbaviť pocitu, že tak, ako kedysi niekto úmyselne zničil vybudovanú sieť detských jasieľ, tak teraz niekomu veľmi záleží na rozbití siete materských škôl a ich presunu do sféry sociálnych služieb.
Ak sa nezobudíme a nebudeme vidieť skutočný zámer v oblasti materských škôl, ktorý obsahuje tento dokument, tak po pár rokoch budeme „objavovať teplú vodu“ a budeme sa snažiť túto sieť budovať nanovo, ako to teraz vidíme v prípade detských jasieľ.
Prečo sa návrh radšej nevenuje zmene spôsobu financovania materských škôl? Práve súčasný spôsob financovania materských škôl má za následok aj ich nedostatok, aj to, že v materských školách pôsobí minimum asistentov a takmer žiadny odborný zamestnanec.

Apr 21

Zuzana

 • 21. 04. 2017
 • Zuzana

zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom
veku skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený
vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...) - v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD
Návrhy : - Povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do
PŠD. - Zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1.
septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD). - Povinnú školskú dochádzku stanoviť na 12 rokov, s možnosťou získania dokladu
o ukončení vzdelania do 18. roku veku

Apr 19

Vratislava

 • 19. 04. 2017
 • Vratislava

Cieľ 1-07. 01
- Bola už niekde v zahraničí realizovaná navrhovaná transformácia špeciálnych materských škôl na navrhované centrá včasnej intervencie
- Existuje aspoň pracovná verzia koncepcie zamýšľanej transformácie špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie – postupné kroky, časový horizont, personálne obsadenie, finančná náročnosť...?
- Pred navrhovanou transformáciou špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie sa v praxi uskutoční overovanie zamýšľanej transformácie vo vybraných špeciálnych materských školách s cieľom optimalizovať plánovanú celoštátnu transformáciu?
- Bude môcť byť aj viac odborníkov v triede pre jedno dieťa? Ako to bude garantované?
- Aký bude najvyšší možný počet detí so ZZ v triede?
- Kto a ako konkrétne zabezpečí a bude zodpovedný za metodickú a odbornú podporu pri vzdelávaní detí?
- V akom časovom horizonte bude zabezpečená metodická odborná podpora?
- Ako budú zabezpečené učebné materiály a učebné zdroje pri „špeciálnom podpornom programe“?
- Akým spôsobom sa môžu špeciálne materské školy pretransformovať na centrá včasnej intervencie keď v nich pracujú pedagogickí a nie odborní zamestnanci?

Apr 03

Natalia

 • 03. 04. 2017
 • Natalia

Urcite by deti vo veku 5 rokov mali ostat v materskej škôlke. V tomto veku určite nie sú pripravené ist do školy. Potrebujú sa ešte hrat a oddychovať. V MŠ maju na to vytvorené podmienky. Aj vzdelavanie v MŠ je prispôsobené ich veku a keď maju nastúpiť do školy tak ovládajú všetko co maju vedieť. Školy nie sú pripravené a prispôsobené pre takéto deti. Je to nelogické.

Apr 21

Judita

 • 21. 04. 2017
 • Judita

- zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom
veku skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený
vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...) - v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD
Návrhy : - Povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do
PŠD. - Zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1.
septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD). - Povinnú školskú dochádzku stanoviť na 12 rokov, s možnosťou získania dokladu
o ukončení vzdelania do 18. roku veku

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

K navrhovaným opatreniam:
• Odporúčame navrhované opatrenia vopred riešiť v spolupráci so zainteresovanými rezortmi, s orgánmi územnej samosprávy a s organizáciami súkromných zriaďovateľov. Pokiaľ ide o materské školy, v záujme nastavenia štandardov pre deti vo veku 5 rokov odporúčame konzultovať aj s organizáciami zamestnávateľov, pretože už aj dnes majú viacerí zamestnávatelia vlastné materské školy.

Apr 11

Pavol

 • 11. 04. 2017
 • Pavol

Je pravdou, že deti, ktoré chodia do škôlky sú lepšie pripravené, tisíckrát viac to platí pre deti z osád. Rodičia detí z osád by ich všetky dali do škôlky, keby im to ten štát opral, obliekol, kŕmil, ale oni by za nich nechceli nič prispievať, čiže povedané sprosto: oni by ich len plodili a brali prídavky a štát nech sa o ne stará. Ak budeme od nich pýtať nejaký poplatok, deti do škôlky nedajú, do vám garantujem.
Že kapacity nie sú, nie je to chybou rodičov, ale je to chybou tzv. demokracie, ktorá v plnej miere zlyháva. Skôr by bolo lepšie týmto rodičom ponúknuť prácu a za škôlku im zaviesť priame platby zo mzdy.

