Skip to content

Kategória 8-02.02 Prehodnotiť váhy a doplniť ďalšie parametre do vzorca na alokovanie dotácií na výskum, vývoj a umeleckú činnosť v metodike Všetky podnety

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

Odporúčame ako jedno z dôležitých kritérií zohľadnenie projektov riešených pre potreby praxe vo vzorci pre alokovanie dotácii na výskum, vývoj a umeleckú činnosť podobne ako je to uvedené následne v bode 8-02.03.

Opatrenia uvedené v bodoch od 8-02.01 až 8-02.15 sú veľmi rozsiahle. Odporúčame ich integrovať do podstatne menšieho počtu opatrení!

Apr 12

Juraj

 • 12. 04. 2017
 • Juraj

Pri návrhu nových váhových kritérií sa treba poučiť z chýb z minulosti. Určite nie je vhodné hodnotiť iba kvantitu napr. patentov. Dnes je možné patentovať aj teplú vodu. Aby potom VŠ nedospeli snahou nadobudnúť financie navyše k ďalšej degradácii a aby sme sa nemuseli pred zahraničím hanbiť za ich výplody. Otázka posudzovania kvality patentov je vhodná na diskusiu so skutočnými odborníkmi.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

Dopĺňanie niektorých parametrov ako napr. počet zahraničných zamestnancov – nemajú žiaden zmysel. Diskriminujú domácich zamestnancov a ničím nezvyšujú úroveň VŠ. Autori reformy by mali vysvetliť aký má vplyv (cudzia) štátna príslušnosť na kvalitu vysokoškolského vzdelávania v SR.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

Odporúčame ako jedno z dôležitých kritérií zohľadnenie projektov riešených pre potreby praxe vo vzorci pre alokovanie dotácii na výskum, vývoj a umeleckú činnosť podobne ako je to uvedené následne v bode 8-02.03.

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

Parameter zohľadňujúci počet zahraničných zamestnancov môže motivovať k nadmernému zamestnávaniu učiteľov zo zahraničia na úkor slovenských učiteľov, ktorí sú budúcnosťou slovenského vysokého školstva. Pri zamestnávaní učiteľov zo zahraničia hrozia navyše viaceré riziká, napr. na slovenskej vysokej škole budú len formálne, budú neustále cestovať domov z dôvodu ďalších pracovných povinností v domovskej krajine atď. Okrem toho, zahraničný docent alebo profesor nie je vždy lepšou voľbou. Predpokladám, že napr. v oblasti slovenskej morfológie bude väčším odborníkom slovenský, nie zahraničný slovakista.

May 01

Maria

 • 01. 05. 2017
 • Maria

Financovanie výskumu prostredníctvom grantov je veľmi dôležité. Na Slovensku ale zlyháva pri hodnotení. Nezohľadňujú sa rozdiely medzi jednotlivými odbormi v publikačnej kultúre, často sa nedá zabrániť hodnoteniu, ktoré nevychádza len z čisto odborných argumentov. Vo VEGA a KEGA agentúrach je veľa peňazí na to, aby sa mohli len tak nevhodne rozdeliť, ale málo na to, aby sa mohlo investovať do kvalitného posudzovania a lepšieho výberu členov komisií (komisia si sama vyberá svojich nasledovníkov, napr. v súčasnosti vo VEGA komisii 5 nie je žiaden zástupca z Univerzity Komenského... ale je tam viacero zástupcov dokonca jednej fakulty).

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Pristúpiť k významnému navýšeniu rozpočtu kapitoly vysokých škôl, zakotviť viacročné garancie prídelu dotácie a ustúpiť od výkonových parametrov degradujúcich úroveň vzdelávania a vedy.