Skip to content

Kategória 1-07.02 Vytvoriť sústavu zariadení pre deti od 0 do 3 rokov, ktoré budú v prípade požiadavky po-skytovať deťom ranú starostlivosť a vzdelávanie Všetky podnety

Mar 24

Zuzana

 • 24. 03. 2017
 • Zuzana

Som za vytvorenie sústavy zariadení pre deti od 0-3 rokov. Nie súkromným sektorom, ale kompetentnými, odborne spôsobilými ľuďmi z pedagogickým, zdravotníckym, alebo sociálnym vzdelaním. Každý rok pedagogické a soc. akadémie a zdravotné školy produkujú odborne zdatných a kompetentných ľudí starať sa o deti a mi pripustíme, aby sa ľudia bez odbornej spôsobilosti starali a formovali deti, ktoré sú v mimoriadne citlivom období, kde treba podchytiť záležitosti patriace pod kompetencie ľudí s patričným vzdelaním.
Taktiež podporujem alarmujúcu potrebu špeciálnych pedagógov na základných školách. Nie som za rušenie špeciálnych škôl, som špeciálny pedagóg v MŠ. Toto nie je segregácia, ale čo dosiahneme úplnou integráciou do základných škôl? Neodborná prístup, negatívne emócie u pedagógov, väčší priestor pre šikanovanie. Nech si niekto porovná ŠVP pre ZŠ a žiakov s mentálnym postihnutím. Riešme situáciu na ZŠ, skvalitňovanie vzdelávania, odbornosť, humanizáciu, je čo zlepšovať a nie robiť väčší chaos. Naše školstvo dodnes nepochopilo a neprenieslo MILENIUM reformu. Škola sa stáva inštitúcia kde chodia žiaci aj učitelia neradi. Robme s tým niečo a žiaci so ŠVVP sa vzdelávajú podľa svojich možností a podľa rozhodnutia rodiča. Špeciálne školy sú inštitúcia kde všetci robia čo môžu, aj pedagógovia a vychovávatelia aj žiaci, nechajme ich a snažme sa aby reálny život pre nich bol ľahší.

Apr 18

Michaela

 • 18. 04. 2017
 • Michaela

K otázke nastavenia kvality týchto zariadení sa podrobne venujeme v časti 1-07 – v častiach dostupnosť, kurikulum a kvalita personálneho zabezpečenia. Je skutočne veľmi potrebné venovať pozornosť zodpovednému nastaveniu štandardov kvality v tejto oblasti, pretože nízka kvalita služieb týchto zariadení môže namiesto pozitívneho efektu dlhodobo a škodlivo ovplyvniť vývoj dieťaťa (Starting Strong III – Súbor nástrojov kvality pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, OECD, 2012, s. 6). V súčasnosti takéto služby mnoho osôb poskytuje načierno, v nevyhovujúcich podmienkach – napríklad v stiesnených bytových, či dokonca pivničných priestoroch s minimálnou možnosťou kvalitne stráveného času detí vonku, s úplne nekvalifikovaným a často sa striedajúcim personálom. Na Slovensku je dlhodobo tolerovaný stav, akési zvykové právo, zriaďovať a prevádzkovať zariadenia ranej starostlivosti kýmkoľvek, kto si na to trúfne. Ak si toto nepriznáme, budeme podliehať lobby a nenastavíme prísne štandardy kvality s prísne regulovanými podmienkami, o garancii kvality ranej starostlivosti nemôžeme vôbec uvažovať.

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

1-07-02: Finančná stránka? Bude sa pravdepodobne jednať aj o deti z problémových rodín. Akú ochranu bude mať pracovník, ktorý bude takúto službu zabezpečovať? Čo sa stane v prípade, že to rodič odmietne?

