Skip to content

Kategória 1-06.02 Spresniť pojem „vzdelávací program“, definovať jeho obsah a zaviesť ho do relevantných dokumentov vrátane právnych predpisov, pričom formou vzdelávacieho programu je štát¬ny vzdelávací program a školský vzdelávací program Všetky podnety

Mar 30

Ľudovít

  • 30. 03. 2017
  • Ľudovít

Štátny vzdelávací program mal by pozostávať zo súhrnu základných poznatkov, ktoré žiak potrebuje k životu, k uplatňovaniu sa v spoločnosti a všeobecnému vzdelaniu. Do nového programu ich možno včleniť tak, aby sa urobila symbióza najdôležitejších tém súčasného štandardného učiva a učiva úplne nového, s ktorým sa škola ešte nikdy nestretla. Tieto poznatky mali by byť čo najviac minimalizované, aby bol dostatočný čas na diskusie či riešenie problémov v rámci preberaných tém. Základné učivo mali by vybrať predmetové komisie jednotlivých typov a druhov škôl, ktoré by mal určiť štát.
Po štátnom programe malo by sa prikročiť k výberu školského vzdelávacieho programu. V ňom ide o prehĺbenie či rozšírenie poznatkovej sféry žiaka. Mali by ich vybrať tiež predmetové komisie v spolupráci so školami. Sem prináležia aj poznatky z predmetov duálneho vyučovania.
Na základnej škole bolo by vhodné, aby sa vo väčšej miere využíval štátny vzdelávací program kvôli jeho veľkému rozsahu. V nižších ročníkoch strednej školy mal by byť tiež vo väčšej miere zastúpený štátny vzdelávací program, vo vyšších ročníkoch zasa školský vzdelávací program. Toto všetko je v kompetencii odborníkov, ktorí posúdia, v akom rozsahu budú tieto dva programy využívané vo vyučovacom procese.
Každá škola musí mať svoj vlastný vzdelávací program, teda svoj učebný plán. Ten by mala zostavovať k tomu určená odborná komisia. Jej by potom podliehali predmetové komisie. Možno očakávať, že do učebného plánu školy môžu byť zaradené úplne nové predmety alebo niektorý predmet bude požadovať vyššiu hodinovú dotáciu ako pred reformou. V takomto prípade bude treba vopred stanoviť kritéria, na základe ktorých sa uskutoční výber nových predmetov alebo sa zvýši počet vyučovacích hodín niektorého predmetu na úkor iných predmetov.
Na učebný plán školy je možné dívať sa z dvoch hľadísk: alebo sa vypracuje ako prvý dokument školy a z neho sa bude vychádzať, alebo sa bude tvoriť až po ukončení výberu štátneho a školského vzdelávacieho programu teda výberu základného a rozširujúceho učiva.
Veľkú pozornosť treba venovať obsahovým a výkonovým štandardom. Zostaviť ich možno tiež prinajmenšom dvoma spôsobmi. Buď sa ako prvé materiály vypracujú obsahové štandardy a na konci reformy výkonové štandardy. Druhá možnosť je, že obsahové ako aj výkonové štandardy sa vypracujú až po ukončení prác na všetkých relevantných materiáloch týkajúcich sa oboch programov vzdelávania.

Mar 31

Ľudovít

  • 31. 03. 2017
  • Ľudovít

Štátny vzdelávací program mal by pozostávať zo súhrnu základných poznatkov, ktoré žiak potrebuje k životu, k uplatňovaniu sa v spoločnosti a všeobecnému vzdelaniu. Do nového programu je ho možno včleniť tak, že sa urobí symbióza najdôležitejších tém súčasného štandardného učiva a učiva úplne nového, s ktorým sa škola nikdy nestretla. Tieto poznatky mali by byť čo najviac minimalizované, aby bol dostatočný čas na diskusie či riešenie problémov v rámci preberaných tém. Základné učivo mali by vybrať predmetové komisie jednotlivých typov a druhov škôl, ktoré by mal určiť štát.
Po štátnom programe malo by sa prikročiť k výberu školského vzdelávacieho programu. V ňom ide o prehĺbenie či rozšírenie poznatkovej sféry žiaka. Mali by ich vybrať tiež predmetové komisie v spolupráci so školami. Sem prináležia aj poznatky z predmetov duálneho vyučovania.
Na základnej škole bolo by vhodné, aby sa vo väčšej miere využíval štátny vzdelávací program kvôli jeho veľkému rozsahu. V nižších ročníkoch strednej školy mal by byť tiež vo väčšej miere zastúpený štátny vzdelávací program, vo vyšších ročníkoch zasa školský vzdelávací program. Toto všetko je v kompetencii odborníkov, ktorí posúdia, v akom rozsahu budú tieto dva programy využívané vo vyučovacom procese.
Každá škola musí mať svoj vlastný vzdelávací program, teda svoj učebný plán. Ten by mala zostavovať k tomu určená odborná komisia. Jej by potom podliehali predmetové komisie. Možno očakávať, že do učebného plánu školy môžu byť zaradené úplne nové predmety alebo niektorý predmet bude požadovať vyššiu hodinovú dotáciu ako pred reformou. V takomto prípade bude treba vopred stanoviť kritéria, na základe ktorých sa uskutoční výber nových predmetov alebo sa zvýši počet vyučovacích hodín niektorého predmetu na úkor iných predmetov.
Na učebný plán školy je možné dívať sa z dvoch hľadísk: alebo sa vypracuje ako prvý dokument školy a z neho sa bude vychádzať, alebo sa bude tvoriť až po ukončení výberu štátneho a školského vzdelávacieho programu teda výberu základného a rozširujúceho učiva.
Veľkú pozornosť treba venovať obsahovým a výkonovým štandardom. Zostaviť ich možno tiež prinajmenšom dvoma spôsobmi. Buď sa ako prvé materiály vypracujú obsahové štandardy a na konci reformy výkonové štandardy. Druhá možnosť je, že obsahové ako aj výkonové štandardy sa vypracujú až po ukončení prác na všetkých relevantných materiáloch týkajúcich sa oboch programov vzdelávania.

Apr 25

Jozef

  • 25. 04. 2017
  • Jozef

Navrhujeme znenie:
1-06.02 Spresniť pojem „vzdelávací program“, definovať jeho obsah a zaviesť ho do relevantných dokumentov vrátane právnych predpisov.

Obsah pojmu vzdelávací program bude definovať štruktúru vzdelávania od podmienok prijatia na štúdium, cez podmienky a spôsob splnenia vzdelávacích očakávaní štátneho i školského vzdelávacieho programu, až po ich evaluáciu. Štátny vzdelávací program je vnímaný ako základ na ktorom sa budujú školské vzdelávacie programy. Zadefinuje sa individualizovaný vzdelávací program (namiesto dnešných individuálnych učebných plánov a individuálnych študijných programov) ako generický program školského vzdelávacieho programu pre individualizáciu vzdelávania. Používanie pojmu „vzdelávací program“ a jemu podriadených pojmov ( učivo, štandardy, kurikulum, …) vo všetkých riadiacich aktoch a oficiálnych dokumentoch sa zjednotí a odstránia sa tak nejasnosti v interpretáciách a nesúlad+ v dokumentoch. Zároveň sa jednoznačne určí, že vzdelávací program je kľúčovým pojmom vo vzdelávaní na Slovensku.