Skip to content

Kategória 8-04.00 Legislatíva Všetky podnety

Mar 19

Juraj B.

 • 19. 03. 2017
 • Juraj B.

všeobecnú /predškolskú, základnú a strednú/ výchovno-vzdelávaciu sústavu legislatívne "oddeliť" od a univerzitnej /vysokoškolskej/ výchovno-vzdelávacej a vedecko výskumnej sústavy, podobne ako je to v iných štátoch a to vytvorením osobitného riadiaceho centra /napr.: ministerstvo vysokých škôl a vedy=sav/

Mar 20

Helena

 • 20. 03. 2017
 • Helena

Originálne kompetencie zaradiť po Ministerstvo školstva, aby sa financie na školské kluby a školské jedálne dostávali do škôl a školských zariadení tam kde patria

Apr 25

prof. Rudolf

 • 25. 04. 2017
 • prof. Rudolf

Stanovisko z 81. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (24. 4. 2017) 1. časť
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ (ďalej ako „autorský návrh“) predkladá ciele a opatrenia, ktoré majú zmodernizovať a zefektívniť slovenské školstvo vrátane sektora vysokých škôl. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) ako jeden z orgánov reprezentácie vysokých škôl, ktorá združuje rektorov verejných, štátnych a súkromných škôl, víta úsilie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pripraviť stratégiu na nasledujúcich 10 rokov v oblasti výchovy a vzdelávania.
SRK opakovane diskutovala o autorskom návrhu, ktorý predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) na verejné pripomienkovanie a keďže autori návrhu čiastočne akceptovali alebo neakceptovali návrhy predložené SRK, prijalo k nemu nasledujúce stanovisko:
1. Autorský návrh bol upravený tak, aby obsiahol aj niektoré aktuálne východiská a slabé stránky vysokoškolského sektora. SRK však naďalej považuje predložené riešenia za neucelené. V autorskom návrhu absentuje hĺbková spoločenská, ekonomická a kultúrna analýza potrieb vysokých škôl a rozvoja slovenskej spoločnosti na nasledujúce obdobie. SRK žiada MŠVVaŠ SR vybrať a definovať principiálne problémy slovenského vysokého školstva spoločne s reprezentáciami vysokých škôl v rámci „Memoranda o spolupráci na stratégii pre vysoké školstvo“, ktoré zaviaže participujúce strany na tvorbe koncepcie nového zákona o vysokých školách a zákona o zabezpečovaní kvality.
2. Zásadná požiadavka SRK je rozvíjať akademickú kultúru na Slovensku na princípe univerzitnej autonómie a pri rešpektovaní akademických slobôd. Stratégia by sa mala preto podľa SRK zamerať na štyri kategórie autonómie a to organizačnú, finančnú, personálnu a akademickú a na základe úspešných vzorov z európskych vysokoškolských systémov (EUA) predložiť také opatrenia, ktoré povedú k posilneniu autonómie a k zjednodušeniu riadenia vysokých škôl. Európske štúdie a analýzy dokazujú, že čím majú vysoké školy vyššiu mieru autonómie, tým sú úspešnejšie v medzinárodných porovnaniach. Autorský text iba procesne navrhuje zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, ale neobsahuje konkrétne pravidlá fungovania - ako napríklad zodpovednosť orgánov vysokej školy pri inštitucionálnej akreditácii. Ostatné prvky systému sú riešené parciálne. V autorskom návrhu naďalej chýbajú konkrétne, časovo vymedzené a merateľné ciele. SRK vyzýva k dopracovaniu stratégie ako ucelenej, realistickej a progresívnej koncepcie rozvoja vysokého školstva.
3. SRK trvá na výraznom zvýšení výdavkov z verejných zdrojov na vysoké školy, ak má byť dosiahnutá požadovaná kvalita vysokoškolského vzdelávania a tvorivej činnosti. SRK predložila požiadavku zvyšovať verejné zdroje na vysoké školy min. o 60 mil. eur ročne (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na vysokých školách v súlade so záväzkom vlády SR vyjadreným v „Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 - 2020“, ktorá deklarovala „výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva“. SRK žiada doplniť cieľ o konkrétne merateľné ukazovatele aj do konca predpokladaného funkčného obdobia súčasnej vlády. SRK žiada vládu SR akceptovať súvislosť medzi súčasnou výškou životných nákladov a mzdou za vykonanú prácu na strane zamestnancov školstva.

