Skip to content

Kategória 8-05.08 Osobitne upraviť proces verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov a služieb spojených s tvorivou činnosťou Všetky podnety

Apr 24

Ivana

 • 24. 04. 2017
 • Ivana

Novelizovať zákon o VŠ a vyňať výskum, resp. financovanie výskumu zo zákona o VO !!!!!

Existujú jasné indície, ktoré znevýhodňujú VŠ pri uchádzaní sa o výskumné projekty z praxe. Došlo v posledných rokoch k viac ako 30% poklesu úloh z praxe a to nie je pravdepodobne koniec.

Ideálne pre pružné riešenie projektov by bolo uvažovať finančný objem na zákazku len pre daný projekt (napr. VEGA, KEGA, APVV a pod.) a nie za celú univerzitu. Napr. chcem obstarať tovar/službu za 3 000,- € - nemusím ísť cez EKS, chcem to isté ale už za 6.000, tak musím - bez toho, aby som sa dopytovala na celej univerzite a riešila či niekto nezaradil do tej istej skupiny CPV kódov niečo a mňa tým pádom úplne odstavil. V tomto duchu je aj celé EKS vysvetľované, tam sa hovorí o zákazke, nie o celkovom finančnom objeme v skupine tovarov/služieb.

Zvážiť zmenu v EKS: napr. - aby bola možnosť obstarania si tovaru/služby bez potreby EKS už po prvom neúspechu vo verejnom obstarávaní (ak sa napr. nikto neprihlási); - opravy špeciálnych zariadení a prístrojov vyňať úplne z procesu VO.

Vyňať z procesu VO letenky, ktorých cena sa zvyšuje so skrátením termínu odletu - aby riešitelia mali možnosť si letenku objednať priamo, napr. cez internet, mali možnosť využiť rôzne zľavy, alebo keď vedia že pôjdu do zahraničia si ich kúpiť s dostatočným predstihom.

Pri servisných službách, napr. na údržbu drahých a špeciálnych laboratórnych prístrojov by nemala byť kritériom len cena servisu, dôležitejšia je v tomto prípade osobná skúsenosť, kvalita, rýchlosť, referencie a servis musí byť od autorizovaného dodávateľa.

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Prehodnotiť postupy zákona o VO v podmienkach vysokých škôl. Úplne zrušiť platné postupy VO pre projekty financované praxou v prostredí vysokých škôl.

Apr 07

Eva

 • 07. 04. 2017
 • Eva

Novelizovať zákon o VŠ a vyňať výskum, resp. financovanie výskumu zo zákona o VO !!!!!

Existujú jasné indície, ktoré znevýhodňujú VŠ pri uchádzaní sa o výskumné projekty z praxe. Došlo v posledných rokoch k viac ako 30% poklesu úloh z praxe a to nie je pravdepodobne koniec.

Ideálne pre pružné riešenie projektov by bolo uvažovať finančný objem na zákazku len pre daný projekt (napr. VEGA, KEGA, APVV a pod.) a nie za celú univerzitu. Napr. chcem obstarať tovar/službu za 3 000,- € - nemusím ísť cez EKS, chcem to isté ale už za 6.000, tak musím - bez toho, aby som sa dopytovala na celej univerzite a riešila či niekto nezaradil do tej istej skupiny CPV kódov niečo a mňa tým pádom úplne odstavil. V tomto duchu je aj celé EKS vysvetľované, tam sa hovorí o zákazke, nie o celkovom finančnom objeme v skupine tovarov/služieb.

Zvážiť zmenu v EKS: napr. - aby bola možnosť obstarania si tovaru/služby bez potreby EKS už po prvom neúspechu vo verejnom obstarávaní (ak sa napr. nikto neprihlási); - opravy špeciálnych zariadení a prístrojov vyňať úplne z procesu VO.

Vyňať z procesu VO letenky, ktorých cena sa zvyšuje so skrátením termínu odletu - aby riešitelia mali možnosť si letenku objednať priamo, napr. cez internet, mali možnosť využiť rôzne zľavy, alebo keď vedia že pôjdu do zahraničia si ich kúpiť s dostatočným predstihom.

Pri servisných službách, napr. na údržbu drahých a špeciálnych laboratórnych prístrojov by nemala byť kritériom len cena servisu, dôležitejšia je v tomto prípade osobná skúsenosť, kvalita, rýchlosť, referencie a servis musí byť od autorizovaného dodávateľa.

