Skip to content

Kategória 1-06.00 Povinná školská dochádzka sa mení na povinné vzdelávanie Všetky podnety

Apr 24

Anna

 • 24. 04. 2017
 • Anna

Súhlasím s garantovaním vzdelávania detí v materských školách vo veku od troch rokov. Ako povinnú formu vzdelávania ho treba ponechať pre všetky deti vo veku od 5 rokov ale v materských školách ako formu povinného predprimárneho vzdelávania. K čomu je dôležitá a potrebná zmena terminológie povinná školská dochádzka na povinné vzdelávanie? Povinnú školskú dochádzku je potrebné predĺžiť a stanoviť na 12 rokov tak, aby každý žiak mal možnosť získať doklad o ukončení vzdelania (aj keď len dvojročného/záučný list ...). Takáto dĺžka povinnej školskej dochádzky by bola garantovaná do veku 18 rokov dieťaťa/žiaka, čím by spoločnosť predišla nezamestnaným mladistvým evidovaným na úradoch práce atď. Dokonca aj niektoré politické strany (SNS) uvádzali takúto formu PŠD ako jeden z bodov volebného programu.
Dnes je štatisticky dokázateľný vysoký počet detí, u ktorých je z rôznych dôvodov navrhnutý odklad povinnej školskej dochádzky o jeden (ale aj o dva) rok. Tento návrh na odklad PŠD nie je snáď výmyslom rodičov, ale vždy je na základe odporúčania poradenského zariadenia. Sme svedkami toho, že u detí narastajú rôzne zdravotné obmedzenia, oslabenia, je nárast detí so zdravotným postihnutím, rodičia pre nepriaznivý zdravotný stav zostávajú s deťmi v domácom prostredí na predĺženej materskej dovolenke ... a preto nie je vhodné zaradiť tieto deti do školského systému už vo veku 5 rokov. Nech sú tieto deti povinne zaradené do predprimárneho vzdelávania v materských školách vo veku od 5 - 6 rokov a v prípade, ak k 1. septembru, kedy dosiahli vek 6 rokov, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, nech sú automaticky zaradené do prípravných ročníkov v špeciálnych školách. V špeciálnych školách so špeciálnopedagogickým pôsobením učiteľa a za priamej, aktuálnej a v pravý čas poskytovanej odbornej starostlivosti odborníkov CŠPP (najmä logopéd, psychológ, fyzioterapeut, špeciálny pedagóg...) v závere absolvovania prípravného ročníka na základe odbornej diagnostiky, nech je pre dieťa navrhnutý vhodný ďalší spôsob výchovy a vzdelávania a tým môže byť bežná škola (hlavný prúd) alebo špeciálna škola.
Predíďme riziku skracovania času dieťaťa dozrieť, rešpektujme a neohrozujme prirodzený vývin dieťaťa po všetkých stránkach - biologická, psychická, emocionálna.

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

• Zásadne nesúhlasíme s návrhom na zrušenie povinnej školskej dochádzky na základnej škole a s možnosťou rodičov rozhodnúť o domácej výučbe. Odhliadnuc od dôvodných pochybností, či každý rodič, ktorý sa rozhodne pre domácu výučbu, bude schopný zabezpečiť pre žiaka výučbu na požadovanej úrovni, je treba mať na zreteli, aj socializačnú funkciu školy. Požadovanú úroveň socializácie žiaka možno dosiahnuť len v kolektíve, kde sa žiak v dennodennom styku so spolužiakmi učí adaptabilite, tolerancii, empatii, rešpektu, úcte k spolužiakom a učiteľom, spolupráci, v kolektíve nadobúda potrebnú sociálnu solidaritu. Zároveň podriaďujúc sa školskému poriadku sa učí disciplíne a osvojuje si potrebné životné a pracovné návyky. Žiak sa v kolektíve môže porovnávať so spolužiakmi. súťažiť a korigovať svoje nežiaduce postoje a správanie a takto objavovať aj sám seba a svoje miesto v triede a v spoločnosti. Zrušením povinnej školskej dochádzky vytvoríme priestor pre prílišný individualizmus plodiaci egoizmus a necitlivosť k okolitému prostrediu vrátane nedostatočných socializačných schopností žiaka. Vzniká dôvodné nebezpečenstvo, že väčšina žiakov domácej prípravy nebude pripravená na zaradenie do ďalšieho štúdia a na trh práce, pretože nebude mať vypestované potrebné sociálne návyky a nebude pripravená na plnohodnotné začlenenie do spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Napokon aj v samotnom dokumente sa konštatuje nárast výchovných problémov aj so žiakmi, ktorí podliehajú povinnej školskej dochádzke (záškoláctvo, šikana, prejavy agresie a intolerancie, násilia a spoločenskej neznášanlivosti a pod.; často ide o deti z tzv. „dobrých rodín“ so skvelým hmotným zázemím a s dobrým kariérnym postavením rodičov); ako sa takéto sociálno-patologické javy budú odstraňovať a riešiť, ak dieťa nebude chodiť do školy? Odporúčame preto domáce učenie len ako výnimočnú možnosť, ktorú škola povolí zo závažných dôvodov po preskúmaní reálnych možností dosiahnuť požadované vedomosti a socializačné schopnosti žiaka v domácom učení.