Apr 19

Jana

 • 19. 04. 2017
 • Jana

Toto je pripomienka k opatreniu 1.07.02 1-07.02 Vytvoriť sústavu zariadení pre deti od 0 do 3 rokov, ktoré budú v prípade požiadavky poskytovať deťom ranú starostlivosť a vzdelávanie. Ktoré vám vo výbere tohto elektronického systému chýba:

Výbor OSN je však znepokojený tým, že Národný program z roku 2014 nemá žiaden špecifický časový rámec a že: Počet centier včasnej intervencie je naďalej nedostatočný a spolieha sa na súkromných darcov (Výbor OSN pre práva dieťaťa a práva osôb so ZP, kapitola F, písmeno e).

Raná starostlivosť je zadefinovaná v CŠPP od ich vzniku (25 rokov), no napriek tomu, že legislatívne sú vytvorené možnosti, aby bola poskytovaná v rodine, nutné je však analyzovať príčiny, prečo sa tak nemôže diať a tu opäť narážame na limity finančnej stability CŠPP.

Štatistika v roku 2015/16 hovorí, že v rámci CŠPP bolo evidovaných 2 109 detí v ranom veku (do 3 rokov) z celkového počtu 84 000 klientov. Počet detí v ranom veku podľa štatistických ukazovateľov stúpa.

Preto k zvyšovaniu komplexnosti výkonov včasného poradenstva, terapeutickej stimulácie analyzujme súčasný stav a nastavme systém potrebných zmien.
Napr. CŠPP nemôže podľa zákona zaevidovať dieťa ako klienta ak nemá diagnózu. To znamená, že sa nám strácajú rizikové deti a evidujú sa až vo veku pridelenia diagnózy. Rovnako nie je možné poskytovať službu deťom s oneskoreným psychomotorickým vývinom, ktorým odborná stimulácia v CŠPP pomáha eliminovať oneskorenie a do škôl nastupujú bez problémov. Ak tieto deti nedostanú službu v ranom veku hrozí, že ich problémy sa prehĺbia a budú mať negatívny vplyv na ich školské zaradenie.

Druhý problém vytvorenia centier pre deti od 0 do 3 rokov je, že sa stráca kontinuita odbornej starostlivosti. V troch rokov by dieťa malo byť zaradené do iného zariadenia. Aktuálny systém CŠPP umožňuje kontinuálnu starostlivosť o dieťa od 0 rokov do vstupu do školy a v prípade potreby aj ďalej.

Navrhujeme rozvíjať systém ranej starostlivosti v CŠPP a na základe odbornej SWOT analýzy tento systém vylepšiť napríklad už vznikajúcimi Centrami včasnej intervencie. Definovať služby ranej intervencie v CVI a raného poradenstva v CŠPP, poukázať na to, že ich služby sa neprekrývajú, naopak sa dopĺňajú a ich vzájomná spolupráca vedie k prospechu dieťaťa a rodiny, v ktorej dieťa vyrastá.

Vytvoriť priestor pre medzirezortnú spoluprácu Centier včasnej intervencie/CVI (MPSVaR) a CŠPP (MŠVVaŠ) v rovine starostlivosti o rodinu a dieťa s rizikovým vývinom a zdravotným postihnutím raného veku. Koncept podpory rodiny v CVI zdôrazňuje zameranie na rodinu ako systém s orientáciou na podporu jej zdrojov a umožňuje prijať do starostlivosti rodinu dieťaťa, ktorého vývin je rizikový. Koncept podpory v CŠPP sa orientuje na oblasť diagnostiky, stimulácie a terapie dieťaťa. Je potrebné ponechať obidva systémy ako paralelné a vzájomne sa doplňujúce.

Apr 19

jana

 • 19. 04. 2017
 • jana

"Výbor OSN je však znepokojený tým, že Národný program z roku 2014 nemá žiaden špecifický časový rámec a že: Počet centier včasnej intervencie je naďalej nedostatočný a spolieha sa na súkromných darcov (Výbor OSN pre práva dieťaťa a práva osôb so ZP, kapitola F, písmeno e)."

Raná starostlivosť je zadefinovaná v CŠPP od ich vzniku (25 rokov), no napriek tomu, že legislatívne sú vytvorené možnosti, aby bola poskytovaná v rodine, nutné je však analyzovať príčiny, prečo sa tak nemôže diať a tu opäť narážame na limity finančnej stability CŠPP.

