Skip to content

Kategória 8-03.00 Systém vnútorného riadenia vysokých škôl Všetky podnety

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

Zásadný podnet: Považujem za nevyhnutné čo najskôr zmeniť obsah VŠ zákona v súvislosti s vnútorným systémom riadenia vysokých škôl v kontexte prevzatia zodpovednosti za jej efektívny chod na všetkých úrovniach riadenia /AS,SR,VR, Vedenie VŠ, rektor ako aj vzťah rektor verzus fakulty/. Súčasný systém je nevyhovujúci, dlhodobo nezohľadňuje strategické úlohy pôsobenia VŠ smerom k verejnosti ako aj smerom do vnútra VŠ ako jedného integrovaného systému pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania a realizácie výskumu a vývoja. Odporúčame čo najrýchlejšie prevzatia niektorého z osvedčených systémov riadenia zo zahraničia a jeho urýchlenú implementáciu so systému vnútorného riadenia VŠ na Slovensku – aj v súlade s 8-03.01 a 8-03.02!

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

a) Z materiálu je zrejmý príklon autorov dokumentu k zavedeniu manažérskeho systému riadenia vysokých škôl a odstráneniu súčasného autonómneho riadenia vysokých škôl demokraticky volenými funkcionármi (dekanmi, rektormi). Zásadne trváme na ponechaní súčasného spôsobu kreovania riadiacich orgánov vysokých škôl a vnútornej štruktúry vysokých škôl založenej na vysokej miere autonómie fakúlt. Je to pre nás jeden z najvýznamnejších výdobytkov Novembra 89.
b) Navrhujeme premenovať správnu radu na „dozornú radu“, čo presnejšie vyjadruje jej postavenie v systéme orgánov vysokých škôl (slovo „správna“ evokuje dojem, že by vysokú školu mala spravovať, tj. riadiť) a primerane upraviť spôsob jej kreovania.
c) Žiadame upraviť opatrenie 8-03.02 tak, aby bolo zachované a garantované právo fakúlt a ich orgánov priamo v zákone o vysokých školách a odmietnuť tézu, že by si ich mala každá vysoká škola samostatne upravovať v štatúte.
d) Žiadame, aby sa umožnilo vysokým školám „od istej veľkosti“ zaviesť dvojstupňovú právnu subjektivitu (vysoká škola – fakulta). Išlo by o obdobný stav, ako existuje v podobe SAV a jej ústavov. Riadenie vysokých škôl komplikuje aj fakt, že právnu subjektivitu má len vysoká škola ako celok, čo komplikuje procesy ako napr. nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie, pracovnoprávne vzťahy. Materiál naopak posilňuje ďalšie centralizačné procesy na vysokých školách, čo v prípade UK nezodpovedá jej reálnym potrebám a každodenným administratívno-právnym komplikáciám vyplývajúcim zo skutočnosti, že fakulty UK nemajú právnu subjektivitu, hoci viaceré z nich disponujú rozpočtom väčším ako mnoho ústavov SAV.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

Považujeme za nevyhnutné čo najskôr zmeniť obsah VŠ zákona v súvislosti s vnútorným systémom riadenia vysokých škôl v kontexte prevzatia zodpovednosti za jej efektívny chod na všetkých úrovniach riadenia /AS,SR,VR, Vedenie VŠ, rektor ako aj vzťah rektor verzus fakulty/. Súčasný systém je nevyhovujúci, dlhodobo nezohľadňuje strategické úlohy pôsobenia VŠ smerom k verejnosti ako aj smerom do vnútra VŠ ako jedného integrovaného systému pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania a realizácie výskumu a vývoja. Odporúčame čo najrýchlejšie prevzatia niektorého z osvedčených systémov riadenia zo zahraničia a jeho urýchlenú implementáciu so systému vnútorného riadenia VŠ na Slovensku – aj v súlade s 8-03.01 a 8-03.02!

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

Cieľ 8-03 nerozlišuje medzi verejnými a súkromnými VŠ. Bolo by logické, keby sa vnútorná organizačná štruktúra súkromných VŠ riadila Zákonom o VŠ iba v obmedzenej miere. Tak to, koniec-koncov, požadoval pôvodný zákon z r. 2002. Až jeho neskoršie novely začali od súkromných VŠ vyžadovať zjednotenie organizačnej štruktúry s tou, ktorá bola predpísaná verejným.

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Výňatok z uznesení RVŠ SR:
UZN. č.7: Materiál v časti 8-03 vychádzajúc z viacerých chybných predpokladov v analýze východísk a smeruje k potlačeniu akademickej samosprávy v riadení VŠ.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

Považujeme za nevyhnutné čo najskôr zmeniť obsah VŠ zákona v súvislosti s vnútorným systémom riadenia vysokých škôl v kontexte prevzatia zodpovednosti za jej efektívny chod na všetkých úrovniach riadenia /AS,SR,VR, Vedenie VŠ, rektor ako aj vzťah rektor verzus fakulty/. Súčasný systém je nevyhovujúci, dlhodobo nezohľadňuje strategické úlohy pôsobenia VŠ smerom k verejnosti ako aj smerom do vnútra VŠ ako jedného integrovaného systému pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania a realizácie výskumu a vývoja. Odporúčame čo najrýchlejšie prevzatia niektorého z osvedčených systémov riadenia zo zahraničia a jeho urýchlenú implementáciu so systému vnútorného riadenia VŠ na Slovensku – aj v súlade s 8-03.01 a 8-03.02!

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Považujeme za nevyhnutné čo najskôr zmeniť obsah VŠ zákona v súvislosti s vnútorným systémom riadenia vysokých škôl v kontexte prevzatia zodpovednosti za jej efektívny chod na všetkých úrovniach riadenia /AS,SR,VR, Vedenie VŠ, rektor ako aj vzťah rektor verzus fakulty/. Súčasný systém je nevyhovujúci, dlhodobo nezohľadňuje strategické úlohy pôsobenia VŠ smerom k verejnosti ako aj smerom do vnútra VŠ ako jedného integrovaného systému pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania a realizácie výskumu a vývoja. Odporúčame čo najrýchlejšie prevzatia niektorého z osvedčených systémov riadenia zo zahraničia a jeho urýchlenú implementáciu so systému vnútorného riadenia VŠ na Slovensku – aj v súlade s 8-03.01 a 8-03.02.