Apr 24

Dana

 • 24. 04. 2017
 • Dana

Celý systém VO (s výnimkou nákupu bežne dostupných predmetov spotreby) vo svojej podstatne ZNEFUNKČŇUJE A PARALYZUJE PRÁCU NA NAŠEJ KATEDRE.
Katedra vedecky a pedagogicky zastrešuje 4 technologické odbory: zlievarenstvo, zváranie, tvárnenie a tepelné spracovanie. Nákup materiálu v danom nastavení je takmer nemožný.
KONKRÉTNE PROBLÉMY:
Nákup materiálu na tavenie- bez, ktorého nie je možné fungovať ani pedagogicky ani vedecky:
- Primárne zliatiny na báze Al-Si-firmy ich predávajú v minimálnej dodávke 14 ton, my potrebujeme napr. 5-6 typov zliatin max. po 100 kg–t.j. nemožné kúpiť, firma nemá záujem ani za daných podmienok zúčastniť sa VO
- Očkovadlá, modifikátory, legujúce, prísady-nevyhnutné na ovplyvňovanie kryštalizácie kovov v tekutom stave...potrebujeme z každého cca 1-2 kg minimálna paketácia daných materiálov je 500 kg- výrobcovia- zahraničný (Belgicko, Holandsko, Veľká Británia, Nemecko)-zastúpenie firiem pre strednú Európu je v Poľsku, resp. Česku-bez záujmu o VO
- Surové železo-základná surovina na výrobu liatin sa predáva v tisíckach ton-napr. 1-2 vlakové súpravy a pod. my potrebujeme 300 kg...... bez komentára.....
- Formovacie zmesi–materiály na výrobu foriem do, ktorých sa odlieva- napr. kremenný piesky, bentonit a pod.-my potrebujeme raz za 2 roky cca z každej zložky formovacej zmesi 200 kg-predávajú sa v množstvách kamión na sypké hmoty a pod....
- Nákup technických plynov- každá firma má špecifiká napr. v odlišných typoch fliaš na plyny, ktoré nemusia byť kompatibilné s používanými ventilmi atď...za fľaše s plynmi sa platí prenájom, takže je veľmi výhodné kupovať plyny od 1 dodávateľa- tak prenájom plynových fliaš je najvýhodnejší aj cena plynov (používame viac druhov plynom) nakupovať sa dá až pri spotrebe celej fľaše- takže VO okliešťuje hospodárny nákup plynov a vôbec celý nákup
VŠEOBECNÉ PROBLÉMY:
- Predmet obstarávania je špecifický natoľko, že u registrovaných dodávateľov ho nie je možné dohľadať.
- Dodávatelia, ktorý požadovaným tovarom disponujú nemajú záujem o zápis do systému, v našej brandži-väčšina
- Čas obstarávania je v určitých prípadoch neprimerane dlhý, sú situácie keď v rámci napĺňania projektu či procesu výučby je nutné zaobstarať náhradnú súčiastku v čo najkratšom čase (v prípade poruchy, atď.) - prebieha experiment a niečo sa pokazí, riešenie havárií- situácia odbor pre VO zhodnotí našu špecifikáciu ako príliš konkrétnu, a je ju potrebné zovšeobecniť. Z tohto môže vyplynúť, že sa obstará nevyhovujúce zariadenie.
- Nákup príslušenstva a servis k už zakúpeným zariadeniam a prístrojom. Tu je problémom, že veľa zariadení dodáva a servisuje na Slovensku iba jedna firma a teda nie je možné obstarať servis a požadované príslušenstvo aj keď je položka iba za niekoľko desiatok eur.
- Veľmi dlhý čas od uvedenia objednávky do systému po vyhodnotenie výsledkov.
- V prípade prác pre prax (podnikateľská činnosť) sme nekonkurencieschopný, pretože ak v krátkom čase potrebujem kúpiť materiál, súčasti..nie je to možné v rámci súčasnej legislatívy a strácame zákazky
- Riešiť či nákup prístroja je v rámci nákupu nutné kumulovať do nadlimitného postupu a pod. my sme tu VEDCI A PEDAGÓGOVIA riešiť a zabíjať týždne nad tým ako vôbec začať „nakupovať“ a aj tak vieme, že nikto sa neprihlási paralyzuje našu celú prácu.
NEMOŽNOSŤ KUPOVAŤ NA INTERNETE !!!!!! (TO ČO BY DALO)-NAJLACNEJŠIE PONUKY, RÝCHLA DODÁVKA, SERVIS A POD. S VO SA TO NEDÁ POROVNAŤ ANI CENOVO... toto je len pár problémov,ktoré sa zmestili do podnetu