Mar 22

Alena

 • 22. 03. 2017
 • Alena

Povinná školská dochádzka nech je od 5 rokov, ale nech sa deje v materských školách, lebo sú dlhodobo na to pripravené( hlavne materiálne , ale aj odborne, lebo učiteľky MŠ sú veľmi šikovné ,triedy sú vybavené potrebnými pomôckami . Ak dáte predškolákov do prvého( nultého ročníka) ,, zabijete " materské školy a deťom nepomôžete, !!! Ak totiž dieťa bude slabšie, bede mať odklad do školy, to bude chodiť do ZŠ dva roky, a ešte nebude prvák**? Prečo si myslíte, že učiteľky MŠ nevedia pripraviť dieťa do 1. ročníka? Máte na to dôkaz, Veď doteraz analýzy hovorili len o tom, že deti sú dobre pripravené na vstup do ZŠ. Je to podľa mňa len politická hra, pre menšinové školy , ale nie je to dobre pre deti. Po pár rokov uvidíte, akej hlúposti ste sa dopustili, ale ten kto to spôsobil, nebude mať žiaden postih a to je HYBA.Materské školy, vždy vo výchove deti a aj vo vzdelávaní hrali prvé husle. Nechajte to tak a tak bude dobre ako to je. Sme fundované učiteľky, máme dostatočné materiálne zabezpečenie a vieme ako deti pripraviť na školu. Nebudte pápezkejší ako pápež. To čo môžete dobre urobiť je, že zrušite niektoré vysoké školy, ktoré produkujú nekvalifikovaných,, vysokoškolákov". Síce s titulom ,. ale neuplatniteľných na trhu práce. A to sa nechcem vyjadrovať o stredoškolákov. Neučia sa nič pre prax( stredoškoláci ani vysokoškoláci) len teóriu, , ktorá niekedy ani nemá nič s tým čo študujú, len si niekto zarobí. Jedine čo fungovalo na 100 % boli škôlky a aj to chcete zničiť. Nerobte pre ne nič a tak to všetko zachránite !!!!! Nechajte sa deti hrať, smiať, učiť sa to čo potrebujú LEN v škôlkach!!! Majú tam hračk, milé učiteľky, podnetné prostredie a pomôcky a nechajte ich žiť a tvoriť.

May 03

Bc. Silvia

 • 03. 05. 2017
 • Bc. Silvia

Neviem si prestaviť vzdelávanie detí predškolského veku inde ako v materskej škole. Deťom bude musieť byť vytvorená trieda, kde môže učiť pedagóg s potrebnou kvalifikáciou / nie vždy na základných školách je potrebný pedagóg/. Deti v predškolskom veku sa budú musieť presťahovať do základnej školy a čo na dedinách, kde sú triedy naplnené deťmi v základnej škole, budú sa vzdelávať v telocvični a učitelia, zoberú sa nový, veď už teraz sa to "lepí " kde sa dá. Hrozí tu však ak sa nepodarí vytvoriť trieda, budú musieť cestovať do mesta, a to sú malé deti alebo vyťažení rodičia, ktorí ledva stíhajú prísť načas do materskej školy. Myslím si, že pre deti je najlepšie taký systém aký je nastavený teraz, a to vzdelávanie v materských školách.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje aby sa ministerstvo školstva vyhlo tzv. „reformným“ opatreniam, ktoré v sebe navrhujú len zmenu mena/resp. názvu.
Klub 500 zásadne nesúhlasí s navrhnutým systémom virtuálnych škôl a vzdelávania mimo školy ako štandardnej súčasti vzdelávania. Je z pohľadu Klubu 500 neprijateľné, aby sa týmto spôsobom robili pokusy na deťoch o to viac, že od roku 1989 sa slovenské školstvo na základe politických rozhodnutí permanentne degraduje! Klub 500 sa pýta, ako je možné bez toho, aby vôbec začal fungovať štandardný vzdelávací systém si niekto dovolil navrhovať „uletené“ pokusy, ktorých dôsledky budeme pociťovať o desiatky rokov! Klub 500 trvá na vypustení celého cieľa a ponechania súčasného legislatívneho stavy vo forme výnimky!