Apr 18

Viera

 • 18. 04. 2017
 • Viera

Ponechať test zrelosti aj keď bude dieťa povinne v škole od 5 rokov, za ten jeden rok nemusí získať potrebné znalosti pre vstup do prvého ročníka. Učiva je tam veľmi veľa a tempo veľmi rýchle. Deti ho nedokážu udržať a tak neprospievajú. Test zrelosti by mohol ešte takéto dieťa zachytiť a dať mu ešte odklad, prípadne ho nasmerovať do prípravného ročníka.

Apr 19

Erika

 • 19. 04. 2017
 • Erika

Cieľ 1-07.04 zavedenie pojmu prípravný ročník nie je vhodný pre MŠ, v súčasnosti je prípravný ročník súčasťou špeciálnych základných škôl
v súčasnosti sa príprava detí do ZŠ realizuje na pôde MŠ podľa ŠTVP pre predprimárne vzdelanie, sieť MŠ je stabilná môže aj naďalej plniť funkciu prípravy detí na vstup do ZŠ
kto bude učiť v tzv. prípravnom ročníku, učiteľka ZŠ alebo učiteľka MŠ, aké ma mať dosiahnuté vzdelanie,
ak dieťa nebude spôsobilé po ukončení tzv. prípravného ročníka nastúpiť do prvého ročníka ZŠ bude opakovať prípravný ročník?

Návrhy :

ponechať prípravný ročník v ŠZŠ pre všetky deti s odloženou školskou dochádzkou od 6 rokov veku s tým, aby bola týmto deťom poskytovaná špeciálnopedagogická a odborná starostlivosť.
zaviesť povinné školské vzdelávanie pre deti od 5 rokov v materských školách ako povinné predprimárne vzdelávanie, bez započítania do PŠD
ponechať povinnú školskú dochádzku od 6 rokov v základných/špeciálnych školách s možnosťou navštevovať prípravný ročník v špeciálnych základných školách pre deti, ktoré v 6. roku veku pri posúdení nedosiahli školskú zrelosť.

Apr 19

Erika

 • 19. 04. 2017
 • Erika

Cieľ 1-07. 01 - Bola už niekde v zahraničí realizovaná navrhovaná transformácia špeciálnych materských škôl na navrhované centrá včasnej intervencie
- Existuje aspoň pracovná verzia koncepcie zamýšľanej transformácie špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie – postupné kroky, časový horizont, personálne obsadenie, finančná náročnosť...?
- Pred navrhovanou transformáciou špeciálnych materských škôl na Centrá včasnej intervencie sa v praxi uskutoční overovanie zamýšľanej transformácie vo vybraných špeciálnych materských školách s cieľom optimalizovať plánovanú celoštátnu transformáciu?
- Bude môcť byť aj viac odborníkov v triede pre jedno dieťa? Ako to bude garantované?
- Aký bude najvyšší možný počet detí so ZZ v triede?
- Kto a ako konkrétne zabezpečí a bude zodpovedný za metodickú a odbornú podporu pri vzdelávaní detí?
- V akom časovom horizonte bude zabezpečená metodická odborná podpora?
- Ako budú zabezpečené učebné materiály a učebné zdroje pri „špeciálnom podpornom programe“?
- Akým spôsobom sa môžu špeciálne materské školy pretransformovať na centrá včasnej intervencie keď v nich pracujú pedagogickí a nie odborní zamestnanci?

Apr 24

Erika

 • 24. 04. 2017
 • Erika

Cieľ 1-07
Riziko cieľa 1-07 :
- zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom veku skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...)
- v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD

Návrhy :

- Povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do PŠD.
- Zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1. septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD).

Cieľ 1-07.03

Návrhy :

navrhované MŠ by mali mať také isté obsahové, priestorové a personálne podmienky ako existujúce MŠ,
mali by byť zaradené v sieti materských škôl,
mala by sa na ne vzťahovať kontrola štátu,

Apr 21

Judita

 • 21. 04. 2017
 • Judita

Predškolské vzdelávanie je garantované pre deti od 3 rokov a je povinné pre deti
od 5 rokov. Nadväzuje na rozvinuté rané vzdelávanie a starostlivosť a na
komplexný systém služieb ranej starostlivosti a včasnej intervencie pre deti od 0
do 3 rokov.