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Vyňať získavanie neverejných financií z EKS ako napríklad hodnoty bežného výdavku do cca 1600€ a zaradiť neverejné financie k priamemu zadaniu nákupu tovaru a služby. Daným krokom dosiahneme udržateľnosť mladých výskumných a pedagogických pracovníkov efektívnym spôsobom, bez zaťaženia verejných zdrojov ako Štátny rozpočet SR, a ich prirodzenej motivácii pri skvalitňovaní vlastných výstupov reprezentujúcich univerzitné či výskumné prostredie, čo je nevyhnutné pri Akreditačnom procese.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Verejné obstarávanie je veľmi dobrým nástrojom na riadenie a kontrolu toku financií, ale pri získavaní neverejných financií (Nedotačná hospodárska činnosť NHČ) by mal byť braný ohľad na flexibilnosť a operatívu s podporou štátnej legislatívy, lebo inak bude výskum, vývoj a rozvoj hlavne na Univerzitách technického typu a Výskumných inštitúciach len formálny alebo teoretický a tým pádom nebude konfrontovaný s reálnym prostredím. V súčasnej dobe sú na základe informácií kladené požiadavky zo strany priemyslu na intenzívnu formu spolupráce, ktorá je fatálnym spôsobom obmedzovaná VO a to hlavne cez EKS a niektoré inštitúcie zvažujú stagnáciu spolupráce v danej forme získavania financií. Dané inštitúcie proklamujú výhodnejšie a jednoduchšie financovanie prostredníctvom verejného financovania na miesto NHČ a tak enormne zaťažovať Štátny rozpočet SR. Je potrebné výrazne posilniť a dať prednosť získavaniu prostriedkov formou NHČ pred dotačnou hospodárskou činnosťou DHČ, a tím prirodzenou cestou zvýšime kvalitu Vysokoškolského a Univerzitného prostredia.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Vyňať získavanie neverejných financií z EKS ako napríklad hodnoty bežného výdavku do cca 1600€ a zaradiť neverejné financie k priamemu zadaniu nákupu tovaru a služby. Daným krokom dosiahneme udržateľnosť mladých výskumných a pedagogických pracovníkov efektívnym spôsobom, bez zaťaženia verejných zdrojov ako Štátny rozpočet SR, a ich prirodzenej motivácii pri skvalitňovaní vlastných výstupov reprezentujúcich univerzitné či výskumné prostredie, čo je nevyhnutné pri Akreditačnom procese.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Zmena legislatívy VO a to hlavne EKS vzhľadom na termín vyhotovenia zákazky, ktorý je vo väčšine prípadov cca 3-5 dní, kde nie je problém len obstarať ale aj vytvoriť požadované úkony zadané zákazkou. Kvalita dodávaného tovaru ako aj služby je podmienkou záruky, kde mi ako obstarávatelia zodpovedáme na základe uvoľňovacieho procesu u zákazníka, nie len za dodanú časť, komponent, dielo a pod., ale zodpovedáme aj za prerušenie procesu z dôvodu nedodržania kvality, ktoré je sankcionované penalizáciou vo forme suma krát počet hodín odstávky. Bežná cena pri kontinuálnych linkách a prevádzkach je od 3000€ za hodinu a viac.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Zmena legislatívy VO a to hlavne EKS vzhľadom na termín vyhotovenia zákazky, ktorý je vo väčšine prípadov cca 3-5 dní, kde nie je problém len obstarať ale aj vytvoriť požadované úkony zadané zákazkou. Kvalita dodávaného tovaru ako aj služby je podmienkou záruky, kde mi ako obstarávatelia zodpovedáme na základe uvoľňovacieho procesu u zákazníka, nie len za dodanú časť, komponent, dielo a pod., ale zodpovedáme aj za prerušenie procesu z dôvodu nedodržania kvality, ktoré je sankcionované penalizáciou vo forme suma krát počet hodín odstávky. Bežná cena pri kontinuálnych linkách a prevádzkach je od 3000€ za hodinu a viac.

Apr 24

Ivana

 • 24. 04. 2017
 • Ivana

Novelizovať zákon o VŠ a vyňať výskum, resp. financovanie výskumu zo zákona o VO !!!!!

Existujú jasné indície, ktoré znevýhodňujú VŠ pri uchádzaní sa o výskumné projekty z praxe. Došlo v posledných rokoch k viac ako 30% poklesu úloh z praxe a to nie je pravdepodobne koniec.

Ideálne pre pružné riešenie projektov by bolo uvažovať finančný objem na zákazku len pre daný projekt (napr. VEGA, KEGA, APVV a pod.) a nie za celú univerzitu. Napr. chcem obstarať tovar/službu za 3 000,- € - nemusím ísť cez EKS, chcem to isté ale už za 6.000, tak musím - bez toho, aby som sa dopytovala na celej univerzite a riešila či niekto nezaradil do tej istej skupiny CPV kódov niečo a mňa tým pádom úplne odstavil. V tomto duchu je aj celé EKS vysvetľované, tam sa hovorí o zákazke, nie o celkovom finančnom objeme v skupine tovarov/služieb.