Štatistika v roku 2015/16 hovorí, že v rámci CŠPP bolo evidovaných 2 109 detí v ranom veku (do 3 rokov) z celkového počtu 84 000 klientov. Počet detí v ranom veku podľa štatistických ukazovateľov stúpa.

Preto k zvyšovaniu komplexnosti výkonov včasného poradenstva, terapeutickej stimulácie analyzujme súčasný stav a nastavme systém potrebných zmien.
Napr. CŠPP nemôže podľa zákona zaevidovať dieťa ako klienta ak nemá diagnózu. To znamená, že sa nám strácajú rizikové deti a evidujú sa až vo veku pridelenia diagnózy. Rovnako nie je možné poskytovať službu deťom s oneskoreným psychomotorickým vývinom, ktorým odborná stimulácia v CŠPP pomáha eliminovať oneskorenie a do škôl nastupujú bez problémov. Ak tieto deti nedostanú službu v ranom veku hrozí, že ich problémy sa prehĺbia a budú mať negatívny vplyv na ich školské zaradenie.

Druhý problém vytvorenia centier pre deti od 0 do 3 rokov je, že sa stráca kontinuita odbornej starostlivosti. V troch rokov by dieťa malo byť zaradené do iného zariadenia. Aktuálny systém CŠPP umožňuje kontinuálnu starostlivosť o dieťa od 0 rokov do vstupu do školy a v prípade potreby aj ďalej.

Navrhujeme rozvíjať systém ranej starostlivosti v CŠPP a na základe odbornej SWOT analýzy tento systém vylepšiť napríklad už vznikajúcimi Centrami včasnej intervencie. Definovať služby ranej intervencie v CVI a raného poradenstva v CŠPP, poukázať na to, že ich služby sa neprekrývajú, naopak sa dopĺňajú a ich vzájomná spolupráca vedie k prospechu dieťaťa a rodiny, v ktorej dieťa vyrastá.

Vytvoriť priestor pre medzirezortnú spoluprácu Centier včasnej intervencie/CVI (MPSVaR) a CŠPP (MŠVVaŠ) v rovine starostlivosti o rodinu a dieťa s rizikovým vývinom a zdravotným postihnutím raného veku. Koncept podpory rodiny v CVI zdôrazňuje zameranie na rodinu ako systém s orientáciou na podporu jej zdrojov a umožňuje prijať do starostlivosti rodinu dieťaťa, ktorého vývin je rizikový. Koncept podpory v CŠPP sa orientuje na oblasť diagnostiky, stimulácie a terapie dieťaťa. Je potrebné ponechať obidva systémy ako paralelné a vzájomne sa doplňujúce.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Výbor OSN je však znepokojený tým, že Národný program z roku 2014 nemá žiaden špecifický časový rámec a že: Počet centier včasnej intervencie je naďalej nedostatočný a spolieha sa na súkromných darcov (Výbor OSN pre práva dieťaťa a práva osôb so ZP, kapitola F, písmeno e).

Raná starostlivosť je zadefinovaná v CŠPP od ich vzniku (25 rokov), no napriek tomu, že legislatívne sú vytvorené možnosti, aby bola poskytovaná v rodine, nutné je však analyzovať príčiny, prečo sa tak nemôže diať a tu opäť narážame na limity finančnej stability CŠPP.

Štatistika v roku 2015/16 hovorí, že v rámci CŠPP bolo evidovaných 2 109 detí v ranom veku (do 3 rokov) z celkového počtu 84 000 klientov. Počet detí v ranom veku podľa štatistických ukazovateľov stúpa.

Preto k zvyšovaniu komplexnosti výkonov včasného poradenstva, terapeutickej stimulácie analyzujme súčasný stav a nastavme systém potrebných zmien.
Napr. CŠPP nemôže podľa zákona zaevidovať dieťa ako klienta ak nemá diagnózu. To znamená, že sa nám strácajú rizikové deti a evidujú sa až vo veku pridelenia diagnózy. Rovnako nie je možné poskytovať službu deťom s oneskoreným psychomotorickým vývinom, ktorým odborná stimulácia v CŠPP pomáha eliminovať oneskorenie a do škôl nastupujú bez problémov. Ak tieto deti nedostanú službu v ranom veku hrozí, že ich problémy sa prehĺbia a budú mať negatívny vplyv na ich školské zaradenie.