Riziko cieľa 1-07 :
- zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom veku
- skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...)
- v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD
Návrhy :
- povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do PŠD.
- zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1. septembru do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD)
- povinnú školskú dochádzku stanoviť na 12 rokov, s možnosťou získania dokladu o ukončení vzdelania do 18. roku veku

Apr 14

Igor

 • 14. 04. 2017
 • Igor

Financovanie predprimárneho vzdelávania riešiť zo štátneho rozpočtu a nie z obecných zdrojov a zmeniť financovanie "škôlok" tak, aby každý rodič na dieťa dostal "kupón" v hodnote nákladov na dieťa v obecnej škôlke. Mohol sa následne rozhodnúť, či ho uplatní v obecnej škôlke, alebo po prípadnom doplatku v súkromnej. Pomôže to riešiť problém s nedostatkom kapacít, kedy sa často stane, že dieťa nie je prijaté do obecnej škôlky a súkromná je pre rodičov píliš nákladná. Takto by si mohol doplatiť rozdiel medzi cenou "kupónu" a cenou súkromnej škôlky čo by viacerí rodičia už zvládli. Rovnako to pomôže zvyšovať kvalitu obecných škôlok, kedy tie dostanú výraznejšiu konkurenciu. Dnes je rodič nezriedka vďačný, za to že môže "odložiť" dieťa do obecnej škôlky . Vďaka "kupónu" by sa viac cítil ako "zákazník" a mal by väčšiu snahu participovať na fungovaní obecnej škôlky.

Apr 19

Natália

 • 19. 04. 2017
 • Natália

Cieľ 1-07 Predškolské vzdelávanie a výchova
Predškolské vzdelávanie je garantované pre deti od 3 rokov a je povinné pre deti
od 5 rokov. Nadväzuje na rozvinuté rané vzdelávanie a starostlivosť a na
komplexný systém služieb ranej starostlivosti a včasnej intervencie pre deti od 0
do 3 rokov
Riziko cieľa 1-07 : - zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom
veku skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený
vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...) - v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD
Návrhy : - Povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do
PŠD. - Zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1.
septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD). - Povinnú školskú dochádzku stanoviť na 12 rokov, s možnosťou získania dokladu
o ukončení vzdelania do 18. roku veku

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Aj pri materských školách by mali byť definované presnejšie osnovy a sledovaná kvalita poskytovaných služieb a vzdelávania, nakoľko často ani v predprimárnych triedach ešte nie sú deti pripravené na prechod do školy, kvalita, ale aj forma vzdelávania a príprava škôlkarov a predškolákov je rozdielna a výrazne závisí od učiteľa a riaditeľa daného zariadenia. Aj škôlka musí plniť určitý význam a prínos, aby nebola len denným hracím centrom pre deti bez výraznejšieho vplyvu na rozvoj kreativity, motoriky, slovnej zásoby, samostatnosti, atď..

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

v ponuke chýba bod 1-07-02:

Bude sa riešiť aj nejaký vzdelávací program pre túto vekovú skupinu? V časti Súčasny stav a jeho problémy bolo naznačené, že chýba jednotný prístup, konkrétne "Nepodporuje systematicky ani vznik metodických materiálov pre zriaďovateľov zariadení pre deti do 3 a pre deti zdravotne alebo sociálne znevýhodnené, ani pre rodičov."

Apr 19

Vratislava

 • 19. 04. 2017
 • Vratislava

Cieľ 1-07.04

- zavedenie pojmu prípravný ročník nie je vhodný pre MŠ, v súčasnosti je prípravný ročník súčasťou špeciálnych základných škôl
- v súčasnosti sa príprava detí do ZŠ realizuje na pôde MŠ podľa ŠTVP pre predprimárne vzdelanie, sieť MŠ je stabilná môže aj naďalej plniť funkciu prípravy detí na vstup do ZŠ
- kto bude učiť v tzv. prípravnom ročníku, učiteľka ZŠ alebo učiteľka MŠ, aké ma mať dosiahnuté vzdelanie,
- ak dieťa nebude spôsobilé po ukončení tzv. prípravného ročníka nastúpiť do prvého ročníka ZŠ bude opakovať prípravný ročník?

Návrhy :
- ponechať prípravný ročník v ŠZŠ pre všetky deti s odloženou školskou dochádzkou od 6 rokov veku s tým, aby bola týmto deťom poskytovaná špeciálnopedagogická a odborná starostlivosť.
- zaviesť povinné školské vzdelávanie pre deti od 5 rokov v materských školách ako povinné predprimárne vzdelávanie, bez započítania do PŠD
- ponechať povinnú školskú dochádzku od 6 rokov v základných/špeciálnych školách s možnosťou navštevovať prípravný ročník v špeciálnych základných školách pre deti, ktoré v 6. roku veku pri posúdení nedosiahli školskú zrelosť.