Zvážiť zmenu v EKS: napr. - aby bola možnosť obstarania si tovaru/služby bez potreby EKS už po prvom neúspechu vo verejnom obstarávaní (ak sa napr. nikto neprihlási); - opravy špeciálnych zariadení a prístrojov vyňať úplne z procesu VO.

Vyňať z procesu VO letenky, ktorých cena sa zvyšuje so skrátením termínu odletu - aby riešitelia mali možnosť si letenku objednať priamo, napr. cez internet, mali možnosť využiť rôzne zľavy, alebo keď vedia že pôjdu do zahraničia si ich kúpiť s dostatočným predstihom.

Pri servisných službách, napr. na údržbu drahých a špeciálnych laboratórnych prístrojov by nemala byť kritériom len cena servisu, dôležitejšia je v tomto prípade osobná skúsenosť, kvalita, rýchlosť, referencie a servis musí byť od autorizovaného dodávateľa.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Plná podpora a vysoká priorita, navyše bez nutnosti veľkých investícií.

Apr 24

Ivana

 • 24. 04. 2017
 • Ivana

Novelizovať zákon o VŠ a vyňať výskum, resp. financovanie výskumu zo zákona o VO !!!!!

Existujú jasné indície, ktoré znevýhodňujú VŠ pri uchádzaní sa o výskumné projekty z praxe. Došlo v posledných rokoch k viac ako 30% poklesu úloh z praxe a to nie je pravdepodobne koniec.

Ideálne pre pružné riešenie projektov by bolo uvažovať finančný objem na zákazku len pre daný projekt (napr. VEGA, KEGA, APVV a pod.) a nie za celú univerzitu. Napr. chcem obstarať tovar/službu za 3 000,- € - nemusím ísť cez EKS, chcem to isté ale už za 6.000, tak musím - bez toho, aby som sa dopytovala na celej univerzite a riešila či niekto nezaradil do tej istej skupiny CPV kódov niečo a mňa tým pádom úplne odstavil. V tomto duchu je aj celé EKS vysvetľované, tam sa hovorí o zákazke, nie o celkovom finančnom objeme v skupine tovarov/služieb.

Zvážiť zmenu v EKS: napr. - aby bola možnosť obstarania si tovaru/služby bez potreby EKS už po prvom neúspechu vo verejnom obstarávaní (ak sa napr. nikto neprihlási); - opravy špeciálnych zariadení a prístrojov vyňať úplne z procesu VO.

Vyňať z procesu VO letenky, ktorých cena sa zvyšuje so skrátením termínu odletu - aby riešitelia mali možnosť si letenku objednať priamo, napr. cez internet, mali možnosť využiť rôzne zľavy, alebo keď vedia že pôjdu do zahraničia si ich kúpiť s dostatočným predstihom.

Pri servisných službách, napr. na údržbu drahých a špeciálnych laboratórnych prístrojov by nemala byť kritériom len cena servisu, dôležitejšia je v tomto prípade osobná skúsenosť, kvalita, rýchlosť, referencie a servis musí byť od autorizovaného dodávateľa.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Zmena legislatívy VO a to hlavne EKS vzhľadom na termín vyhotovenia zákazky, ktorý je vo väčšine prípadov cca 3-5 dní, kde nie je problém len obstarať ale aj vytvoriť požadované úkony zadané zákazkou. Kvalita dodávaného tovaru ako aj služby je podmienkou záruky, kde mi ako obstarávatelia zodpovedáme na základe uvoľňovacieho procesu u zákazníka, nie len za dodanú časť, komponent, dielo a pod., ale zodpovedáme aj za prerušenie procesu z dôvodu nedodržania kvality, ktoré je sankcionované penalizáciou vo forme suma krát počet hodín odstávky. Bežná cena pri kontinuálnych linkách a prevádzkach je od 3000€ za hodinu a viac.

Apr 22

Ján

 • 22. 04. 2017
 • Ján

Opätovná deklarácia už mnohokrát deklarovaného kroku, žiaľ, bez akejkoľvek legislatívnej odozvy. Novelizovať zákon o VŠ a vyňať výskum, resp. financovanie výskumu zo zákona o VO !
Existujú jasné indície, ktoré znevýhodňujú VŠ pri uchádzaní sa o výskumné projekty z praxe. V posledných rokoch došlo k viac ako 30% poklesu úloh z praxe.

Apr 24

Ivana

 • 24. 04. 2017
 • Ivana

Novelizovať zákon o VŠ a vyňať výskum, resp. financovanie výskumu zo zákona o VO !!!!!

Existujú jasné indície, ktoré znevýhodňujú VŠ pri uchádzaní sa o výskumné projekty z praxe. Došlo v posledných rokoch k viac ako 30% poklesu úloh z praxe a to nie je pravdepodobne koniec.

