Skip to content

Kategória 1-06.03 Rozpracovať a zaviesť systém „garančných centier osobitného spôsobu plnenia povinného vzdelávania “ a definovať ich úlohy. Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Požadujeme rozšíriť bod o garančných centrách aj na predprimárne vzdelávanie a materské školy. Špecifikovať, aká je predstava o iných typoch garančných centier a aká má byť výška primeraného normatívu na zapísaného žiaka/dieťa.

Apr 25

Lucia

 • 25. 04. 2017
 • Lucia

Garančné centra - vo svete sú nimi kmeňové školy najčastejšie. Toto je vyhovujúce, pretože to čiastočne začleňuje dieťa do školy, do ktorej možno neskôr nastúpi, umožňuje to vytvárať vzťahy s ucitelmi a deťmi v rámci mimoškolských aktivít, na ktoré má mať nárok aj dieťa, ktoré sa vzdeláva mimo školy. Vysunúť decká do centier znamená ďalšiu stigmatizaciu, segregáciu. Inkluzia znamená aj to, že dieťa vzdelávané čiastočne alebo úplne mimo školy, nie je zo školy úplne vyčlenené (nárok vzdelávať sa vo svojej lokálnej či záujmovej lokalite bez ohľadu na špec. potreby). Potreby detí a rodín zúčastňovať sa školského života sú individuálne, existujú rodiny, ktoré napriek ind. vzdel. so školou spolupracujú veľmi úzko, deti navštevujú niektoré hodiny (špecifické nadanie či záujem), krúžky (socializácia v škole, príprava na nástup do bežnej šk dochádzky), niektorym deťom vyhovuje skúšanie v škole spolu s dennými žiakmi, niekedy sa škola a rodina vzájomne obohacujú spoločnými projektmi. Vzdelávanie mimo školy volia vo významnej miere rodiny detí so švvp, na sk často nie celkom dobrovoľne. Ďalším argumentom je voľba garanta, ktorá má ostať slobodná rovnako ako je slobodná voľba školy. Ľahko sa môže stať, že garančné centrum ľudsky nezvládne rodinu postojovo nesúhlasnú (stačí názor na to či je pre dieťa s aspergerovým syndrómom vhodný prístup aplik.behav.analýzy, názor na projektové vyučovanie atď). Pri domácom vzdelávaní (ktoré znamená, že rodič učí vlastné dieťa) je kontakt s kmeňovou školou významným, pri vzdelávaní komunitnom (externý pedagóg učí skupinu deti) by bol zbytočným, decká majú svoju školu aj keď mimo systému. Obe formy vyžadujú odlišnú kontrolu a podporu zo strany školy, štátu.

Apr 25

 • 25. 04. 2017

Toto opatrenie, ktoré hovorí len o individuálnom vzdelávaní na úrovni I. stupňa ZŠ doma – mimo školy už máme zakotvené v školskom zákone. Garantom takéhoto vzdelávania je ZŠ. Nevidíme dôvod, aby vznikali akési „Garančné centrá“, ktoré by plnili to, čo teraz ZŠ, najmä ak projekt počíta aj so zachovaním garancie na základných školách. Prečo vynakladať ďalšie financie na nové duplicitné inštitúcie?

May 14

Miroslava

 • 14. 05. 2017
 • Miroslava

Túto pripomienku vkladám druhýkrát, lebo sa medzi pripomienkami na stránke nenachádza.

Pripomienkovanie dokumentu Učiace sa Slovensko - OZ Edulienka

1-06
Pripomienka k 1-06.03

Garančné centrum
Zriadenie garančných centier je reakciou na zvýšenú požiadavku rodičov o využívanie inštitútu individuálneho vzdelávania a ich potreby združovať sa a využívať pravidelnú podporu rodičov a detí v priebehu vzdelávania.

Táto požiadavka vznikla na základe vzniku novej socioekonomickej skupiny rodičov, ktorí majú iné požiadavky na vzdelávanie svojich detí a majú záujem o zvýšenú participáciu na ich vzdelávaní.