Apr 23

Alica

 • 23. 04. 2017
 • Alica

- Je veľmi dôležité, aby do 1. ročníka neprichádzali deti, ktoré sú nezaškolené - nepopísaný list v každej oblasti - hygienické návyky, motorika, komunikácia, primerané vedomosti...
V tejto súvislosti je super nápad zaviesť povinné vzdelávanie od 5. roka.
Navrhujem: nebúrajme existujúci systém! Sme nespokojní s úrovňou 6 - ročných detí, ktoré prichádzajú z MŠ? Čo nás vedie k tomu, aby 5 roční začali chodiť do ZŠ? Je potrebné vôbec zmeny v školských vzdelávacích programoch, možno len nejaké kozmetické úpravy....

Riešením je garantovať štátom miesto 5 ročnému dieťaťu v MŠ, sledovať dochádzku (ako v škole), neospravedlnenú neprítomnosť hlásiť zriaďovateľovi a dosiahnuť povinnú prítomnosť žiaka na vzdelávaní pod hrozbou sankcií pre zákonného zástupcu. Každá MŠ by mala k dispozícii psychológa a špeciálneho pedagóga napr. z najbližšieho CPPPaP, poskytoval by "služby v teréne". Systematicky, nie každodenne, by sa zúčastňoval na procese vzdelávania detí a monitoroval deti so ŠVVP. Potom by sa vyšetrenie v Centre nerealizovalo len "v umelých podmienkach kancelárie", nedostával by charakteristiky sprostredkovane, ale mal by vlastnú skúsenosť s konkrétnym dieťaťom v triede, poznal by prácu pedagóga. Pre úplnosť vyšetrenia dieťa nezavrhujem navštívenie centra s rodičom, ale čo sa uvedie v správach z vyšetrení by sa priamo potom odkomunikovalo s pedagógom, dieťa by už bolo zdiagnostikované a malo by odbornú itervenciu od 5. rokov.
Potom by sa mohol úplne vytratiť odklad školskej dochádzky, dieťa by mohlo pokračovať ďalej v 0. ročníku ZŠ, resp. 1. ročníku ŠZŠ, čomu sa v súčasnosti veľmi!!!! bránime (a dieťaťu ubližujeme).
Otázka iných foriem vzdelávania - OK, ale každé dieťa musí mať kmeňové školské zariadenie, aby bol prehľad a nemali sme "mrazničkové prípady".

Mar 22

Alena

 • 22. 03. 2017
 • Alena

Povinná školská dochádzka nech je od 5 rokov, ale nech sa deje v materských školách, lebo sú dlhodobo na to pripravené( hlavne materiálne , ale aj odborne, lebo učiteľky MŠ sú veľmi šikovné ,triedy sú vybavené potrebnými pomôckami . Ak dáte predškolákov do prvého( nultého ročníka) ,, zabijete " materské školy a deťom nepomôžete, !!! Ak totiž dieťa bude slabšie, bede mať odklad do školy, to bude chodiť do ZŠ dva roky, a ešte nebude prvák**? Prečo si myslíte, že učiteľky MŠ nevedia pripraviť dieťa do 1. ročníka? Máte na to dôkaz, Veď doteraz analýzy hovorili len o tom, že deti sú dobre pripravené na vstup do ZŠ. Je to podľa mňa len politická hra, pre menšinové školy , ale nie je to dobre pre deti. Po pár rokov uvidíte, akej hlúposti ste sa dopustili, ale ten kto to spôsobil, nebude mať žiaden postih a to je HYBA.Materské školy, vždy vo výchove deti a aj vo vzdelávaní hrali prvé husle. Nechajte to tak a tak bude dobre ako to je. Sme fundované učitešky, máme dostatočné materiálne zabezpečenie a vieme ako deti pripraviť na školu. Nebudte pápezkejší ako pápež. To čo môžete dobre urobiť je, že zrušite niektoré vysoké školy, ktoré produkujú nekvalifikovaných,, vysokoškolákov". Síce s titulom ,. ale neuplatniteľných na trhu práce. A to sa nechcem vyjadrovať o stredoškolákov. Neučia sa nič pre prax( stredoškoláci ani vysokoškoláci) len teóriu, , ktorá niekedy ani nemá nič s tým čo študujú, len si niekto zarobí. Jedine čo fungovalo na 100 % boli škôlky a aj to chcete zničiť. Nerobte pre ne nič a tak to všetko zachránite !!!!! Nechajte sa deti hrať, smiať, učiť sa to čo potrebujú LEN v škôlkach!!! Majú tam hračk, milé učiteľky, podnetné prostredie a pomôcky a nechajte ich žiť a tvoriť.