Ideálne pre pružné riešenie projektov by bolo uvažovať finančný objem na zákazku len pre daný projekt (napr. VEGA, KEGA, APVV a pod.) a nie za celú univerzitu. Napr. chcem obstarať tovar/službu za 3 000,- € - nemusím ísť cez EKS, chcem to isté ale už za 6.000, tak musím - bez toho, aby som sa dopytovala na celej univerzite a riešila či niekto nezaradil do tej istej skupiny CPV kódov niečo a mňa tým pádom úplne odstavil. V tomto duchu je aj celé EKS vysvetľované, tam sa hovorí o zákazke, nie o celkovom finančnom objeme v skupine tovarov/služieb.

Zvážiť zmenu v EKS: napr. - aby bola možnosť obstarania si tovaru/služby bez potreby EKS už po prvom neúspechu vo verejnom obstarávaní (ak sa napr. nikto neprihlási); - opravy špeciálnych zariadení a prístrojov vyňať úplne z procesu VO.

Vyňať z procesu VO letenky, ktorých cena sa zvyšuje so skrátením termínu odletu - aby riešitelia mali možnosť si letenku objednať priamo, napr. cez internet, mali možnosť využiť rôzne zľavy, alebo keď vedia že pôjdu do zahraničia si ich kúpiť s dostatočným predstihom.

Pri servisných službách, napr. na údržbu drahých a špeciálnych laboratórnych prístrojov by nemala byť kritériom len cena servisu, dôležitejšia je v tomto prípade osobná skúsenosť, kvalita, rýchlosť, referencie a servis musí byť od autorizovaného dodávateľa.

Apr 24

Ivana

 • 24. 04. 2017
 • Ivana

Novelizovať zákon o VŠ a vyňať výskum, resp. financovanie výskumu zo zákona o VO !!!!!

Existujú jasné indície, ktoré znevýhodňujú VŠ pri uchádzaní sa o výskumné projekty z praxe. Došlo v posledných rokoch k viac ako 30% poklesu úloh z praxe a to nie je pravdepodobne koniec.

Ideálne pre pružné riešenie projektov by bolo uvažovať finančný objem na zákazku len pre daný projekt (napr. VEGA, KEGA, APVV a pod.) a nie za celú univerzitu. Napr. chcem obstarať tovar/službu za 3 000,- € - nemusím ísť cez EKS, chcem to isté ale už za 6.000, tak musím - bez toho, aby som sa dopytovala na celej univerzite a riešila či niekto nezaradil do tej istej skupiny CPV kódov niečo a mňa tým pádom úplne odstavil. V tomto duchu je aj celé EKS vysvetľované, tam sa hovorí o zákazke, nie o celkovom finančnom objeme v skupine tovarov/služieb.

Zvážiť zmenu v EKS: napr. - aby bola možnosť obstarania si tovaru/služby bez potreby EKS už po prvom neúspechu vo verejnom obstarávaní (ak sa napr. nikto neprihlási); - opravy špeciálnych zariadení a prístrojov vyňať úplne z procesu VO.

Vyňať z procesu VO letenky, ktorých cena sa zvyšuje so skrátením termínu odletu - aby riešitelia mali možnosť si letenku objednať priamo, napr. cez internet, mali možnosť využiť rôzne zľavy, alebo keď vedia že pôjdu do zahraničia si ich kúpiť s dostatočným predstihom.

Pri servisných službách, napr. na údržbu drahých a špeciálnych laboratórnych prístrojov by nemala byť kritériom len cena servisu, dôležitejšia je v tomto prípade osobná skúsenosť, kvalita, rýchlosť, referencie a servis musí byť od autorizovaného dodávateľa.

Apr 24

Ivana

 • 24. 04. 2017
 • Ivana

Novelizovať zákon o VŠ a vyňať výskum, resp. financovanie výskumu zo zákona o VO !!!!!

Existujú jasné indície, ktoré znevýhodňujú VŠ pri uchádzaní sa o výskumné projekty z praxe. Došlo v posledných rokoch k viac ako 30% poklesu úloh z praxe a to nie je pravdepodobne koniec.

Ideálne pre pružné riešenie projektov by bolo uvažovať finančný objem na zákazku len pre daný projekt (napr. VEGA, KEGA, APVV a pod.) a nie za celú univerzitu. Napr. chcem obstarať tovar/službu za 3 000,- € - nemusím ísť cez EKS, chcem to isté ale už za 6.000, tak musím - bez toho, aby som sa dopytovala na celej univerzite a riešila či niekto nezaradil do tej istej skupiny CPV kódov niečo a mňa tým pádom úplne odstavil. V tomto duchu je aj celé EKS vysvetľované, tam sa hovorí o zákazke, nie o celkovom finančnom objeme v skupine tovarov/služieb.