Zriadením garančných centier individuálne vzdelávaní získavajú novú inštitucionálnu platformu, prostredníctvom ktorej budú poskytované komplexné služby rodičom a deťom na individuálnom vzdelávaní, čím štát deklaruje rovnakú podporu deťom pri všetkých spôsoboch plnenia povinného vzdelávania.

Garančné centrá budú v krátkodobom horizonte prispievať k:
odbornej podpore rodičov vzdelávajúcich svoje dieťa v domácom prostredí,
organizovaniu vzdelávacích aktivít podporujúcich plnenie cieľov vzdelávacích programov detí,
organizovaniu vzdelávacích aktivít podporujúcich rozvoj sociálnych zručností detí ako prevenciu pred možným sociálnym vylúčením detí.

Garančné centrá v dlhodobom horizonte prispejú k:
rozvoju metodológie práce s deťmi na individuálnom vzdelávaní,
k príprave pedagógov - garantov individuálneho vzdelávania a vedúcich garančných centier,
scitlivovaniu verejnosti k téme individuálneho vzdelávania,
spolupráci špecializovaných pracovísk a výskumných inštitúcií so záujmom o danú problematiku,
rozvoju politík zameraných na osobitné spôsoby plnenia povinného vzdelávania,
rozvoju spolupráce s inštitúciami podobného zamerania v zahraničí.

Garančné centrá sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívov určených na dieťa za príslušný rok. Normatív poukazuje rodič garančnému centru prostredníctvom poukazu na ním organizované aktivity prostredníctvom ktorých napĺňa dieťa ciele vzdelávacieho programu.

Na čele garančného centra je osoba spĺňajúca kvalifikačné požiadavky pre vykonávanie tohoto druhu činnosti (napr. kvalifikačné požiadavky na pozíciu riaditeľa školy - pripraviť špecifikáciu).

Vznik garančných centier znamená uskutočňovanie individuálneho prístupu k dieťaťu, ktorý je jednou z ústredných tém vízie v dokumente Učiace sa Slovensko.

Vznik garančných centier navrhujeme už v prvej etape realizácie koncepcie, lebo financovanie nie je viazané na vyčlenennie nových zdrojov, ale na využitie už vyčlenených zdrojov - normatívov viažucich sa na deti, ktorých poberateľom sa stanú aj garančné centrá.

Mar 22

Gabriela

 • 22. 03. 2017
 • Gabriela

Domáce vyučovanie obmedziť iba do výnimočných prípadoch ( zdravotné a i. problémy) - dôvod- deti potrebujú kontakt s inými, kooperáciu, komunikáciu.

Apr 07

Martin

 • 07. 04. 2017
 • Martin

- Garančné centrum domáceho vzdelávania – na akej úrovni bude – obec, okres, kraj, alebo to budú len základné školy?

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Garantom kvality domáceho vzdelávania, ako jednej z foriem osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky, musí byť iba základná škola.

Apr 20

Daniela

 • 20. 04. 2017
 • Daniela

Vymedziť kto môže vykonávať povinné vzdelávanie v domácom prostredí. Môže to byť niekto, kto ma doma podnetné prostredie a rodičia dokážu primerane podať žiakom učivo v takej miere, v akej by dostaval vzdelanie v školskom prostredí. Ak sa zisti v garančnom centre, že vzdelávanie v domácom prostredí nie je dostačujúce, majú právo dať podnet na návrat žiaka do školy.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Garantom kvality domáceho vzdelávania, ako jednej z foriem osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky, musí byť iba základná škola.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Povinné vzdelávanie mimo školy môže spôsobiť značne socializačné deficity. Na iných miestach (2.04) tohto dokumentu sa vyzdvihuje práve výchovná funkcia, resp. cieľ výchovy zameraný na rozvoj sociálnych a (inter)personálnych kompetencií.
Upustiť od myšlienky budovania garančného centra. Na plnenie tohto opatrenia úplne postačí základná škola.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Navrhujeme, aby „garančnými centrami“ boli základné školy zaradené do siete škôl.
Pri zavedení iného systému "garančných centier" hrozí riziko, že žiaci zo SZP budú mať sklony legálnym spôsobom uniknúť zo školy.