Druhý problém vytvorenia centier pre deti od 0 do 3 rokov je, že sa stráca kontinuita odbornej starostlivosti. V troch rokov by dieťa malo byť zaradené do iného zariadenia. Aktuálny systém CŠPP umožňuje kontinuálnu starostlivosť o dieťa od 0 rokov do vstupu do školy a v prípade potreby aj ďalej.

Navrhujeme rozvíjať systém ranej starostlivosti v CŠPP a na základe odbornej SWOT analýzy tento systém vylepšiť napríklad už vznikajúcimi Centrami včasnej intervencie. Definovať služby ranej intervencie v CVI a raného poradenstva v CŠPP, poukázať na to, že ich služby sa neprekrývajú, naopak sa dopĺňajú a ich vzájomná spolupráca vedie k prospechu dieťaťa a rodiny, v ktorej dieťa vyrastá.

Vytvoriť priestor pre medzirezortnú spoluprácu Centier včasnej intervencie/CVI (MPSVaR) a CŠPP (MŠVVaŠ) v rovine starostlivosti o rodinu a dieťa s rizikovým vývinom a zdravotným postihnutím raného veku. Koncept podpory rodiny v CVI zdôrazňuje zameranie na rodinu ako systém s orientáciou na podporu jej zdrojov a umožňuje prijať do starostlivosti rodinu dieťaťa, ktorého vývin je rizikový. Koncept podpory v CŠPP sa orientuje na oblasť diagnostiky, stimulácie a terapie dieťaťa. Je potrebné ponechať obidva systémy ako paralelné a vzájomne sa doplňujúce.

Apr 25

Silvia

 • 25. 04. 2017
 • Silvia

Výbor OSN je však znepokojený tým, že Národný program z roku 2014 nemá žiaden špecifický časový rámec a že: Počet centier včasnej intervencie je naďalej nedostatočný a spolieha sa na súkromných darcov (Výbor OSN pre práva dieťaťa a práva osôb so ZP, kapitola F, písmeno e).

Raná starostlivosť je zadefinovaná v CŠPP od ich vzniku (25 rokov), no napriek tomu, že legislatívne sú vytvorené možnosti, aby bola poskytovaná v rodine, nutné je však analyzovať príčiny, prečo sa tak nemôže diať a tu opäť narážame na limity finančnej stability CŠPP.

Štatistika v roku 2015/16 hovorí, že v rámci CŠPP bolo evidovaných 2 109 detí v ranom veku (do 3 rokov) z celkového počtu 84 000 klientov. Počet detí v ranom veku podľa štatistických ukazovateľov stúpa.

Preto k zvyšovaniu komplexnosti výkonov včasného poradenstva, terapeutickej stimulácie analyzujme súčasný stav a nastavme systém potrebných zmien.
Napr. CŠPP nemôže podľa zákona zaevidovať dieťa ako klienta ak nemá diagnózu. To znamená, že sa nám strácajú rizikové deti a evidujú sa až vo veku pridelenia diagnózy. Rovnako nie je možné poskytovať službu deťom s oneskoreným psychomotorickým vývinom, ktorým odborná stimulácia v CŠPP pomáha eliminovať oneskorenie a do škôl nastupujú bez problémov. Ak tieto deti nedostanú službu v ranom veku hrozí, že ich problémy sa prehĺbia a budú mať negatívny vplyv na ich školské zaradenie.

Druhý problém vytvorenia centier pre deti od 0 do 3 rokov je, že sa stráca kontinuita odbornej starostlivosti. V troch rokov by dieťa malo byť zaradené do iného zariadenia. Aktuálny systém CŠPP umožňuje kontinuálnu starostlivosť o dieťa od 0 rokov do vstupu do školy a v prípade potreby aj ďalej.