Zvážiť zmenu v EKS: napr. - aby bola možnosť obstarania si tovaru/služby bez potreby EKS už po prvom neúspechu vo verejnom obstarávaní (ak sa napr. nikto neprihlási); - opravy špeciálnych zariadení a prístrojov vyňať úplne z procesu VO.

Vyňať z procesu VO letenky, ktorých cena sa zvyšuje so skrátením termínu odletu - aby riešitelia mali možnosť si letenku objednať priamo, napr. cez internet, mali možnosť využiť rôzne zľavy, alebo keď vedia že pôjdu do zahraničia si ich kúpiť s dostatočným predstihom.

Pri servisných službách, napr. na údržbu drahých a špeciálnych laboratórnych prístrojov by nemala byť kritériom len cena servisu, dôležitejšia je v tomto prípade osobná skúsenosť, kvalita, rýchlosť, referencie a servis musí byť od autorizovaného dodávateľa.

Apr 24

Ivana

 • 24. 04. 2017
 • Ivana

Novelizovať zákon o VŠ a vyňať výskum, resp. financovanie výskumu zo zákona o VO !!!!!

Existujú jasné indície, ktoré znevýhodňujú VŠ pri uchádzaní sa o výskumné projekty z praxe. Došlo v posledných rokoch k viac ako 30% poklesu úloh z praxe a to nie je pravdepodobne koniec.

Ideálne pre pružné riešenie projektov by bolo uvažovať finančný objem na zákazku len pre daný projekt (napr. VEGA, KEGA, APVV a pod.) a nie za celú univerzitu. Napr. chcem obstarať tovar/službu za 3 000,- € - nemusím ísť cez EKS, chcem to isté ale už za 6.000, tak musím - bez toho, aby som sa dopytovala na celej univerzite a riešila či niekto nezaradil do tej istej skupiny CPV kódov niečo a mňa tým pádom úplne odstavil. V tomto duchu je aj celé EKS vysvetľované, tam sa hovorí o zákazke, nie o celkovom finančnom objeme v skupine tovarov/služieb.

Zvážiť zmenu v EKS: napr. - aby bola možnosť obstarania si tovaru/služby bez potreby EKS už po prvom neúspechu vo verejnom obstarávaní (ak sa napr. nikto neprihlási); - opravy špeciálnych zariadení a prístrojov vyňať úplne z procesu VO.

Vyňať z procesu VO letenky, ktorých cena sa zvyšuje so skrátením termínu odletu - aby riešitelia mali možnosť si letenku objednať priamo, napr. cez internet, mali možnosť využiť rôzne zľavy, alebo keď vedia že pôjdu do zahraničia si ich kúpiť s dostatočným predstihom.

Pri servisných službách, napr. na údržbu drahých a špeciálnych laboratórnych prístrojov by nemala byť kritériom len cena servisu, dôležitejšia je v tomto prípade osobná skúsenosť, kvalita, rýchlosť, referencie a servis musí byť od autorizovaného dodávateľa.

Apr 24

Ivana

 • 24. 04. 2017
 • Ivana

Novelizovať zákon o VŠ a vyňať výskum, resp. financovanie výskumu zo zákona o VO !!!!!

Existujú jasné indície, ktoré znevýhodňujú VŠ pri uchádzaní sa o výskumné projekty z praxe. Došlo v posledných rokoch k viac ako 30% poklesu úloh z praxe a to nie je pravdepodobne koniec.

Ideálne pre pružné riešenie projektov by bolo uvažovať finančný objem na zákazku len pre daný projekt (napr. VEGA, KEGA, APVV a pod.) a nie za celú univerzitu. Napr. chcem obstarať tovar/službu za 3 000,- € - nemusím ísť cez EKS, chcem to isté ale už za 6.000, tak musím - bez toho, aby som sa dopytovala na celej univerzite a riešila či niekto nezaradil do tej istej skupiny CPV kódov niečo a mňa tým pádom úplne odstavil. V tomto duchu je aj celé EKS vysvetľované, tam sa hovorí o zákazke, nie o celkovom finančnom objeme v skupine tovarov/služieb.

Zvážiť zmenu v EKS: napr. - aby bola možnosť obstarania si tovaru/služby bez potreby EKS už po prvom neúspechu vo verejnom obstarávaní (ak sa napr. nikto neprihlási); - opravy špeciálnych zariadení a prístrojov vyňať úplne z procesu VO.

Vyňať z procesu VO letenky, ktorých cena sa zvyšuje so skrátením termínu odletu - aby riešitelia mali možnosť si letenku objednať priamo, napr. cez internet, mali možnosť využiť rôzne zľavy, alebo keď vedia že pôjdu do zahraničia si ich kúpiť s dostatočným predstihom.