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

Návrh nerieši skvalitnenie vzdelávacieho systému. Pojem "povinná školská dochádzka" je všeobecne zaužívaný a široko začlenený do celej legislatívy Slovenskej republiky. Autori navrhujú zmenu "pojmu" pričom súčasná legislatíva umožňuje všetky systémové opatrenia, ktoré autori navrhujú.
Nestotožňujeme sa s návrhom vzniku "Garančných centier". Ide o vznik ďalšieho školského subjektu, ktorý systém komplikuje, pričom činnosti ním vykonávané vie v plnom rozsahu zabezpečiť "kmeňová škola" a školská inšpekcia.
Už aj súčasný systém individuálneho tzv. "domáceho vzdelávania" vytvára priestor pre rozšírenie rôznych siekt a rôznych paraalternatív .

Apr 11

Pavol

 • 11. 04. 2017
 • Pavol

To je len hra so slovíčkami.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Nesúhlasíme so zavádzaním pojmu „povinné vzdelávanie“, sme za povinnú školskú dochádzku. Podmienky domáceho vzdelávania musia byť jasne špecifikované. Ak žiak, ktorý je vzdelávaný doma, neprejde cez komisionálne skúšky, mal by sa vrátiť naspäť do školy.

Apr 11

Mária

 • 11. 04. 2017
 • Mária

Dodržiavať zákon 245/2008 - určujúci povinnosť rodičov starostlivosti o dieťa pri plnení 10. ročnej školskej dochádzky.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Zásadne nesúhlasíme.
Aj samotný program je v tejto časti nesúrodý a to tak v určitých častiach týkajúcich sa regionálneho školstva, ako aj vo väzbe na vysoké školy.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Zadefinovať pod pojem povinné vzdelávanie aj prípravu na život (výchovu), v škole nejde len o vzdelávací program;
b) Zavedenie virtuálnej školy – resp. virtuálneho vzdelávania musí byť za transparentne stanovených podmienok tak, aby to nebolo želanie rodičov aj na úkor potrieb dieťaťa. Povinné vzdelávanie nemá obsahovať len vzdelávací program, ale aj výchovu a prípravu na život (viď cieľ 1-09). Deti bez prostredia rovesníkov a iných dospelých ako rodičov nebudú mať rovnakú štartovaciu dráhu;
c) V preambule materiálu je uvedené, že cieľom systému je: „aby ľudia mohli nadobúdať vzdelanie, ktoré im umožní všestranný rozvoj a napĺňanie individuálnych osobných cieľov so zreteľom na potreby spoločnosti, podporu spoločenskej súdržnosti a ekonomickú prosperitu." Preto je potrebné jasne zadefinovať, čo sa má (musí) nadobudnúť v rámci povinného vzdelávania, čo absolvent na stupni povinného vzdelávania musí mať tak, aby mohol byť naplnený cieľ. Toto musí byť záväzné pre všetkých poskytovateľov povinného vzdelávania;
d) Vytvoriť profesionálne prostredie, ktoré umožní sprevádzanie a orientáciu žiakov na výber povolania.