Apr 19

Erika

 • 19. 04. 2017
 • Erika

Cieľ 1-07 Predškolské vzdelávanie a výchova
Riziko cieľa 1-07 :
- zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom veku skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...)
- v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD

Návrhy :

- Povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do PŠD.
- Zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1. septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD).

Cieľ 1-07.03
Návrhy :

navrhované MŠ by mali mať také isté obsahové, priestorové a personálne podmienky ako existujúce MŠ,
mali by byť zaradené v sieti materských škôl,
mala by sa na ne vzťahovať kontrola štátu,

Apr 30

Miriam

 • 30. 04. 2017
 • Miriam

• Odporúčame zaviesť povinný prípravný ročník v materských školách.

Apr 21

Zuzana

 • 21. 04. 2017
 • Zuzana

Predškolské vzdelávanie je garantované pre deti od 3 rokov a je povinné pre deti
od 5 rokov. Nadväzuje na rozvinuté rané vzdelávanie a starostlivosť a na
komplexný systém služieb ranej starostlivosti a včasnej intervencie pre deti od 0
do 3 rokov
Riziko cieľa 1-07 : - zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom
veku skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený
vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...) - v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD
Návrhy : - Povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do
PŠD. - Zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1.
septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD). - Povinnú školskú dochádzku stanoviť na 12 rokov, s možnosťou získania dokladu
o ukončení vzdelania do 18. roku veku

Apr 28

Erika

 • 28. 04. 2017
 • Erika

Osobne si myslim, ze tu nejde o reformu skolstva. Vobec sa v celom tomto procese nehladi na dieta. Cele je to len spinavy bizis na ukor deti. Nevedia, kde vziat peniaze na fungovanie zakladnych skol, tak natlacia do skol aj 5rocne deti. Tie by si csak v takomto veku mali este uzivat detstvo a nie riesit nejake systematicke vyucovanie. A z materskych skol urobit akesi "opatrovne"...robite si z nas blaznov? Najprv nas vsetkych nahanate zvysovat odbornost a potom mas degradujete na nejake au-pairky??? To je vysmech kazdej jednej ucitelky v MS. Ja len dufam, ze tento podvod na detoch sa nikdy nezrealizuje. Chceme do deti hustit vedomosti...ale kedy z nich mame vychovat dobrych ludi, ak namiesto systematickeho vzdelavania to ma byt len nejake "celodenne optrovanie"????? Cele zle. Ponechajte to tak, ako to bolo...a vylepsite kvalitu, nie zaduste vsetko dobre.

Apr 11

Anna

 • 11. 04. 2017
 • Anna

Pilotné školy
Určiť v jednotlivých krajoch SR pilotné školy, v ktorých sa spustí reforma školstva minimálne na 5 rokov. Pilotné školy určiť na základe zistených informácií MŠ o stave škôl na území SR (štátnych, cirkevných, súkromných) alebo na základe dobrovoľnosti. Následne po dôkladnej analýze edukačných výstupov a finančnej náročnosti spustiť reformu, respektíve opraviť ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Apr 05

Pavol

 • 05. 04. 2017
 • Pavol

Je pravdou, že deti, ktoré chodia do škôlky sú lepšie pripravené, tisíckrát viac to platí pre deti z osád. Rodičia detí z osád by ich všetky dali do škôlky, keby ich štát opral, obliekol, kŕmil, ale oni by za nich nechceli nič prispievať, čiže povedané sprosto: oni by ich len plodili a brali prídavky a štát nech sa o ne stará. Ak budeme od nich pýtať nejaký poplatok, deti do škôlky nedajú, to vám garantujem.
Že kapacity nie sú, nie je chybou rodičov, ale je to chybou tzv. demokracie, ktorá v plnej miere zlyháva. Skôr by bolo lepšie týmto rodičom ponúknuť prácu a za škôlku im zaviesť priame platby zo mzdy.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Pri posudzovaní úrovne predprimárneho stupňa povinného vzdelávania neskúmať úroveň znalosti štátneho jazyka (tj. nestanoviť výkonový štandard) pre žiakov národnostnej menšiny!

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Predĺžiť povinné vzdelávanie na 12 rokov, z toho dva roky na strednej škole (na odborné učilište môže žiak ísť aj z ôsmeho ročníka).