Pri servisných službách, napr. na údržbu drahých a špeciálnych laboratórnych prístrojov by nemala byť kritériom len cena servisu, dôležitejšia je v tomto prípade osobná skúsenosť, kvalita, rýchlosť, referencie a servis musí byť od autorizovaného dodávateľa.

Apr 24

Ivana

 • 24. 04. 2017
 • Ivana

Novelizovať zákon o VŠ a vyňať výskum, resp. financovanie výskumu zo zákona o VO !!!!!

Existujú jasné indície, ktoré znevýhodňujú VŠ pri uchádzaní sa o výskumné projekty z praxe. Došlo v posledných rokoch k viac ako 30% poklesu úloh z praxe a to nie je pravdepodobne koniec.

Ideálne pre pružné riešenie projektov by bolo uvažovať finančný objem na zákazku len pre daný projekt (napr. VEGA, KEGA, APVV a pod.) a nie za celú univerzitu. Napr. chcem obstarať tovar/službu za 3 000,- € - nemusím ísť cez EKS, chcem to isté ale už za 6.000, tak musím - bez toho, aby som sa dopytovala na celej univerzite a riešila či niekto nezaradil do tej istej skupiny CPV kódov niečo a mňa tým pádom úplne odstavil. V tomto duchu je aj celé EKS vysvetľované, tam sa hovorí o zákazke, nie o celkovom finančnom objeme v skupine tovarov/služieb.

Zvážiť zmenu v EKS: napr. - aby bola možnosť obstarania si tovaru/služby bez potreby EKS už po prvom neúspechu vo verejnom obstarávaní (ak sa napr. nikto neprihlási); - opravy špeciálnych zariadení a prístrojov vyňať úplne z procesu VO.

Vyňať z procesu VO letenky, ktorých cena sa zvyšuje so skrátením termínu odletu - aby riešitelia mali možnosť si letenku objednať priamo, napr. cez internet, mali možnosť využiť rôzne zľavy, alebo keď vedia že pôjdu do zahraničia si ich kúpiť s dostatočným predstihom.

Pri servisných službách, napr. na údržbu drahých a špeciálnych laboratórnych prístrojov by nemala byť kritériom len cena servisu, dôležitejšia je v tomto prípade osobná skúsenosť, kvalita, rýchlosť, referencie a servis musí byť od autorizovaného dodávateľa.

Apr 24

Ivana

 • 24. 04. 2017
 • Ivana

Novelizovať zákon o VŠ a vyňať výskum, resp. financovanie výskumu zo zákona o VO !!!!!

Existujú jasné indície, ktoré znevýhodňujú VŠ pri uchádzaní sa o výskumné projekty z praxe. Došlo v posledných rokoch k viac ako 30% poklesu úloh z praxe a to nie je pravdepodobne koniec.

Ideálne pre pružné riešenie projektov by bolo uvažovať finančný objem na zákazku len pre daný projekt (napr. VEGA, KEGA, APVV a pod.) a nie za celú univerzitu. Napr. chcem obstarať tovar/službu za 3 000,- € - nemusím ísť cez EKS, chcem to isté ale už za 6.000, tak musím - bez toho, aby som sa dopytovala na celej univerzite a riešila či niekto nezaradil do tej istej skupiny CPV kódov niečo a mňa tým pádom úplne odstavil. V tomto duchu je aj celé EKS vysvetľované, tam sa hovorí o zákazke, nie o celkovom finančnom objeme v skupine tovarov/služieb.

Zvážiť zmenu v EKS: napr. - aby bola možnosť obstarania si tovaru/služby bez potreby EKS už po prvom neúspechu vo verejnom obstarávaní (ak sa napr. nikto neprihlási); - opravy špeciálnych zariadení a prístrojov vyňať úplne z procesu VO.

Vyňať z procesu VO letenky, ktorých cena sa zvyšuje so skrátením termínu odletu - aby riešitelia mali možnosť si letenku objednať priamo, napr. cez internet, mali možnosť využiť rôzne zľavy, alebo keď vedia že pôjdu do zahraničia si ich kúpiť s dostatočným predstihom.

Pri servisných službách, napr. na údržbu drahých a špeciálnych laboratórnych prístrojov by nemala byť kritériom len cena servisu, dôležitejšia je v tomto prípade osobná skúsenosť, kvalita, rýchlosť, referencie a servis musí byť od autorizovaného dodávateľa.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Systém VO ako taký je veľmi dobrým riešením pre verejné financovanie, ktoré je závisle od rozpočtu SR, prostredníctvom jednotlivých kapitol školstva, výskumu,
agentúr, štrukturálnych fondov EU, a množstvo iných projektových riešení, kde sú jednotlivé finančné rozpočty dopredu naplánované a nie je hlavne termínový
problém. Pri neverejnom financovaní nie je možné dopredu plánovať koľko a v akom množstve budú obstarávané tovary či služby. Na základe daného systému sa stráca konkurencieschopnosť a flexibilnosť riešenia Slovenského výskumu ťažko získaných z neverejného sektora teda priemyslu, kde sú zistené skutočnosti, že Slovenské firmy sú oslovované Českými výskumnými inštitúciami a Univerzitným prostredím, ktoré sú voči nám vo veľkej výhode, kde neverejné financie bežného charakteru cca do 1600€ sú riešené priamym zadaným.