Mar 20

Martin

 • 20. 03. 2017
 • Martin

V tejto kapitole vnímam istý nesúlad. Na jednej strane zavádzame vzdelávací program ako centrálny pojem a na druhej strane pokračujem v uvažovaní o stupňoch škôl. Nedalo by sa hovoriť o stupňoch vzdelávania? Čo ak by sme upustili od zaraďovania škôl do nejakej siete podľa toho, či je "základná" alebo "stredná" alebo "materská". Čo keby sme definovali školy ako certifikované pracoviská vzdelávania, ktoré môžu získať licenciu na ľubovoľný stupeň vzdelávania, podľa toho, či spĺňajú alebo nespĺňajú personálne (kvalifikovaní garanti vzdelávania - hovorme im cvične "kvalifikovaní učitelia") a iné (priestorové, hygienické, bezpečnostné) kritériá? To sa môže, samozrejme, v čase vyvíjať...
Tento - prinajmenšom jazykový - odklon od vzdelávacích programov ku školám sa objavuje aj v ďalších kapitolách.

Apr 28

Jana

 • 28. 04. 2017
 • Jana

a) Zadefinovať pod pojem povinné vzdelávanie aj prípravu na život (výchovu), v škole nejde len o vzdelávací program;
b) Zavedenie virtuálnej školy – resp. virtuálneho vzdelávania musí byť za transparentne stanovených podmienok tak, aby to nebolo želanie rodičov aj na úkor potrieb dieťaťa. Povinné vzdelávanie nemá obsahovať len vzdelávací program, ale aj výchovu a prípravu na život (viď cieľ 1-09). Deti bez prostredia rovesníkov a iných dospelých ako rodičov nebudú mať rovnakú štartovaciu dráhu;
c) V preambule materiálu je uvedené, že cieľom systému je: „aby ľudia mohli nadobúdať vzdelanie, ktoré im umožní všestranný rozvoj a napĺňanie individuálnych osobných cieľov so zreteľom na potreby spoločnosti, podporu spoločenskej súdržnosti a ekonomickú prosperitu." Preto je potrebné jasne zadefinovať, čo sa má (musí) nadobudnúť v rámci povinného vzdelávania, čo absolvent na stupni povinného vzdelávania musí mať tak, aby mohol byť naplnený cieľ. Toto musí byť záväzné pre všetkých poskytovateľov povinného vzdelávania;
d) Vytvoriť profesionálne prostredie, ktoré umožní sprevádzanie a orientáciu žiakov na výber povolania.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) Zadefinovať pod pojem povinné vzdelávanie aj prípravu na život (výchovu), v škole nejde len o vzdelávací program;
b) Zavedenie virtuálnej školy – resp. virtuálneho vzdelávania musí byť za transparentne stanovených podmienok tak, aby to nebolo želanie rodičov aj na úkor potrieb dieťaťa. Povinné vzdelávanie nemá obsahovať len vzdelávací program, ale aj výchovu a prípravu na život (viď cieľ 1-09). Deti bez prostredia rovesníkov a iných dospelých ako rodičov nebudú mať rovnakú štartovaciu dráhu;
c) V preambule materiálu je uvedené, že cieľom systému je: „aby ľudia mohli nadobúdať vzdelanie, ktoré im umožní všestranný rozvoj a napĺňanie individuálnych osobných cieľov so zreteľom na potreby spoločnosti, podporu spoločenskej súdržnosti a ekonomickú prosperitu." Preto je potrebné jasne zadefinovať, čo sa má (musí) nadobudnúť v rámci povinného vzdelávania, čo absolvent na stupni povinného vzdelávania musí mať tak, aby mohol byť naplnený cieľ. Toto musí byť záväzné pre všetkých poskytovateľov povinného vzdelávania;
d) Vytvoriť profesionálne prostredie, ktoré umožní sprevádzanie a orientáciu žiakov na výber povolania.

Apr 25

Alica

 • 25. 04. 2017
 • Alica

- Je veľmi dôležité, aby do 1. ročníka neprichádzali deti, ktoré sú nezaškolené - nepopísaný list v každej oblasti - hygienické návyky, motorika, komunikácia, primerané vedomosti...
V tejto súvislosti je super nápad zaviesť povinné vzdelávanie od 5. roka.
Navrhujem: nebúrajme existujúci systém! Sme nespokojní s úrovňou 6 - ročných detí, ktoré prichádzajú z MŠ? Čo nás vedie k tomu, aby 5 roční začali chodiť do ZŠ? Je potrebné vôbec zmeny v školských vzdelávacích programoch, možno len nejaké kozmetické úpravy....