Apr 21

Alena

 • 21. 04. 2017
 • Alena

Cieľ 1-07 Predškolské vzdelávanie a výchova

Predškolské vzdelávanie je garantované pre deti od 3 rokov a je povinné pre deti od 5 rokov. Nadväzuje na rozvinuté rané vzdelávanie a starostlivosť a na komplexný systém služieb ranej starostlivosti a včasnej intervencie pre deti od 0 do 3 rokov

Riziko cieľa 1-07 :
- zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možnosti detí v danom veku, skracuje
sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený vývin po všetkých stránkach
(biologickej, psychickej, emocionálnej...)
- v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD.

Návrhy :
- povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do PŠD,
- zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1. septembru,
do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD).

Apr 21

Zuzana

 • 21. 04. 2017
 • Zuzana

zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom
veku skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený
vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...) - v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD
Návrhy : - Povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do
PŠD. - Zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1.
septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD). - Povinnú školskú dochádzku stanoviť na 12 rokov, s možnosťou získania dokladu
o ukončení vzdelania do 18. roku veku

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Počet štátnych centier včasnej intervencie je nedostatočný a vo veľkej miere suplujú túto činnosť poskytovatelia v súkromných centrách, ktorých služby nie sú bezplatné.

Apr 21

Zuzana

 • 21. 04. 2017
 • Zuzana

zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom
veku skracuje sa čas dieťaťa dozrieť, nerešpektuje a ohrozuje sa jeho prirodzený
vývin po všetkých stránkach (biologickej, psychickej, emocionálnej...) - v súčasnosti evidujeme nárast počtu 6 ročných detí s odloženou PŠD
Návrhy : - Povinné vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov veku v MŠ bez započítavania do
PŠD. - Zaradenie dieťaťa vo veku 6 rokov, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť k 1.
septembru, do prípravného ročníka špeciálnej školy (započítať do PŠD). - Povinnú školskú dochádzku stanoviť na 12 rokov, s možnosťou získania dokladu
o ukončení vzdelania do 18. roku veku

Apr 04

Erika

 • 04. 04. 2017
 • Erika

Cieľ 1-07.03 Zabezpečiť ukotvenie právneho nároku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od 3 do 6 rokov a garantovať dostupnosť zariadení predprimárneho vzdelávania od 3 rokov pre každé dieťa / napr. detských skupín, firemných škôlok, komunitných škôlok, lesných detských klubov, škôlok na farmách/

- navrhované MŠ by mali mať také isté obsahové, priestorové a personálne podmienky ako existujúce MŠ,
- mali by byť zaradené v sieti materských škôl,
- mala by sa na ne vzťahovať kontrola štátu,

1-07.04 Predĺžiť povinné vzdelávanie na 11 rokov a stanoviť jeho začiatok vo veku 5 rokov.

- zavedenie pojmu prípravný ročník nie je vhodné pre ZŠ, v súčasnosti je prípravný ročník súčasťou špeciálnych základných škôl
- v súčasnosti sa príprava detí do ZŠ realizuje na pôde MŠ podľa ŠTVP pre predprimárne vzdelanie, sieť MŠ je stabilná môže aj naďalej plniť funkciu prípravy detí na vstup do ZŠ
- kto bude učiť v tzv. prípravnom ročníku, učiteľka ZŠ alebo učiteľka MŠ, aké ma mať dosiahnuté vzdelanie,
- ak dieťa nebude spôsobilé po ukončení tzv. prípravného ročníka nastúpiť do prvého ročníka ZŠ bude opakovať prípravný ročník?
- zaškolenie 5 ročných detí nezohľadňuje práva, potreby a možností detí v danom veku /špecifiká individuálneho vývinu, zásady psychohygieny, režim dňa, striedanie vzdelávania s pohybovými aktivitami, pobytom von, odpočinkom, ...
- čo s deťmi s odkladom povinnej školskej dochádzky a s deťmi so ŠVVP,
- je potrebné zrealizovať výskum alebo prieskum odborníkmi v danej oblasti /psychológ, lekár, špeciálny pedagóg../ s ohľadom na psychický vývin detí
- ak sa v prípravnom ročníku bude realizovať vzdelanie podľa existujúceho ŠVP kvalifikovanými učiteľkami, prečo posúvať deti do ZŠ a nenechať ich v MŠ s uzákonením povinného predprimárneho vzdelania v poslednom ročníku MŠ
- v európskych krajinách je povinné vzdelávanie od 5 rokov realizované v 3 krajinách, v 7 krajinách je táto povinnosť v MŠ