Apr 25

Monika

 • 25. 04. 2017
 • Monika

Pripomienky k dokumentu UČIACE SA SLOVENSKO (časť 1.)
V bode „Súčasný stav a jeho problémy“ sa zhodujeme s úvodnou staťou kde je zhodnotený v súčasnosti vzostupný stav v počte detí, u ktorých sa prejavujú ťažkosti v oblasti výchovy a vzdelávania.
V ďalšom odseku je uvedené, že učitelia v roku 2013 odporúčali do starostlivosti až 20 % žiakov a až v tretine prípadov nemali vedomosť o poskytovaní odbornej starostlivosti – tu by sme radi podotkli, že poskytovanie služieb v centrách je na báze dobrovoľnosti zo strany rodičov, odborný zamestnanec môže poskytnúť službu až na základe žiadosti a so súhlasom zákonného zástupcu, priebeh vyšetrenia ako aj jeho výsledky sú dôverné a rodič nemá povinnosť s týmito informáciami oboznámiť školu.
V dokumente autori uvádzajú, že realita súčasného usporiadania poradenstva je fragmentovaná a metodické riadenie a manažérske riadenie komplikované, často nedostatočné. Školy podľa autorov nie vždy dostatočne spolupracujú s OZ (ďalej odborný zamestnanci). Činnosť centier je v súčasnosti vymedzená kompetenciami, ktoré nám určuje a vymedzuje zákon.
Poukázanie na rozsiahli aparát je z nášho pohľadu značne skresľujúci. Uvádzame náš príklad – potenciálnu klientelu nášho centra tvorí cca 13 000 detí a žiakov od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie, o ktorých sa stará 15 odborných zamestnancov, ktorí vykonávajú depistáže, testovanie školskej zrelosti, voľbu povolania, diagnostiku a komplexnú rehabilitačnú starostlivosť v prípade porúch učenia a správania v rátane vypracovania pomerne rozsiahlych písomných správ, ktoré slúžia ako podklady pre rehabilitačnú starostlivosť a individuálne výchovno-vzdelávacie programy; preventívne aktivity, ktoré odzrkadľujú súčasné potreby (prevencia drogových závislostí, body image, rozvoj kritického myslenia....), v centre sú realizované rodičovské skupiny, stimulačné programy pre deti predškolského veku, metodické aktivity smerom k výchovným poradcom a koordinátorom prevencie atď. – my sa naopak domnievame, že stav zamestnancov je výrazne poddimenzovaný a nepokrýva súčasné potreby centier a škôl, z toho vyplýva aj následná frustácia zamestnancov, fluktuácia, pocity nedocenenia, vyhorenie. Školy v našej pôsobnosti len zriedkavo disponujú odbornými zamestnancami, ktorí by zabezpečovali potreby detí, žiakov, rodičov a učiteľov, preto je priam nevyhnutnosťou aby naši zamestnanci v rámci terénnych dní pôsobili na školách – aj pri najlepšej vôli vieme takýto support poskytnúť našim školám max. raz mesačne.
Pre nás je otázne,, či je objektívne zhodnotený súčasný stav poradenstva, keďže nemáme vedomosť o audite, prakticky neexistuje objektívna evalvácia. Absentuje vnímanie súčasnej koncepcie, ktorá sa historicky vyvíja, ale aj teoretický náhľad na novú koncepciu, reflexia skúseností zo zahraničia a implementácia na naše podmienky.
Privítali by sme názor akademikov, odborných zamestnancov reálne pôsobiacich v tejto oblasti, skúste počúvať aj naše postrehy, pripomienky..
Kladieme si otázku ako sú vyhodnotené finančné a materiálne, technické, priestorové nároky (budovy, IKT)na zriadenie systému.
Navrhujeme aby sa aspoň časť zmien (ktoré považujeme za sporné) realizovala formou pilotného projektu v rámci jedného zariadenia, kde by sa overili výhody resp. nevýhody navrhnutých trendov.
(pokračovanie pripomienok v časti 2.) Kolektív zariadenia CPPPaP Bratislava IV.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Prehodnotiť postupy zákona o VO v podmienkach vysokých škôl. Úplne zrušiť platné postupy VO pre projekty financované praxou v prostredí vysokých škôl.