Riešením je garantovať štátom miesto 5 ročnému dieťaťu v MŠ, sledovať dochádzku (ako v škole), neospravedlnenú neprítomnosť hlásiť zriaďovateľovi a dosiahnuť povinnú prítomnosť žiaka na vzdelávaní pod hrozbou sankcií. Každá MŠ by mala k dispozícii psychológa a špeciálneho pedagóga napr. z najbližšieho CPPPaP, poskytovali by "služby v teréne". Systematicky, nie každodenne, by sa zúčastňoval na procese vzdelávania detí a monitoroval deti so ŠVVP. Potom by sa vyšetrenie v Centre nerealizovalo len "v umelých podmienkach kancelárie", nedostával by charakteristiky sprostredkovane, ale mal by vlastnú skúsenosť s konkrétnym dieťaťom v triede, poznal by prácu pedagóga. Pre úplnosť vyšetrenia dieťa nezavrhujem navštívenie centra s rodičom, ale čo sa uvedie v správach z vyšetrení by sa priamo potom odkomunikovalo s pedagógom, dieťa by už bolo zdiagnostikované a malo by odbornú intervenciu.
Potom by sa mohol úplne vytratiť odklad školskej dochádzky, dieťa by mohlo pokračovať ďalej v 0. ročníku ZŠ, resp. 1. ročníku ŠZŠ, čomu sa v súčasnosti veľmi!!!! bránime.
Otázka iných foriem vzdelávania - OK, ale každé dieťa musí mať kmeňové školské zariadenie, aby bol prehľad a nemali sme "mrazničkové prípady".

Apr 23

Alica

 • 23. 04. 2017
 • Alica

- Je veľmi dôležité, aby do 1. ročníka neprichádzali deti, ktoré sú nezaškolené - nepopísaný list v každej oblasti - hygienické návyky, motorika, komunikácia, primerané vedomosti...
V tejto súvislosti je super nápad zaviesť povinné vzdelávanie od 5. roka.
Navrhujem: nebúrajme existujúci systém! Sme nespokojní s úrovňou 6 - ročných detí, ktoré prichádzajú z MŠ? Čo nás vedie k tomu, aby 5 roční začali chodiť do ZŠ? Je potrebné vôbec zmeny v školských vzdelávacích programoch, možno len nejaké kozmetické úpravy....

Riešením je garantovať štátom miesto 5 ročnému dieťaťu v MŠ, sledovať dochádzku (ako v škole), neospravedlnenú neprítomnosť hlásiť zriaďovateľovi a dosiahnuť povinnú prítomnosť žiaka na vzdelávaní pod hrozbou sankcií. Každá MŠ by mala k dispozícii psychológa a špeciálneho pedagóga napr. z najbližšieho CPPPaP, poskytovali by "služby v teréne". Systematicky, nie každodenne, by sa zúčastňoval na procese vzdelávania detí a monitoroval deti so ŠVVP. Potom by sa vyšetrenie v Centre nerealizovalo len "v umelých podmienkach kancelárie", nedostával by charakteristiky sprostredkovane, ale mal by vlastnú skúsenosť s konkrétnym dieťaťom v triede, poznal by prácu pedagóga. Pre úplnosť vyšetrenia dieťa nezavrhujem navštívenie centra s rodičom, ale čo sa uvedie v správach z vyšetrení by sa priamo potom odkomunikovalo s pedagógom, dieťa by už bolo zdiagnostikované a malo by odbornú intervenciu.
Potom by sa mohol úplne vytratiť odklad školskej dochádzky, dieťa by mohlo pokračovať ďalej v 0. ročníku ZŠ, resp. 1. ročníku ŠZŠ, čomu sa v súčasnosti veľmi!!!! bránime.
Otázka iných foriem vzdelávania - OK, ale každé dieťa musí mať kmeňové školské zariadenie, aby bol prehľad a nemali sme "mrazničkové prípady".

Apr 05

Pavol

 • 05. 04. 2017
 • Pavol

To je len hra so slovíčkami.

May 09

Jana

 • 09. 05. 2017
 • Jana

Je dôležité, aby aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rešpektovalo, že vzdelávanie, získavanie zručností a kompetencií sa neodohráva len v škole zaradenej do siete, ale aj v iných zariadeniach, a tak nediskriminovalo deti navštevujúce tieto zariadenia odmietaním poskytnutia príspevkov na auto či prepravu.