Navrhujeme rozvíjať systém ranej starostlivosti v CŠPP a na základe odbornej SWOT analýzy tento systém vylepšiť napríklad už vznikajúcimi Centrami včasnej intervencie. Definovať služby ranej intervencie v CVI a raného poradenstva v CŠPP, poukázať na to, že ich služby sa neprekrývajú, naopak sa dopĺňajú a ich vzájomná spolupráca vedie k prospechu dieťaťa a rodiny, v ktorej dieťa vyrastá.

Vytvoriť priestor pre medzirezortnú spoluprácu Centier včasnej intervencie/CVI (MPSVaR) a CŠPP (MŠVVaŠ) v rovine starostlivosti o rodinu a dieťa s rizikovým vývinom a zdravotným postihnutím raného veku. Koncept podpory rodiny v CVI zdôrazňuje zameranie na rodinu ako systém s orientáciou na podporu jej zdrojov a umožňuje prijať do starostlivosti rodinu dieťaťa, ktorého vývin je rizikový. Koncept podpory v CŠPP sa orientuje na oblasť diagnostiky, stimulácie a terapie dieťaťa. Je potrebné ponechať obidva systémy ako paralelné a vzájomne sa doplňujúce.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

TOTO JE K BODU 1.7.2, ktory sa neda vybrat na stranke:
Výbor OSN je však znepokojený tým, že Národný program z roku 2014
nemá žiaden špecifický časový rámec a že: Počet centier včasnej
intervencie je naďalej nedostatočný a spolieha sa na súkromných
darcov (Výbor OSN pre práva dieťaťa a práva osôb so ZP, kapitola F,
písmeno e).
Raná starostlivosť je zadefinovaná v CŠPP od ich vzniku (25 rokov), no
napriek tomu, že legislatívne sú vytvorené možnosti, aby bola poskytovaná
v rodine, nutné je však analyzovať príčiny, prečo sa tak nemôže diať a tu
opäť narážame na limity finančnej stability CŠPP.
Štatistika v roku 2015/16 hovorí, že v rámci CŠPP bolo evidovaných 2 109
detí v ranom veku (do 3 rokov) z celkového počtu 84 000 klientov. Počet
detí v ranom veku podľa štatistických ukazovateľov stúpa.
Preto k zvyšovaniu komplexnosti výkonov včasného poradenstva,
terapeutickej stimulácie analyzujme súčasný stav a nastavme systém
potrebných zmien.
Napr. CŠPP nemôže podľa zákona zaevidovať dieťa ako klienta ak nemá
diagnózu. To znamená, že sa nám strácajú rizikové deti a evidujú sa až vo
veku pridelenia diagnózy.

Druhý problém vytvorenia centier pre deti od 0 do 3 rokov je, že sa stráca
kontinuita odbornej starostlivosti. V troch rokov by dieťa malo byť
zaradené do iného zariadenia. Aktuálny systém CŠPP umožňuje
kontinuálnu starostlivosť o dieťa od 0 rokov do vstupu do školy a v prípade
potreby aj ďalej.
Navrhujeme rozvíjať systém ranej starostlivosti v CŠPP a na základe
odbornej SWOT analýzy tento systém vylepšiť napríklad už vznikajúcimi
Centrami včasnej intervencie.
Vytvoriť priestor pre medzirezortnú spoluprácu Centier včasnej
intervencie/CVI (MPSVaR) a CŠPP (MŠVVaŠ) v rovine starostlivosti
o rodinu a dieťa s rizikovým vývinom a zdravotným postihnutím raného
veku. Koncept podpory rodiny v CVI zdôrazňuje zameranie na rodinu ako
systém s orientáciou na podporu jej zdrojov a umožňuje prijať do
starostlivosti rodinu dieťaťa, ktorého vývin je rizikový. Koncept podpory
v CŠPP sa orientuje na oblasť diagnostiky, stimulácie a terapie dieťaťa. Je
potrebné ponechať obidva systémy ako paralelné a vzájomne sa
doplňujúce.