Apr 25

prof. Rudolf

 • 25. 04. 2017
 • prof. Rudolf

Stanovisko z 81. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (24. 4. 2017) 2. časť
4. SRK žiada časovo a vecne zosúladiť prijímanie jednotlivých krokov tak, aby legislatívne návrhy rezortu školstva vychádzali zo strategických princípov schválených vládou SR a neboli prijímané súbežne so stratégiou. Takto vzniká dvojkoľajnosť stratégie a prijatých legislatívnych noriem.

SRK má tiež niekoľko desiatok konkrétnych pripomienok k jednotlivým oblastiam Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Mar 27

Milan

 • 27. 03. 2017
 • Milan

Oceňujem komplexný, celospoločenský prístup k národnému programu výchovy a vzdelávania. Od kvality a dostupnosti vzdelávania cez profiláciu/profesiu učiteľa, regionálne školstvo, odborné vzdelávanie a prípravu až po vysokoškolské vzdelávanie v prepojení na vedu, výskum a tvorivé činnosti. Okrem výučby a výskumu je prínosný aspekt otvorenosti vysokých škôl v reláciách ich tretej, t. j. spoločenskej misie. Celkove o. i. je v návrhu dokumentu relevantný prístup k výchove a vzdelávaniu v kompatibilite i uvádzaní dobrých aktuálnych príkladov zo zahraničia, a to najmä v kontexte vyspelého vzdelávacieho priestoru EÚ a sveta.
V súlade s návrhom sa prikláňam k názoru, aby vysokoškolská sústava a veda, výskum boli legislatívne oddelené od regionálneho školstva aj s vytvorením avizovaného riadiaceho centra na úrovni ministerstva.

Pozn.: Veľmi cenné sú aspekty kvality a dostupnosti vzdelávania na všetkých stupňoch až po celoživotné vzdelávanie, osobitne treba vyzdvihnúť včasné intervencie a komplexné služby ranej starostlivosti, podpory i poradenstva vo vzdelávaní aj v celkovom diferencovanom rozvoji osobnosti z hľadiska individuálnych predpokladov, potenciálu a originality každého človeka.
Predložený program si určite bude vyžadovať zvýšené finančné nároky, preto, vychádzajúc z dlhoročných skúseností pôsobenia v školstve, mi opäť prichodí veriť, že teraz neostane len pri zámeroch a deklarácii, ale príde aj k reálnemu napĺňaniu programu, čo by primárne znamenalo kvalitatívny rozvoj jednotlivcov, rodiny, komunít i celej našej spoločnosti v širokom kontexte života v strategickom, perspektívnom zmysle.

Apr 02

Ružena

 • 02. 04. 2017
 • Ružena

Legislatívne zakotviť maturitu na SOŠ povinne z CJ alebo MAT, prípadne FYZ, v závislosti od výberu žiaka. Doteraz mal žiak iba jednu možnosť a to MS z cudzieho jazyka.

May 14

Pavel

 • 14. 05. 2017
 • Pavel

1. Asistnent učiteľa MŠ, ŠMŠ , ZŠ, ŠZŠ, SŠ, Gymnázium, odborná škola, Praktická škola, Vysoká škola
- prechod z nenormatívneho na normatívne financovanie asistentov učiteľa
- pridelenie asistenta učiteľa podľa potreby dieťaťa od materskej školy až po ukončenie vysokoškolského štúdia

2. Platové tarify pedagogických zamestnancov
- možnosť prechodu asistentov učiteľa s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním II. stupňa do vyššej platovej triedy z 9. na 10.
- upraviť počet rokov započítanej praxe v súvislosti s odchodom do dôchodku. Súčasný stav nezohľadňuje aktuálny vek odchodu do dôchodku v porovnaní s dĺžkou praxe. (Ukončenie štúdia vek 23 rokov, odchod do dôchodku 62 rokov, aktuálne by malo byť 39 rokov praxe).

3. Prideľovanie prostriedkov na asistentov učiteľa na školský rok.

4. Prideľovanie asitentov učiteľa, asistentov majstra odbornej výchovy, asistent vychovávateľa podľa potrieb dieťaťa

5. Po ukončení povinnej školskej dochádzky spravidla ZŠ kontinuálne pokračovať s asistentom učiteľa počas ďalšieho vzdelávania (stredná škola, vysoká škola)